ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.16 din 26 ianuarie 2001
privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
Textul actului publicat în M.Of. nr. 66/7 feb. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie asigurarea valorificării deșeurilor industriale reciclabile în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului înconjurător, pentru obținerea unor resurse suplimentare de materii prime secundare.

Art. 2. - (1) Obiectul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie reglementarea activităților de gestionare a grupelor de deșeuri industriale reciclabile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Grupele de deșeuri industriale reciclabile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - La baza gestionării deșeurilor industriale reciclabile care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență stau următoarele principii generale:
a) principiul utilizării numai a acelor procedee de gestionare a deșeurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător;
b) principiul "poluatorul plătește";
c) principiul "responsabilității producătorului";
d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive.

Art. 4. - Definirea termenilor specifici utilizați pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 5. - Deținătorii de deșeuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligați să asigure strângerea, sortarea și depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protecție a sănătății populației și a mediului înconjurător, precum și reintroducerea lor în circuitul productiv prin:
a) reutilizarea în propriile procese de producție;
b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, și comercializarea materiilor prime secundare obținute;
c) predarea către agenții economici specializați, autorizați pentru valorificare, a deșeurilor industriale reciclabile.

Art. 6. - Deținătorii de deșeuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligați:
a) să nu depoziteze și să nu abandoneze deșeurile industriale reciclabile în condiții care contravin normelor de protecție a sănătății populației și a mediului înconjurător;
b) să depună separat deșeurile industriale reciclabile acolo unde există recipiente sau incinte special destinate acestui scop.

Art. 7. - (1) Agenții economici care realizează operațiuni de colectare a deșeurilor industriale reciclabile provenite de la persoanele fizice își pot desfășura activitatea numai pe bază de autorizație de colectare emisă de prefectura județului, cu avizul primăriei comunei, orașului sau municipiului în care funcționează agentul economic respectiv, pe baza dovezii că deține spațiul corespunzător pentru depozitarea deșeurilor colectate, în condiții de protecție a mediului înconjurător și a sănătății populației.

(2) Autorizația de colectare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) denumirea agentului economic colector;
b) datele de identificare a agentului economic colector: - sediul; - numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului; - codul fiscal;
c) grupa de deșeuri industriale reciclabile pentru care se acordă autorizația de colectare;
d) adresa punctului de colectare;
e) termenul de valabilitate.

(3) Agenții economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să reintroducă în circuitul productiv deșeurile industriale reciclablie colectate prin predarea către agenții economici specializați, autorizați pentru activitatea de valorificare a acestora, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Agenții economici care colectează deșeuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligați să elibereze adeverința de primire și plată, care va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) denumirea agentului economic colector;
b) datele de identificare a persoanelor fizice predătoare: - numele și prenumele; - actul de identitate, seria și numărul, codul numeric personal; - domiciliul;
c) deșeul refolosibil predat și descrierea acestuia (țeavă, cablu, tablă, obiecte casnice etc.);
d) cantitatea, prețul, valoarea;
e) proveniența deșeului, declarată de predător pe propria răspundere;
f) semnătura agentului colector și a persoanei fizice predătoare.

Art. 8. - (1) Agenții economici care realizează operațiuni de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile, în sensul definit prin prezenta ordonanță de urgență, pot desfășura această activitate numai pe bază de autorizație de valorificare, emisă de Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor aflată în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor.

(2) Autorizația de valorificare este valabilă pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire.

(3) Autorizarea din punct de vedere al protecției mediului a activităților prin care se realizează operațiunile de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile se face de către autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația de mediu în vigoare.

Art. 9. - (1) Procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de valorificare se stabilește prin norme emise de Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor și aprobate prin ordin al ministrului industriei și resurselor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Autorizațiile emise în baza Ordonanței Guvernului nr.33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996, se reactualizează conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor prevăzute la alin. (1).

Art. 10. - (1) Taxa de obținere, respectiv de prelungire a autorizației de valorificare, se stabilește la nivelul de 500.000 lei, respectiv 100.000 lei, pentru fiecare grupă de deșeuri industriale reciclabile, nominalizată în anexa nr. 1.

(2) Taxele prevăzute la alin. (1) se achită anticipat și se fac venit la bugetul de stat.

(3) La propunerea Ministerului Industriei și Resurselor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, taxele de obținere, respectiv de prelungire a autorizației de valorificare, pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - Agenții economici specializați în activități de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile sunt obligați să livreze materiile prime secundare obținute, numai însoțite de documente de certificare a calității, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 12. - Agenții economici care dețin, colectează și valorifică deșeuri industriale reciclabile sunt obligați să țină evidența lor, să raporteze și să furnizeze informații la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale celorlalte reglementări în vigoare.

Art. 13. - Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență constituie contravenții, dacă, potrivit legii, nu sunt considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei și confiscarea contravalorii deșeurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), (3) și (4) și ale art. 8 alin. (1);
b) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12;
c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11;
d) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6.

Art. 14. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Industriei și Resurselor, Ministerul Apelor și Protecției Mediului, Ministerul de Interne și Ministerul Administrației Publice.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 13 pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3) și (4), ale art. 8 alin. (1) și ale art. 12 se fac și de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

Art. 15. - (1) În cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (3) și (4) se poate dispune retragerea autorizației de colectare prevăzută la art. 7 alin. (1), pe o perioadă de la 1 la 2 ani.

(2) Autorizația de colectare se retrage de autoritatea administrației publice locale emitentă, la solicitarea scrisă a unității din care face parte agentul constatator.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr.33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.202 din 31 august 1995, aprobată prin Legea nr. 137/1996.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice,
transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

București, 26 ianuarie 2001.
Nr. 16.


ANEXA Nr. 1

GRUPE
de deșeuri industriale reciclabile


ANEXA Nr. 2

DEFINIREA
termenilor specifici


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 02:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.