LEGE nr.463 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 432/1 aug. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.60 din 30 ianuarie 2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.46 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Scopul

Art. 1. - (1) Scopul prezentei ordonanțe este stabilirea cadrului legal necesar pentru desfășurarea activităților specifice sectorului gazelor naturale, în condiții de competitivitate și transparență, avându-se în vedere asigurarea:
a) securității, continuității și echilibrului alimentării cu gaze naturale a consumatorilor;
b) eficienței economice, în general, și a eficienței energetice, în special;
c) protecției mediului și a siguranței consumatorilor.

(2) Politica energetică a statului în domeniul gazelor naturale trebuie să asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, în condițiile creșterii eficienței energetice și prin constituirea unui cadru instituțional corespunzător."

2. La articolul 2 alineatul (1), literele c) și j) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

"c) asigurarea condițiilor necesare pentru continuarea liberalizării pieței gazelor naturale și a accesului nediscriminatoriu al terților la sistemele de transport și de distribuție a gazelor naturale;
...................................................................................
j) aplicarea măsurilor privind protecția mediului;
...................................................................................

(2) Obiectivele menționate la alin. (1) se realizează de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) și/sau prin agenții economici care acționează în sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competențelor și atribuțiilor lor, stabilite prin acte legale."

3. După articolul 2 se introduc capitolul I1 și capitolul I2 cu următorul cuprins:

"CAPITOLUL I1
Politica în domeniul gazelor naturale

Art. 21. - (1) Politica statului în domeniul gazelor naturale constă în stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale și a modalităților optime de realizare a acestora, în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile.

(2) Politica în domeniul gazelor naturale este elaborată pe baza programului de guvernare, aprobat de Parlament, de Ministerul Industriei și Resurselor, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atribuții în domeniu și a societății civile, pentru un interval mediu, și cu luarea în considerare a evoluțiilor probabile pe termen lung, avându-se în vedere, în principal:
a) asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale;
b) prognozarea cererii de resurse de gaze naturale, cu luarea în considerare a evoluției economiei naționale;
c) prognozarea importurilor și a exporturilor de gaze naturale;
d) elaborarea programelor de investiții în sectorul gazelor naturale;
e) asigurarea protecției mediului;
f) transparența prețurilor și a tarifelor la gazele naturale;
g) creșterea eficienței în utilizarea gazelor naturale;
h) dezvoltarea și asigurarea capacităților de depozitare a gazelor naturale;
i) direcțiile cercetării și dezvoltării specifice sectorului gazelor naturale, precum și introducerea tehnologiilor avansate în domeniu;
j) dezvoltarea cooperării internaționale;
k) propuneri de reglementări specifice sectorului gazelor naturale.

(3) Guvernul, Ministerul Industriei și Resurselor, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (2) și examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

CAPITOLUL I2
Definirea unor termeni"

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Definirea unor termeni

Art. 3. - În înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:
a) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN -, instituție publică autonomă cu personalitate juridică, ce elaborează, aplică și urmărește sistemul de reglementări obligatorii la nivel național, necesar în vederea organizării și funcționării pieței gazelor naturale în condiții de eficiență, siguranță, concurență, transparență și de protecție a consumatorilor și a mediului;
b) gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide;
c) sectorul gazelor naturale - ansamblul activităților desfășurate de agenții economici pentru producția, transportul, tranzitul, înmagazinarea, distribuția, furnizarea și utilizarea gazelor naturale, precum și instalațiile, utilitățile și echipamentele folosite pentru realizarea acestor activități;
d) acces la sistemul de transport și/sau de distribuție dreptul unui producător, furnizor și/sau consumator de a utiliza sistemul, achitând tarifele și îndeplinind obligațiile de utilizare a acestuia;
e) utilizarea sistemului - racordarea efectivă la sistem și/sau asigurarea serviciilor de transport și de distribuție prin vehicularea cantităților de gaze naturale contractate;
f) rețea de transport și/sau de distribuție - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;
g) sistem de transport și/sau de distribuție - ansamblul rețelelor de transport și/sau de distribuție a gazelor naturale conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente;
h) sistem interconectat - ansamblul sistemelor legate fizic între ele;
i) consumator final de gaze naturale - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care cumpără gaze naturale pentru consumul propriu;
j) consumator eligibil - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la orice producător și/sau furnizor și care are acces la sistem în condițiile menționate în prezenta ordonanță;
k) consumator captiv - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care este obligată, datorită configurației sistemului de distribuție, să contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau distribuitor, titular al licenței de furnizare;
l) client - persoana fizică sau juridică cu care se tranzacționează furnizarea gazelor naturale;
m) furnizor - persoana juridică română sau străină licențiată să comercializeze gaze naturale;
n) operator - persoana juridică autorizată și/sau licențiată să desfășoare activități de exploatare, dispecerizare, întreținere, verificare, reparare și comercializare pentru sistemele de transport și/sau depozitare și/sau de distribuție în sectorul gazelor naturale;
o) operator de sistem - persoana juridică autorizată și/sau licențiată să opereze capacitatea sistemului național de transport de gaze naturale în scopul menținerii siguranței parametrilor funcționali ai sistemului;
p) operator comercial - persoana juridică română licențiată să presteze servicii de intermediere, să primească ofertele nominale și competitive de la furnizorii de gaze naturale, precum și solicitările consumatorilor de gaze naturale, să monitorizeze, sub aspectul cererii/ofertei, fluxul de gaze naturale și să furnizeze aceste informații operatorilor din sectorul gazelor naturale, în scopul comercializării lor viitoare;
q) autorizație - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, de a construi, a pune în funcțiune și/sau de a opera ori de a modifica o instalație de producție, înmagazinare, transport și distribuție a gazelor naturale;
r) licență - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, de a desfășura activități comerciale și/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe dintre funcțiunile de furnizare, înmagazinare, transport, tranzit și distribuție a gazelor naturale;
s) dispecerizare - corelarea și echilibrarea permanentă și operativă, la nivelul rețelelor și al sistemelor, ale resurselor de producție, import etc., cu consumurile, la parametrii rezultați din obligațiile de livrare, inclusiv luarea măsurilor de limitare a efectelor situațiilor excepționale, cum ar fi: temperaturi foarte scăzute, calamități naturale, avarii majore etc., prin folosirea de mijloace specifice;
ș) serviciul public în sectorul gazelor naturale - obligație care constă în activitatea organizată și/sau autorizată de stat în vederea satisfacerii cerințelor de interes public din sectorul gazelor naturale;
t) zonă de siguranță - suprafața de teren extinsă de o parte și de alta a proiecției în plan orizontal a conductelor și instalațiilor, cu o distanță stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcție de cerințele de siguranță ale acestuia;
u) zonă de protecție - suprafața de teren extinsă de o parte și de alta a proiecției în plan orizontal a conductelor și instalațiilor, cu o distanță care asigură integritatea tehnică în funcționare a acestora;
v) gaz petrolier lichefiat (GPL) - un amestec de hidrocarburi cu conținut de peste 90% în volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decât etilena și propilena sau unul dintre izomerii săi izolați;
x) gaz natural comprimat pentru venicule (GNCV) - gaz natural stocat în butelii prin comprimare la 200-250 bari, în scopul utilizării drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;
y) gaz natural lichefiat (GNL) - gaz natural care în urma unor procese specifice este adus în stare lichidă și stocat în recipienți speciali."

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL II
Prevederi generale privind producția, transportul, tranzitul, distribuția, înmagazinarea și furnizarea gazelor naturale"

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Producătorul de gaze naturale

Art. 4. - Producătorul de gaze naturale este persoana juridică română sau străină, autorizată și/sau titulară de licență de furnizare, în condițiile prezentei ordonanțe, care are ca specific activitatea de producție a gazelor naturale, în scopul vânzării acestora."

7. Articolele 5-7 se abrogă.

8. Titlul capitolului III se abrogă.

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Transportatorul de gaze naturale

Art. 9. - Transportatorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină, autorizată și/sau titulară de licență de transport, în condițiile prezentei ordonanțe, care are ca obiect de activitate transportul gazelor naturale."

10. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Sistemul național de transport al gazelor naturale, denumit în continuare S.N.T., este sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, de peste 6 bari, constituit din conducte magistrale, precum și din toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import și transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcți, la export și/sau la înmagazinare."

11. La articolul 11, partea introductivă și literele a), d), f), g) și j) vor avea următorul cuprins:

"Obligațiile transportatorului

Art. 11. - Operatorul S.N.T. are obligația de a asigura:
a) operarea și întreținerea S.N.T. în condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului și de a contribui, potrivit convențiilor încheiate cu autoritățile competente, la reabilitarea și dezvoltarea acestuia;
...................................................................................
d) elaborarea și aplicarea regimurilor optime de transport și livrare pentru cantitățile de gaze naturale notificate de producători, furnizori, operatorii de înmagazinare și/sau consumatori, pentru o anumită perioadă;
...................................................................................
f) elaborarea și actualizarea convențiilor tehnice de exploatare în zona de graniță, în cazul în care furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe teritoriul României;
g) confidențialitatea informațiilor comerciale obținute de la terți în procesul de vânzare-cumpărare de gaze naturale;
...................................................................................
j) elaborarea planurilor de perspectivă privind S.N.T. al gazelor naturale în concordanță cu stadiul actual și cu evoluția viitoare a consumului de gaze naturale; în acest scop părțile interesate în transportul gazelor naturale vor furniza datele necesare."

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Drepturile transportatorului

Art. 12. - Operatorul S.N.T. are, în principal, următoarele drepturi:
a) să perceapă tarife nediscriminatorii corespunzător serviciilor prestate;
b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute ca efect al activităților de tranzit;
c) să refuze accesul terților la S.N.T., în condițiile prevăzute la art. 27;
d) să întrerupă sau să limiteze transportul gazelor naturale în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea sistemului de transport și să ia măsuri pentru limitarea disfuncționalităților pe piața internă;
e) să întrerupă funcționarea instalațiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întreținere și de reparații, precum și în alte situații prevăzute de lege, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate și, după caz, a consumatorilor;
f) să elaboreze norme tehnice specifice activității proprii."

13. Titlul capitolului IV se abrogă.

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Tranzitul de gaze naturale constă în transportul prin S.N.T. și/sau prin conducte magistrale peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, al gazelor naturale provenite din alt stat și destinate unui stat terț."

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Tranzitul de gaze naturale se efectuează pe baze juridice și comerciale, cu respectarea legislației în vigoare și a acordurilor internaționale la care România este parte."

16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Contractele de tranzit vor fi negociate de operatorul S.N.T., pe baza contractului-cadru emis de ANRGN, cu entitățile corespondente din statele implicate."

17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele existente este asigurată de către operatorul S.N.T., care poate realiza inclusiv lucrări de dezvoltare a capacităților de tranzit."

18. Titlul capitolului V se abrogă.

19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Distribuția gazelor naturale

Art. 17. - (1) Activitatea de distribuție a gazelor naturale constă în alimentarea unui sistem de mai mulți consumatori finali dintr-o zonă, racordați prin intermediul unor sisteme de conducte de distribuție în regim de presiuni de până la 6 bari. Delimitarea sistemelor de distribuție de cele de transport și de cele ale consumatorilor se face la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a transportatorului și, respectiv, la ieșirea din instalațiile de reglare a presiunii și de măsurare a debitului la consumatori.

(2) Activitatea de distribuție a gazelor naturale constituie serviciu public de interes național."

20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Distribuitorul de gaze naturale

Art. 18. - Distribuitorul de gaze naturale este persoana juridică, română sau străină, autorizată și/sau titulară de licență, în condițiile prezentei ordonanțe, care are ca specific activitatea de distribuție a gazelor naturale, precum și de comercializare a acestora către consumatorii captivi, într-o zonă delimitată."

21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Obligațiile distribuitorului

Art. 19. - Distribuitorii de gaze naturale au, în principal, următoarele obligații:
a) să opereze, să întrețină, să repare și să dezvolte sistemul de distribuție, în condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului;
b) să pună la dispoziție consumatorilor eligibili cantitățile de gaze naturale, conform prevederilor contractelor de vânzare-cumpărare dintre consumatorul eligibil și respectivul furnizor;
c) să utilizeze sistemele de distribuție în condiții egale și nediscriminatorii;
d) să furnizeze informații celorlalți operatori din sectorul gazelor naturale în vederea realizării condițiilor de funcționare sigură și eficientă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale a tuturor categoriilor de consumatori;
e) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității lor;
f) să întocmească și să urmărească bilanțul de gaze intrate și ieșite în/și din sistemul propriu;
g) să asigure accesul furnizorilor la consumatorii eligibili în condiții egale și nediscriminatorii, în limitele capacității de distribuție;
h) să evite subvenția încrucișată cu privire la încărcarea capacității de distribuție dintre consumatorii captivi și cei eligibili și dintre consumatorii captivi și furnizorii din afara sistemului;
i) să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a populației în condiții de siguranță și la parametrii nominali."

22. La articolul 20, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea și/sau cumpărarea de gaze naturale de pe piața internă și externă;"

23. După articolul 20 se introduc articolele 201-205 cu următorul cuprins:

"Art. 201. - Gazele naturale se înmagazinează în scopul armonizării variațiilor sezoniere, zilnice și orare de consum cu capacitățile de furnizare și transport, precum și pentru scopurile operaționale și strategice, pe bază de licență de înmagazinare.

Art. 202. - (1) Persoanele juridice române sau străine, titulare de licență în sectorul gazelor naturale, pot avea acces la depozitele existente, scop în care operatorul prestează serviciul de înmagazinare pe bază de tarif reglementat.

(2) Persoanele juridice române sau străine pot participa, distinct sau împreună cu operatorii de transport și/sau de înmagazinare, la construirea și la operarea de noi depozite, în condițiile reglementate și ale existenței licenței de înmagazinare eliberate de ANRGN.

Art. 203. - Titularii de licență de înmagazinare a gazelor naturale au obligația să asigure accesul producătorilor și/sau al furnizorilor la capacitățile de înmagazinare, în condiții egale și nediscriminatorii, în limitele capacităților existente și cu respectarea condițiilor tehnice, de calitate și de siguranță ale depozitelor, stabilite de ANRGN.

Art. 204. - Titularii de licență de înmagazinare a gazelor naturale au obligația să rezerve o capacitate minimă de înmagazinare pentru transportator, astfel încât acesta să poată menține în orice moment echilibrul fizic al sistemului general de alimentare cu gaze naturale, în orice perioadă a anului și cu menținerea parametrilor minimi de funcționare a S.N.T., în condițiile tehnice stabilite de ANRGN.

Art. 205. - (1) Furnizarea gazelor naturale este activitatea prin care un agent economic, titular de licență de furnizare în condițiile prezentei ordonanțe, asigură necesarul de gaze naturale clienților interesați.

(2) Comercializarea gazelor naturale se face numai pe baza unui contract de furnizare care se încheie între furnizor și consumator/client și care trebuie să cuprindă clauzele stipulate de ANRGN în contractele-cadru stabilite pe categorii de consumatori.

(3) Gazele naturale ce fac obiectul contractului de furnizare prevăzut la alin. (2) nu se pot vinde de către consumatorul final.

(4) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanței ANRGN elaborează contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi."

24. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL VII
Accesul la sistemele de transport și de distribuție a gazelor naturale"

25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Accesul la sistemele de transport și de distribuție a gazelor naturale pentru furnizori se poate realiza în baza unui acord scris, emis în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Accesul la sistemele de transport și de distribuție a gazelor naturale se realizează în regim reglementat.

(3) Capacitățile disponibile vor fi alocate conform condițiilor stabilite de ANRGN.

(4) Transportatorul și/sau distribuitorul are obligația de a face publice tarifele și/sau alte condiții și obligații privind accesul reglementat la sistem."

26. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Consumatorii finali care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite de ANRGN au acces la sistemele de transport și de distribuție a gazelor naturale și deplina libertate de a încheia contracte de vânzarecumpărare de gaze naturale cu orice furnizor licențiat.

(2) Furnizorii vor încheia cu transportatorul contracte pentru rezervarea de capacitate de transport."

27. Articolele 24-26 se abrogă.

28. Alineatul (3) al articolului 27 se abrogă.

29. După articolul 27 se introduce capitolul VII1 cu următorul cuprins:

"CAPITOLUL VII1
Prevederi generale privind GPL, GNCV și GNL

Art. 271. - (1) GPL se stochează în recipienți mobili sau ficși, în scopul transportului pe calea ferată, fluvială sau pe șosele și/sau al distribuirii pentru:
a) acoperirea vârfurilor de consum în distribuțiile existente;
b) înlocuirea gazelor naturale într-o rețea existentă de distribuție la care sunt necesare intervenția de reparație și întreruperea alimentării cu gaze naturale;
c) alimentarea unei distribuții noi, construită special pentru a fi alimentată cu GPL.

(2) Reglementările tehnice și comerciale cu privire la producerea, stocarea, transportul, distribuția și utilizarea GPL vor fi elaborate de ANRGN cu consultarea agenților economici interesați, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

Art. 272. - (1) GNCV stocat în recipienți sub presiune la 200-250 bari se distribuie prin stațiile de alimentare cu carburanți pentru autovehicule.

(2) Reglementările tehnice privind instalațiile de alimentare a autovehiculelor și normele de protecție și de siguranță aferente vor fi elaborate de către producătorul autovehiculelor și/sau al instalațiilor de alimentare cu GNCV.

Art. 273. - (1) GNL se stochează în recipienți ficși și mobili, în scopul distribuirii pentru:
a) acoperirea vârfurilor de consum;
b) menținerea echilibrului fizic al SNT;
c) alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor.

(2) Reglementările tehnice și comerciale cu privire la producerea, stocarea, transportul, distribuția și utilizarea GNL vor fi elaborate de ANRGN cu consultarea agenților economici interesați."

30. Capitolele VIII și IX se abrogă.

31. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"Art. 48. - (1) Lucrările și instalațiile de producție, depozitare, transport, înmagazinare, distribuție și utilizare a gazelor naturale se proiectează și se execută de către persoane juridice autorizate de ANRGN, în condițiile legii.

(2) Avizele și acordurile prevăzute la alin. (1) se eliberează de către operatorii sistemelor la care consumatorii se racordează și, după caz, de către operatorii instalațiilor de utilizare, respectiv de către instituțiile abilitate în acest sens."

32. Articolul 49 se abrogă.

33. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

"Art. 50. - (1) Echipamentele, instalațiile, aparatele, produsele și procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale trebuie atestate tehnic.

(2) Atestarea tehnică este o fază preliminară obținerii agrementului tehnic și certificatului de aprobare de model, emise în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe ANRGN elaborează regulamente privind proiectarea, execuția și exploatarea în sectorul gazelor naturale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei și resurselor, precum și metodologia de emitere a atestatelor tehnice."

34. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"Fundamentarea prețurilor și a tarifelor

Art. 51. - (1) Sistemul de prețuri și tarife la gaze naturale va fi conceput astfel încât să faciliteze:
a) apropierea de valoarea de piață a combustibililor alternativi și recuperarea costurilor serviciilor de transport, înmagazinare și distribuție a gazelor naturale;
b) dezvoltarea capacităților de producție, transport, înmagazinare și distribuție și înlocuirea celor uzate;
c) investițiile străine și transferul de tehnologie;
d) economisirea de energie la consumatorii finali;
e) descoperirea de noi resurse și dezvoltarea rezervelor de gaze naturale;
f) îmbunătățirea calității gazelor naturale și a serviciilor prestate la consumatori;
g) diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale și mărirea siguranței aprovizionărilor.

(2) Prețurile și tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale, prevăzute la art. 53 alin. (2) și (3), trebuie să asigure recuperarea costurilor de producție, precum și a costurilor legate de serviciile de transport, înmagazinare și distribuție a gazelor naturale."

35. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

"Tipuri de prețuri și de tarife

Art. 53. - (1) În sectorul gazelor naturale se aplică următoarele categorii de prețuri și tarife:
a) negociate, ca rezultat al mecanismelor concurențiale ale pieței, între furnizori și consumatorii eligibili;
b) reglementate.

(2) Prețurile reglementate sunt:
a) prețuri de furnizare pentru activitățile ce decurg din obligația de serviciu public;
b) prețuri de furnizare pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi.

(3) Tarifele de servicii sunt reglementate pentru:
a) activitățile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al gazelor naturale și tarifele pentru înmagazinare;
b) activitatea de distribuție a gazelor naturale;
c) activitatea de tranzit.

(4) Tarifele reglementate pentru consumatorii captivi de gaze naturale se stabilesc de ANRGN.

(5) Consumatorii eligibili au dreptul să negocieze direct contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii licențiați."

36. La articolul 54 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Societățile de gaze naturale integrate vor ține contabilitate distinctă pentru activitățile de transport, tranzit, distribuție, respectiv de înmagazinare, în scopul evitării discriminării și pentru subvențiile încrucișate, precum și pentru încurajarea competiției. În același scop acestea vor ține contabilitatea separată, ca pentru o societate independentă, în cazul în care dețin activități în afara sectorului de gaze naturale. Contabilitatea internă va include balanța de plăți și contul de profit și pierderi pentru fiecare activitate."

37. La articolul 55, alineatul (1), alineatul (2) partea introductivă și litera g) vor avea următorul cuprins:

"Principiile pentru fundamentarea propunerilor de sisteme de tarife reglementate

Art. 55. - (1) Propunerile de prețuri și tarife reglementate în sectorul gazelor naturale se elaborează de către unitățile de transport, de depozitare, de distribuție sau, după caz, de furnizare către consumatorii captivi, pe baza criteriilor și metodelor pentru stabilirea prețurilor și a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale și, împreună cu baza de calcul, se comunică ANRGN.

(2) Principiile care stau la baza sistemelor de prețuri și tarife reglementate pentru gazele naturale sunt următoarele:
...................................................................................
g) tarifele nu pot avea caracter speculativ;"

38. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

"Revizuirea tarifelor reglementate

Art. 56. - (1) Revizuirea tarifelor reglementate la gazele naturale se face de către ANRGN, având la bază propunerile fundamentate și prezentate de agenții economici din sectorul gazelor naturale.

(2) Tarifele reglementate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către ANRGN și intră în vigoare la 15 zile de la data publicării lor."

39. La articolul 57, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Exploatarea comercială a capacităților de producție, transport, depozitare și distribuție, precum și furnizarea gazelor naturale (vânzare-cumpărare-intermediere) sunt efectuate de către persoane juridice române sau străine, licențiate de ANRGN în condițiile prezentei ordonanțe."

40. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

"Regimul autorizării și licențierii

Art. 58. - (1) Regimul autorizării și licențierii este prevăzut în Regulamentul privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul gazelor naturale.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat de ANRGN și va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Agenții economici existenți din sectorul gazelor naturale sunt obligați să solicite acordarea autorizațiilor și a licențelor în termen de cel mult 3 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a regulamentului prevăzut la alin. (1).

(4) Solicitantul trebuie să fie persoană juridică cu sediul în România.

(5) Solicitantul care nu deține un sediu stabil în România poate, în condițiile legii, să stabilească și să mențină un sediu secundar pe întreaga durată a autorizării și/sau a licențierii.

(6) Nu pot primi autorizație și/sau licență solicitanții aflați în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului și nici cei cărora le-a fost retrasă sau anulată o autorizație sau o licență într-o perioadă de 5 ani anteriori datei înregistrării cererii.

(7) Refuzul autorizării și/sau al licențierii, lipsa unui răspuns motivat și în termen și orice altă soluție a ANRGN, considerate de solicitant ilegale și prejudiciabile, pot fi atacate, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ.

(8) Titularul de autorizație poate transfera autorizația altei persoane juridice, cu aprobarea ANRGN."

41. Articolele 59 și 60 se abrogă.

42. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

"Autorizarea personalului de proiectare, execuție, exploatare și întreținere din sectorul gazelor naturale

Art. 61. - (1) Instalațiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate și exploatate de către instalatori autorizați.

(2) ANRGN va elabora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, reglementările privind regimul autorizării instalatorilor pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

(3) Reglementările vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei și resurselor și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."

43. Articolele 62 și 63 se abrogă.

44. Titlul capitolului XIII va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL XIII
Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia"

45. La articolul 64 alineatul (2), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

"b) obligația concesionarului de a transporta și/sau de a distribui gaze naturale într-o anumită zonă de consum și de a alimenta orice consumator captiv din acea zonă, care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță;
c) obligația concesionarului de a respecta dispozițiile operative ale dispecerului;"

46. Articolele 65 și 66 se abrogă.

47. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

"Art. 67. - (1) Concesiunea încetează prin retragerea autorizației și/sau a licenței, precum și în condițiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(2) Cu 3 ani înainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situația în care vor fi repuse în funcțiune instalațiile care au făcut obiectul contractului de concesiune după expirare.

(3) În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrării sau concesiunii prin renunțare sau retragere concedentul va stabili măsurile ce urmează să fie luate în legătură cu instalațiile ce au făcut obiectul contractului."

48. La articolul 69 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) încalcă normele referitoare la protecția mediului;"

49. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

"Art. 74. - Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activități desfășurate în zona de executare a lucrărilor de realizare, reabilitare, de retehnologizare a capacităților, precum și a operațiunilor de revizie, întreținere sau de reparație la capacitatea în funcțiune concesionarul are dreptul de a obține restrângerea sau sistarea, în măsura necesară și pe durata lucrărilor sau a operațiunilor menționate, a activităților desfășurate în vecinătate de alte persoane. Restrângerea sau sistarea se stabilește prin acord cu titularul activității, iar în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească, cu indemnizarea adecvată a titularului activității afectate. Pentru intervenții în caz de avarie, accident ori dezastru nu sunt necesare nici acord și nici hotărâre judecătorească, dar concesionarul datorează titularului activității afectate indemnizația adecvată, stabilită la nevoie prin hotărâre judecătorească."

50. La articolul 76, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În caz de nerealizare a acordului prevăzut la alin. (1) între concesionar și proprietar sau în situația prevăzută la art. 70 lit. d), la cererea concesionarului va decide instanța judecătorească competentă, hotărârea acesteia constituind titlu executoriu pentru drepturile prevăzute la alin. (1)."

51. Articolele 79 și 80 se abrogă.

52. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

"Zonele de protecție și de siguranță

Art. 82. - Pentru protecția și funcționarea normală a capacităților și a accesoriilor acestora din sectorul gazelor naturale, ANRGN instituie, prin norme tehnice, zone de protecție și de siguranță a acestora."

53. Capitolul XIV se abrogă.

54. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

"Contravenții

Art. 87. - (1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:
a) executarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale instalațiilor de gaze naturale de orice categorie, de către persoane fizice sau persoane juridice neautorizate sau de către persoane juridice autorizate, dar fără obținerea acordurilor și a avizelor necesare;
b) desfășurarea, fără obținerea autorizației și/sau a licenței, a oricărei activități care necesită un asemenea document, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și reglementărilor elaborate în baza ei;
c) folosirea unor practici menite să influențeze formarea liberă a prețurilor pe piața gazelor naturale;
d) reducerea nejustificată a capacității de producție sau de furnizare a gazelor naturale de către producători, precum și refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului;
e) execuția și exploatarea unor instalații și echipamente care nu respectă condițiile tehnice de securitate și care pot dăuna persoanelor fizice, proprietății și/sau mediului;
f) refuzul nejustificat al accesului la rețelele de transport, de distribuție și de înmagazinare al oricărui solicitant intern sau extern;
g) revânzarea gazelor naturale de către un consumator captiv;
h) refuzul de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de ANRGN, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;
i) neprezentarea datelor și informațiilor solicitate de ANRGN și nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;
j) neasigurarea stocului minim în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale și nerezervarea capacității minime pentru transportator;
k) depășirea limitelor maxime admise privind emisiile poluante;
l) nefurnizarea unor informații, în condițiile art. 11 lit. h) și ale art. 19 lit. d);
m) transmiterea de date cu caracter confidențial privind operațiunile comerciale către terți, prin nerespectarea prevederilor art. 11 lit. g) și ale art. 19 lit. e);
n) întârzierea nejustificată în racordarea noilor consumatori sau în realimentarea lor după întrerupere;
o) nerespectarea prevederilor art. 21;
p) nerespectarea reglementărilor privind prețurile și tarifele;
q) emiterea acordurilor și avizelor privind accesul la sistem fără respectarea prevederilor legale;
r) nerespectarea prevederilor acordurilor și avizelor privind accesul la sistemele de transport, distribuție și înmagazinare;
s) nerespectarea prevederilor privind aprovizionarea populației cu gaze naturale în condiții de siguranță;
t) nerespectarea dispozițiilor art. 19 lit. h) cu privire la subvenția încrucișată;
u) nerespectarea cerințelor referitoare la contabilitatea de gestiune, prevăzute la art. 54;
v) nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 891.

(2) Pentru persoanele fizice, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-h), amenda care se aplică este de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, iar în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. i)-v) amenda este de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.

(3) Pentru persoanele juridice, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1), amenda este de 5% din cifra de afaceri a contravenientului.

(4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea amenzilor se fac de agenții constatatori, persoane împuternicite în acest scop de ANRGN.

(5) Dispozițiile prevăzute la alin. (2) se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27."

55. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

"Confiscări

Art. 88. - Lucrările produse, dobândite sau care au servit la săvârșirea contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță, inclusiv sumele din bănci, rezultate, sunt supuse confiscării în condițiile prevăzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor."

56. După articolul 89 se introduce articolul 891 cu următorul cuprins:

"Art. 891. - (1) Operatorul licențiat pentru transportul sau distribuția gazelor naturale își va conduce activitatea astfel încât să se asigure că nici el și nici un asociat al său, producător, furnizor sau consumator nu poate obține un avantaj comercial nemeritat, rezultat din acorduri preferențiale sau discriminatorii.

(2) Operatorul licențiat pentru transportul sau distribuția gazelor naturale se va asigura că nici o informație referitoare la transport sau distribuție ori legată de acestea nu este divulgată în avantajul comercial al unui terț sau folosită în scopul unei activități comerciale conduse de titularul licenței sau de altă entitate asociată."

57. Alineatul (2) al articolului 92 se abrogă.

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 18 iulie 2001.
Nr. 463.


Duminică, 14 aprilie 2024, 14:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.