ORDONANȚĂ nr.65 din 30 august 2001
privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 536/1 sep. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.15 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță reglementează regimul de constituire și funcționare a parcurilor industriale.

(2) Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfășoară activități economice, de cercetare științifică și/sau de dezvoltare tehnologică în vederea valorificării potențialului uman și material al zonei.

(3) Parcul industrial este administrat de o societate comercială care deține titlul de parc industrial.

(4) Constituirea și funcționarea parcului industrial se bazează pe asocierea și/sau colaborarea dintre autoritățile administrației publice centrale și locale, agenții economici, unitțăile de învățământ superior, institutele de cercetaredezvoltare și/sau alți parteneri.

Art. 2. - (1) Terenul aferent parcului industrial trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) are acces la drum național sau european;
b) are, de regulă, o suprafață de cel puțin 10 hectare;
c) se află în proprietatea sau în folosința, pe cel puțin 30 de ani, a societțăii comerciale care solicită titlul de parc industrial;
d) este liber de orice sarcini;
e) nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația lui juridică.

(2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) nu este obligatorie în cazul parcurilor industriale în care se desfășoară numai activități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și/sau tehnologia informațiilor.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării și Prognozei este organul de specialitate al administrației publice centrale care, în domeniul parcurilor industriale, are următoarele atribuții:
a) acordă, prin ordin al ministrului dezvoltării și prognozei, titlul de parc industrial;
b) elaborează instrucțiunile de acordare a titlului de parc industrial;
c) analizează evoluția activității parcurilor industriale și susține dezvoltarea acestora;
d) colaborează cu ministerele, cu autoritățile administrației publice locale, cu camerele de comerț și industrie, cu organizațiile neguvernamentale care au drept scop sprijinirea dezvoltării regionale, precum și cu experți independenți pentru elaborarea și aplicarea politicii de dezvoltare a parcurilor industriale.

CAPITOLUL II
Titlul de parc industrial

Art. 4. - (1) Titlul de parc industrial se acordă prin ordin al ministrului dezvoltării și prognozei în urma analizei și evaluării documentelor prevăzute la art. 6.

(2) Titlul de parc industrial se acordă în conformitate cu instrucțiunile aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării și prognozei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Titlul de parc industrial poate fi obținut de o societate comercială, persoană juridică română, având exclusiv ca obiect de activitate administrarea parcurilor industriale, denumită în continuare societate-administrator.

(2) Titlul de parc industrial este valabil pe durata, în perimetrul și în condițiile stabilite prin ordinul ministrului dezvoltării și prognozei prevăzut la art. 4 alin. (1).

Art. 6. - În vederea obținerii titlului de parc industrial societatea-administrator depune la Ministerul Dezvoltării și Prognozei o cerere însoțită de următoarele documente:
a) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) cu privire la terenul destinat parcului industrial;
b) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului industrial, inclusiv descrierea infrastructurii în interiorul parcului și a sistemelor de conectare la utilitățile din exteriorul parcului;
c) acordul autorității administrației publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial și a conexiunii utilităților.

Art. 7. - Pentru constituirea și dezvoltarea unui parc industrial se acordă următoarele facilități:
a) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru societatea-administrator care deține titlul de parc industrial;
b) deducerea din profitul impozabil a unei cote de 20% din valoarea investițiilor realizate în parcul industrial, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru agenții economici care realizează astfel de investiții în construcții pentru transportul și distribuția energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale și a apei, așa cum sunt acestea definite potrivit Hotărârii Guvernului nr.964/1998 pentru aprobarea clasificației și a duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe; deducerea se calculează în luna în care se realizează punerea în funcțiune a investiției, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declarația de impunere; în situația în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani;
c) amânarea pe perioada de realizare a investiției respective, până la punerea în funcțiune a parcului industrial, potrivit reglementărilor în vigoare, respectiv până la data de 25 a lunii următoare datei de punere în funcțiune a parcului industrial, a plății taxei pe valoarea adăugată pentru materialele și echipamentele necesare realizării sistemului de utilități din interiorul parcului, precum și a conexiunilor parcului la magistralele sau la rețelele existente de utilități, la furnizorii acestora și amânarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată respective până la aceeași dată la agenții economici care realizează investiția.

CAPITOLUL III
Funcționarea parcurilor industriale

Art. 8. - Exploatarea parcului industrial se realizează pe bază de contracte comerciale încheiate între societateaadministrator și persoane juridice române sau sucursale/ reprezentanțe ale companiilor din străinătate, după caz, care pot desfășura activități specifice parcurilor industriale.

Art. 9. - (1) Societatea-administrator care deține titlul de parc industrial are următoarele obligații generale față de agenții economici care își desfășoară activitatea în parcul industrial:
a) să asigure și să garanteze dreptul de folosință asupra infrastructurii și utilităților, potrivit contractelor încheiate;
b) să repare și să întrețină infrastructura și utilitățile din interiorul parcului;
c) să asigure accesul la utilizarea spațiilor din parcul industrial destinate folosinței comune.

(2) Obligațiile specifice ale societății-administrator și ale agenților economici sunt prevăzute în contractele încheiate între aceștia.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 10. - (1) Ministrul dezvoltării și prognozei poate să retragă, prin ordin, titlul de parc industrial în situația în care în parcul industrial nu se realizează activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Retragerea titlului prevăzută la alin. 1 se face dacă societatea-administrator a fost înștiințată, în scris, cu 3 luni înainte de Ministerul Dezvoltării și Prognozei.

(3) În situația retragerii titlului de parc industrial societatea-administrator plătește contravaloarea taxei în vigoare pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru care i s-a acordat scutirea prevăzută la art. 7 lit. a).

Art. 11. - În cazul în care o investiție întrunește condițiile pentru a beneficia de facilități acordate de mai multe legi, agentul economic va trebui să opteze explicit pentru un regim de facilități prevăzut într-o singură lege.

Art. 12. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2, 4, 5 și 6 se pot constitui prin hotărâri ale Guvernului parcuri industriale pe terenurile platformelor industriale.

(2) Parcurile industriale precizate la alin. (1) beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 7 lit. b) și c).

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 134/2000 privind regimul parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.346 din 25 iulie 2000.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

București, 30 august 2001.
Nr. 65.


Sâmbătă, 02 martie 2024, 02:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.