LEGE nr.206 din 20 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
Textul actului publicat în M.Of. nr. 212/26 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71 din 24 mai 1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 25 mai 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor este autoritatea de reglementare în domeniul protecției plantelor, carantinei fitosanitare și al produselor de uz fitosanitar, care coordonează și controlează aplicarea prevederilor legale specifice prin Direcția fitosanitară."

2. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

"Art. 21. - Direcția fitosanitară are următoarele atribuții:
a) organizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară pe întregul teritoriu al țării, după o concepție unitară, care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, pășunilor și fânețelor naturale și a altor forme de vegetație utilă și a produselor agricole depozitate;
b) coordonarea, îndrumarea tehnică și controlul activității în domeniul fitosanitar și al omologării și utilizării produselor de uz fitosanitar;
c) stabilirea normelor fitosanitare, unice și obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice deținătoare de culturi agricole și alte forme de vegetație utilă, precum și pentru cei care depozitează, transportă și valorifică vegetale și produse vegetale;
d) elaborarea strategiei fitosanitare privind apărarea sănătății plantelor, prevenirea introducerii și diseminării pe teritoriul țării a organismelor de carantină;
e) elaborarea proiectelor de lege, hotărârilor, ordinelor și a altor acte normative care privesc activitatea de protecție a plantelor și carantină fitosanitară și regimul produselor de uz fitosanitar, în scopul îmbunătățirii și perfecționării legislației naționale și al armonizării acesteia cu legislația comunitară, organizării, dotării și funcționării serviciilor naționale fitosanitare;
f) elaborarea sau, după caz, reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare a direcțiilor fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, precum și a altor regulamente care privesc activitatea de protecție a plantelor, carantină fitosanitară și produsele de uz fitosanitar;
g) controlul aplicării și respectării tuturor dispozițiilor legale, normelor tehnice în domeniul fitosanitar și al produselor de uz fitosanitar;
h) organizarea și urmărirea asigurării dotării tehnice și materiale a direcțiilor fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară și punctelor de control fitosanitar vamal;
i) organizarea unui sistem informațional unic pentru monitorizarea vegetalelor și produselor vegetale care se exportă, se importă sau tranzitează România;
j) stabilirea necesarului de cadre și elaborarea, în condițiile legii și ale normativelor în vigoare, a criteriilor tehnice privind încadrarea și asigurarea personalului de specialitate pentru direcțiile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară și punctele de control fitosanitar vamal;
k) participarea la omologarea produselor de uz fitosanitar și la elaborarea periodică a Codexului cu produsele de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România;
l) organizarea la nivel național a poliției fitosanitare;
m) participarea la organizarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale;
n) abilitarea agenților economici pentru importul produselor de uz fitosanitar, în condițiile legii;
o) fundamentează și face propuneri anual privind necesarul de fonduri pentru acțiunile de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, finanțate de la bugetul de stat;
p) reprezintă România la organismele internaționale O.E.P.P., F.A.O., O.M.S., I.U.P.A.C. și altele."

3. La articolul 4, litera e) se abrogă.

4. La articolul 4, literele f) și m) vor avea următorul cuprins:

"f) abilitarea agenților economici pentru acțiuni de comercializare și prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar în condițiile legii;
...........................................................................................
m) eliberarea autorizațiilor de import pentru vegetale și produse vegetale supuse regimului de carantină fitosanitară, a pașapoartelor fitosanitare, certificatelor fitosanitare și a altor documente prevăzute de lege;"

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și a Ministerului Administrației Publice, va stabili patrimoniul aferent activităților prevăzute la art. 5 alin. (1), care va fi dat în administrarea serviciilor publice de protecție a plantelor județene, respectiv al municipiului București."

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București vor stabili tarife pentru activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1)."

7. În tot cuprinsul ordonanței de urgență sintagmele Ministerul Agriculturii și Alimentației, Agenția Națională Fitosanitară și ministrul agriculturii și alimentației se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Direcția fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 20 aprilie 2001.
Nr. 206.


Vineri, 19 iulie 2024, 03:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.