ORDONANȚĂ nr.52 din 12 august 1998
privind planificarea apărării naționale a României
Textul actului republicat în M.Of. nr. 525/25 oct. 2000

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Planificarea apărării naționale a României este activitatea prin care se stabilesc volumul, structura și modul de alocare a resurselor naturale, umane, materiale și financiare necesare materializării obiectivelor fundamentale ale securității naționale și apărării armate a României. Planificarea apărării naționale include și programele, acțiunile și măsurile luate de România în domeniul securității și apărării colective, în virtutea cooperării internaționale și a obligațiilor asumate față de statele partenere sau aliate și față de organismele internaționale din care face parte.

Art. 2. - Planificarea apărării este atributul exclusiv și inalienabil al autorităților prevăzute de Constituția României. Ea se realizează pe baza opțiunilor și deciziilor politice și strategice ale Parlamentului României, Președintelui României și Guvernului României, precum și ale celorlalte instituții publice, care, potrivit legii, au răspunderi în domeniul securității și apărării naționale.

Art. 3. - Documentele pe baza cărora se realizează planificarea apărării naționale sunt: Strategia de securitate națională a României, Programul de guvernare, Carta albă a securității și apărării naționale a Guvernului, precum și strategiile, directivele, planurile și programele departamentale elaborate de ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

CAPITOLUL II
Fundamentarea planificării apărării naționale a României

Art. 4. - Strategia de securitate națională a României este documentul de bază care fundamentează planificarea apărării la nivel național. Președintele României, în termen de cel mult 3 luni de la învestitură, prezintă Parlamentului Strategia de securitate națională a României. Parlamentul României, în ședință comună, va dezbate Strategia de securitate națională a României și o va adopta prin hotărâre.

Art. 5. - Strategia de securitate națională a României cuprinde: definirea intereselor și obiectivelor proprii de securitate, evaluarea mediului internațional de securitate, identificarea factorilor de risc din mediul intern și internațional, direcțiile de acțiune și principalele mijloace pentru asigurarea securității naționale a României. Strategia are un orizont de evaluare pe termen mediu de 4 ani și o perspectivă pe termen lung cuprinzând estimarea resurselor ce vor fi alocate de România pentru realizarea obiectivelor sale de securitate și apărare.

Art. 6. - În vederea realizării prevederilor Strategiei de securitate națională a României, Guvernul, pe baza Programului de guvernare, elaborează Carta albă a securității și apărării naționale, prin care se stabilesc: obiectivele și sarcinile principale ale instituțiilor angajate în realizarea securității și apărării naționale, măsurile și acțiunile ce urmează să fie întreprinse de acestea, resursele naturale, umane, materiale, financiare și de altă natură pe care urmează să le asigure anual pentru constituirea și pregătirea forțelor participante la apărarea națională și la asigurarea securității, conform misiunilor ce le revin. Carta albă a securității și apărării naționale a Guvernului vizează aceeași perioadă de valabilitate ca și Strategia de securitate națională a României și se supune spre aprobare Parlamentului în termen de cel mult 3 luni de la acordarea votului de încredere.

Art. 7. - Pe baza Strategiei de securitate națională a României, a Programului de guvernare și a Cartei albe a securității și apărării naționale a Guvernului, ministerele și celelalte instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale elaborează strategii, programe și planuri departamentale proprii, menite să realizeze obiectivele și interesele de securitate ale României. Strategiile departamentale se supun spre aprobare Guvernului în termen de cel mult 45 de zile de la data aprobării de către Parlament a Cartei albe a securității și apărării naționale, asigurând complementaritatea și integritatea acțiunilor și activităților cuprinse în aceste documente. Coordonarea aplicării unitare a acțiunilor întreprinse de Guvern, de ministerele și celelalte instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale se realizează de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

CAPITOLUL III
Organizarea și realizarea planificării
în domeniul apărării militare

Art. 8. - Ministerul Apărării Naționale elaborează Strategia militară a României. Acest document exprimă obiectivele și opțiunile fundamentale de politică militară ale statului român în perioada de valabilitate a Strategiei de securitate națională a României.

Ministerul de Interne și alte instituții publice cu atribuții în domeniul apărării elaborează strategii proprii, ale căror denumiri și conținut sunt stabilite de acestea, în raport cu răspunderile ce le revin în cadrul Sistemului național de apărare.

Art. 9. - Strategia militară a României evaluează consecințele, în planul apărării, ale riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale și definește volumul, structura și modul de alocare a resurselor necesare apărării armate. Strategia militară a României stabilește: structura forțelor, misiunile, organizarea, dotarea, nivelul de instruire și de operativitate, sprijinul logistic și nevoile de infrastructură necesare organismului militar în vederea realizării obiectivelor naționale de securitate, precum și concepția de pregătire și angajare în acțiuni militare a armatei române. Strategia militară a României prevede, de asemenea, măsurile, în plan militar, necesare în vederea îndeplinirii angajamentelor de cooperare, parteneriat și alianță, asumate de România pe plan internațional.

Art. 10. - Pe baza prevederilor Strategiei militare a României și ale celorlalte strategii departamentale aprobate de Guvern ministrul apărării naționale, ministrul de interne și șefii altor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării emit directive sau ordine de planificare strategică proprii. Acestea conțin obiectivele, principiile și opțiunile politicomilitare fundamentale, pe baza cărora structurile specializate ale ministerelor și ale instituțiilor respective planifică structura și capacitatea forțelor componente, precum și alocarea resurselor, formulează politici și programe sectoriale. Directivele sau ordinele de planificare strategică se referă la aceeași perioadă ca și strategiile departamentale.

Art. 11. - Pe baza directivelor sau a ordinelor de planificare strategică Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și alte instituții publice cu atribuții în domeniul apărării elaborează propriile planuri strategice și operaționale de întrebuințare și programe de constituire, modernizare și pregătire a forțelor componente.

Art. 12. - Planurile strategice și operaționale de întrebuințare a forțelor cuprind: misiunile categoriilor de forțe, în condiții de pace, de criză și de război, scenariile probabile în care aceste misiuni vor fi îndeplinite, modalitățile de acțiune pentru executarea acestora. Scenariile vor avea în vedere acțiuni militare de luptă clasice, operațiuni speciale, operațiuni, altele decât cele de război, și acțiuni umanitare, executate în cadrul național, internațional sau în cadrul unor grupări de forțe multinaționale.

Aceste documente se elaborează, se actualizează și se aprobă conform reglementărilor specifice ale fiecărui minister sau ale altor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării.

Art. 13. - Programele de constituire, modernizare și pregătire a forțelor cuprind măsurile și acțiunile concrete ce se execută pentru: constituirea, înzestrarea și cartiruirea unităților militare; asigurarea condițiilor optime de viață pentru personal, pregătirea comandamentelor și unităților; asigurarea sprijinului logistic și a rezervelor pentru mobilizare și război; crearea și întreținerea infrastructurii pentru acțiuni militare; participarea la acțiuni de cooperare internațională cu statele partenere sau aliate, precum și resursele necesare anual pentru desfășurarea acestora. Programele se elaborează pentru o perioadă de 4 ani, cu o perspectivă pe termen lung, se aprobă de Parlament, se completează și se actualizează în raport cu stadiul de execuție.

Art. 14. - Pe baza programelor de constituire, modernizare și pregătire a forțelor și a fondurilor alocate prin bugetul de stat Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și alte instituții publice cu atribuții în domeniul apărării întocmesc planuri anuale privind modernizarea și pregătirea forțelor componente și rapoarte privind stadiul realizării programelor de constituire, modernizare și pregătire a forțelor în perioada anterioară. Planurile anuale sunt aprobate de miniștri și, respectiv, de șefii instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării. Rapoartele privind stadiul realizării programelor de constituire, modernizare și pregătire a forțelor sunt prezentate Guvernului.

Urmărirea execuției programelor pe termen mediu și lung, precum și a planurilor anuale intră în răspunderea organelor de planificare ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și ale altor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, iar execuția acestora, în sarcina comandanților și șefilor tuturor structurilor din ministerele și instituțiile respective.

Art. 15. - Modalitățile concrete referitoare la elaborarea, coordonarea, execuția, urmărirea și raportarea îndeplinirii prevederilor directivei sau ordinului de planificare strategică, planurilor strategice și operaționale de întrebuințare a forțelor, programelor de constituire, modernizare și pregătire a forțelor, precum și ale planurilor anuale se reglementează prin instrucțiuni interne, aprobate de ministrul apărării naționale, ministrul de interne și șefii instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării.

CAPITOLUL IV
Răspunderi

Art. 16. - Încălcarea ori neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanțe de către persoanele cu atribuții în organizarea și realizarea planificării apărării naționale, a obiectivelor Strategiei de securitate națională a României și ale strategiilor departamentale atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz.

CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 17. - Dispozițiile art. 4 și 6 se aplică la 3 luni de la data publicării legii pentru aprobarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 63 din 24 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 28 aprilie 2000.
Ordonanța Guvernului nr.52 din 12 august 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.302 din 18 august 1998 și a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 63/2000.


Marți, 06 decembrie 2022, 06:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.