ORDONANȚĂ nr.60 din 28 august 1997
privind apararea impotriva incendiilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 225/30 aug. 1997

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieții oamenilor și a bunurilor constituie o problemă de interes public, la care trebuie să participe, în condițiile legii, autoritățile administrației publice centrale și locale, persoanele juridice și fizice române, precum și celelalte persoane juridice sau fizice care desfășoară activități ori se află în tranzit, după caz, pe teritoriul României.

Art. 2. - Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice și organizatorice, precum și de activități specifice, planificate și realizate potrivit prezentei ordonanțe, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul și combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetățenilor asupra acestora, precum și intervenția operativă pentru salvarea și acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor și limitarea efectelor acestora.

Art. 3. - Persoanele juridice și cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existența sau utilizarea construcțiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor și instalațiilor tehnologice pe care le dețin sau administrează; de activitatea desfășurată sau în legătură cu aceasta; de produsele pe care le folosesc, le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le comercializează.

Art. 4. - Autoritățile administrației publice centrale și locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea și perfecționarea activității de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel național și local.

Art. 5. - Situația de pericol existentă, din momentul observării, semnalizării sau anunțării unui incendiu, până la terminarea operațiunilor de intervenție, constituie o urgență publică de incendiu.

CAPITOLUL II
Obligații privind apărarea împotriva incendiilor

Secțiunea 1
Obligații generale

Art. 6. - (1) Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire și stingere a incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul.

(2) Orice persoană care observă un incendiu are obligația de a anunța prin orice mijloc pompierii, primarul sau poliția, după caz, și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului.

Art. 7. - (1) În caz de incendiu, orice persoană are obligația de a acorda ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol sau în dificultate, din proprie inițiativă ori la solicitarea victimei, a autorităților administrației publice sau a reprezentanților acestora, precum și a pompierilor.

(2) În cazul incendiilor produse la păduri, la plantații și la culturi agricole, persoanele fizice și juridice aflate în apropiere au obligația să intervină cu mijloacele de care dispun, fără a fi solicitate.

Art. 8. - (1) Persoanele fizice și juridice care dețin, cu orice titlu, terenuri, construcții sau instalații tehnologice au obligația de a permite accesul pompierilor și persoanelor care acordă ajutor, precum și utilizarea apei, materialelor și mijloacelor proprii pentru operațiuni de salvare, de stingere și de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane.

(2) În cazurile prevăzute de lege, pentru limitarea propagării incendiilor și evitarea producerii unui dezastru, persoanele menționate la alin. (1) trebuie să accepte și alte măsuri stabilite de conducătorul intervenției, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei construcții sau a unei părți din construcție, oprirea temporară a activităților, evacuarea din zona periclitată, după caz.

Art. 9. - La încheierea contractelor de concesionare, de închiriere și de antrepriză, părțile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce privește asigurarea apărării împotriva incendiilor.

Art. 10. - (1) Pentru limitarea propagării și stingerea incendiilor, precum și pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora, consiliile județene, consiliile locale și persoanele juridice prevăzute la art. 8 au obligația să colaboreze între ele, contribuind cu forțe și mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăți.

(2) Organizarea acțiunilor de colaborare și procedurile necesare se stabilesc prin convenții încheiate între părți, se prevăd în planurile de intervenție ale fiecărui participant la convenție și se comunică unității teritoriale de pompieri militari.

Art. 11. - Deținătorii și utilizatorii de construcții ori de instalații și echipamente tehnologice de producție au obligația să conlucreze cu autoritățile administrației publice și cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de intervenție în caz de urgență publică de incendiu.

Secțiunea a 2-a
Obligațiile consiliului local și ale primarului

Art. 12. - (1) Consiliul local are următoarele obligații principale:

a) asigură, pe baza normelor generale, organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, instituie reguli și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, corelate cu nevoile locale;
b) hotărăște înființarea serviciului public de pompieri civili, aprobă regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, asigură încadrarea cu personal, dotarea și finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a acestuia în condiții de operativitate și eficiență;
c) hotărăște, în cazul în care nu poate înființa un serviciu public de pompieri civili propriu, asocierea sau stabilirea relațiilor de colaborare, după caz, cu alte consilii locale ori cu agenți economici, în baza unor contracte sau în baza altor convenții;
d) stabilește, în condițiile legii, cuantumul taxelor speciale destinate finanțării serviciului public de pompieri civili și pentru informarea cetățenilor asupra riscurilor de incendiu și a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
e) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunțare, alarmare și alimentare cu apă în caz de incendiu, precum și a căilor de acces pentru intervenții în caz de urgență publică de incendiu;
f) analizează periodic capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și hotărăște măsuri de îmbunătățire a acesteia;
g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Pentru partea unității administrativ-teritoriale cuprinsă în raionul de intervenție de bază al unei subunități de pompieri militari, consiliul local nu constituie formațiile de intervenție și salvare, prevăzute la art. 30 alin. (2), în structura serviciului public de pompieri civili.

Art. 13. - Primarul are următoarele obligații principale:

a) stabilește măsurile necesare acordării asistenței pentru prevenirea incendiilor la gospodăriile populației;
b) organizează controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice, precum și la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, la instituțiile publice și agenții economici de interes local, și dispune verificarea măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile pe care le emite;
c) asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor de anunțare și alarmare, de alimentare cu apă în caz de incendiu, precum și a căilor de acces pentru situații de urgență publică;
d) aduce la cunoștință publică normele, regulile și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și informează populația cu privire la modul de comportare în caz de incendiu;
e) asigură pregătirea profesională, antrenarea și perfecționarea personalului din serviciul public de pompieri civili, precum și elaborarea și actualizarea planurilor de intervenție;
f) asigură constituirea și gestionarea rezervelor de substanțe de stingere, echipament de protecție, hrană și alte mijloace necesare susținerii operațiunilor de intervenție de lungă durată;
g) furnizează brigăzii sau grupului de pompieri militari, în termen de 10 zile, datele și informațiile privind incendiile la care pompierii militari nu au intervenit;
h) comunică brigăzii sau grupului de pompieri militari situația actualizată a dotării cu autospeciale și anunță de îndată scoaterea din intervenție a acestora;
i) primește și analizează reclamațiile și sesizările cetățenilor referitoare la apărarea împotriva incendiilor.
j) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege.

Secțiunea a 3-a
Obligațiile consiliului județean

Art. 14. - Consiliul județean are următoarele obligații principale:

a) instituie reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al județului, cu acordul brigăzii sau grupului de pompieri militari;
b) hotărăște, în condițiile legii, înființarea unor centre de formare și perfecționare a personalului din serviciile publice de pompieri civili, cu acordul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari;
c) asigură supravegherea respectării normelor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor la agenții economici și instituțiile de sub autoritatea sa;
d) sprijină organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale ale pompierilor civili;
e) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege.

Secțiunea a 4-a
Obligațiile prefectului

Art. 15. - Prefectul are următoarele obligații principale:

a) instituie, în condițiile legii, măsuri obligatorii în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu aplicabilitate pe întregul teritoriu al județului;
b) asigură mobilizarea forțelor și mijloacelor necesare pentru acordarea ajutorului în situații de urgență publică, generate de incendii;
c) dispune efectuarea de controale și inspecții la obiectivele aparținând domeniului public și privat, despre care sunt informații privind încălcări grave ale normelor de prevenire și stingere a incendiilor;
d) analizează rapoartele întocmite de organele de specialitate și dispune măsuri pentru respectarea legalității; în situațiile de pericol public poate decide suspendarea activității până la înlăturarea acestora;
e) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege.

Secțiunea a 5-a
Obligațiile autorităților administrației publice centrale de
specialitate

Art. 16. - (1) Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate au următoarele obligații principale:

a) elaborează strategii privitoare la apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competență și asigură aplicarea acestora;
b) emit, potrivit legii, norme și reglementări tehnice de specialitate pentru construcții și amenajări, echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru activitățile pe care le coordonează, cuprinzând reguli și măsuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor;
c) îndrumă, controlează și analizeză activitatea de respectare a normelor emise potrivit alin. (1) lit. b), la patrimoniul public și privat al statului, pe care îl administrează;
d) stabilesc metode și proceduri pentru identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competență, asigurând băncile de date necesare;
e) acordă sprijin agenților economici și instituțiilor din structură, în îndeplinirea obligațiilor legale privind apărarea impotriva incendiilor.

(2) Elaborarea măsurilor și reglementărilor, controlul, precum și supravegherea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin personal sau compartimente de specialitate, după caz, constituite la nivelul fiecărei autorități ale administrației publice centrale de specialitate.

(3) Normele și reglementările prevăzute la alin. (1) lit. b) se emit și se modifică cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari și au aplicabilitate generală pentru domeniul de competență al emitentului, indiferent de titularul dreptului de proprietate.

Art. 17. - Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, stabilește, prin protocol, temele și activitățile practic-aplicative de educație civică privind apărarea împotriva incendiilor, care se includ în programele pentru învățământul preșcolar, primar și secundar, precum și în planurile activităților extrașcolare.

Art. 18. - Ministerul Cercetării și Tehnologiei, la propunerea autorităților administrației publice centrale interesate, va înscrie în programele anuale și de perspectivă teme de cercetare-proiectare privind noi metode și mijloace de prevenire și stingere a incendiilor.

Secțiunea a 6-a
Obligațiile patronului, utilizatorului și salariaților

Art. 19. - (1) În sensul prezentei ordonanțe, prin patron se înțelege persoana fizică cu atribuții de conducere, care angajează salariați cu contract individual de muncă sau cu convenție civilă de prestări servicii în numele persoanei juridice pe care o reprezintă.

(2) Patronul are următoarele obligații principale:

a) să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștință salariaților, utilizatorilor și oricărei persoane interesate;
b) să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să justifice autorităților competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura și nivelul riscurilor;
c) să obțină avizele și autorizațiile de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de lege;
d) să întocmească și să actualizeze permanent lista cu substanțele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metode de prim-ajutor, substanțe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
e) să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească sarcinile ce revin salariaților, pentru fiecare loc de muncă;
f) să verifice că, atât salariații, cât și persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc, cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
g) să stabilească un număr de persoane cu atribuții privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare și personalul necesar intervenției în caz de incendiu, precum și condițiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activității și mărimea unității;
i) să asigure întocmirea planurilor de intervenție și condițiile pentru ca acestea să fie operaționale în orice moment;
j) să asigure contactele, înțelegerile, angajamentele, convențiile și planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acțiunii forțelor și mijloacelor proprii cu cele ale unităților de pompieri militari și cu ale serviciilor de urgență ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în unitatea sa în scop de recunoaștere, de instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate;
k) să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecție individuală, substanțele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și medicamentele și antidotul necesare acordării primului ajutor;
l) să prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor și să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa;
m) să stabilească și să transmită, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unității sale, precum și către terții interesați, regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea și conservarea produselor respective.

Art. 20. - (1) Dacă patronul nu-și poate îndeplini, cu mijloacele și personalul propriu, obligațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. b), e) și h), el este obligat să încheie contracte sau convenții cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unității sale, în care caz va asigura acestora toate informațiile și condițiile necesare realizării scopurilor propuse.

(2) Patronii care dețin părți din aceeași construcție trebuie să conlucreze pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin din prezenta ordonanță, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru ansamblul construcției.

Art. 21. - (1) În toate cazurile, salariații desemnați potrivit art. 19 alin. (2) lit. g) și h) ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 20 alin. (1) trebuie să aibă competența profesională și, după caz, mijloacele tehnice de intervenție, la nivelul de performanță prevăzut de reglementările specifice.

(2) Pentru salariații desemnați potrivit art. 19 alin. (2), lit. g) și h), patronul este obligat să le acorde timpul necesar executării atribuțiilor stabilite.

Art. 22. - (1) În sensul prezentei ordonanțe, prin utilizator se înțelege orice persoană care folosește un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei convenții ori prin punerea acestuia la dispoziție pentru utilitate publică, în mod gratuit.

(2) Utilizatorul are următoarele obligații principale:

a) să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite și date, sub orice formă, de patron, proprietar, producător sau furnizor, după caz;
b) să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau de producător;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau desfășoară, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzător, și obligațiile prevăzute la art. 24.

Art. 23. - Fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are în procesul muncii următoarele obligații principale:

a) să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de patron sau de persoanele desemnate de acesta;
b) să utilizeze, potrivit instrucțiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele de lucru;
c) să nu efectueze manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;
d) să comunice, imediat, patronului ori persoanelor împuternicite de acesta orice situație pe care este îndreptățit să o considere un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;
e) să coopereze cu salariații desemnați de patron, atât cât îi permit cunoștințele și sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situație de pericol.

Secțiunea a 7-a
Obligațiile proiectanților și executanților

Art. 24. - Proiectanții de construcții și amenajări, de echipamente, utilaje și instalații tehnologice sunt obligați:

a) să cuprindă în documentațiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectele proiectate;
b) să prevadă în documentațiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, autospeciale, instalații, dispozitive, echipamente, substanțe, accesorii și alte mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, care îndeplinesc condițiile de calitate, potrivit legii;
c) să întocmească și să predea beneficiarilor schemele și instrucțiunile de funcționare, la parametrii proiectați, ale dispozitivelor și instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor, pe care le-au prevăzut în documentații, precum și regulile necesare de verificare și întreținere în exploatare a acestora.

Art. 25. - Executanții lucrărilor de construcții și de montaj de echipamente și instalații sunt obligați:

a) să realizeze, integral și la timp, măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în proiecte, cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute de lege;
b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor necesare pe timpul efectuării probelor și rodajelor mecanice;
c) să pună în stare de funcțiune instalațiile de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute în documentațiile de execuție, până la data recepției construcțiilor, amenajărilor sau instalațiilor tehnologice pe care le-au realizat.

Art. 26. - Proiectanților și executanților le sunt aplicabile, după caz, și dispozițiile prevăzute la art. 19-22 din prezenta ordonanță. La lucrările de amenajări a construcțiilor existente, în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor în vigoare, referitoare la siguranța la foc, se vor lua măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor.

CAPITOLUL III
Controlul riscului de incendiu

Art. 27. - (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuție și pe întreaga lor durată de existență, construcțiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele și instalațiile tehnologice se supun unei examinări sistematice și calificate pentru identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, în condițiile prevăzute de reglementările specifice.

(2) Obligația executării activităților prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreținerea, repararea, postutilizarea și dezafectarea construcțiilor, echipamentelor și a instalațiilor tehnologice, potrivit obligațiilor și răspunderilor prevăzute de lege.

Art. 28. - (1) Începerea lucrărilor de execuție la construcții și la instalații tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinației celor existente, precum și punerea în funcțiune a acestora se supun, potrivit legii, avizării și autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor.

(2) Obligația obținerii avizelor și/sau autorizațiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarului investiției.

(3) Avizele și autorizațiile prevăzute la alin. (2) se eliberează de către brigăzile și grupurile de pompieri militari.

(4) Categoriile de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări, care se supun avizării și/sau autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Normele metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor se elaborează de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aprobă de ministrul de interne și se publică în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL IV
Serviciile de pompieri civili

Secțiunea 1
Constituirea și atribuțiile serviciilor de pompieri civili

Art. 29. - Consiliile locale, agenții economici și instituțiile au obligația să constituie servicii de pompieri civili, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 30. - (1) Serviciile de pompieri civili sunt structuri profesionale, altele decât unitățile Corpului Pompierilor Militari, încadrate cu personal civil, care au atribuții privind apărarea vieții, avutului public și/sau privat împotriva incendiilor, în sectoarele de competență stabilite cu acordul brigăzilor și grupurilor de pompieri militari, precum și pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol, în caz de accident sau dezastru.

(2) Serviciile de pompieri civili au în structură, după caz, compartiment sau specialiști pentru prevenirea incendiilor, formații de intervenție, salvare și prim ajutor, ateliere de reparații și de întreținere.

(3) Serviciile de pompieri civili sunt publice sau private. Serviciile de pompieri private se pot constitui, pe plan local, ca societăți comerciale, potrivit legii.

(4) Serviciul de pompieri civili se încadrează cu pompieri angajați și/sau cu pompieri voluntari, după caz; serviciile încadrate numai cu pompieri voluntari sunt servicii de pompieri voluntari.

(5) Pompierii civili trebuie să îndeplinească cerințele de calificare prevăzute pentru profesia de pompier.

(6) Indicatorii de calificare în profesia de pompier se stabilesc de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

(7) Organizarea și funcționarea serviciilor de pompieri civili se stabilesc prin regulamente aprobate, după caz, de către consiliile locale sau conducerile agenților economici și instituțiilor ce le-au constituit.

Art. 31. - Criteriile minime de performanță privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de pompieri civili se stabilesc de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, iar pentru celelalte servicii de pompieri civili, de către brigada sau grupul de pompieri militari în a cărei zonă de competență se constituie serviciul respectiv.

Art. 32. - Serviciile de pompieri civili au următoarele atribuții principale:

a) desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
b) verifică modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, instrucțiunilor și măsurilor care privesc apărarea împotriva incediilor, în sectorul de competență;
c) execută acțiuni de intervenție pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor și a bunurilor periclitate de incendii;
d) acordă ajutor, în condițiile legii, persoanelor a căror viață este pusă în pericol în caz de explozie, inundații, alunecări de teren, accidente, precum și în caz de dezastre.

Art. 33. - Pe baza hotărârii consiliului local și în condițiile prevăzute de lege, serviciul public de pompieri civili de sub autoritatea sa poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, unele servicii, fără a afecta îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 32, cum sunt:

a) transport de apă, evacuarea apei din subsoluri sau din fântâni;
b) limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepărtarea acestora;
c) eliberarea căilor de circulație de doborâturi de vânt sau de mijloace de transport accidentate;
d) curățarea și repararea sobelor și coșurilor de fum, intervenții de urgență în caz de defecțiuni la instalații electrice, de gaze sau de alimentare cu apă;
e) încărcarea și întreținerea stingătoarelor, lucrări de termoprotecție, lucrări la înălțime;
f) alte servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 34. - (1) Formarea, specializarea și perfecționarea pompierilor civili și a cadrelor tehnice cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor se realizează prin cursuri organizate de către unitățile abilitate prin lege, cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

(2) Planurile tematice de pregătire pentru cursurile prevăzute la alin. (1) se avizează de către brigăzile și grupurile de pompieri militari.

(3) Criteriile de evaluare privind organizarea, funcționarea și asigurarea logistică a unităților prevăzute la alin. (1) se elaborează de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Secțiunea a 2-a
Drepturi, compensații și despăgubiri
ce se acordă pompierilor civili

Art. 35. - În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, personalul serviciilor de pompieri civili are următoarele drepturi:

a) să solicite, de la persoanele fizice și juridice, date, informații și documente necesare îndeplinirii atribuțiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;
b) să stabilească restricții ori să interzică, potrivit competenței prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al serviciului, utilizarea focului deschis și efectuarea unor lucrări cu substanțe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
c) să propună oprirea funcționării sau demolarea construcției incendiate, precum și a celor vecine ori a unei părți din acestea, în scopul limitării propagării incendiilor și evitării unui dezastru, dacă un asemenea pericol este real, iminent și inevitabil;
d) să utilizeze, în funcție de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenții la incendii;
e) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenției, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice ori pe alte terenuri, dacă cerințele de operativitate și de lucru impun aceasta; să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfășurării operațiunilor de intervenție;
f) să intre în locuința persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimțământul scris al acestora, în condițiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieții, integrității fizice sau bunurilor unei persoane, consimțământul nu este necesar.

Art. 36. - (1) Pompierilor civili li se asigură, gratuit, de către consiliul local sau patron, după caz, echipamentul de protecție adecvat misiunilor pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care, pe timpul intervenției, li s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul îi despăgubesc în mod corespunzător.

(2) Pompierii civili au obligația să poarte uniformă, echipament de protecție și însemne distinctive, a căror descriere și condiții de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul de Interne, cu avizul Departamentului pentru Administrație Publică Locală și aprobat de Guvern.

Art. 37. - (1) Pe timpul intervenției, pompierilor civili și celorlalți participanți la acțiuni în condiții de risc li se asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru, potrivit legii.

(2) În cazul incendiilor de durată, care depășesc 4 ore, pompierilor civili și celorlalți participanți la intervenție li se asigură hrana gratuit, în echivalentul a 1.400 de calorii pentru fiecare masă.

(3) Obligația asigurării drepturilor prevăzute în alin. (1) și (2) revine consiliului local sau patronului, după caz.

Art. 38. - (1) Pompierii voluntari încadrați în serviciile de pompieri civili au dreptul la compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului.

(2) Cuantumurile orare ale compensației prevăzute la alin. (1) se stabilesc și se acordă de către consiliul local sau de patron, după caz, diferențiat pe categorii de funcții.

Art. 39. - (1) Pe timpul cât se află la cursuri de pregătire și concursuri profesionale, organizate în afara localității în care funcționează serviciul, pompierii voluntari beneficiază de toate drepturile de deplasare, cazare și de diurnă, ca pompierii angajați, care se acordă de consiliul local sau patron, după caz.

(2) Pompierii voluntari care sunt salariați ai altor servicii publice locale își păstrează drepturile de salariu la locul de muncă pentru perioada de timp cât participă la intervenții sau la cursuri de pregătire.

Art. 40. - Persoanele juridice care organizează servicii de pompieri civili au obligația să asigure personalul acestora la o societate comercială de asigurări, pentru caz de boală profesională, accident sau deces, produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuțiilor ce le revin pe timpul intervențiilor.

Art. 41. - (1) Pompierii nu răspund de pagubele inerente procesului de intervenție.

(2) Pagubele produse serviciului de pompieri, prin pierderea sau degradarea mijloacelor din dotare pe timpul acțiunilor de intervenție, se suportă de către consiliul local, patron sau de către beneficiarul intervenției, după caz, dacă paguba nu s-a produs din culpa unui membru al serviciului de pompieri.

CAPITOLUL V
Sancțiuni

Art. 42. - (1) Constituie contravenții la prevederile prezentei ordonanțe următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă: I. de la 5.000.000 la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9, art. 13, lit. a)-c), art. 16 alin. (1) lit. b) și c), art. 19 alin. (2) lit. a)-j), art. 20, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 40 și art. 48 alin. (2); II. de la 1.000.000 la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1) și (2), art. 13 lit. d)-f), art. 16 alin. (1) lit. a) și d), art. 19 alin. (2) lit. k)-m), art. 22 lit. a)-c), art. 24 și art. 25; III. de la 500.000 la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 13 lit. g) și h), art. 23 lit. a)-d) și art. 32 lit. a)-c).

(2) Contravențiile la normele de prevenire și stingere a incendiilor, altele decât cele prevăzute la alin. (1), emise potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, și sancțiunile contravenționale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Sancțiunile contravenționale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.

(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 43. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 42 se fac de către personalul unității de pompieri militari cu atribuții de îndrumare, control, intervenție și constatare a încălcărilor legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum și de alte organe abilitate de lege.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 44. - (1) Organizarea, conducerea, îndrumarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor în unitățile structurilor de apărare națională, ordine publică și siguranță națională se realizează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, pe baza normelor aprobate de conducătorii structurilor respective, cu avizul prevăzut la art. 16 alin. (3).

(2) La unitățile din structurile menționate la alin. (1), pompierii militari exercită controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, numai la solicitarea comandanților sau șefilor acestora.

Art. 45. - (1) Intervenția pentru stingerea incendiilor și salvarea persoanelor în subteran, la centrale nucleare, pe căile ferate, în porturi și acvatorii, aeroporturi, platforme maritime de foraj și extracție, precum și la navele aflate în apele teritoriale române se asigură de către serviciile de pompieri civili ale agenților economici care administrează sectorul respectiv, cu asistența tehnică a unităților de pompieri militari.

(2) Pompierii militari au obligația să intervină în sprijinul serviciilor de pompieri civili ale agenților economici menționați la alin. (1), în măsura în care dispun de mijloace de intervenție, de echipament de protecție și substanțe de stingere adecvate, precum și de subunități de intervenție specializate.

(3) Agenții economici menționați la alin. (1) pun gratuit la dispoziția pompierilor militari substanțele și echipamentele specifice necesare intervenției.

Art. 46. - Laboratoarele și poligoanele de încercări la foc, de testări și experimentări în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor se autorizează și acreditează potrivit legii.

Art. 47. - Autospecialele, echipamentele, substanțele, accesoriile și celelalte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, utilizate pe teritoriul României, trebuie să îndeplinească condițiile tehnice, de calitate și de performanță prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 48. - (1) Cadrele tehnice din ministere și cele ale organelor administrației publice centrale și locale, precum și personalul tehnic al agenților economici și instituțiilor, cu atribuțiuni de îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, se atestă de unitățile Corpului Pompierilor Militari.

(2) Prestarea lucrărilor de termoprotecție, ignifugare, verificare, întreținere și reparare a autospecialelor și a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane fizice și juridice atestate de unitățile Corpului Pompierilor Militari.

(3) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Art. 49. - (1) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparținând domeniului public și privat al statului, la bunurile personale ale cetățenilor, precum și la cele aparținând asociațiilor non-profit sau organizațiilor cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suportă de către brigăzile și grupurile de pompieri militari care au intervenit, dacă legea nu prevede altfel.

(2) În cazul în care intervenția la bunurile menționate la alineatul 1 se realizează de un serviciu public al pompierilor civili, cheltuielile se asigură de consiliul local în raza căruia s-a produs incendiul.

Art. 50. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Decretul nr.232/1974 privind prevenirea și stingerea incendiilor, republicat în Buletinul Oficial nr. 71 din 2 august 1978, cu modificările ulterioare, și Decretul nr.290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,
Teodor Zaharia,
secretar de stat

Departamentul pentru
Administrație Publică Locală,
Grigore Lăpușanu,
secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Ioan Lucăcel,
secretar de stat

București, 28 august 1997.
Nr. 60.


Marți, 30 mai 2023, 11:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.