ORDONANȚĂ nr.33 din 16 august 2001
privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001 - 2002
Textul actului publicat în M.Of. nr. 496/23 aug. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. III. 3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Se acordă rechizite școlare, în temeiul prevederilor prezentei ordonanțe, elevilor care sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi, în anul de învățământ 2001-2002 și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2001, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Art. 2. - (1) În sensul prevederilor art. 1, prin familie se înțelege soțul, soția și copiii aflați în întreținere a acestora, care locuiesc și se gospodăresc împreună.

(2) Se asimilează termenului de familie și persoana singură cu copii aflați în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună.

Art. 3. - (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 1, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Art. 4. - (1) Sumele alocate pentru rechizite școlare sunt diferențiate în funcție de nivelul de învățământ, după cum urmează:
a) 200.000 lei/elev din învățământul primar;
b) 250.000 lei/elev din învățământul gimnazial.

(2) Componența setului de rechizite ce urmează să fie acordat diferențiat în funcție de nivelul de învățământ se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 5. - (1) Rechizitele școlare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de reprezentantul legal al elevului, care se înregistrează până la data de 1 septembrie 2001 la școala la care elevul este înscris.

(2) Cererea va fi însoțită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2001.

Art. 6. - Până la data de 5 septembrie 2001 directorii de școli vor stabili elevii care urmează să beneficieze de rechizite școlare în condițiile prezentei ordonanțe și vor face publică lista acestora.

Art. 7. - Directorii de școli vor transmite lista prevăzută la art. 6, până la data de 6 septembrie 2001, la inspectoratele școlare județene, respectiv la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, care vor stabili necesarul de rechizite școlare la nivelul județului/municipiului București.

Art. 8. - Achiziționarea rechizitelor școlare se organizează de Ministerul Educației și Cercetării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, astfel încât distribuirea acestora să se poată finaliza, în regim de extremă urgență, până la data de 15 septembrie 2001.

Art. 9. - Rechizitele școlare vor fi repartizate pe școli de către inspectoratele școlare județene, respectiv de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Directorii de școli împreună cu primarii vor organiza distribuirea rechizitelor școlare la beneficiari.

Art. 10. - Fondurile necesare în vederea achiziționării și distribuirii rechizitelor școlare, în condițiile prezentei ordonanțe, se asigură din bugetul alocat în anul 2001 al Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 11. - (1) Sumele reprezentând contravaloarea rechizitelor școlare nu se iau în calcul la determinarea veniturilor familiale în funcție de care se stabilesc alte drepturi și obligații reglementate prin lege.

(2) Acordarea rechizitelor școlare în condițiile prezentei ordonanțe nu afectează dreptul la burse școlare.

Art. 12. - Metodologia de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 august 2001.
Nr. 33.


Sâmbătă, 23 septembrie 2023, 21:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.