ORDONANȚĂ nr.12 din 26 iulie 2001
pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 461/13 aug. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Obligațiile financiare ale Ministerului Finanțelor Publice față de Banca Națională a României, rezultate din plata serviciului datoriei publice externe aferent împrumuturilor externe contractate de stat, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță, și subîmprumutate beneficiarilor, vor fi achitate din următoarele surse:
a) sumele încasate de Ministerul Finanțelor Publice de la beneficiarii împrumuturilor respective;
b) dobânzile în lei și în valută încasate de Ministerul Finanțelor Publice la disponibilitățile provenite din împrumuturile respective;
c) penalizările și, după caz, majorările de întârziere încasate de la beneficiarii împrumuturilor pentru neplata la scadență a obligațiilor față de Ministerul Finanțelor Publice;
d) bugetul de stat, în completarea surselor prevăzute la lit. b) și c) pentru destinațiile stabilite la art. 3 din Legea nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;
e) fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi interne și externe constituite în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor Publice va acționa în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la art. 1 de la beneficiarii împrumuturilor externe, conform prevederilor din acordurile subsidiare de împrumut încheiate cu aceștia. Sumele recuperate se fac venit la fondul de risc.

Art. 3. - Echivalentul în lei al valutei necesare în vederea rambursării ratelor de capital, inclusiv a influențelor financiare nefavorabile rezultate din diferențele de curs valutar, precum și pentru plata dobânzilor, comisioanelor de angajament și a altor costuri aferente împrumuturilor externe contractate de stat, folosite pentru consolidarea rezervei valutare a statului, respectiv pentru susținerea balanței de plăți, pentru plata serviciului datoriei publice și finanțarea deficitului bugetar, gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, se asigură astfel:
a) ratele de capital la cursul istoric se asigură prin refinanțarea datoriei publice pe bază de împrumuturi de stat;
b) diferențele nefavorabile de curs valutar se asigură de la bugetul de stat din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale;
c) dobânzile, comisioanele de angajament și alte costuri aferente împrumuturilor se asigură din bugetul trezoreriei statului în limita dobânzilor încasate în lei sau în valută din fructificarea sumelor aferente fiecărui împrumut, iar diferența se va suporta de la bugetul de stat din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prevederile legale prezentate în anexa nr. 2, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 26 iulie 2001.
Nr. 12.


ANEXA Nr. 1

ÎMPRUMUTURI EXTERNE
care generează obligații ale Ministerului Finanțelor Publice față de Banca Națională a României


Nr.
crt.
Denumirea împrumutului extern Legea de ratificare

1.Împrumutul BIRD nr. 3363-RO/1991 - importuri critice și asistență tehnicăLegea nr. 57/1991
2.Împrumutul BERD nr. 090/1994 destinat finanțării Proiectului "Piața de gros" BucureștiOrdonanța Guvernului nr.35/1994,
aprobată prin Legea nr. 126/1994
3.Împrumutul B.E.I. FI nr. 1.5387/1991 destinat retehnologizării centralelor energeticeLegea nr. 65/1991


ANEXA Nr. 2

PREVEDERI DIN ACTE NORMATIVE, CARE SE ABROGĂ

Dispoziții legale care se abrogă

 1. Art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protecție socială, semnat la Washington la 1 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 11 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 187/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.324 din 24 noiembrie 1997.
 2. Art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 11 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 28/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.29 din 27 ianuarie 1998.
 3. Art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut suplimentar dintre România (în calitate de Împrumutat) și Banca Națională a României (în calitate de agent al Împrumutatului) și Comunitatea Europeană (în calitate de împrumutător), precum și a Memorandumului de înțelegere suplimentar dintre România și Comunitatea Europeană, semnate la București la 10 iulie 1997 și, respectiv, la 24 iulie 1997 la Bruxelles, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 28 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 27/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.16 din 19 ianuarie 1998.
 4. Art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokio la 14 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.217 din 28 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 188/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.324 din 24 noiembrie 1997.
 5. Art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.387 din 16 august 1999, aprobată prin Legea nr. 209/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618 din 30 noiembrie 2000.
 6. Art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 31 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 210/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618 din 30 noiembrie 2000.
 7. Art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligațiuni în mărci germane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.118 din 10 iunie 1997, aprobată prin Legea nr. 153/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.235 din 8 septembrie 1997.
 8. Art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.884/2000 privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligațiuni pe piața externă de capital, denominată în euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.491 din 9 octombrie 2000.
 9. Art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.1.327/2000 privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligațiuni pe piața externă de capital, denominată în euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.683 din 20 decembrie 2000.
 10. Art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.164/2001 privind contractarea și derularea împrumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligațiuni, denominată în euro pe piețele externe de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.31 din 17 ianuarie 2001.
 11. Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.453/2001 privind derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligațiuni denominate în euro pe piața internațională de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 17 mai 2001.


Joi, 25 iulie 2024, 07:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.