LEGE nr.79 din 9 aprilie 1998
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei
Textul actului publicat în M.Of. nr. 147/13 apr. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.52 din 28 august 1997 privind regimul juridic al francizei, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.224 din 30 august 1997, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - În înțelesul prezentei ordonanțe, noțiunile de mai jos se definesc astfel:
a) Franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.
b) Francizorul este un comerciant care:

- este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puțin egală cu durata contractului de franciză;
- conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
- asigură beneficiarului o pregătire inițială pentru exploatarea mărcii înregistrate;
- utilizează personal și mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării și inovației, asigurând dezvoltarea și viabilitatea produsului.
c) Beneficiarul este un comerciant, persoană fizică sau juridică, selecționat de francizor, care aderă la principiul omogenității rețelei de franciză, așa cum este ea definită de către francizori.
d) Know-how este ansamblul formulelor, definițiilor tehnice, documentelor, desenelor și modelelor, rețelelor, procedeelor și al altor elemente analoage, care servesc la fabricarea și comercializarea unui produs.
e) Rețeaua de franciză cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor și mai mulți beneficiari, în scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu."

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL II
Norme privind relațiile dintre părți. Relațiile
precontractuale, contractuale, postcontractuale"

4. Titlul "Secțiunea I - Relațiile precontractuale; relațiile postcontractuale" se elimină.

5. Articolul 3 alineatul 3 - partea introductivă - se modifică și va avea următorul cuprins:

"Francizorul se obligă să furnizeze beneficiarului informații despre:"

6. Titlul "Secțiunea a II-a - Contractul de franciză" se elimină.

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Contractul de franciză trebuie să cuprindă următoarele clauze:

- obiectul contractului;
- drepturile și obligațiile părților;
- condițiile financiare;
- durata contractului;
- condițiile de modificare, prelungire și reziliere."

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Francizorul va notifica în scris beneficiarului orice încălcare a obligațiilor contractuale și îi va acorda un termen rezonabil de remediere."

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - La încetarea relațiilor contractuale, relațiile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurențe loiale.

Francizorul poate să impună obligații ferme fostului beneficiar, asigurând astfel protejarea caracterului confidențial al afacerii și, în special, neutilizarea know-how de către o rețea concurentă."

10. Titlul "Secțiunea a III-a - Contractul de exclusivitate" se elimină.

11. Titlul "Secțiunea a IV-a - Raporturile dintre părți în rețeaua de franciză" se elimină.

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - În temeiul relațiilor contractuale cu beneficiarii săi, francizorul va întemeia o rețea de franciză, care trebuie exploatată astfel încât să permită păstrarea identității și renumelui rețelei pentru care francizorul este garant."

13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Rețeaua de franciză este formată din francizor și beneficiari. Prin organizare și dezvoltare, rețeaua de franciză trebuie să contribuie la ameliorarea producției și/sau distribuției de produse și/sau de servicii."

14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Publicitatea pentru selecționarea beneficiarilor trebuie să fie lipsită de ambiguitate și să nu conțină informații eronate."

15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Documentele publicitare care prezintă rezultatele financiare previzionate ale unui beneficiar vor trebui să fie obiective și verificabile."

16. Articolul 16 se abrogă.

17. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Francizorul selecționează beneficiarul care face dovada competențelor solicitate, respectiv: calități manageriale și capacitate financiară pentru exploatarea afacerii.

Francizorul, în calitate de inițiator și garant al rețelei de franciză, trebuie să vegheze la păstrarea identității și a reputației rețelei de franciză."

18. Titlul "CAPITOLUL IV - Sancțiuni și contravenții" se elimină.

19. Articolul 18 se abrogă.

20. Titlul "CAPITOLUL V - Dispoziții finale" se elimină.

21. Articolele 19 și 20 se abrogă.

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o numerotare corespunzătoare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

București, 9 aprilie 1998.
Nr. 79.


Miercuri, 07 decembrie 2022, 11:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.