LEGE nr.378 din 10 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
Textul actului publicat în M.Of. nr. 394/18 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.43 din 30 ianuarie 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, literele a), b), d), e), g), litera i) partea introductivă și punctul (i) vor avea următorul cuprins:

"a) regimul juridic general al descoperirilor și al cercetării arheologice cuprinde ansamblul de măsuri științifice, juridice, administrative, financiar-fiscale și tehnice menite să asigure prospectarea, identificarea, decopertarea, inventarierea, conservarea și restaurarea, asigurarea pazei, întreținerea și punerea în valoare a bunurilor arheologice, precum și a terenurilor în care se găsesc acestea, în vederea cercetării sau, după caz, clasării acestora ca bunuri culturale mobile sau ca monumente istorice;
b) patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din:

(i) siturile arheologice clasate în Lista cuprinzând monumentele istorice situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri, construcții, grupuri de clădiri, precum și terenurile cu potențial arheologic reperat, definite conform legii;

(ii) bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea au fost descoperite;
...........................................
d) prin descoperire arheologică se înțelege evidențierea, prin intermediul săpăturilor arheologice, a vestigiilor, obiectelor și urmelor manifestărilor umane, care constituie mărturii ale epocilor și civilizațiilor dispărute;
e) prin descoperire arheologică întâmplătoare se înțelege evidențierea de bunuri de patrimoniu arheologic ca urmare a acțiunii factorilor naturali sau a acțiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică atestată;
...........................................
g) prin sit arheologic declarat zonă de interes național se înțelege zona de interes arheologic prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde siturile arheologice a căror cercetare științifică, protejare și punere în valoare este de importanță excepțională pentru istoria și cultura națională prin mărturiile materiale, bunurile mobile sau imobile, care fac parte sau sunt propuse să facă parte din categoria Tezaur al patrimoniului cultural național mobil sau, după caz, din categoria monumentelor istorice aflate în Lista patrimoniului mondial. Zonele de interes arheologic prioritar se instituie prin lege, în baza cercetării științifice de specialitate și potrivit documentațiilor specifice de urbanism sau, după caz, de amenajare a teritoriului; prima listă cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar va fi elaborată în cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe;
...........................................
i) prin zonă cu potențial arheologic evidențiat întâmplător se înțelege terenul în care existența bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidențiat în mod neprevăzut ca urmare a:

(i) acțiunilor umane, altele decât cercetarea arheologică atestată, cum ar fi: lucrări de construcții, lucrări de prospecțiuni geologice, inclusiv teledetecție, lucrări agricole, precum și alte tipuri de lucrări și cercetări efectuate subteran sau subacvatic;"

2. La articolul 4, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Descoperirile de vestigii arheologice sau de bunuri mobile din categoria celor care fac obiectul clasării în patrimoniul cultural național mobil, realizate ca urmare a cercetărilor arheologice, se anunță de către titularul autorizației de cercetare direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu Regulamentul săpăturilor arheologice.

(3) Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, primarului localității de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză."

3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Prin protejarea bunurilor și terenurilor de patrimoniu arheologic din zonele definite la art. 2 lit. h) și i) se înțelege adoptarea măsurilor științifice, administrative și tehnice care urmăresc păstrarea vestigiilor descoperite întâmplător sau ca urmare a cercetării arheologice până la clasarea bunurilor respective sau până la finalizarea cercetării arheologice, prin instituirea de obligații în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care conțin sau au conținut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum și prin reglementarea sau interzicerea oricăror activități umane, inclusiv a celor autorizate anterior."

4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidențiat patriomoniul arheologic poate fi redat activităților umane curente."

5. La articolul 5, alineatele (2), (3), (5)-(7) și (10) vor avea următorul cuprins:

"(2) Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ emis în condițiile prezentei ordonanțe, prin care se anulează regimul de protecție instituit anterior asupra terenului în care a fost evidențiat patrimoniul arheologic.

(3) Regimul de protecție a zonelor cu potențial arheologic cunoscut și cercetat este reglementat de legislația în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice și a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural național.
...........................................

(5) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător și delimitat conform prevederilor art. 2 lit. i) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic, în vederea cercetării și stabilirii regimului de protejare.

(6) Săpăturile arheologice și activitățile umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectuează numai pe baza și în conformitate cu autorizația emisă de Ministerul Culturii și Cultelor, la propunerea Comisiei Naționale de Arheologie, în condițiile legii.

(7) Accesul cu detectoare de metal și utilizarea lor în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar și în zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii și Cultelor.
...........................................

(10) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, în condițiile prevederilor alin. (5), până la descărcarea de sarcină arheologică autorizarea de construire se suspendă sau, după caz, primarul localității dispune întreruperea oricărei alte activități, în conformitate cu avizul direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a municipiului București, și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică."

6. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

"Art. 51. - (1) Pentru efectuarea săpăturilor impuse de cercetările arheologice se folosește și personal necalificat, angajat prin convenție încheiată între instituția angajatoare și lucrători, în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Convențiile prevăzute la alin. (1) se pot încheia pentru o durată de cel mult 180 de zile, pentru desfășurarea unor activități sezoniere cu program de lucru prelungit; condițiile și metodologia încheierii acestor convenții se stabilesc prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

(3) Instituțiile organizatoare pot folosi și alți specialiști pentru efectuarea de cercetări, studii sau alte lucrări, care își vor desfășura activitatea pe bază de contract încheiat în condițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; contractul va conține clauze cu privire la termenul de predare a raportului de săpătură, precum și la cesionarea dreptului de autor asupra rezultatelor științifice ale cercetării, studiului sau lucrării efectuate.

(4) Contravaloarea serviciilor și activităților prestate potrivit alin. (1) și (3) se stabilește prin negociere directă între părți; pentru aceasta se calculează impozitul și contribuția la asigurările de sănătate, potrivit legii."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - În cazul lucrărilor de construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane și subacvatice, excavări, exploatări de cariere, investitorii persoane fizice sau juridice de drept privat sau ordonatorii de credite ai instituțiilor publice finanțatoare, după caz, au obligația să finanțeze:
a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate a investiției și prin proiectul tehnic, a măsurilor pentru cercetarea și protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz, descărcarea de sarcină arheologică a zonei afectate de lucrări și aplicarea acestor măsuri;
b) activitatea de supraveghere arheologică, pe întreaga durată a lucrărilor, având drept scop protecția patrimoniului arheologic și a descoperirilor arheologice întâmplătoare;
c) orice modificări ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice."

8. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, oficiile din subordinea sa și, după caz, oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol au obligația să includă zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Listei cuprinzând zonele cu patrimoniu arheologic reperat, în planurile cadastrale și în hărțile topografice; lista cuprinzând aceste zone se preia de la direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a municipiului București."

9. La articolul 8, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra terenurilor în care se află situri arheologice și celor pe care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat au obligația de a permite accesul personalului autorizat, în condițiile prezentei ordonanțe, în vederea cercetării și protejării patrimoniului arheologic, precum și asigurării măsurilor de protecție și pază a bunurilor de patrimoniu.

(2) Proprietarii sau arendașii de terenuri, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se desfășoară acestea, în cuantumurile și în condițiile stabilite prin metodologia aprobată prin hotărâre a Guvernului.

(3) Despăgubirea pentru venitul agricol nerealizat se plătește persoanei îndreptățite de către finanțatorul săpăturii arheologice, în termen de 60 de zile de la data începerii cercetării."

10. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:

"Art. 81. - Bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare vor fi predate de către descoperitor în termen de maximum 72 de ore direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a municipiului București."

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Proprietarii terenurilor sunt scutiți de plata impozitului pe terenul agricol pentru suprafețele afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării acestora."

12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL III
Instituții și organisme de specialitate cu atribuții în domeniul protejării patrimoniului arheologic"

13. La articolul 10, partea introductivă și literele b), d)-f) și h) vor avea următorul cuprins:

"Art. 10. - În domeniul protejării patrimoniului arheologic Ministerul Culturii și Cultelor îndeplinește, direct sau prin instituțiile sale subordonate, următoarele atribuții:
...........................................
b) asigură îndeplinirea angajamentelor referitoare la protecția patrimoniului arheologic la care România este parte, asumate prin convențiile internaționale referitoare la protecția patrimoniului arheologic la care România este parte;
...........................................
d) eliberează autorizația de săpătură arheologică prin direcția de specialitate, în baza deciziei Comisiei Naționale de Arheologie;
e) instituie și urmărește respectarea Regulamentului săpăturilor arheologice;
f) instituie și actualizează Lista cuprinzând zonele de patrimoniu arheologic reperat, elaborează și urmărește metodologia de avizare a lucrărilor din aceste zone;
...........................................
h) instituie Registrul arheologilor și asigură actualizarea acestuia;"

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a municipiului București, îndeplinesc, în domeniul protejării patrimoniului arheologic, următoarele atribuții:
a) urmăresc respectarea autorizației de săpătură arheologică și a Regulamentului săpăturilor arheologice în unitatea administrativ-teritorială de competență;
b) avizează, pe baza referatelor de specialitate, lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător;
c) asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanșând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;
d) emit Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, pe baza deciziei Comisiei Naționale de Arheologie, în cazul săpăturilor arheologice sistematice sau pe baza raportului de supraveghere arheologică, în cazul descoperirilor întâmplătoare."

15. La articolul 12, alineatele (1), (2) și (6) vor avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Se reorganizează Comisia Națională de Arheologie, ca organism științific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor. Comisia Națională de Arheologie funcționează sub autoritatea științifică a Academiei Române.

(2) Comisia Națională de Arheologie este formată din specialiști în domeniu, care își desfășoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum și în alte instituții.
...........................................

(6) Directorul Direcției de arheologie din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor este de drept secretarul Comisiei Naționale de Arheologie."

16. La articolul 13, alineatul (1), partea introductivă și litera c) ale alineatului (2) și alineatul (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Componența nominală a Comisiei Naționale de Arheologie este aprobată prin ordin al ministrului culturii și cultelor dintre specialiștii în domeniu, propuși în conformitate cu prevederile prezentului articol. Membrii Comisiei Naționale de Arheologie au un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată.

(2) Membrii Comisiei Naționale de Arheologie sunt propuși, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și cultelor, de către:
...........................................
c) facultățile și institutele de cercetare de specialitate din domeniul învățământului;
...........................................

(4) Președintele Comisiei Naționale de Arheologie este propus ministrului culturii și cultelor de către membrii acesteia prin vot secret și are, la data alegerii sale, un mandat de 4 ani."

17. La articolul 14, partea introductivă și literele b), d), g), i)-k) și o) vor avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Comisia Națională de Arheologie are următoarele atribuții:
...........................................
b) avizează planul anual al cercetărilor arheologice din România; avizează cercetările arheologice finanțate sau cofinanțate prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor;
...........................................
d) elaborează și actualizează Regulamentul săpăturilor arheologice;
...........................................
g) stabilește criteriile și avizează atestarea specialiștilor și experților din domeniul cercetării arheologice, înscriși în Registrul arheologilor;
...........................................
i) avizează studiile de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic;
j) formulează prioritățile cercetării arheologice în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor;
k) propune Ministerului Culturii și Cultelor sau autorităților administrației publice locale achiziționarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;
...........................................
o) avizează planul cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice române pe teritoriul altor state, precum și protocoalele de colaborare cu parteneri străini privind cercetări arheologice din România;"

18. La articolul 14, după litera o) se introduce litera o1) cu următorul cuprins:

"o1) propune actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes prioritar;"

19. La articolul 15, alineatul (1), precum și partea introductivă și literele a) și c) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Se instituie Repertoriul arheologic național, administrat de Ministerul Culturii și Cultelor, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Repertoriul arheologic național cuprinde date științifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum și orice alte informații privitoare la:
a) zonele cu potențial arheologic cunoscut și cercetat; zonele cu potențial arheologic cunoscut și necercetat; zonele al căror potențial arheologic devine cunoscut întâmplător;
...........................................
c) informații științifice privind bunurile mobile descoperite în zonele sau la monumentele istorice prevăzute la lit. a) și b)."

20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Monumentele, ansamblurile și siturile arheologice înregistrate în Repertoriul arheologic național se includ în Lista cuprinzând monumentele istorice."

21. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL IV
Atribuțiile autorităților administrației publice locale în domeniul patrimoniului arheologic"

22. La articolul 17, partea introductivă și literele a), e) și f) vor avea următorul cuprins:

"Art. 17. - În vederea protejării patrimoniului arheologic și a respectării prevederilor legale în acest domeniu autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:
a) cooperează cu organismele și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării patrimoniului arheologic pentru punerea în aplicare și respectarea măsurilor și deciziilor acestora;
...........................................
e) cuprind în programele de dezvoltare economicosocială și urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic; aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, în conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii și Cultelor; elaborează sau modifică astfel de documentații în scopul stabilirii măsurilor de protejare a patrimoniului arheologic evidențiat întâmplător, potrivit legii;
f) colaborează cu direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a municipiului

București, transmițând acestora informații actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire în zonele de patrimoniu arheologic reperat."

23. La articolul 18, literele a) și c) vor avea următorul cuprins:

"a) dispune suspendarea autorizației de construire și oprirea oricăror lucrări de construire sau de desființare de construcții în situația descoperirii de vestigii arheologice sau de alte bunuri pentru care s-a declanșat procedura de clasare; anunță în cel mai scurt timp direcția pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național și organizează paza descoperirilor arheologice întâmplătoare;
...........................................
c) asigură paza și protecția descoperirilor arheologice aflate în proprietate publică, semnalând de urgență direcției pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național orice nerespectare a legii."

24. La articolul 19, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Dezvoltarea durabilă a zonelor de interes arheologic prioritar este obiectiv de interes național; protejarea și punerea în valoare a patrimoniului arheologic din aceste zone sunt, în condițiile legii, cauză de utilitate publică.

(2) Finanțarea cercetării arheologice, a conservării, restaurării și punerii în valoare a siturilor din zonele de interes arheologic prioritar se face de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Culturii și Cultelor."

25. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Autoritățile administrației publice locale pe al căror teritoriu se găsesc zone de interes arheologic prioritar au obligația de a prevedea măsuri administrative și tehnice pentru protejarea patrimoniului arheologic și punerea sa în valoare prin integrarea acestuia în planurile de dezvoltare economică, socială și teritorială a localităților.

(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) au obligația să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru:
a) elaborarea și, după caz, modificarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, în vederea protejării și punerii în valoare a patrimoniului arheologic;
b) elaborarea reglementărilor speciale de protecție în zonă;
c) marcarea limitelor zonei de interes arheologic prioritar și informarea publicului cu privire la regimul special de protecție a zonei;

(3) pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și pentru elaborarea documentațiilor prevăzute la alin. (2) autoritățile administrației publice locale pot beneficia de transferuri cu destinație specială din bugetul de stat, în condițiile legii, precum și de cofinanțare de la bugetul ministerelor implicate.

(4) Avizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului pentru zonele de interes arheologic prioritar se face de către Ministerul Culturii și Cultelor și de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

26. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - La propunerea Ministerului de Interne, a Ministerului Culturii și Cultelor și a Ministerului Administrației Publice Guvernul va aproba metodologia de organizare și asigurare a pazei speciale a siturilor de interes arheologic prioritar, precum și modul de finanțare a acestor măsuri."

27. La articolul 22, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Proprietarii și titularii dreptului de administrare și ai altor drepturi reale asupra imobilelor din siturile arheologice din zonele de interes arheologic prioritar au obligația de a permite accesul personalului autorizat de Ministerul Culturii și Cultelor în vederea cercetării arheologice și protejării patrimoniului arheologic și de a asigura măsurile de protecție și pază a bunurilor de patrimoniu arheologic, conform legii.

(2) Ca urmare a protecției speciale a siturilor arheologice înscrise în Repertoriul arheologic național, în condițiile reglementărilor art. 20, proprietarii sau arendașii, persoane fizice sau juridice de drept privat, sunt îndreptățiți la plata unor despăgubiri pentru veniturile agricole nerealizate pe terenurile care fac obiectul săpăturilor arheologice pentru perioada în care se desfășoară acestea, în cuantumurile și în condițiile stabilite prin metodologia aprobată prin hotărâre a Guvernului."

28. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Constituie contravenții, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracțiuni, următoarele fapte, care se sancționează astfel:
a) desfășurarea fără autorizația emisă în condițiile prezentei ordonanțe de cercetări arheologice, precum și orice alte activități umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic, care afectează integritatea sau pun în pericol conservarea acestuia, cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei;
b) neanunțarea descoperirilor arheologice în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) de către titularul autorizației de cercetare, cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, sau de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) pentru descoperiri arheologice întâmplătoare, cu aceeași amendă și confiscarea bunurilor descoperite;
c) încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) și b), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
d) nerespectarea avizului Ministerului Culturii și Cultelor sau emiterea autorizării de construire în absența acestuia pentru lucrările de construire sau de desființare din zonele de patrimoniu arheologic reperat, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
e) eludarea măsurilor prevăzute la art. 11 lit. a) și c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
f) desfășurarea de activități de cercetare arheologică de către persoane neatestate, precum și folosirea detectoarelor de metale în alte condiții decât cele prevăzute la art. 5 alin. (7), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei și confiscarea bunurilor descoperite și a detectorului;
g) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) și ale art. 22 alin. (1), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."

29. La articolul 25, partea introductivă și literele a) și d) ale alineatului (1) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după caz, de către:
a) specialiștii direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a municipiului București;
...........................................
d) organele de poliție, care au și obligația de a da curs oricăror solicitări în exercitarea atribuțiilor personalului prevăzut la lit. a)-c).

(2) Contravențiile prevăzute la art. 24 lit. a), b) și g) pot fi constatate și sancționate și de către primar sau de președintele consiliului județean și de împuterniciții acestora."

30. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Desființarea, distrugerea parțială sau degradarea siturilor arheologice care sunt monumente istorice se sancționează conform legii penale.

(2) În cazul degradării acestora se aplică și măsura corelativă a obligării făptuitorului la refacerea părților de construcție degradate, pe baza avizului organismelor de specialitate prevăzute în prezenta ordonanță."

31. Anexa se abrogă.

32. În tot cuprinsul ordonanței sintagmele Ministerul Culturii și ministrul culturii se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Culturii și Cultelor și, respectiv, ministrul culturii și cultelor.

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.43/2000, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 378.


Duminică, 04 decembrie 2022, 01:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.