ORDONANȚĂ nr.92 din 29 august 2000
privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 423/1 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - În vederea reintegrării sociale a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, menținute în stare de libertate, și a supravegherii executării obligațiilor stabilite de instanța de judecată în sarcina acestora, se înființează, sub autoritatea Ministerului Justiției, serviciile de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate, denumite în continuare servicii de reintegrare socială și supraveghere, ca organisme specializate, fără personalitate juridică.

Art. 2. - Activitatea serviciilor de reintegrare socială și supraveghere se desfășoară cu atragerea și implicarea comunității în procesul de reintegrare socială a persoanelor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) La cererea persoanelor prevăzute la art. 1, serviciile de reintegrare socială și supraveghere le pot asigura asistență și consiliere în vederea îndreptării și reintegrării sociale a acestora.

(2) Serviciile de reintegrare socială și supraveghere cooperează cu personalul specializat în asistență și consiliere din cadrul administrației penitenciarelor, în scopul îndreptării și reintegrării sociale a persoanelor condamnate la o pedeapsă cu privare de libertate, cu acordul acestora.

Art. 4. - Serviciile de reintegrare socială și supraveghere își desfășoară activitatea fără vreo discriminare pe temei de naționalitate, cetățenie, rasă, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie politică sau orice altă opinie, apartenență politică, avere, origine socială sau alte asemenea temeiuri.

Art. 5. - (1) În exercitarea atribuțiilor, serviciile de reintegrare socială și supraveghere colaborează cu organizațiile neguvernamentale ce desfășoară activități în domeniu, în condițiile stabilite în regulamentul de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe.

(2) Serviciile de reintegrare socială și supraveghere, în derularea activității lor, pot colabora cu specialiști din alte domenii de activitate, cu voluntari din rândul comunității, precum și cu reprezentanți ai societății civile.

(3) Colaboratorii pot fi remunerați pentru activitatea desfășurată, potrivit legii.

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială și supraveghere

Art. 6. - (1) Coordonarea activității de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate se realizează de către Direcția de reintegrare socială a infractorilor și supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului Justiției, condusă de un director numit, potrivit legii, prin ordin al ministrului justiției.

(2) Controlul activității de reintegrare socială și supraveghere se realizează de către inspectorii de reintegrare socială și supraveghere din cadrul direcției prevăzute la alin. (1).

(3) Pe lângă fiecare tribunal se organizează și funcționează servicii de reintegrare socială a infractorilor și supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate.

(4) Competența teritorială a serviciilor de reintegrare socială și supraveghere se stabilește prin regulamentul de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe.

(5) Serviciile de reintegrare socială și supraveghere sunt conduse de șefi de serviciu.

(6) Numărul de posturi necesar pentru fiecare serviciu de reintegrare socială și supraveghere se stabilește prin ordin al ministrului justiției, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Justiției.

Art. 7. - (1) Personalul de reintegrare socială și supraveghere este format din șefii serviciilor de reintegrare socială și supraveghere, precum și din consilierii de reintegrare socială și supraveghere.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt numite în funcție prin ordin al ministrului justiției.

(3) Salarizarea personalului de reintegrare socială și supraveghere și a inspectorilor de reintegrare socială și supraveghere se realizează potrivit dispozițiilor Legii privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești.

Art. 8. - (1) Poate fi consilier de reintegrare socială și supraveghere sau șef al serviciului de reintegrare socială și supraveghere ori inspector de reintegrare socială și supraveghere persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) are capacitate deplină de exercițiu;
c) cunoaște limba română, scris și vorbit;
d) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției, fapt dovedit pe baza unui examen medical și psihologic de specialitate;
e) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură să îl facă incompatibil cu funcția pe care o îndeplinește și se bucură de o bună reputație;
f) este licențiat în asistență socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept ori este absolvent al unei forme de învățământ postuniversitar în domeniul reintegrării sociale a infractorilor și supravegherii acestora;
g) a absolvit cursurile de reintegrare socială și supraveghere organizate de Ministerul Justiției ori o formă de învățământ postuniversitar în domeniul reintegrării sociale a infractorilor și supravegherii acestora și a câștigat concursul organizat pentru ocuparea funcției pentru care candidează.

(2) Condițiile de organizare și desfășurare a cursurilor de reintegrare socială și supraveghere, precum și a concursului pentru ocuparea funcției de consilier de reintegrare socială și supraveghere sau de șef al serviciului de reintegrare socială și supraveghere ori inspector de reintegrare socială și supraveghere se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiției.

(3) Înscrierea la cursurile de reintegrare socială și supraveghere și la concursul pentru ocuparea funcțiilor prevăzute la alin. (2) se face după achitarea taxelor de înscriere.

Art. 9. - Pregătirea și specializarea personalului de reintegrare socială și supraveghere, precum și a inspectorilor de reintegrare socială și supraveghere sunt de competența Ministerului Justiției, prin direcția de specialitate.

Art. 10. - Finanțarea activității serviciilor de reintegrare socială și supraveghere se face de la bugetul de stat.

CAPITOLUL III
Activitatea serviciilor de reintegrare socială și supraveghere

Art. 11. - (1) Serviciile de reintegrare socială și supraveghere au următoarele atribuții:

a) supraveghează respectarea de către persoana condamnată a măsurilor prevăzute la art. 863 alin. 1 lit. a)-d) din Codul penal;
b) supraveghează executarea obligațiilor impuse condamnatului de către instanță, prevăzute în art. 863 alin. 3 lit. a)-f) din Codul penal;
c) supraveghează executarea obligațiilor impuse minorului de către instanță, prevăzute în art. 103 alin. 3 lit. a)-c) din același cod;
d) întocmesc, la cererea instanțelor de judecată, referate de evaluare cu privire la persoanele prevăzute la art. 1 sau cu privire la inculpați;
e) colaborează cu instituțiile publice în vederea executării măsurii obligării minorului la prestarea unei activități neremunerate într-o instituție de interes public;
f) desfășoară, la cerere, activități de consiliere individuală a infractorilor în ceea ce privește comportamentul social, de grup și individual;
g) inițiază și derulează programe speciale de protecție, asistență socială și juridică a minorilor și tinerilor care au săvârșit infracțiuni;
h) inițiază și derulează, împreună cu voluntarii și reprezentanții societății civile, precum și cu organizații guvernamentale și neguvernamentale române și străine, programe de resocializare a persoanelor prevăzute în art. 1 și în art. 3 alin. (2) care au solicitat să participe la aceste programe, pentru sprijinirea acestora în respectarea condițiilor impuse de instanța de judecată și pentru reintegrarea lor socială;
i) colaborează cu instituțiile publice și private, precum și cu persoanele fizice și juridice din raza lor de competență, în vederea identificării, după caz, a locurilor de muncă disponibile, a cursurilor școlare, precum și a celor de calificare sau recalificare profesională;
j) orice alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Serviciile de reintegrare socială și supraveghere, împreună cu personalul specializat în asistență și consiliere din cadrul administrației penitenciarelor, pot derula programe privind activități lucrative, socioeducative, de instruire școlară și formare profesională pentru persoanele condamnate.

(3) Persoanele prevăzute în art. 7 alin. (1) întocmesc, pe parcursul desfășurării activităților, referate periodice de reintegrare socială și supraveghere pentru cei care au solicitat asistența și consilierea din partea serviciilor de reintegrare socială și supraveghere.

Art. 12. - (1) Referatul de evaluare solicitat serviciului de reintegrare socială și supraveghere potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. d) conține date privind persoana inculpatului sau, după caz, a persoanelor prevăzute în art. 1, nivelul instrucției școlare, comportamentul, factorii care îi influențează sau îi pot influența conduita generală, precum și perspectivele reintegrării în societate.

(2) Referatul de evaluare are caracter consultativ și de orientare.

(3) La întocmirea referatului de evaluare serviciul de reintegrare socială și supraveghere poate colabora cu psihologi, cadre didactice, sociologi, medici sau alți specialiști desemnați de autoritățile competente.

(4) Referatul de evaluare se depune de către serviciul de reintegrare socială și supraveghere la instanța de judecată, în termen de 14 zile de la data primirii solicitării.

Art. 13. - (1) Persoanelor menționate la art. 1 care au solicitat asistența și consilierea din partea serviciului de reintegrare socială și supraveghere li se întocmește un dosar de reintegrare socială și supraveghere.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) conține date în ceea ce privește persoana care a solicitat asistență și consiliere, fapta săvârșită, hotărârea instanței de judecată, obligațiile stabilite în sarcina sa și termenul de încercare, referatul de evaluare, referatele periodice de reintegrare socială și supraveghere și concluziile.

(3) Dosarul de reintegrare socială și supraveghere este confidențial.

Art. 14. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1, precum și apărătorul, ales sau numit din oficiu, dacă are acordul persoanei căreia i s-a întocmit dosarul, au acces la dosarul de reintegrare socială și supraveghere.

(2) Dosarul poate fi consultat în camera de consiliu de către instanța de judecată, judecătorul delegat cu executarea și de către procuror.

(3) Dosarul poate fi consultat, cu aprobarea șefului serviciului de reintegrare socială și supraveghere, de către reprezentanții persoanelor juridice care desfășoară activități în domeniul respectării drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate, dacă au acordul scris al persoanei căreia i s-a întocmit dosarul.

(4) Consultarea dosarului se consemnează de fiecare dată într-un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare socială și supraveghere și de persoana care l-a studiat.

(5) Termenul de păstrare în arhivă a dosarelor de reintegrare socială și supraveghere este de 5 ani.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 15. - (1) În vederea aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiției și pentru unitățile din sistemul justiției se va suplimenta în mod corespunzător prin hotărâre a Guvernului.

(2) Cheltuielile de personal necesare aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe se realizează în cadrul cheltuielilor de personal aprobate prin buget Ministerului Justiției.

(3) Ministerul Justiției va propune modificarea nomenclatorului de funcții și introducerea funcției de consilier de reintegrare socială și supraveghere, precum și a funcției de inspector de reintegrare socială și supraveghere.

Art. 16. - (1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor referitoare la activitatea serviciilor de reintegrare socială și supraveghere, care se aplică după numirea în funcție a consilierilor de reintegrare socială și supraveghere prin ordin al ministrului justiției, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001.

(2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, se adoptă, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe.

(3) Pe data numirii în funcție a consilierilor de reintegrare socială și supraveghere, potrivit dispozițiilor alin. (1), centrele experimentale de probațiune își încetează activitatea. Organizațiile neguvernamentale care au sprijinit aceste centre vor putea colabora în continuare cu serviciile de reintegrare socială și supraveghere, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

București, 29 august 2000.
Nr. 92.


Marți, 29 noiembrie 2022, 23:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.