ORDIN nr.875 din 2001
al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 450/8 aug. 2001

Ministrul finanțelor publice, guvernatorul Băncii Naționale a României și vicepreședintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) și ale art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 17 mai 1999, în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.203 din 1 iunie 1998, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.210 din 11 august 1994, cu completările și modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare vor elabora un ordin comun prin care se va reglementa cadrul desfășurării operațiunilor cu titluri de stat emise în formă dematerializată.

(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului comun menționat la alin. (1) instituțiile abilitate vor finaliza procedurile de autorizare a intermediarilor, la solicitarea acestora.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 15 noiembrie 2001.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/1997 privind operațiuni cu titluri de stat derulate prin Banca Națională a României în calitatea sa de agent al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.66 din 16 aprilie 1997.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Vicepreședintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

București, 21 mai 2001.
Nr. 875.


ANEXĂ

REGULAMENT
privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Titlurile de stat sunt emise de Ministerul Finanțelor Publice, în baza prevederilor Legii datoriei publice nr. 81/1999, conform unui calendar previzional anual, semestrial, trimestrial sau lunar. Titlurile de stat pot fi emise în lei sau în valută.

(2) Caracteristicile emisiunilor de titluri de stat anunțate prin prospect de emisiune sunt valabile atât pentru operațiunile pe piața primară, cât și pentru operațiunile pe piața secundară.

Art. 2. - În baza dispozițiilor art. 10 alin. (2) și art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999 și conform prevederilor art. 2 lit. a), art. 3, art. 6 lit. d) și ale art. 12 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, precum și ale art. 26, 30 și 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României:

 1. Ministerul Finanțelor Publice elaborează regulamente care stabilesc regimul titlurilor de stat, stabilește și aplică reglementarea activităților și a operațiunilor pe piața primară a titlurilor de stat.
 2. Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare elaborează norme de reglementare a operațiunilor pe piața secundară a titlurilor de stat.
 3. Banca Națională a României are următoarele atribuții:
  a) autorizează intermediarii pe aceste piețe;
  b) supraveghează băncile autorizate ca intermediari pe aceste piețe;
  c) supraveghează piața secundară a titlurilor de stat, alta decât Bursa de Valori București.
 4. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare are următoarele atribuții:
  a) supraveghează societățile de valori mobiliare ca intermediari pe piața titlurilor de stat;
  b) supraveghează piața secundară a titlurilor de stat la Bursa de Valori București.

CAPITOLUL II
Piața primară a titlurilor de stat

Art. 3. - Piața primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operațiunilor legate de vânzarea pentru prima dată a titlurilor de stat, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu și lung a capitalurilor financiare disponibile.

Participanți

Art. 4. - (1) Participanții pe piața primară a titlurilor de stat sunt intermediarii pieței primare, intermediarii pieței secundare, persoanele juridice și persoanele fizice care pot, conform legii, să desfășoare operațiuni cu titluri de stat.

(2) Cumpărarea titlurilor de stat de pe piața primară se realizează numai prin intermediarii autorizați ai pieței primare.

Intermediari

Art. 5. - Intermediari ai pieței primare a titlurilor de stat pot fi bănci și societăți de valori mobiliare, autorizate să funcționeze pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legii.

Art. 6. - Intermediarii pieței primare vor fi autorizați de Banca Națională a României, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, în baza următoarelor condiții minime:
a) existența unui cont curent deschis la:
(i) Banca Națională a României, pentru bănci;
(ii) o bancă autorizată ca intermediar al pieței primare, pentru societățile de valori mobiliare;
b) capital social minim:
(i) pentru bănci - capitalul social minim subscris și vărsat, prevăzut în reglementările Băncii Naționale a României;
(ii) pentru societăți de valori mobiliare - jumătate din capitalul social minim subscris și vărsat, prevăzut în reglementările Băncii Naționale a României pentru bănci persoane juridice române;
c) existența unei structuri organizatorice distincte și a unor spații specifice (ghișee de lucru cu clienții, sală de tranzacționare) necesare în vederea derulării operațiunilor cu titluri de stat;
d) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienții, a relației cu alți intermediari ai pieței, a sistemului de evidență contabilă specific, precum și a controlului operațiunilor cu titluri de stat;
e) dotări tehnice specifice activităților de tranzacționare:
- echipamente informatice;
- echipament de suport informațional (Reuters, Telerate etc.);
- echipamente de comunicații specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
f) desemnarea personalului implicat în activitățile de pe piața primară a titlurilor de stat;
g) avizul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru societățile de valori mobiliare solicitante;
h) dotări tehnice specifice activității de custodie:
- sisteme informatizate de evidență, gestiune și control;
- sisteme de baze de date securizate;
- sisteme de stocare și arhivare a informațiilor.

Art. 7. - (1) În vederea selectării și autorizării intermediarilor pieței primare a titlurilor de stat Banca Națională a României va analiza activitatea și performanța solicitanților pe piața titlurilor de stat pe o perioadă de un an anterioară solicitării autorizației, având în vedere următoarele criterii stabilite de comun acord cu Ministerul Finanțelor Publice la începutul fiecărui an:
a) frecvența participării la licitațiile de titluri de stat;
b) totalul valorii ofertelor prezentate la licitațiile de titluri de stat;
c) totalul valorii ofertelor adjudecate la licitațiile de titluri de stat;
d) volumul tranzacțiilor încheiate pe piața secundară a titlurilor de stat, rezultate în urma monitorizării acestor piețe de Banca Națională a României.

(2) Pentru alte instituții financiare care solicită pentru prima dată autorizarea ca intermediar al pieței primare a titlurilor de stat se vor lua în considerare participarea acestora la licitații în calitate de clienți ai intermediarilor autorizați și volumul tranzacțiilor încheiate pe piața secundară a titlurilor de stat.

(3) Banca Națională a României va prezenta spre avizare Ministerului Finanțelor Publice instituțiile propuse să fie autorizate ca intermediari ai pieței primare a titlurilor de stat. Avizul Ministerului Finanțelor Publice este obligatoriu și conform.

Art. 8. - Intermediarii autorizați ai pieței primare trebuie să îndeplinească, în condiții de concurență, performanță și transparență, următoarele obligații minime:
a) să depună oferte de cumpărare într-un cuantum minim din totalul emisiunii, astfel încât în decursul unui an fiecare intermediar al pieței primare să își adjudece un nivel minim din valoarea totală a titlurilor de stat adjudecate, considerat de Banca Națională a României ca fiind performant în condițiile de ansamblu ale pieței titlurilor de stat;
b) să mențină la nivel propriu registre secundare, beneficiind de toate drepturile și îndeplinind toate obligațiile ce decurg din calitatea de custode de titluri de stat;
c) să contribuie la dezvoltarea pieței secundare și la menținerea unui nivel corespunzător de lichiditate al acesteia. Astfel:
(i) vor derula un volum minim anual de tranzacții pe piața primară și secundară. Nivelul volumului minim va fi stabilit de Banca Națională a României;
(ii) vor afișa în permanență atât la ghișeele lor de lucru cu clienții, cât și prin sistemele de difuzare a informației (Reuters, Telerate, Bloomberg etc.), în timpul orelor de funcționare a pieței titlurilor de stat, cotații informative de vânzare-cumpărare pentru minimum 4 (patru) serii de titluri de stat, dintre care în mod obligatoriu ultimele 2 (două) emisiuni și, la alegere, alte 2 (două) serii de titluri de stat aflate în circulație. Prin cotația informativă intermediarul pieței primare indică un preț la care este dispus să vândă sau să cumpere titlurile de stat respective;
(iii) la solicitarea altor intermediari ai pieței titlurilor de stat sau a clienților vor oferi cotații ferme de vânzare-cumpărare pentru oricare dintre cele minimum 4 (patru) serii de titluri de stat afișate, precum și cotații informative de vânzare-cumpărare pentru orice alte serii de titluri de stat aflate în circulație. Cotația fermă reprezintă prețul efectiv la care se efectuează tranzacția;
d) să prezinte Băncii Naționale a României orice informații, documente sau registre pe care aceasta le solicită în legătură cu supravegherea pieței titlurilor de stat;
e) să organizeze și să participe la campanii promoționale referitoare la emisiunile de titluri de stat;
f) să participe la discuții cu Ministerul Finanțelor Publice și cu Banca Națională a României, în vederea analizei funcționării pieței titlurilor de stat.

Art. 9. - Intermediarii pieței primare a titlurilor de stat au obligația de a prezenta autorității de supraveghere rapoarte anuale întocmite de o firmă independentă de audit.

Art. 10. - Anual Banca Națională a României va analiza performanța intermediarilor pieței primare și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va decide asupra reautorizării acestora.

Art. 11. - Clienții intermediarilor pieței primare pot fi intermediarii pieței secundare, precum și persoane fizice și juridice, rezidente sau nerezidente.

Art. 12. - Conducerile executive ale intermediarilor autorizați să opereze pe piața primară a titlurilor de stat vor controla și vor fi răspunzătoare de activitatea personalului din subordine, asigurându-se că acest personal cunoaște și respectă prevederile prezentului regulament și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Art. 13. - (1) Conducerile executive ale intermediarilor autorizați să opereze pe piața primară a titlurilor de stat vor delimita atribuțiile și răspunderea personalului implicat.

(2) Fiecare persoană care tranzacționează în numele instituției trebuie să aibă autoritatea și pregătirea necesare să angajeze instituția din punct de vedere legal.

Plasarea/vânzarea titlurilor de stat

Art. 14. - Agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice va organiza și va conduce activitatea de plasare/ vânzare a titlurilor de stat în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 15. - Vânzarea titlurilor de stat se realizează prin una dintre următoarele modalități:
a) subscripție publică;
b) licitație.

Comisia de plasare a emisiunii

Art. 16. - În vederea bunei desfășurări a plasării emisiunii agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice va numi o comisie pentru coordonarea plasării emisiunilor prin subscripție publică sau prin licitație, denumită în continuare comisie, care va fi formată din:
- un președinte numit de agentul desemnat;
- un secretar numit de agentul desemnat;
- cel puțin 2 specialiști din cadrul compartimentului de specialitate din instituția ce îndeplinește funcția de agent desemnat;
- un membru numit de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 17. - Președintele conduce lucrările comisiei, verifică modul de adjudecare și semnează procesul-verbal încheiat la sfârșitul ședinței și comunicatul oficial care va fi dat publicității.

Art. 18. - Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice semnează împreună cu președintele comisiei procesul-verbal și comunicatul oficial, atestând corectitudinea desfășurării subscripției publice sau a licitației.

Art. 19. - Secretarul comisiei împreună cu membrii acesteia derulează toate operațiunile specifice legate de deschiderea, desfășurarea și stabilirea rezultatului subscripției publice sau al licitației, întocmește procesul-verbal și comunicatul oficial; semnează împreună cu membrii specialiști procesul-verbal și comunicatul oficial. Subscripția publică

Art. 20. - Vânzarea prin subscripție publică a titlurilor de stat se realizează de către agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice. Ministerul Finanțelor Publice va anunța elementele emisiunii.

Art. 21. - Intermediarii pieței primare pot depune oferte de cumpărare în contul lor și în cel al clienților lor până la subscrierea integrală a emisiunii sau până la ora 12,00 din ultima zi a perioadei de subscriere, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii, considerată a fi data vânzării.

Art. 22. - (1) Formularul ofertei de cumpărare prin subscripție publică va include cel puțin următoarele elemente:
- emisiunea pentru care este prezentată oferta;
- data completării;
- valoarea totală subscrisă;
- defalcarea sumei totale subscrise în suma solicitată în cont propriu și în contul clienților;
- elementele de identificare a intermediarului pieței primare, denumirea și sediul social, semnăturile autorizate și ștampila oficială etc.;
- numărul contului curent și numărul contului de evidență a titlurilor de stat.

(2) Ministerul Finanțelor Publice poate stabili limite minime pentru oferta unui intermediar al pieței primare din totalul emisiunii.

(3) Ofertele de cumpărare trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.

Art. 23. - (1) Ofertele de subscriere vor fi transmise în plic sigilat care va purta ștampila și antetul participanților. Secretarul comisiei va elibera o adeverință care va atesta primirea plicului.

(2) Ofertele pot fi transmise, de asemenea, prin alte modalități considerate acceptabile de către agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice (telex cifrat, SWIFT, sistem electronic etc.), procedura de subscripție urmând să fie prezentată în reglementări specifice.

(3) Ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanților.

Desfășurarea subscripției publice

Art. 24. - (1) Ședința de subscripție publică începe la ora 13,00 din ultima zi a perioadei de subscriere, prin deschiderea de către secretarul comisiei, în prezența celorlalți membri, a plicurilor conținând ofertele de cumpărare ale participanților, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.

(2) Membrii comisiei vor verifica respectarea condițiilor de formă prevăzute în prezentul regulament. Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament sunt considerate nule de drept.

(3) În mod excepțional președintele comisiei poate decide, de comun acord cu participantul la subscripția publică, rectificarea pe loc a erorilor de formă și validarea ofertelor. Acordul participantului la subscripția publică poate fi comunicat telefonic, cu condiția confirmării în scris în cursul ședinței de subscriere.

Art. 25. - (1) Secretarul comisiei împreună cu membrii specialiști întocmesc centralizatorul ofertelor de cumpărare.

(2) În situația în care cererile depășesc valoarea emisiunii, toate cererile vor fi acceptate proporțional sau, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, emisiunea poate fi majorată.

(3) Titlurile de stat rămase nesubscrise până la ora 12,00 din ultima zi a perioadei de subscriere vor fi anulate și emisiunea se va închide la valoarea subscrisă.

Licitația

Art. 26. - (1) Vânzarea titlurilor de stat prin licitație se face de agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice. Ministerul Finanțelor Publice va anunța elementele emisiunii. Elementele tehnice ale licitației și data desfășurării acesteia vor fi stabilite după consultări cu agentul desemnat.

(2) Agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice va face publice data și locul desfășurării licitației, precum și elementele de identificare a emisiunii ce urmează să fie plasată prin licitație.

Art. 27. - Intermediarii pieței primare vor depune oferte de cumpărare în cont propriu și în contul clienților în ziua desfășurării licitației, până la ora 12,00.

Art. 28. - (1) Formularul ofertei de cumpărare la licitație va include cel puțin următoarele elemente:
- emisiunea pentru care este prezentată oferta;
- data completării;
- data licitației;
- valoarea totală și rata dobânzii licitate;
- defalcarea sumei totale licitate în suma solicitată în cont propriu și în suma solicitată în contul clienților;
- elementele de identificare a intermediarului pieței primare, denumirea și sediul social, semnăturile autorizate și ștampila oficială etc.;
- numărul contului curent și numărul contului de evidență a titlurilor de stat.

(2) Numărul maxim de tranșe de preț va fi stabilit de Ministerul Finanțelor Publice și va fi anunțat prin prospectul de emisiune al seriei respective.

(3) Ministerul Finanțelor Publice poate stabili limite minime pentru oferta unui intermediar al pieței primare în totalul emisiunii, precum și limite minime pentru valoarea unei tranșe de preț.

(4) Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată, aferentă unei serii, să fie majorată sau micșorată până la anularea emisiunii, în funcție de necesitățile de finanțare și de nivelul randamentului rezultat în urma licitației.

Art. 29. - (1) Ofertele vor fi transmise în plicuri sigilate care vor purta ștampila și antetul participanților. Secretarul comisiei va elibera o adeverință care să ateste primirea plicului.

(2) Ofertele pot fi transmise, de asemenea, prin alte modalități acceptate de agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice (telex cifrat, SWIFT, sistem electronic etc.), procedura de licitație urmând să fie prezentată în reglementări specifice.

(3) Ofertele de cumpărare depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanților.

Desfășurarea licitației

Art. 30. - (1) Ședința de licitație începe la ora 13,00 prin deschiderea de către secretarul comisiei, în prezența celorlalți membri, a plicurilor conținând ofertele de cumpărare ale participanților la licitație.

(2) Membrii comisiei verifică respectarea condițiilor de formă prevăzute în prezentul regulament. Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condițiile stabilite în prezentul regulament sunt considerate nule de drept.

(3) În mod excepțional președintele comisiei poate decide, de comun acord cu participantul la licitație, rectificarea pe loc a erorilor de formă și validarea ofertei. Acordul participantului la licitație poate fi comunicat telefonic, cu condiția confirmării în scris în cursul ședinței de licitație.

Art. 31. - Secretarul comisiei împreună cu membrii specialiști vor întocmi centralizatorul ofertelor de cumpărare și, în baza grilei de cotare, vor determina nivelul la care cererea, cumulată crescător din punct de vedere al ratei dobânzii sau cumulată descrescător din punct de vedere al prețului, satisface oferta anunțată de Ministerul Finanțelor Publice, stabilind totodată:
a) valoarea emisiunii oferite ce și-a găsit contrapartida în cerere;
b) prețul sau rata dobânzii maxime, minime și medii la care au fost adjudecate ofertele de cumpărare.

Art. 32. - În situația în care întreaga emisiune a fost vândută, iar la nivelul marginal (nivelul prețului minim, respectiv al ratei dobânzii maxime acceptate) sunt mai multe oferte de cumpărare ce nu pot fi satisfăcute integral și în cazul în care Ministerul Finanțelor Publice nu majorează valoarea emisiunii până la concurența executării integrale a nivelului marginal, se va aplica principiul proporționalității, fiecare primind valoarea rezultată. Toate valorile vor fi rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat.

Determinarea prețului

Art. 33. - Metodele folosite pentru determinarea prețului sunt:
a) metoda prețului multiplu;
b) metoda prețului uniform.

Art. 34. - (1) Metoda prețului multiplu presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la prețul sau la rata dobânzii pe care fiecare dintre ofertanții câștigători a oferit-o, până la adjudecarea emisiunii.

(2) În baza ofertelor de cumpărare adjudecate la prețuri sau la rate ale dobânzii diferite se va calcula un preț sau o rată a dobânzii medie de adjudecare.

Art. 35. - Metoda prețului uniform presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la cel mai scăzut preț sau la rata dobânzii cea mai ridicată care a fost acceptată pentru adjudecarea emisiunii. Tipuri de oferte

Art. 36. - Ofertele de cumpărare la licitație sunt de două feluri:
a) oferte de cumpărare competitive (concurențiale);
b) oferte de cumpărare necompetitive (neconcurențiale).

Art. 37. - Oferta de cumpărare competitivă reprezintă un instrument de participare prin care participantul indică, pe lângă valoarea pe care dorește să o adjudece, și prețul maxim (exprimat ca rată minimă a dobânzii) pe care este dispus să îl plătească.

Art. 38. - (1) Oferta de cumpărare necompetitivă reprezintă un instrument de participare prin care participantul indică valoarea pe care dorește să o adjudece, fără însă a indica prețul sau rata dobânzii.

(2) Participarea pe bază de ofertă necompetitivă conferă investitorului garanția executării cu prioritate a ofertei sale de cumpărare.

(3) Ministerul Finanțelor Publice poate stabili:
a) limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive în valoarea totală a emisiunii;
b) limite minime și/sau maxime pentru valoarea unei oferte de cumpărare necompetitive.

(4) În situația în care ofertele necompetitive depășesc valoarea maximă admisă din totalul emisiunii, alocarea va fi efectuată aplicându-se principiul proporționalității. Ofertele de cumpărare necompetitive vor fi executate, după caz:
- la prețul mediu ponderat sau la rata medie ponderată a dobânzii ofertelor de cumpărare competitive acceptate în licitațiile adjudecate pe baza metodei prețului multiplu;
- la prețul final sau la rata dobânzii finale a licitațiilor adjudecate pe baza metodei prețului uniform.

Art. 39. - Ofertele de cumpărare, indiferent de tipul acestora, trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu.

CAPITOLUL III
Piața secundară a titlurilor de stat

Art. 40. - (1) Piața secundară a titlurilor de stat reprezintă totalitatea operațiunilor de vânzare, de cumpărare și alte operațiuni cu titluri de stat aflate în circulație, libere de sarcini.

(2) Operațiunile pe piața secundară a titlurilor de stat se vor efectua în interiorul termenului de scadență, dar numai până la data înregistrării curente.

(3) Operațiunile realizate pe piața secundară cu titluri de stat aparținând unei noi serii pot fi efectuate începând cu data emisiunii.

Art. 41. - Tranzacțiile pe piața secundară a titlurilor de stat emise cu scadență până la 365 de zile se vor desfășura prin negociere între deținătorii înregistrați, persoane juridice și persoane fizice, doar prin intermediarii pieței primare sau prin intermediarii pieței secundare. Aceste tranzacții nu se realizează prin sistemul bursier.

Art. 42. - (1) Tranzacțiile pe piața secundară a titlurilor de stat emise cu scadență la 365 de zile și peste, se vor desfășura prin negociere între deținătorii înregistrați, persoane juridice și persoane fizice, doar prin intermediarii pieței primare sau prin intermediarii pieței secundare.

(2) Titlurile de stat corespunzătoare unei emisiuni vor fi tranzacționate pe o singură piață secundară, respectiv pe piața supravegheată de Banca Națională a României sau la Bursa de Valori București. Prin prospectul de emisiune Ministerul Finanțelor Publice va desemna piața secundară pe care respectivele serii de titluri de stat vor fi tranzacționate.

Participanți

Art. 43. - (1) Participanții pe piața secundară a titlurilor de stat sunt intermediarii pieței primare, intermediarii pieței secundare, persoanele juridice și persoanele fizice care pot, conform legii, să desfășoare operațiuni cu titluri de stat.

(2) Tranzacționarea titlurilor de stat pe piața secundară se realizează numai prin intermediarii autorizați ai pieței primare și ai pieței secundare.

Intermediari

Art. 44. - Intermediari ai pieței secundare a titlurilor de stat pot fi bănci și societăți de valori mobiliare, autorizate să funcționeze pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 45. - (1) Intermediarii pieței secundare vor fi autorizați de Banca Națională a României să funcționeze în baza următoarelor condiții minime:
a) existența unui cont curent deschis la:
(i) Banca Națională a României, pentru bănci;
(ii) o bancă autorizată ca intermediar al pieței primare, pentru societățile de valori mobiliare;
b) capital social minim - o pătrime din capitalul social minim subscris și vărsat, prevăzut în reglementările Băncii Naționale a României pentru bănci persoane juridice române;
c) existența unei structuri organizatorice distincte și a unor spații specifice (ghișee de lucru cu clienții) necesare în vederea derulării operațiunilor cu titluri de stat;
d) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienții, a relației cu alți intermediari ai pieței, a sistemului de evidență contabilă specific, precum și a controlului operațiunilor cu titluri de stat;
e) dotări tehnice specifice activităților de tranzacționare: - echipamente informatice; - echipamente de comunicații specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
f) desemnarea personalului implicat în activitățile de pe piața secundară a titlurilor de stat;
g) furnizarea către Banca Națională a României sau către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, după caz, de informații, documente sau registre pe care aceasta le solicită în legătură cu activitatea privind titlurile de stat;
h) avizul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru societățile de valori mobiliare solicitante.

(2) Băncile și societățile de valori mobiliare autorizate ca intermediari ai pieței primare sunt implicit intermediari ai pieței secundare.

Art. 46. - Anual Banca Națională a României va analiza performanța intermediarilor pieței secundare și va decide asupra reautorizării acestora.

Art. 47. - Intermediarii pieței secundare sunt obligați să afișeze permanent în timpul orelor de funcționare a pieței titlurilor de stat, la ghișeele lor de lucru cu clienții și, opțional, prin sisteme de difuzare a informației (tip Reuters, Telerate etc.), cotații informative de vânzare-cumpărare pentru cel puțin ultimele 2 (două) serii de titluri de stat emise.

Condiții de desfășurare a tranzacțiilor

Art. 48. - Piața secundară a titlurilor de stat din România funcționează în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00-15,00. Acest program va putea fi modificat în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 49. - Intermediarii autorizați vor cota prețul titlurilor de stat ca rată a dobânzii sau ca randament pentru titlurile de stat emise cu scadență până la un an (cu discont sau purtătoare de dobândă) și ca preț pentru titlurile de stat emise cu scadență peste un an (purtătoare de dobândă).

Art. 50. - În situația în care cotația este acceptată de un client sau de un alt intermediar autorizat tranzacția este considerată încheiată și se execută necondiționat.

Art. 51. - În funcție de data decontării tranzacțiile pe piața secundară a titlurilor de stat pot fi:
a) astăzi (today) - tranzacții ce au decontarea în data încheierii tranzacției;
b) mâine (tomorrow) - tranzacții ce au decontarea în prima zi lucrătoare ulterioară datei încheierii tranzacției;
c) la vedere (spot) - tranzacții ce au decontarea la două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției;
d) la termen (forward) - tranzacții ce au decontarea în altă zi lucrătoare ulterioară decontării la vedere.

Art. 52. - Tranzacțiile cu titluri de stat sunt efectuate pe principiul "livrare contra plată" (delivery versus payment) astfel:
- cumpărarea de titluri de stat se va deconta prin creditarea contului de titluri de stat concomitent cu debitarea contului curent de disponibilități;
- vânzarea de titluri de stat se va deconta prin debitarea contului de titluri de stat concomitent cu creditarea contului curent de disponibilități.

Art. 53. - Marja dintre prețurile de vânzare și cele de cumpărare va fi determinată liber de raportul cerere-ofertă pe piața secundară a titlurilor de stat.

Art. 54. - Intermediarii autorizați au obligația să asigure executarea cu prioritate a ordinelor clienților și să nu concureze executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume și în cont propriu.

Art. 55. - Conducerile executive ale intermediarilor autorizați să opereze pe piața secundară a titlurilor de stat vor controla și vor fi răspunzătoare de activitatea personalului din subordine, asigurându-se că acest personal cunoaște și respectă prevederile prezentului regulament și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Art. 56. - (1) Conducerile executive ale intermediarilor autorizați să opereze pe piața secundară a titlurilor de stat vor delimita atribuțiile și răspunderea personalului implicat.

(2) Fiecare persoană care tranzacționează în numele instituției trebuie să aibă autoritatea și pregătirea necesare să angajeze instituția din punct de vedere legal.

Art. 57. - Conducerile executive ale intermediarilor autorizați au datoria de a verifica corectitudinea tranzacțiilor încheiate de personalul implicat, în sensul evitării derulării unor tranzacții la prețuri în afara pieței titlurilor de stat, ce se bazează pe înțelegeri cu caracter oneros sau pe obținerea unui profit personal.

Art. 58. - Tranzacțiile între intermediari, efectuate atât în cont propriu, cât și în contul clienților, se încheie telefonic, prin telex, Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzacționare agreate și se confirmă letric prin telex, SWIFT etc., codificate corespunzător (letric-specimene de semnături, telex-chei telegrafice, SWIFT-chei SWIFT etc.). Confirmarea trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:
- contrapartida;
- data încheierii tranzacției;
- data decontării;
- seria (seriile) implicată(e);
- numărul de titluri de stat;
- sumele tranzacționate:
- " valoarea nominală individuală;
- " valoarea nominală totală;
- " valoarea rezultată din tranzacție;
- tipul tranzacției;
- prețul sau rata dobânzii;
- alte informații privind decontarea și tranzacționarea;
- modalitatea de încheiere a tranzacției (telefon, telex, Reuters dealing, alte sisteme de tranzacționare agreate).

Art. 59. - După confirmare fiecare tranzacție va fi notificată Registrului primar, Registrului secundar sau Registrului Bursei de Valori București, după caz.

CAPITOLUL IV
Înregistrarea și transferul

Art. 60. - (1) Înregistrarea este o operațiune efectuată, după caz, de agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice în Registrul primar de Bursa de Valori București în registrul acesteia pentru emisiunile tranzacționate la bursă sau de către intermediarii autorizați ai pieței titlurilor de stat

(intermediarii pieței primare și intermediarii pieței secundare) în registrele secundare, care garantează deținătorului înregistrat dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat. Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat este evidențiat prin înregistrările efectuate în conturile de titluri de stat pe baza documentelor primare aferente operațiunilor pe piața primară și secundară, prin înscrierea de mențiuni cu privire la:
a) deținătorii înregistrați ai tilturilor de stat;
b) transferurile dreptului de proprietate și alte instrucțiuni de tranzacționare privind titlurile de stat;
c) stingerea dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat la data vânzării sau a răscumpărării acestora.

(2) Agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice va înființa, va organiza și va menține un sistem de înregistrare și transfer al proprietății asupra titlurilor de stat, numit Registru primar, pentru intermediarii autorizați ai pieței titlurilor de stat.

(3) Fiecare intermediar autorizat al pieței titlurilor de stat va înființa, va organiza și va menține un sistem de înregistrare și transfer al proprietății asupra titlurilor de stat, numit Registru secundar, pentru clienții deținători de titluri de stat ai respectivului intermediar autorizat al pieței titlurilor de stat.

Art. 61. - (1) Înregistrarea în Registrul primar a titlurilor de stat deținute în nume propriu de către intermediarii autorizați ai pieței titlurilor de stat se va face de agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Înregistrarea în registrele secundare a titlurilor de stat deținute de clienții intermediarilor autorizați ai pieței titlurilor de stat se va face de către respectivii intermediari autorizați.

(3) Participanții vor respecta regulile de înregistrare stabilite de Banca Națională a României.

Art. 62. - În cazul în care Bursa de Valori București este desemnată ca piață secundară pentru o emisiune de titluri de stat, agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice și intermediarii pieței primare vor transfera către Bursa de Valori București registrul deținătorilor titlurilor de stat, astfel cum a rezultat acesta din subscripția sau licitația respectivă. Atât agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice, cât și intermediarii pieței primare nu vor mai efectua nici o operațiune în acest registru după transmiterea lui către Bursa de Valori București. La data scadenței respectivelor titluri de stat, cât și la data plății cupoanelor Bursa de Valori București va pune la dispoziție agentului desemnat de Ministerul Finanțelor Publice forma finală a registrului, astfel cum a rezultat acesta din procesul de tranzacționare, asumându-și răspunderea pentru corectitudinea înregistrărilor.

Art. 63. - (1) În cazul constatării unor neconcordanțe agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice are dreptul să corecteze înregistrările în conturile de evidență a titlurilor de stat deschise în Registrul primar, prin:
a) înregistrarea oricărei tranzacții omise;
b) înlocuirea unei înregistrări incorecte;
c) anularea unei înregistrări.

(2) Agentul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice notifică intermediarilor autorizați ai pieței titlurilor de stat corecțiile efectuate, aceștia fiind singurii răspunzători pentru orice obligație rezultată din aceste corecții.

Art. 64. - (1) În cazul constatării unor neconcordanțe intermediarul autorizat al pieței titlurilor de stat are dreptul să corecteze înregistrările în conturile de evidență a titlurilor de stat deschise în Registrul secundar, prin:
- înregistrarea oricărei tranzacții omise;
- înlocuirea unei înregistrări incorecte;
- anularea unei înregistrări.

(2) Intermediarul autorizat al pieței titlurilor de stat notifică agentului desemnat de Ministerul Finanțelor Publice corecțiile efectuate.

Art. 65. - Operațiunile de înregistrare vor fi supravegheate astfel:
- de Banca Națională a României pentru intermediarii autorizați ai pieței titlurilor de stat - bănci care mențin Registrul secundar;
- de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare pentru intermediarii autorizați ai pieței titlurilor de stat - societăți de valori mobiliare care mențin Registrul secundar;
- de Bursa de Valori București, de comisarul general al Bursei de Valori București și de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare pentru Registrul Bursei de Valori București.

Art. 66. - Titlurile de stat aparținând deținătorilor înregistrați nu vor fi considerate active sau pasive ale instituțiilor care mențin registrul titlurilor de stat.

CAPITOLUL V
Decontarea

Decontarea operațiunilor cu titluri de stat derulate pe piața primară

Art. 67. - (1) La data emisiunii plata sumelor datorate este efectuată prin Banca Națională a României, prin înregistrarea operațiunilor corespunzătoare în conturile curente ale Ministerului Finanțelor Publice și ale intermediarilor pieței primare, conform ofertelor de cumpărare adjudecate.

(2) La scadență răscumpărarea titlurilor de stat este efectuată prin Banca Națională a României. Operațiunile corespunzătoare se înregistrează în conturile curente ale Ministerului Finanțelor Publice și ale intermediarilor autorizați ai pieței titlurilor de stat, pe baza situației privind deținerile titlurilor de stat la data scadenței.

Decontarea operațiunilor cu titluri de stat derulate pe piața secundară

Art. 68. - Plata sumelor aferente tranzacțiilor efectuate pe piața secundară a titlurilor de stat se realizează, după caz, prin Banca Națională a României sau prin intermediarii autorizați ai pieței titlurilor de stat, prin înregistrarea operațiunilor corespunzătoare în conturile curente ale intermediarilor autorizați ai pieței titlurilor de stat sau ale clienților acestora, conform instrucțiunilor de tranzacționare.

Art. 69. - În cazul în care titlurile de stat sunt tranzacționate la Bursa de Valori București decontarea și transferul titlurilor de stat se vor face cu respectarea reglementărilor bursiere incidente, aprobate în prealabil de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 70. - Transferurile titlurilor de stat și plățile devin efective după operarea de către Banca Națională a României sau de intermediarii autorizați ai pieței titlurilor de stat, după caz, în conturile curente ale participanților și în conturile de evidență a titlurilor de stat ale deținătorilor înregistrați.

Art. 71. - Intermediarii pieței primare au obligația să respecte principiul "livrare contra plată" (delivery versus payment).

CAPITOLUL VI
Sancțiuni

Art. 72. - (1) În conformitate cu prevederile art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998 și ale Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, în situația în care Banca Națională a României, respectiv Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, constată că un intermediar autorizat se află în stare de insolvabilitate sau se face vinovat de:
- încălcarea unei prevederi a prezentului regulament;
- efectuarea de operațiuni fictive;
- neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind informațiile prevăzute în reglementările în vigoare;
- refuzul de a pune la dispoziție organelor de control documentele, datele și informațiile solicitate privind operațiunile cu titluri de stat;
- nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora, Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni în funcție de gravitatea faptei și de consecințele acesteia:
a) avertisment scris dat intermediarului autorizat;
b) suspendarea temporară a licenței de operare în calitate de intermediar al pieței titlurilor de stat;
c) retragerea definitivă a licenței de operare în calitate de intermediar al pieței titlurilor de stat sau orice altă sancțiune prevăzută de Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României pentru încălcarea normelor emise de Banca Națională a României.

(2) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol se face de personalul Băncii Naționale a României sau al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, împuternicit în acest sens de conducerea Băncii Naționale a României sau de conducerea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(3) Actele de aplicare a măsurilor și sancțiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de conducerea Băncii Naționale a României.

(4) Contestațiile pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicării sancțiunii și se soluționează de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 30 de zile de la primirea acestora.

(5) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.

Art. 73. - (1) Atât în cazurile de retragere a calității de intermediar al pieței titlurilor de stat, cât și în cazurile de instituire a unor proceduri speciale (retragerea autorizației de funcționare, reorganizare judiciară, faliment etc.) prevăzute de lege asupra intermediarilor pieței titlurilor de stat autoritățile competente vor dispune măsuri în sensul protejării portofoliilor de titluri de stat ale deținătorilor înregistrați.

(2) Banca Națională a României va determina măsurile care vor fi luate cu privire la tranzacțiile care sunt în curs de efectuare, răspunderea pentru toate actele încheiate până la data aplicării sancțiunii rămânând în sarcina intermediarului autorizat.

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art. 74. - Intermediarii autorizați ai pieței titlurilor de stat au obligația de a contribui permanent la creșterea standardului profesional și a reputației pieței titlurilor de stat din România prin promovarea unor norme și principii de conduită specifice.

Art. 75. - În cazul apariției oricăror situații ce contravin prevederilor legale în vigoare, participanții pe piața titlurilor de stat pot înainta cazul spre soluționare instanțelor de arbitraj competente, stabilite de comun acord.

Art. 76. - Procesul de selectare a intermediarilor pieței titlurilor de stat va avea un caracter continuu.

Art. 77. - (1) Intermediarii autorizați și salariații acestora pot înființa asociații profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea și impunerea unor reguli de conduită și etică profesională în desfășurarea operațiunilor pe piața titlurilor de stat din România.

(2) Astfel de asociații pot emite coduri de conduită care sunt avizate de Banca Națională a României sau de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, după caz.

Art. 78. - Intermediarii autorizați au obligația de a asigura confidențialitatea operațiunilor desfășurate pe piața titlurilor de stat.

Art. 79. - Nivelul comisioanelor pentru operațiunile cu titluri de stat face obiectul negocierii directe între părți.


Marți, 05 decembrie 2023, 13:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.