LEGE nr.191 din 18 aprilie 2001
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 194/18 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea structurii veniturilor și destinațiilor cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj pentru anul 2001, regimul acestora, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție a acestor bugete.

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, detaliată la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Sinteza cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, cu detalierea pe articole și alineate de cheltuieli, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 se stabilește, atât la venituri, cât și la cheltuieli, în sumă de 83.476,5 miliarde lei.

(2) În bugetul asigurărilor sociale de stat, la partea de cheltuieli sunt prevăzute și intrări de credite externe în sumă de 114,2 miliarde lei.

(3) În anul 2001, din bugetul asigurărilor sociale de stat se plătesc dobânzile datorate trezoreriei statului pentru sumele utilizate din trezorerie în vederea acoperirii deficitelor temporare înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat, în sumă de 500,0 miliarde lei.

(4) Taxele poștale percepute de Compania Națională

"Poșta Română" - S.A. pentru prestațiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat în anul 2001 sunt stabilite în sumă de 1.004,0 miliarde lei și nu pot fi majorate prin virări de credite de la alte naturi de cheltuieli.

(5) Fișele obiectivelor de investiții finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 sunt anexate la acesta.

Art. 4. - (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 2001 se stabilește la venituri în sumă de 13.339,7 miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de 12.668,6 miliarde lei, cu un excedent de 671,1 miliarde lei.

(2) În bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj sunt prevăzute și intrări de credite externe în sumă de 786,6 miliarde lei.

(3) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 2001, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe acțiuni și pe articole de cheltuieli, este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) În anul 2001, din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj se plătesc dobânzile aferente împrumutului contractat de la trezoreria generală a statului în anul 2000 pentru acoperirea deficitului temporar înregistrat de acest buget, conform Hotărârii Guvernului nr.358/2000 privind acordarea unui împrumut de la trezoreria generală a statului Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.

(5) Pentru centrele de pregătire și perfecționare profesională din cadrul fundațiilor româno-germane din Arad, Sibiu și Timișoara, stabilite prin protocolul româno-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, la cheltuieli este cuprinsă și suma de 4,8 miliarde lei, reprezentând contribuția părții române la finanțarea fundațiilor româno-germane, potrivit Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la continuarea proiectului

"Promovarea calificării profesionale".

(6) Pentru cheltuielile de investiții de natura celor prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice se prevede suma de 847,5 miliarde lei, din care 584,5 miliarde lei cu finanțare din credite externe contractate și aprobate pentru această destinație.

Art. 5. - (1) Încasarea contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează aceste contribuții, precum și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

(2) În anul 2001 persoanele juridice care angajează personal, indiferent de forma de proprietate, vor depune la bancă, o dată cu documentația pentru plata salariilor, și documentele pentru plata contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, plățile efectuându-se simultan, sub control bancar.

(3) În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj Ministerul Muncii și Solidarității Sociale sau, după caz, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă vor proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite acestor bugete și a majorărilor de întârziere și vor dispune încasarea sumelor respective prin aplicarea dispozițiilor legale.

(4) Cheltuielile ocazionate de măsurile de executare silită a creanțelor bugetare se suportă din bugetele menționate la alin. (3).

Art. 6. - (1) În anul 2001 din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferența dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă și contribuția beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 435.000 de locuri, din care 375.000 de locuri la tratament balnear și 60.000 de locuri la odihnă.

(2) În anul 2001 se pot acorda gratuit 35.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, și salariaților care lucrează în mediu radioactiv, iar începând cu data de 1 aprilie 2001 și categoriilor de asigurați prevăzuți la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

(3) Locurile vor fi asigurate în unitățile de tratament balnear din proprietatea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unități de profil, diferențiat în funcție de gradul de solicitare al stațiunilor și de categoria de confort oferită.

(4) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unitățile de tratament aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăși tarifele unităților similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii.

(5) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiași beneficiar, având prioritate persoanele cu pensii, respectiv cu salarii mici.

(6) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament, precum și nivelul cotei de participare individuală a asiguraților se stabilesc de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale conform prevederilor art. 117 alin. (5) din Legea nr. 19/2000.

(7) Biletele de tratament balnear și odihnă se distribuie asiguraților sistemului public și pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.

(8) Biletele de odihnă finanțate din fondurile asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaților din unitățile bugetare.

(9) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii.

(10) Criteriile și modul de distribuire a biletelor de odihnă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(11) Pentru biletele de odihnă beneficiarii plătesc o contribuție egală cu 50% din prețul integral al acestora.

Art. 7. - (1) Până la stabilirea criteriilor, potrivit art. 6 alin. (6), contribuția ce urmează să fie plătită de beneficiarii biletelor de tratament sau odihnă este egală cu:
a) 70% din pensia de bază cuvenită pe luna anterioară procurării biletelor, pentru pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat sau pentru pensionarii agricultori;
b) 70% din venitul lunar asigurat, pentru asigurații agricultori;
c) 70% din pensiile cumulate, în cazul pensionarilor care cumulează pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat cu pensia din agricultură;
d) 50% din valoarea biletului la data procurării lui, pentru salariații bugetari;
e) 50% din contribuția titularului, în cazul soțului (soției), al copiilor sau al însoțitorului invalidului de gradul I de invaliditate, în cazul în care aceștia nu au venit propriu;
f) valoarea integrală a biletului, în cazul în care contribuția datorată de beneficiar este mai mare decât valoarea biletului sau în cazul în care soțul (soția) titularului nu face parte din categoriile de persoane îndreptățite să beneficieze de bilet.

(2) Pensia de bază utilizată pentru calculul contribuției datorate de beneficiarii biletelor de tratament și odihnă, potrivit prevederilor alin. (1), nu cuprinde contribuția care se plătește potrivit legii pentru asigurările sociale de sănătate.

(3) Biletele de odihnă și tratament, acordate în condițiile prezentului articol, pot fi atribuite și membrilor de familie

(soț sau soție, după caz, și copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditate sau autorizate temporar, potrivit legii), dacă însoțesc titularii de drept.

(4) În perioada aplicării prevederilor prezentului articol Ministerul Muncii și Solidarității Sociale poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuția plătită de aceștia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii asigurărilor sociale de stat, iar diferența fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite.

Art. 8. - În anul 2001, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, în condițiile prevederilor art. 196, cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc în baza prevederilor art. 18 alin. (2) și (3) din legea menționată, după cum urmează: - 35% pentru condiții normale de muncă; - 40% pentru condiții deosebite de muncă; - 45% pentru condiții speciale de muncă.

Art. 9. - Cuantumul fix al indemnizației pentru însoțitor, în cazul pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, se stabilește în anul 2001 la nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

Art. 10. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi cuantumul ajutorului de deces se stabilește la: - 4.500.000 lei în cazul asiguratului sau al pensionarului; - 2.250.000 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Art. 11. - Valoarea unui punct de pensie la data de 1 aprilie 2001 se stabilește de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale pe baza unui coeficient de 38,5% din salariul mediu brut pe economie prognozat pe anul 2001, de 4.148.653 lei lunar.

Art. 12. - Fondul de rezervă reglementat la art. 13 din Legea nr. 19/2000 nu se constituie în anul 2001.

Art. 13. - În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 2001, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligații:
a) în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta Ministerului Finanțelor Publice situația privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condițiilor de desfășurare a activității potrivit atribuțiilor stricte ale acestora până la sfârșitul anului;
b) lunar vor raporta plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele și în structura stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, ce se va emite în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;
c) vor asigura ca drepturile stabilite și plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depășească sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectivă.

Art. 14. - Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2001, propuneri de rectificare a prevederilor prezentei legi, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluția indicatorilor macroeconomici, a măsurilor de protecție socială și a adoptării unor noi acte normative.

Art. 15. - Guvernul poate aproba modificări în structură și între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexele nr. 1, 2 și 3, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 16. - (1) Încasarea contribuțiilor și a celorlalte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat și ale Fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 2001 se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

(2) Lista cuprinzând contribuțiile și actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 2001 la bugetul asigurărilor sociale de stat, este prezentată în anexa nr. 4.

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 12 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 18 aprilie 2001.
Nr. 191.


                                    ANEXA 1
                  BUGETUL
          asigurarilor sociale de stat pe anul 2001
                                - mii lei -
 ------------------------------------------------------------------------------
                             Program 2001
                   -----------------------------------------
Capi- Sub- Ti-             Bugetul   Intrari
tol  ca- tlu/    Denumirea    asigurarilor de credite   Total
   pi- Ar-   indicatorului   sociale de  externe
   tol ti-              stat 
      col
 ------------------------------------------------------------------------------
    A            B     1       2      3=1+2
 ------------------------------------------------------------------------------
       VENITURI       83.476.533.292        83.476.533.292
       I. VENITURI CURENTE 81.976.533.292        81.976.533.292
       A. VENITURI FISCALE 78.122.623.243        78.122.623.243
       A1. IMPOZITE DIRECTE 78.122.623.243        78.122.623.243
0904     CONTRIBUTII PENTRU
       ASIGURARI SOCIALE  78.122.623.243        78.122.623.243
   01   Contributii pentru
       asigurari sociale
       de stat       11.849.629.564        11.849.629.564
   02   Contributii pentru
       asigurari sociale
       datorate de
       angajatori      39.078.912.604        39.078.912.604
   03   Contributii pentru
       asigurari sociale
       datorate de salariati
       si de alte persoane
       asimilate      19.195.913.459        19.195.913.459
   04   Contributii pentru
       pensia suplimentara  2.017.325.416         2.017.325.416
   05   Contributia
       agricultorilor
       asigurati        14.007.000          14.007.000
   07   Contributii pentru
       asigurari sociale
       datorate de alte
       persoane asigurate  4.260.202.779         4.260.202.779
   08   Contributii pentru
       asigurari sociale
       datorate de persoanele
       aflate in somaj    1.706.632.421         1.706.632.421
       B. VENITURI NEFISCALE 3.853.910.049         3.853.910.049
2204     DIVERSE VENITURI   3.853.910.049         3.853.910.049
   13   Contributii pentru
       bilete de tratament
       si odihna        466.816.772          466.816.772
   30   Incasari din alte
       surse         3.387.093.277         3.387.093.277
       V. SUBVENTII
3704     SUBVENTII PRIMITE DE
       LA BUGETUL DE STAT  1.500.000.000         1.500.000.000
   04   Subventii primite de
       bugetul asigurarilor
       sociale de stat    1.500.000.000         1.500.000.000
       CHELTUIELI - TOTAL  83.476.533.292  114.200.000 83.590.733.292
     01 A. CHELTUIELI
       CURENTE       82.934.279.292  51.818.250 82.986.097.542
     02 CHELTUIELI DE
       PERSONAL        256.973.021   2.569.500   259.542.521
     20 CHELTUIELI MATERIALE
       SI SERVICII      2.906.408.651  49.248.750  2.955.657.401
     38 TRANSFERURI     79.270.897.620        79.270.897.620
     49 DOBANZI         500.000.000          500.000.000
     70 B. CHELTUIELI DE
       CAPITAL         522.840.000  62.381.750   585.221.750
     78 C. OPERATIUNI
       FINANCIARE        19.414.000          19.414.000
     84 RAMBURSARI DE
       CREDITE, PLATI DE
       DOBANZI SI
       COMISIOANE LA CREDITE  19.414.000          19.414.000
       Partea a III-a
       - CHELTUIELI SOCIAL-
       CULTURALE      81.007.897.620        81.007.897.620
6004     ASISTENTA SOCIALA,
       ALOCATII, PENSII,
       AJUTOARE SI
       INDEMNIZATII     80.858.133.740        80.858.133.740
     01 A. CHELTUIELI
       CURENTE       80.858.133.740        80.858.133.740
     20 CHELTUIELI MATERIALE
       SI SERVICII      1.740.000.000         1.740.000.000
     38 TRANSFERURI     79.118.133.740        79.118.133.740
     40 Transferuri
       neconsolidabile   79.118.133.740        79.118.133.740
       din total cheltuieli
       capitol:
   22   Pensii de asigurari
       sociale de stat   68.635.371.168        68.635.371.168
   45   Pensii de asigurari
       sociale pentru
       agricultori      5.738.011.188         5.738.011.188
   23   Indemnizatii pentru
       incapacitate
       temporara de munca
       din cauza de boala
       sau accident      780.040.800          780.040.800
   24   Indemnizatii pentru
       concedii de
       maternitate si
       ingrijirea copiilor   615.060.000          615.060.000
   26   Ajutoare acordate
       asiguratilor pentru
       decese si proteze    108.200.000          108.200.000
   27   Ajutoare acordate
       pensionarilor pentru
       decese si proteze    649.000.000          649.000.000
   28   Tratament balnear
       si odihna       1.740.000.000         1.740.000.000
   29   Concediu platit
       pentru cresterea
       copilului in varsta
       de pana la 2 ani   2.521.075.584         2.521.075.584
   31   Compensatii pentru
       pensiile refugiatilor
       greci repatriati     71.375.000          71.375.000
6104     ALTE CHELTUIELI
       SOCIALE         149.763.880          149.763.880
     01 A. CHELTUIELI
       CURENTE         149.763.880          149.763.880
     38 TRANSFERURI       149.763.880          149.763.880
     39 Transferuri
       consolidabile      149.763.880          149.763.880
   10   Contributia de
       asigurari sociale
       de sanatate pentru
       persoanele aflate
       in concediu medical   149.763.880          149.763.880
       Partea a VI-a 
       - ALTE ACTIUNI    1.968.635.672  114.200.000  2.082.835.672
7204     ALTE ACTIUNI       3.000.000           3.000.000
     01 A. CHELTUIELI CURENTE   3.000.000           3.000.000
     38 TRANSFERURI        3.000.000           3.000.000
     40 Transferuri
       neconsolidabile      3.000.000           3.000.000
   08   Executarea silita a
       creantelor bugetare    3.000.000           3.000.000
7304     CHELTUIELI DE
       ADMINISTRARE A
       FONDULUI       1.965.635.672  114.200.000  2.079.835.672
     01 A. CHELTUIELI CURENTE 1.423.381.672  51.818.250  1.475.199.922
     02 CHELTUIELI DE
       PERSONAL        256.973.021   2.569.500   259.542.521
     20 CHELTUIELI MATERIALE
       SI SERVICII      1.166.408.651  49.248.750  1.215.657.401
     70 B. CHELTUIELI DE
       CAPITAL         522.840.000  62.381.750   585.221.750
     78 C. OPERATIUNI
       FINANCIARE        19.414.000          19.414.000
     84 RAMBURSARI DE
       CREDITE, PLATI DE
       DOBANZI SI COMISIOANE
       LA CREDITE        19.414.000          19.414.000
       din total cheltuieli
       capitol:
   03   Cheltuieli cu
       transmiterea si plata
       drepturilor      1.004.040.662         1.004.040.662
   50   Alte cheltuieli     961.595.010  114.200.000  1.075.795.010
       Partea a IX-a 
       - PLATI DE DOBANZI
       SI ALTE CHELTUIELI   500.000.000          500.000.000
8904     PLATI DE DOBANZI    500.000.000          500.000.000
     01 A. CHELTUIELI CURENTE  500.000.000          500.000.000
     49 DOBANZI         500.000.000          500.000.000
   02   Dobanda datorata
       trezoreriei statului  500.000.000          500.000.000
       EXCEDENT/DEFICIT       0    -114.200.000  -114.200.000
 ------------------------------------------------------------------------------


                                    ANEXA 2
                  BUGETUL
          asigurarilor sociale de stat pe anul 2001
          - detalierea pe articole de cheltuieli -
                                  - mii lei -
 ------------------------------------------------------------------------------
                             Program 2001
                   ------------------------------------------
Capi- Ti- Ali-            Bugetul    Intrari
tol  tlu/ neat   Denumirea    asigurarilor  de credite   Total
   Ar-     indicatorului   sociale de   externe
   ti-                stat 
   col
 ------------------------------------------------------------------------------
    A            B     1       2      3=1+2
 ------------------------------------------------------------------------------
       CHELTUIELI - TOTAL  83.476.533.292  114.200.000 83.590.733.292
   01   A. CHELTUIELI
       CURENTE       82.934.279.292  51.818.250 82.986.097.542
   02   CHELTUIELI DE
       PERSONAL        256.973.021   2.569.500   259.542.521
   20   CHELTUIELI MATERIALE
       SI SERVICII      2.906.408.651  49.248.750  2.955.657.401
   38   TRANSFERURI     79.270.897.620        79.270.897.620
   49   DOBANZI         500.000.000          500.000.000
   70   B. CHELTUIELI DE
       CAPITAL         522.840.000  62.381.750   585.221.750
   78   C. OPERATIUNI
       FINANCIARE        19.414.000          19.414.000
   84   RAMBURSARI DE
       CREDITE, PLATI DE
       DOBANZI SI
       COMISIOANE LA
       CREDITE         19.414.000          19.414.000
6004     ASISTENTA SOCIALA,
       ALOCATII, PENSII,
       AJUTOARE SI
       INDEMNIZATII     80.858.133.740        80.858.133.740
   01   A. CHELTUIELI
       CURENTE       80.858.133.740        80.858.133.740
   20   CHELTUIELI
       MATERIALE SI
       SERVICII       1.740.000.000         1.740.000.000
   21   Drepturi cu
       caracter social    1.740.000.000         1.740.000.000
   38   TRANSFERURI     79.118.133.740        79.118.133.740
   40   Transferuri
       neconsolidabile   79.118.133.740        79.118.133.740
   40 05 Pensii de asigurari
       sociale de stat   68.635.371.168        68.635.371.168
   40 25 Pensii de asigurari
       sociale pentru
       agricultori      5.738.011.188         5.738.011.188
   40 09 Alte ajutoare,
       alocatii si
       indemnizatii     4.673.376.384         4.673.376.384
   40 20 Alte transferuri     71.375.000          71.375.000
6104     ALTE CHELTUIELI
       SOCIALE         149.763.880          149.763.880
   01   A. CHELTUIELI CURENTE  149.763.880          149.763.880
   38   TRANSFERURI       149.763.880          149.763.880
   39   Transferuri
       consolidabile      149.763.880          149.763.880
   39 17 Contributia persoanelor
       aflate in concediu
       medical pentru
       asigurarile sociale
       de sanatate       149.763.880          149.763.880
7204     ALTE ACTIUNI       3.000.000           3.000.000
   01   A. CHELTUIELI CURENTE   3.000.000           3.000.000
   38   TRANSFERURI        3.000.000           3.000.000
   40   Transferuri
       neconsolidabile      3.000.000           3.000.000
     28 Executarea silita a
       creantelor bugetare    3.000.000           3.000.000
7304     CHELTUIELI DE
       ADMINISTRARE A
       FONDULUI       1.965.635.672  114.200.000  2.079.835.672
   01   A. CHELTUIELI
       CURENTE        1.423.381.672  49.248.750  1.472.630.422
   02   CHELTUIELI DE
       PERSONAL        256.973.021   2.569.500   259.542.521
   10   Cheltuieli cu
       salariile        183.963.019          183.963.019
   11   Contributii pentru
       asigurari sociale
       de stat         45.070.940          45.070.940
   12   Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata
       ajutorului de somaj    9.198.151           9.198.151
   14   Contributii pentru
       constituirea Fondului
       de asigurari sociale
       de sanatate       12.877.411          12.877.411
   13   Deplasari, detasari,
       transferari        5.863.500   2.569.500    8.433.000
   20   CHELTUIELI MATERIALE
       SI SERVICII      1.166.408.651  49.248.750  1.215.657.401
   24   Cheltuieli pentru
       intretinere si
       gospodarie        64.601.267          64.601.267
   26   Obiecte de inventar
       de mica valoare
       sau scurta durata si
       echipament        1.100.000           1.100.000
   27   Reparatii curente    55.003.208          55.003.208
   28   Reparatii capitale    11.000.000          11.000.000
   29   Carti si publicatii     220.000            220.000
   30 04 Transmiterea
       drepturilor      1.004.040.662         1.004.040.662
   30 07 Alte cheltuieli
       autorizate prin
       dispozitii legale    30.443.514  49.248.750   79.692.264
   70   B. CHELTUIELI DE
       CAPITAL         522.840.000  62.381.750   585.221.750
   72   Investitii ale
       institutiilor publice  522.840.000  62.381.750   585.221.750
   78   C. OPERATIUNI
       FINANCIARE        19.414.000          19.414.000
   84   RAMBURSARI DE
       CREDITE, PLATI
       DE DOBANZI SI
       COMISIOANE        19.414.000          19.414.000
   85   Rambursari de credite
       externe si plati
       de dobanzi si
       comisioane la
       creditele externe
       contractate de
       ordonatorii de
       credite         19.414.000          19.414.000
   85 01 Rambursari de
       credite externe      7.708.500           7.708.500
   85 02 Plati de dobanzi
       si comisioane      11.705.500          11.705.500
8904     PLATI DE DOBANZI    500.000.000          500.000.000
   01   A. CHELTUIELI CURENTE  500.000.000          500.000.000
   51   Plati de dobanzi    500.000.000          500.000.000
   51 02 Dobanda datorata
       trezoreriei statului  500.000.000          500.000.000
 ------------------------------------------------------------------------------
   ------------------------------------------------------------------
    Cod    Denumirea capitolului de cheltuieli  Numarul maxim
   capitol                       de posturi
   ------------------------------------------------------------------
     0             1              2
   ------------------------------------------------------------------
   73.04    Cheltuieli de administrare a fondului    4.200
   ------------------------------------------------------------------
MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
                 LISTA-SINTEZA
            a cheltuielilor de investitii*)
                                  - mii lei -
 ------------------------------------------------------------------------------
         TOTAL,   Surse  Cre- Credite Fond  Buget   Alte
        din care:  proprii  dite externe spe-  de stat   surse
                   in-      cial
                   ter-  
                   ne
 ------------------------------------------------------------------------------
   1      2      3    4   5   6    7     8
 ------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:    871.673.363 637.467.731   62.381.750   101.243.934 70.579.948
- cheltuieli
 pana la
 31.12.1999  26.132.029                 26.132.029
- cheltuieli
 in anul 2000
 (program)  26.266.512  1.630.019           10.029.400 14.607.093
- program
 2001    627.812.462 522.840.000   62.381.750   16.454.265 26.136.447
- estimari
 2002    102.900.160 59.435.512           27.628.240 15.836.408
- estimari
 2003     88.562.200 53.562.200           21.000.000 14.000.000
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
       125.033.516 39.174.282           48.115.694 37.743.540
- cheltuieli
 pana la
 31.12.1999  26.132.029                 26.132.029
- cheltuieli
 in anul 2000
 (program)  26.266.512  1.630.019           10.029.400 14.607.093
- program 2001 72.634.975 37.544.263           11.954.265 23.136.447
B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI - Total
       206.962.360 120.997.712           53.128.240 32.836.408
- program
 2001     15.500.000  8.000.000           4.500.000 3.000.000
- estimari
 2002    102.900.160 59.435.512           27.628.240 15.836.408
- estimari
 2003     88.562.200 53.562.200           21.000.000 14.000.000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
       539.677.487 477.295.737   62.381.750
- program
 2001    539.677.487 477.295.737   62.381.750
CAP. 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE
      SI INDEMNIZATII - Total
       871.673.363 637.467.731   62.381.750   101.243.934 70.579.948
- cheltuieli
 pana la
 31.12.1999  26.132.029                 26.132.029
- cheltuieli
 in anul 2000
 (program)  26.266.512  1.630.019           10.029.400 14.607.093
- program
 2001    627.812.462 522.840.000   62.381.750   16.454.265 26.136.447
- estimari
 2002    102.900.160 59.435.512           27.628.240 15.836.408
- estimari
 2003     88.562.200 53.562.200           21.000.000 14.000.000
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
       125.033.516 39.174.282           48.115.694 37.743.540
- cheltuieli
 pana la
 31.12.1999  26.132.029                 26.132.029
- cheltuieli
 in anul 2000
 (program)  26.266.512  1.630.019           10.029.400 14.607.093
- program 2001 72.634.975 37.544.263           11.954.265 23.136.447
B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI - Total
       206.962.360 120.997.712           53.128.240 32.836.408
- program
 2001     15.500.000  8.000.000           4.500.000 3.000.000
- estimari
 2002    102.900.160 59.435.512           27.628.240 15.836.408
- estimari
 2003     88.562.200 53.562.200           21.000.000 14.000.000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
       539.677.487 477.295.737   62.381.750
- program
 2001    539.677.487 477.295.737   62.381.750
 ------------------------------------------------------------------------------
------------
  *) Obtinuta din centralizarea a 9 fise ale obiectivelor de investitii.
  Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
  Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.
MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
Cod 20.60.04.0003
                   FISA
           obiectivului de investitii "Amenajarea
          si extinderea sediului Directiei muncii si
            solidaritatii sociale Mehedinti"
Tip: A. Obiective de investitii in continuare
 ------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector                  Mehedinti
1.2. Municipiu/Oras/Comuna              Drobeta-Turnu Severin
1.3. Amplasament                   Str. Republicii nr. 3, in
                           incinta sediului actual
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate:
2.1. Numarul si data Acordului Ministerului
   Finantelor                   1.672/11 septembrie 1995
2.2. Numarul si data aprobarii hotararii
   Guvernului/ordinului/deciziei          Ordinul ministrului
   de aprobare a studiului de fezabilitate     nr. 332/1995
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
  DESCHIDERE A FINANTARII
1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
  (in preturile lunii iunie 1995)          3.567.400
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)      3.356 mp
3. Durata de realizare aprobata (numar de luni)   22
4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
  (mii lei) (in preturile lunii           3.607.490
  octombrie 1996)
5. Durata de realizare contractata (numar de luni)  14
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Data inceperii investitiei (luna/an)       12/1996
2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)    12/2001
3. Valoarea decontata pana in anul 2000 (mii lei),  11.393.782
  din care:
3.1. executata pana la data de 31.12.1999      4.189.382
3.2. prevazuta in programul pe anul 2000       7.204.400
4. Valoarea ramasa de executat (mii lei)
  la data de 31.12.2000,              15.283.563
  esalonata astfel:
4.1. Program 2001                  15.283.563
4.2. Estimare 2002
4.3. Estimare 2003
4.4. Estimare 2004
4.5. Estimare anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE
  FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                  - mii lei -
 ------------------------------------------------------------------------------
          TOTAL            din care:
 Surse de        -----------------------------------------------------
 finantare si         Chel-   Chel-   Pro-  Es- Es- Es- Es- 
 costuri de          tu-    tu-    gram  ti- ti  ti- ti- 
 functionare         ieli    ieli    2001  ma- ma- ma- ma- 
                pana    (pre-   (C4.  re  re  re re 
                la    limi-    1)  2002 2003 2004 anii 
               31.12.   nat)       (C4. (C4. (C4. ul-
                1999    2000       2)  3)  4) te-
               (C3.1)   (C3.2)              ri-
                                     ori
                                     (C4.
                                     5)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse
  de finantare
  a investitiei, 26.677.345 4.189.382 7.204.400 15.283.563
  din care:
1.1. Surse
   proprii    7.783.563           7.783.563
1.2. Credite
   interne
1.3. Credite
   externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de
   stat     10.768.782 4.189.382 3.079.400 3.500.000
1.6. Alte surse  8.125.000      4.125.000 4.000.000
2. Proiectia     210.000            210.000
  costurilor de
  functionare si
  de intretinere
  dupa PIF
  (preliminari)
-------------------------------------------------------------------------------
  Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
  Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.
MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
Cod 20.60.04.0004
                   FISA
            obiectivului de investitii "Sediul
        Directiei muncii si solidaritatii sociale Sibiu"
Tip: A. Obiective de investitii in continuare
 ------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector                   Sibiu
1.2. Municipiu/Oras/Comuna              Sibiu
1.3. Amplasament                   Calea Dumbravii, in zona
                           centrala a municipiului
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate:
2.1. Numarul si data Acordului Ministerului
   Finantelor                    685/30 mai 1994
2.2. Numarul si data aprobarii hotararii
   Guvernului/ordinului/deciziei          Hotararea Guvernului
   de aprobare a studiului de fezabilitate     nr. 473/1994
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
  DESCHIDERE A FINANTARII
1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
  (in preturile lunii mai 1994)           2.070.000
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)      4.875 mp
3. Durata de realizare aprobata (numar de luni)    24
4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
  (mii lei) (in preturile lunii noiembrie 1994)   2.484.180
5. Durata de realizare contractata (numar de luni)  24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Data inceperii investitiei (luna/an)        12/1994
2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)     12/2001
3. Valoarea decontata pana in anul 2000 (mii lei),  22.172.875
  din care:
3.1. executata pana la data de 31.12.1999       14.677.991
3.2. prevazuta in programul pe anul 2000       7.494.884
4. Valoarea ramasa de executat (mii lei) la data
  de 31.12.2000, esalonata astfel:          41.336.447
4.1. Program 2001                   41.336.447
4.2. Estimare 2002
4.3. Estimare 2003
4.4. Estimare 2004
4.5. Estimare anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE
  SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                  - mii lei -
 ------------------------------------------------------------------------------
          TOTAL            din care:
 Surse de        -----------------------------------------------------
 finantare si         Chel-   Chel-   Pro-  Es-  Es- Es- Es- 
 costuri de          tu-    tu-    gram  ti-  ti  ti- ti- 
 functionare         ieli    ieli    2001  ma-  ma- ma- ma- 
                pana    (pre-   (C4.  re  re  re  re 
                la    limi-   1)  2002 2003 2004 anii 
               31.12.   nat)       (C4. (C4. (C4. ul-
                1999    2000       2)  3)  4) te-
               (C3.1)   (C3.2)               ri-
                                      ori
                                      (C4.
                                      5)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse
  de finantare
  a investitiei, 63.509.322 14.677.991 7.494.884 41.336.447
  din care:
1.1. Surse
  proprii    19.000.000            19.000.000
1.2. Credite
  interne
1.3. Credite
  externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de
  stat     24.040.782 14.677.991 2.962.791 6.400.000
1.6. Alte surse  20.468.540       4.532.093 15.936.447
2. Proiectia     584.593             584.593
  costurilor de
  functionare si 
  de intretinere
  dupa PIF
 (preliminari)
 ------------------------------------------------------------------------------
  Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
  Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.
  MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
  Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
  Cod 20.60.04.0005
                    FISA
  obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii 
                 sociale Tulcea"
  Tip: A. Obiective de investitii in continuare
--------------------------------------------------------------------------------
 A.  DATE GENERALE
 1.  Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                Tulcea
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna           Tulcea
 1.3. Amplasament                Str. Babadag f.n., in zona 
                         institutiilor publice
 2.  Date de promovare a studiului de 
   fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului         1.143/19 iunie 1995
   Ministerului Finantelor
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii    Hotararea Guvernului
   Guvernului/ordinului/deciziei       nr. 612/1995
   de aprobare a studiului de fezabilitate
 B.  DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE 
   DESCHIDERE A FINANTARII
 1.  Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
   (in preturile lunii aprilie 1995)     2.543.000
 2.  Capacitati aprobate (in unitati fizice)  2.840 mp
 3.  Durata de realizare aprobata 
   (numar de luni)              24
 4.  Valoarea totala la deschiderea finantarii 
   (mii lei) (in preturile lunii 
   octombrie 1996)              3.383.216
 5.  Durata de realizare contractata 
   (numar de luni)              15
 
 C.  DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
 1.  Data inceperii investitiei (luna/an)    12/1996
 2.  Data programata a terminarii PIF (luna/an) 10/2001
 3.  Valoarea decontata pana in anul 2000 
   (mii lei),                 17.201.865
   din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999    7.264.656
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000     9.937.209
 4.  Valoarea ramasa de executat (mii lei)   10.354.265
   la data de 31.12.2000, 
   esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                10.354.265
 4.2. Estimare 2002
 4.3. Estimare 2003
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori
 D.  DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE 
   FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
          TOTAL            din care:
 Surse de         ----------------------------------------------------- 
 finantare si         Chel-  Chel-   Pro-   Es-  Es- Es- Es- 
 costuri de          tu-   tu-    gram   ti-  ti  ti- ti- 
 functionare         ieli   ieli    2001   ma-  ma- ma- ma- 
                pana   (pre-   (C4.1)   re  re  re  re 
                la   limi-        2002 2003 2004 anii 
               31.12.  nat)        (C4.2) (C4. (C4. ul-
                1999   2000            3)  4)  te-
               (C3.1)  (C3.2)                ri-
                                       ori
                                     (C4.5)
--------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse 
  de finantare 
  a investitiei, 27.556.130 7.264.656 9.937.209 10.354.265
  din care:
1.1. Surse 
   proprii    5.100.000           5.100.000
1.2. Credite 
   interne
1.3. Credite 
   externe
1.4. Fond 
   special
1.5. Buget de 
   stat     13.306.130 7.264.656 3.987.209 2.054.265
1.6. Alte surse  9.150.000      5.950.000 3.200.000
2. Proiectia     278.000            278.000
  costurilor de 
  functionare si 
  de intretinere 
  dupa PIF 
  (preliminari)
--------------------------------------------------------------------------------
  Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
  Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.
  MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
  Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
  Cod 20.60.04.0008
                    FISA
  obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii 
                 sociale Galati"
  Tip: B. Obiective de investitii noi
--------------------------------------------------------------------------------
 A.  DATE GENERALE
 1.  Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                Galati
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna           Galati
 1.3. Amplasament                Str. Regimentului 11 Siret 
                         nr. 3, la faleza Dunarii
 2.  Date de promovare a studiului de 
   fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului         241/1997
   Ministerului Finantelor
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii    Ordinul ministrului 
   Guvernului/ordinului/deciziei       nr. 466/1997
   de aprobare a studiului de fezabilitate  
 B.  DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE 
   DESCHIDERE A FINANTARII
 1.  Valoarea totala a obiectivului (mii lei) 
   (in preturile lunii ianuarie 1997)     6.666.100
 2.  Capacitati aprobate (in unitati fizice)  3.600 mp
                         160 salariati
                         2.200 persoane/zi
 3.  Durata de realizare aprobata 
   (numar de luni)              24 
 4.  Valoarea totala la deschiderea finantarii
   (mii lei) (in preturile lunii
   decembrie 2000)              46.584.000
 5.  Durata de realizare contractata 
   (numar de luni)
 C.  DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
 1.  Data inceperii investitiei 
   (luna/an)                 10/2001
 2.  Data programata a terminarii PIF (luna/an) 11/2003
 3.  Valoarea decontata pana in anul 2000 
   (mii lei),
   din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000
 4.  Valoarea ramasa de executat (mii lei)   46.584.000
   la data de 31.12.2000, 
   esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                4.000.000
 4.2. Estimare 2002               20.584.000
 4.3. Estimare 2003               22.000.000
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori
 D.  DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE 
   FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
          TOTAL            din care:
 Surse de         ---------------------------------------------------- 
 finantare si        Chel- Chel- Pro-  Esti-   Esti-  Esti- Esti-
 costuri de        tu-  tu-  gram  mare   mare   mare mare 
 functionare        ieli ieli  2001  2002   2003   2004 anii 
              pana (pre- (C4.1) (C4.2)  (C4.3) (C4.4) ulte-
               la  limi-                  riori
              31.12. nat)                  (C4.5)
              1999 2000
              (C3.1) (C3.2)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse 
  de finantare 
  a investitiei, 46.584.000     4.000.000 20.584.000 22.000.000
  din care:
1.1. Surse 
   proprii   22.400.000     2.000.000 8.400.000 12.000.000
1.2. Credite 
   interne
1.3. Credite 
   externe
1.4. Fond 
   special
1.5. Buget de 
   stat     12.092.000     1.000.000 6.092.000 5.000.000
1.6. Alte surse  12.092.000     1.000.000 6.092.000 5.000.000
2. Proiectia 
  costurilor de 
  functionare
  si de intre-
  tinere dupa 
  PIF (preli-
  minari)
--------------------------------------------------------------------------------
  Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
  Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.
  MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
  Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
  Cod 20.60.04.0009
                FISA
  obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii 
               sociale Iasi"
  Tip: B. Obiective de investitii noi
--------------------------------------------------------------------------------
 A.  DATE GENERALE
 1.  Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                Iasi
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna           Iasi
 1.3. Amplasament                str. Barboi f.n.
 2.  Date de promovare a studiului de 
   fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului         237/1997
   Ministerului Finantelor
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii    Ordinul ministrului 
   Guvernului/ordinului/deciziei       nr. 465/1997
   de aprobare a studiului de fezabilitate
 B.  DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE 
   DESCHIDERE A FINANTARII
 1.  Valoarea totala a obiectivului (mii lei) 
   (in preturile lunii ianuarie 1997)     9.450.000
 2.  Capacitati aprobate (in unitati fizice)  4.486 mp
                         200 salariati
 3.  Durata de realizare aprobata 
   (numar de luni)              24
 4.  Valoarea totala la deschiderea finantarii 
   (mii lei) (in preturile lunii
   decembrie 2000)              58.048.840
 5.  Durata de realizare contractata 
   (numar de luni)
 C.  DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
 1.  Data inceperii investitiei (luna/an)    10/2001
 2.  Data programata a terminarii PIF (luna/an) 11/2003
 3.  Valoarea decontata pana in anul 2000 
   (mii lei),
   din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000
 4.  Valoarea ramasa de executat (mii lei)   58.048.840
   la data de 31.12.2000,
   esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                3.500.000
 4.2. Estimare 2002               33.548.840
 4.3. Estimare 2003               21.000.000
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori
 D.  DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE 
   FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
          TOTAL            din care:
 Surse de         ---------------------------------------------------- 
 finantare si        Chel- Chel- Pro-  Esti-   Esti-  Esti- Esti-
 costuri de        tu-  tu-  gram  mare   mare   mare mare 
 functionare        ieli ieli  2001  2002   2003   2004 anii 
              pana (pre- (C4.1) (C4.2)  (C4.3) (C4.4) ulte-
               la  limi-                  riori
              31.12. nat)                  (C4.5)
              1999 2000
              (C3.1) (C3.2)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse 
  de finantare 
  a investitiei, 58.048.840     3.500.000 33.548.840 21.000.000
  din care:
1.1. Surse 
   proprii   37.200.000     2.000.000 21.200.000 14.000.000
1.2. Credite 
   interne
1.3. Credite 
   externe
1.4. Fond 
   special
1.5. Buget de 
   stat     20.848.840     1.500.000 12.348.840 7.000.000
1.6. Alte surse
2. Proiectia 
  costurilor de 
  functionare
  si de intre-
  tinere dupa 
  PIF (preli-
  minari)
--------------------------------------------------------------------------------
  Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
  Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.
  MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
  Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
  Cod 20.60.04.0013
                   FISA
  obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii 
                 sociale Bacau"
  Tip: B. Obiective de investitii noi
-------------------------------------------------------------------------------
 A.  DATE GENERALE
 1.  Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                Bacau
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna           Bacau
 1.3. Amplasament                str. Ionita Sandu Sturza 
                         nr. 63A
 2.  Date de promovare a studiului de 
   fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului         2.076/14 octombrie 1996
   Ministerului Finantelor 
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii    Ordinul ministrului 
   Guvernului/ordinului/deciziei       nr. 463/1997
   de aprobare a studiului de fezabilitate
 B.  DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE 
   DESCHIDERE A FINANTARII
 1.  Valoarea totala a obiectivului (mii lei) 
   (in preturile lunii aprilie 1996)      4.156.300
 2.  Capacitati aprobate (in unitati fizice)  3.550 mp
                         175 salariati
                         1.800 persoane/zi
 3.  Durata de realizare aprobata 
   (numar de luni)              24
 4.  Valoarea totala la deschiderea finantarii 
   (mii lei) (in preturile lunii
   decembrie 2000)              45.937.000
 5.  Durata de realizare contractata 
   (numar de luni)
 C.  DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
 1.  Data inceperii investitiei (luna/an)    10/2001
 2.  Data programata a terminarii PIF (luna/an) 11/2003
 3.  Valoarea decontata pana in anul 2000 
   (mii lei), 
   din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000
 4.  Valoarea ramasa de executat (mii lei)   45.937.000
   la data de 31.12.2000,
   esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                4.000.000
 4.2. Estimare 2002               21.374.800
 4.3. Estimare 2003               20.562.200
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori
 D.  DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE 
   FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
          TOTAL            din care:
 Surse de         ---------------------------------------------------- 
 finantare si        Chel- Chel- Pro-  Esti-   Esti-  Esti- Esti-
 costuri de        tu-  tu-  gram  mare   mare   mare mare 
 functionare        ieli ieli  2001  2002   2003   2004 anii 
              pana (pre- (C4.1) (C4.2)  (C4.3) (C4.4) ulte-
               la  limi-                  riori
              31.12. nat)                  (C4.5)
              1999 2000
              (C3.1) (C3.2)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse 
  de finantare 
  a investitiei, 45.937.000     4.000.000 21.374.800 20.562.200
  din care:
1.1. Surse 
   proprii   27.562.200     2.000.000 13.000.000 12.562.200
1.2. Credite 
   interne
1.3. Credite 
   externe
1.4. Fond 
   special
1.5. Buget de 
   stat     9.187.400     1.000.000 4.187.400 4.000.000
1.6. Alte surse  9.187.400     1.000.000 4.187.400 4.000.000
2. Proiectia 
  costurilor 
  de functionare
  si de intre-
  tinere dupa 
  PIF (preli-
  minari)
--------------------------------------------------------------------------------
  Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
  Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.
  MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
  Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
  AJUTOARE SI INDEMNIZATII
  Cod 20.60.04.0018
                   FISA
     obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii
                sociale Teleorman"
  Tip: B. Obiective de investitii noi
 ------------------------------------------------------------------------------
 A.  DATE GENERALE
 1.  Date geografice:
 1.1. Judet/Sector                Teleorman
 1.2. Municipiu/Oras/Comuna           Alexandria
 1.3. Amplasament                Str. Dunarii nr. 1
 2.  Date de promovare a studiului
   de fezabilitate:
 2.1. Numarul si data Acordului Ministerului
   Finantelor                 1.996/18 noiembrie 1997
 2.2. Numarul si data aprobarii hotararii
   Guvernului/ordinului/deciziei
   de aprobare a studiului de fezabilitate  Ordinul ministrului
                         nr. 115/2001
 B.  DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
   DESCHIDERE A FINANTARII
 1.  Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
   (in preturile lunii iunie 1997)      15.816.000
 2.  Capacitati aprobate (in unitati fizice)  4.358 mp
                         209 salariati
                         1.750 persoane/zi
 3.  Durata de realizare aprobata
   (numar de luni)              24
 4.  Valoarea totala la deschiderea
   finantarii (mii lei)(in preturile
   lunii decembrie 2000)           56.392.520
 5.  Durata de realizare contractata
   (numar de luni)
 C.  DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
 1.  Data inceperii investitiei (luna/an)    10/2001
 2.  Data programata a terminarii PIF (luna/an) 11/2003
 3.  Valoarea decontata pana in 2000 (mii lei),
   din care:
 3.1. executata pana la data de 31.12.1999
 3.2. prevazuta in programul pe anul 2000
 4.  Valoarea ramasa de executat (mii lei)
   la data de 31.12.2000,           56.392.520
   esalonata astfel:
 4.1. Program 2001                4.000.000
 4.2. Estimare 2002               27.392.520
 4.3. Estimare 2003               25.000.000
 4.4. Estimare 2004
 4.5. Estimare anii ulteriori
 D.  DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE
   DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                               
                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
          TOTAL            din care:
 Surse de         ---------------------------------------------------- 
 finantare si        Chel- Chel- Pro-   Esti-   Esti-  Esti- Esti-
 costuri de        tu-  tu-  gram   mare   mare  mare mare 
 functionare        ieli ieli  2001   2002   2003  2004 anii 
              pana (pre- (C4.1)  (C4.2)  (C4.3) (C4.4) ulte-
               la  limi-                 riori
              31.12. nat)                 (C4.5)
              1999 2000
              (C3.1) (C3.2)
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Total
  surse
  de
  finantare 
  a
  investitiei,  56.392.520      4.000.000 27.392.520 25.000.000
  din care:
1.1. Surse
   proprii    33.835.512      2.000.000 16.835.512 15.000.000
1.2. Credite
   interne
1.3. Credite
   externe
1.4. Fond
   special
1.5. Buget de
   stat     11.000.000      1.000.000 5.000.000 5.000.000
1.6. Alte
   surse    11.557.008      1.000.000 5.557.008 5.000.000
 2. Proiectia
  costurilor
  de functionare
  si de intretinere
  dupa PIF (preliminari)
 ------------------------------------------------------------------------------
  Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
  Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.
  MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
  Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
  AJUTOARE SI INDEMNIZATII
  Cod 20.60.04.0024 CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI
  DE ASIGURARI SOCIALE
                  FISA
            Alte cheltuieli de investitii
 ------------------------------------------------------------------------------
 Tipul cheltuielii: achizitii de imobile, dotari independente, cheltuieli de
 proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si
 fezabilitate aferente obiectivelor noi de investitii
  D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A CHELTUIELILOR DE INVESTITII
                               - mii lei -
 ------------------------------------------------------------------------------
 Surse de finantare a cheltuielilor de investitii       Program 2001
 ------------------------------------------------------------------------------
 1. Total surse de finantare,                539.677.487
   din care:
1.1. Surse proprii                      477.295.737
1.2. Credite interne
1.3. Credite externe                      62.381.750
1.4. Fond special
1.5. Buget de stat
1.6. Alte surse
 ------------------------------------------------------------------------------
 Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
 Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.
  MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
  Capitol 60.04 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
  AJUTOARE SI INDEMNIZATII
  Cod 20.60.04.0025
                  FISA
    obiectivului de investitii "Sediul Directiei muncii si solidaritatii
               sociale Calarasi"
  Tip: A. Obiective de investitii in continuare
 ------------------------------------------------------------------------------
 A. DATE GENERALE
 1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector                Calarasi
1.2. Municipiu/Oras/Comuna            Calarasi
1.3. Amplasament                 str. Flacara f.n.
 2. Date de promovare a studiului
   de fezabilitate:
2.1. Numarul si data Acordului Ministerului 
   Finantelor                 Preluat conform art. 106
                         din Legea nr. 64/1995, astfel
                         cum a fost modificat prin
                         Legea nr. 99/1999
2.2. Numarul si data aprobarii hotararii 
   Guvernului/ordinului/deciziei
   de aprobare a studiului de fezabilitate
 B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE
   DESCHIDERE A FINANTARII 
 
 1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
   (in preturile lunii decembrie 2000)     7.290.719
 2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)   2.730,36 mp
 3. Durata de realizare aprobata (numar de luni) 6
 4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
   (mii lei) (in preturile lunii
   decembrie 2000)               7.290.719
 5. Durata de realizare contractata
   (numar de luni)
 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
 1. Data inceperii investitiei (luna/an)     3/2001
 2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)  10/2001
 3. Valoarea decontata pana in anul
   2000 (mii lei),               1.630.019
   din care:
3.1. executata pana la data de 31.12.1999
3.2. prevazuta in programul pe anul 2000     1.630.019
 4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) 
   la data de 31.12.2000,            5.660.700
   esalonata astfel:
4.1. Program 2001                 5.660.700
4.2. Estimare 2002
4.3. Estimare 2003
4.4. Estimare 2004
4.5. Estimare anii ulteriori
 D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI SI COSTURILE DE
   FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                 - mii lei -
 ------------------------------------------------------------------------------
          TOTAL            din care:
 Surse de         ---------------------------------------------------- 
 finantare si        Chel- Chel-   Pro-   Esti- Esti-  Esti- Esti-
 costuri de        tu-  tu-    gram   mare  mare  mare mare 
 functionare        ieli ieli   2001   2002  2003  2004 anii 
              pana (pre-   (C4.   (C4.  (C4.  (C4.  ulte-
               la  limi-   1)    2)   3)   4)  riori
              31.12. nat)                  (C4.  
              1999 2000                  5) 
              (C3.  (C3  
              1)  2)
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Total
   surse de
   finantare
   a investitiei, 7.290.719  1.630.019 5.660.700
   din care:
1.1. Surse
   proprii    7.290.719  1.630.019 5.660.700
1.2. Credite interne
1.3. Credite externe
1.4. Fond special
1.5. Buget de stat
1.6. Alte surse
 ------------------------------------------------------------------------------
 2. Proiectia costurilor
   de functionare si de
   intretinere dupa PIF
   (preliminari)
 ------------------------------------------------------------------------------
 Surse proprii = Bugetul asigurarilor sociale de stat.
 Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspectiei Muncii.


                                    ANEXA 3
                 BUGETUL
     Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe anul 2001
                                - mii lei -
 ------------------------------------------------------------------------------
   S  T                         Program 2001
   u  i A            ------------------------------------------
Ca- b  t l              Bugetul    Intrari
pi- c  l i    Denumirea   Fondului pentru  de credite   Total
tol a  u n   indicatorului  plata ajutorului externe
   p  / e             de somaj
   i  A a
   t  r t
   o  t
   l  i
     c
     o
     l
 ------------------------------------------------------------------------------
    A         B         1      2      3=1+2
 ------------------------------------------------------------------------------
       VENITURI - TOTAL   13.339.652.909        13.339.652.909
       VENITURI CURENTE   12.859.652.909        12.859.652.909
       A. VENITURI FISCALE 12.276.405.186        12.276.405.186
       A1. IMPOZITE DIRECTE 12.276.405.186        12.276.405.186
1006     CONTRIBUTII LA
       FONDUL PENTRU
       PLATA AJUTORULUI
       DE SOMAJ       12.276.405.186        12.276.405.186
   01    Contributii de la
       persoane juridice
       si fizice care
       utilizeaza munca
       salariata      10.639.054.672        10.639.054.672
   02    Contributii pentru
       ajutorul de somaj
       de la salariati    1.637.350.514         1.637.350.514
       B. VENITURI
       NEFISCALE        583.247.723          583.247.723
2206     DIVERSE VENITURI    583.247.723          583.247.723
   30    Incasari din alte
       surse          583.247.723          583.247.723
4006     DONATII SI
       SPONSORIZARI      400.000.000          400.000.000
   01    Donatii         400.000.000          400.000.000
4206     INCASARI DIN
       RAMBURSAREA
       IMPRUMUTURILOR
       ACORDATE         80.000.000          80.000.000
   06    Incasari din
       rambursarea
       imprumuturilor
       acordate pentru
       infiintarea si
       dezvoltarea
       de intreprinderi
       mici si mijlocii,    80.000.000          80.000.000
       din care:
       RESURSE PENTRU
       FINANTAREA 
       PLATILOR
       COMPENSATORII
       SI SERVICIILOR
       DE PRECONCEDIERE
       COLECTIVA       1.212.653.671         1.212.653.671
4806 01    Cota din contributii
       de la persoane
       juridice si fizice
       care utilizeaza
       munca salariata     812.653.671          812.653.671
4006 01    Donatii         400.000.000          400.000.000
       CHELTUIELI - TOTAL  12.668.568.516  786.627.558 13.455.196.074
    01  CHELTUIELI CURENTE  11.308.568.270  202.114.700 11.510.682.970
    02  CHELTUIELI DE
       PERSONAL        227.927.660   2.264.700   230.192.360
    20  CHELTUIELI
       MATERIALE SI
       SERVICII        742.559.334  199.850.000   942.409.334
    38  TRANSFERURI     10.268.071.187        10.268.071.187
    39  Transferuri
       consolidabile     1.706.632.421         1.706.632.421
    40  Transferuri
       neconsolidabile    8.561.438.766         8.561.438.766
    49  DOBANZI         70.010.089          70.010.089
    70  CHELTUIELI DE
       CAPITAL         263.025.000  584.512.858   847.537.858
    78  OPERATIUNI
       FINANCIARE      1.096.975.246         1.096.975.246
    79  IMPRUMUTURI
       ACORDATE        975.352.246          975.352.246
    84  RAMBURSARI
       DE CREDITE,
       PLATI DE
       DOBANZI
       SI COMISIOANE
       LA CREDITE       121.623.000          121.623.000
       Partea a III-a -
       CHELTUIELI
       SOCIAL-CULTURALE   8.833.704.766         8.833.704.766
5706     INVATAMANT       277.101.479          277.101.479
    01  CHELTUIELI CURENTE   274.076.479          274.076.479
    02  CHELTUIELI DE PERSONAL  6.741.000           6.741.000
    10  Cheltuieli cu
       salariile         6.300.000           6.300.000
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului
       de asigurari sociale
       de sanatate         441.000            441.000
    20  CHELTUIELI MATERIALE
       SI SERVICII       262.500.000          262.500.000
    21  Drepturi cu caracter
       social          10.000.000          10.000.000
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere si
       gospodarie        10.000.000          10.000.000
    25  Materiale si prestari
       de servicii cu 
       caracter functional   200.000.000          200.000.000
    26  Obiecte de inventar
       de mica valoare
       sau scurta durata
       si echipament       3.000.000           3.000.000
    27  Reparatii curente     2.000.000           2.000.000
    28  Reparatii capitale    32.000.000          32.000.000
    29  Carti si publicatii     500.000            500.000
    30  Alte cheltuieli      5.000.000           5.000.000
    38  TRANSFERURI        4.835.479           4.835.479
    40  Transferuri 
       neconsolidabile      4.835.479           4.835.479
    70  CHELTUIELI DE
       CAPITAL          3.025.000           3.025.000
    72  Investitii ale
       institutiilor
       publice          3.025.000           3.025.000
       Din total cheltuieli
       capitol:
   20    Centre de calificare
       si recalificare     52.025.000          52.025.000
   50    Alte institutii si
       actiuni de invatamant  225.076.479          225.076.479
6006     ASISTENTA SOCIALA,
       ALOCATII, PENSII,
       AJUTOARE SI
       INDEMNIZATII     8.556.603.287         8.556.603.287
    01  CHELTUIELI CURENTE  8.556.603.287         8.556.603.287
    38  TRANSFERURI      8.556.603.287         8.556.603.287
    40  Transferuri
       neconsolidabile    8.556.603.287         8.556.603.287
       Din total cheltuieli
       capitol:
   33    Ajutor de somaj    3.551.839.200         3.551.839.200
   34    Alocatii de sprijin  2.304.842.400         2.304.842.400
   35    Ajutor de integrare
       profesionala      693.814.440          693.814.440
   36    Indemnizatii pentru
       personalul agentilor
       economici a caror
       activitate este
       intrerupta
       temporar        554.028.930          554.028.930
   39    Plata absolventilor
       institutiilor de
       invatamant       246.369.646          246.369.646
   40    Plati compensatorii  1.205.708.671         1.205.708.671
6106     ALTE CHELTUIELI
       SOCIALE        1.706.632.421         1.706.632.421
    01  CHELTUIELI CURENTE  1.706.632.421         1.706.632.421
    38  TRANSFERURI      1.706.632.421         1.706.632.421
    39  Transferuri 
       consolidabile     1.706.632.421         1.706.632.421
    39 22 Transferuri din
       bugetul Fondului
       pentru plata
       ajutorului de
       somaj catre
       bugetul
       asigurarilor
       sociale de stat    1.706.632.421         1.706.632.421
       Din total cheltuieli
       capitol:
   11    Contributia pentru
       asigurari sociale
       de stat pentru
       someri         706.632.421         1.706.632.421
7206     ALTE ACTIUNI      256.945.000  48.535.000   305.480.000
    01  CHELTUIELI CURENTE   256.945.000  48.535.000   305.480.000
    20  CHELTUIELI MATERIALE
       SI SERVICII       256.945.000  48.535.000   305.480.000
    30  Alte cheltuieli     256.945.000  48.535.000   305.480.000
   18    Masuri active pentru
       combaterea somajului  250.000.000  48.535.000   298.535.000
   21    Servicii de
       preconcediere
       colectiva         6.945.000           6.945.000
7306     CHELTUIELI DE
       ADMINISTRARE
       A FONDULUI       825.923.994  738.092.558  1.564.016.552
    01  CHELTUIELI CURENTE   444.300.994  153.579.700   597.880.694
    02  CHELTUIELI DE
       PERSONAL        221.186.660   2.264.700   223.451.360
    10  Cheltuieli cu 
       salariile        161.422.842          161.422.842
    11  Contributii pentru
       asigurari sociale
       de stat         35.670.266          35.670.266
    12  Cheltuieli pentru
       constituirea Fondului
       pentru plata
       ajutorului de somaj    7.279.646           7.279.646
    14  Contributii pentru
       constituirea Fondului
       de asigurari sociale
       de sanatate       11.299.599          11.299.599
    13  Deplasari, detasari,
       transferari        5.514.307   2.264.700    7.779.007
    20  CHELTUIELI MATERIALE
       SI SERVICII       223.114.334  151.315.000   374.429.334
    24  Cheltuieli pentru
       intretinere si
       gospodarie        37.613.258   4.266.512   41.879.770
    25  Materiale si prestari
       de servicii cu
       caracter functional   15.000.000          15.000.000
    26  Obiecte de inventar
       de mica valoare sau
       scurta durata si
       echipament        4.000.000   1.838.620    5.838.620
    27  Reparatii curente    10.000.000          10.000.000
    28  Reparatii capitale    14.000.000          14.000.000
    29  Carti si publicatii    1.427.500  20.413.250   21.840.750
    30  Alte cheltuieli     141.073.576  124.796.618   265.870.194
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL  260.000.000  584.512.858   844.512.858
    72  Investitii ale
       institutiilor publice  260.000.000  584.512.858   844.512.858
    84  RAMBURSARI DE CREDITE,
       PLATI DE DOBANZI
       SI COMISIOANE LA
       CREDITE         121.623.000          121.623.000
    85  Rambursari de credite
       externe si plati
       de dobanzi si
       comisioane la
       creditele externe
       contractate de
       ordonatorii de
       credite         121.623.000          121.623.000
    85 01 Rambursari de 
       credite externe     48.249.500          48.249.500
    85 02 Plati de dobanzi
       si comisioane      73.373.500          73.373.500
       Din total cheltuieli
       capitol:
   03    Cheltuieli cu
       transmiterea si
       plata drepturilor    137.744.076          137.744.076
   50    Alte cheltuieli     688.179.918  738.092.558  1.426.272.476
8606     IMPRUMUTURI       975.352.246          975.352.246
    79  IMPRUMUTURI ACORDATE  975.352.246          975.352.246
    80  Imprumuturi       975.352.246          975.352.246
   04    Imprumuturi acordate
       pentru infiintarea
       si dezvoltarea de
       intreprinderi mici
       si mijlocii       975.352.246          975.352.246
8906     PLATI DE DOBANZI     70.010.089          70.010.089
    49  DOBANZI         70.010.089          70.010.089
    51  Plati de dobanzi     70.010.089          70.010.089
   04    Dobanzi aferente
       imprumuturilor
       temporare din
       trezoreria statului   70.010.089          70.010.089
       Partea a XVII-a -
       EXCEDENT/DEFICIT    671.084.393 -786.627.558  -115.543.165
9806     EXCEDENT        671.084.393 -786.627.558  -115.543.165
 ------------------------------------------------------------------------------
  NOTA:
  In totalul cheltuielilor este cuprins si bugetul de cheltuieli
  al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, astfel:
       CHELTUIELI TOTALE
       A.N.O.F.M., din care:  618.581.918          618.581.918
       CHELTUIELI CURENTE   355.556.918          355.556.918
       CHELTUIELI DE PERSONAL 221.186.660          221.186.660
       CHELTUIELI MATERIALE
       SI SERVICII       134.370.258          134.370.258
       CHELTUIELI DE CAPITAL  263.025.000          263.025.000
 ------------------------------------------------------------------------------
 Cod capitol      Denumirea capitolului        Numarul maxim
              de cheltuieli            de posturi
 ------------------------------------------------------------------------------
   0             1                  2
 ------------------------------------------------------------------------------
  73.06   Cheltuieli de administrare a fondului        3.695
 ------------------------------------------------------------------------------


                                    ANEXA 4
                 LISTA
  cuprinzand veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001
 ------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea veniturilor    Actele normative care reglementeaza veniturile
 ------------------------------------------------------------------------------
       I. Pentru bugetul asigurarilor sociale de stat
 I. VENITURI CURENTE
 A. VENITURI FISCALE
  A1. IMPOZITE DIRECTE
 Contributii pentru asigurari
 sociale:
 - contributii pentru asigurari
 sociale de stat           Decretul nr. 389/1972 cu privire la
                   contributia de asigurari sociale de stat,
                   cu modificarile ulterioare; Legea nr.
                   49/1992 pentru modificarea si completarea
                   unor reglementari din legislatia de 
                   asigurari sociale; Legea nr. 19/2000
                   privind sistemul public de pensii si alte
                   drepturi de asigurari sociale
 - contributii pentru pensia
  suplimentara            Legea nr. 3/1977 privind pensiile de 
                   asigurari sociale de stat si asistenta
                   sociala, cu modificarile ulterioare;
                   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                   31/1998 privind unificarea fondurilor 
                   componente ale bugetului asigurarilor
                   sociale de stat, precum si a celor
                   pentru plata pensiilor cuvenite
                   asiguratilor din unitatile cu atributii
                   in domeniul apararii nationale, ordinii
                   publice si sigurantei nationale
 - contributia agricultorilor
  asigurati             Legea nr. 80/1992 privind pensiile
                   si alte drepturi de asigurari sociale
                   ale agricultorilor, republicata, cu 
                   modificarile ulterioare
  SUBVENTII
  Subventii primite din bugetul
  de stat              Legea nr. 3/1977 privind pensiile de
                   asigurari sociale de stat si asistenta
                   sociala, cu modificarile ulterioare;
                   Legea nr. 80/1992 privind pensiile
                   si alte drepturi de asigurari sociale
                   ale agricultorilor, republicata, cu
                   modificarile ulterioare; Legea nr.
                   19/2000 privind sistemul public
                   de pensii si alte drepturi de asigurari 
                   sociale.
 ------------------------------------------------------------------------------


Vineri, 02 decembrie 2022, 22:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.