ORDONANȚĂ nr.86 din 30 august 2001
privind serviciile de transport public local de călători
Textul actului publicat în M.Of. nr. 544/1 sep. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță are ca obiect stabilirea cadrului de organizare, gestionare, reglementare și de monitorizare a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, cu mijloace de transport în comun.

Art. 2. - Serviciul de transport public local de persoane, denumit în continuare transport public local de călători, are la bază următoarele principii:

a) respectarea drepturilor și intereselor legitime ale călătorilor;
b) asigurarea deplasării în condiții de siguranță și de confort;
c) protecția mediului;
d) tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți utilizatorii;
e) servicii de calitate în condițiile unor tarife accesibile;
f) administrarea eficientă a bunurilor și a fondurilor bănești;
g) dezvoltarea durabilă.

Art. 3. - (1) Face parte din categoria transportului public local de călători transportul de persoane care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) este efectuat pe teritoriul unei localități urbane sau rurale, precum și între localitatea respectivă și localitățile limitrofe;
b) se execută pe rute și cu frecvențe prestabilite, iar călătorii sunt îmbarcați sau debarcați în puncte de oprire fixe;
c) se percepe un tarif de transport, încasat de operatorul de transport.

(2) Se consideră transport public local de călători și transportul special urban și suburban de persoane, efectuat prin curse regulate, dacă întrunește condițiile prevăzute la alin. (1), prin care se asigură transportul unor grupuri de persoane sau de persoane determinate, cum ar fi elevii și studenții, la instituțiile de învățământ și retur, al personalului care face naveta, al militarilor și al altor asemenea grupuri, separat sau împreună cu alte persoane, precum și transportul care se desfășoară pe anumite rute, cum ar fi transportul între platformele industriale și localități.

Art. 4. - Prin mijloacele de transport în comun se înțelege vehiculele destinate în mod special transportului public urban și suburban de persoane. Acestea pot fi:

a) autobuze urbane, autovehicule destinate și echipate pentru transportul de persoane și al bagajelor acestora; autobuzele din această categorie vor fi amenajate pentru transportul de pasageri, așezați pe scaune sau în picioare, având cel puțin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, care asigură posibilitatea unui schimb rapid de pasageri în stații;
b) tramvaie;
c) troleibuze;
d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin construcție transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune și în picioare.

Art. 5. - Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul serviciului de transport public local de călători consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a acestor servicii, ținând seama de planurile de urbanism și de programele de dezvoltare economico-socială a localității.

Art. 6. - (1) Serviciile de transport public local de călători se organizează pentru a satisface cu prioritate nevoile populației, precum și ale instituțiilor publice și ale agenților economici.

(2) Nu fac obiectul prezentei ordonanțe serviciile de transport cu taximetre sau serviciile de transport mărfuri.

Art. 7. - (1) Sunt abilitate să organizeze, să reglementeze, să conducă, să monitorizeze și să controleze servicii de transport public local de călători consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, precum și consiliile județene.

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a întreprinde măsurile necesare pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea transportului public urban și suburban de persoane.

(3) Autoritățile administrației publice locale, prin serviciile de specialitate, vor gestiona și vor controla activitatea operatorilor de transport public local de călători.

Art. 8. - (1) Statul sprijină, prin măsuri legislative și economice, dezvoltarea cantitativă și calitativă a serviciilor de transport public local de călători, precum și a infrastructurii aferente acestora.

(2) Principalele obiective urmărite de autoritățile administrației publice centrale și locale în domeniul serviciilor de transport public local de călători sunt:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței serviciului de transport public local de călători;
b) creșterea calității vieții cetățenilor prin susținerea dezvoltării economice a localităților și prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;
c) acordarea de facilități unor categorii de persoane;
d) asigurarea capacității suficiente de transport pe rute aglomerate.

Art. 9. - (1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate se asigură din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite de lege.

(2) Acoperirea influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la abonamentele pentru transportul public local de călători, aprobate de consiliile județene sau locale pentru anumite categorii de persoane, se asigură din bugetele consiliilor județene sau locale, după caz.

(3) Condițiile concrete în care va fi suportat costul călătoriilor, potrivit prevederilor alin. (1) și (2), se vor stabili prin contractul de concesiune a serviciului de transport public local de călători.

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea serviciilor de transport public local de călători

SECȚIUNEA 1
Gestiunea serviciilor de transport public local de călători

Art. 10. - Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și prestatorii de servicii de transport public local de călători se bazează pe relații contractuale stabilite în conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv.

Art. 11. - (1) Pentru organizarea, conducerea și administrarea serviciilor de transport public local de călători consiliile locale pot utiliza unul sau mai mulți operatori de transport specializați, cărora le încredințează prin licitație contractul de delegare de gestiune sau de concesiune a serviciului respectiv.

(2) Concesiunea sau delegarea serviciului de transport public local de călători se face în condițiile stabilite prin contractul-cadru de concesiune și prin regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale de transport local de călători. Contractul-cadrul și regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice de transport local de călători, precum și normele specifice pentru administrarea serviciilor de transport public local de călători vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) În procesul concesionării, în conformitate cu competențele și cu atribuțiile ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a serviciului de transport public local de călători, precum și dreptul de a urmări, a controla și a supraveghea îndeplinirea obligației efectuării serviciului public de transport local de călători privind:

a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorii de transport public local de călători;
b) derularea ritmică a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite și a orarelor zilnice și săptămânale;
c) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a mijloacelor din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de concesiune;
d) modul de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile de transport public de călători.

Art. 12. - (1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de transport public local de călători se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice și a principiilor autonomiei financiare a prestatorilor de servicii de transport public local de călători privind suportarea de către utilizatori și recuperarea integrală, prin tarif, a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare. Se va ține seama de interesul general, de tarifele practicate și de condițiile de transport oferite beneficiarilor.

(2) Pentru finanțarea investițiilor necesare în vederea dezvoltării și modernizării infrastructurii serviciilor de transport public local de călători, consiliile locale pot contracta credite interne și/sau externe ori pot concesiona serviciul respectiv, în condițiile legii, pe o perioadă limitată, în funcție de specificul activității.

(3) Lucrările pe care investitorii le realizează din fonduri proprii rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de concesiune, precum și după expirarea acestuia, dacă nu s-a convenit altfel.

SECȚIUNEA a 2-a
Operatorii de servicii de transport public local de călători

Art. 13. - (1) Operatorii de transport public local de călători sunt societățile comerciale, regiile autonome și serviciile de interes local autorizate, care prestează servicii publice în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale, în temeiul legii și al prevederilor prezentei ordonanțe.

(2) Operatorii de transport public local de călători beneficiază de același regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

(3) Operatorii de transport public local de călători vor fi atestați de către comisia mixtă prevăzută de prezenta ordonanță.

Art. 14. - (1) Operatorii de transport public local de călători pot fi privatizați în condițiile legii numai pe baza hotărârii consiliului local sau județean sub a cărui autoritate își desfășoară activitatea.

(2) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, se poate face numai în cadrul procedurii de delegare sau de concesionare a serviciilor de transport public local de călători, prin licitație publică.

Art. 15. - (1) Societățile comerciale de transport public local de călători înființate de consiliile locale sau județene, potrivit legii, pot fi de interes local, respectiv județean, în funcție de limitele teritoriale în care acționează.

(2) Societățile comerciale de transport public local de călători înființate de autoritățile administrației publice locale își pot desfășura activitatea și în cadrul altor localități, participând astfel la dezvoltarea pieței libere a operatorilor de transport public local de călători.

(3) În cazul prestării mai multor tipuri de servicii operatorul de servicii de transport public local de călători va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu și localitate de operare, după caz, astfel încât activitățile sale din diferite sectoare să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

Art. 16. - Operatorii de servicii de transport public local de călători își exercită obligațiile potrivit termenelor și condițiilor prevăzute în contractul de concesiune a serviciului de transport public local de călători și în acord cu normele specifice transportului public, elaborate de instituțiile abilitate în acest scop.

Art. 17. - (1) În cazul în care autoritatea administrației publice locale a desemnat doi sau mai mulți operatori de transport, se va încheia câte un contract cu fiecare dintre aceștia, pentru trasee diferite sau pentru același traseu.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), în contractele de concesiune a serviciului de transport public local de călători se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimațiilor de călătorie emise de fiecare dintre operatorii de servicii de transport public local, pe toate mijloacele de transport în comun.

(3) În astfel de cazuri, între primarul localității sau președintele consiliului județean și operatorii de servicii de transport public local se va încheia un contract de distribuție a încasărilor provenite din vânzarea legitimațiilor de călătorie, în care se va stabili modul concret în care se vor calcula veniturile cuvenite fiecărui operator de transport.

CAPITOLUL III
Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1
Drepturile și obligațiile utilizatorilor și operatorilor
de transport public local de călători

Art. 18. - (1) Garantarea dreptului de a beneficia de serviciul de transport public local de călători pentru toți utilizatorii, persoane fizice, va fi prevăzută în regulamentul serviciului, care va fi aprobat de consiliul local sau județean, după caz.

(2) Utilizatorii au dreptul de acces la informațiile publice cu privire la serviciile de transport public local de călători, atât operatorul de transport, cât și autoritățile administrației publice locale având obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(3) Hotărârile consiliilor locale cu privire la serviciul de transport public local de călători vor fi aduse la cunoștință publică. Utilizatorii persoane fizice au dreptul să conteste hotărârile în condițiile legii, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea.

(4) Utilizatorii au obligația să achite costul călătoriilor pe care le efectuează, conform tarifelor anunțate.

Art. 19. - Drepturile operatorilor de transport public local de călători sunt prevăzute în contractele de delegare și în regulamentele de funcționare, pentru serviciile aflate în administrare directă, sau în contractele de concesiune, pentru serviciile cesionate spre administrare altor agenți economici, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual prin aplicarea următoarelor principii:

a) încasarea tarifelor aferente serviciilor de transport public local de călători prestate și actualizarea acestora cu indicele prețurilor de consum;
b) modificarea tarifului în situațiile de modificare semnificativă a echilibrului contractual;
c) întreruperea furnizării serviciilor de transport public local de călători în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea administrației publice locale, conform legislației în vigoare.

Art. 20. - (1) Operatorii de transport public local de călători au față de utilizatori următoarele obligații:

a) să respecte regulile asumate prin contractul de delegare sau de concesiune;
b) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestați în condițiile prevederilor regulamentului local al serviciului de transport public local de călători;
c) să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la indicatorii de performanță stabiliți de consiliile locale;
d) să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor de transport public local de călători, în conformitate cu clauzele contractului de delegare sau de concesiune și cu prevederile legale în vigoare;
e) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare pentru achizițiile de lucrări, bunuri și servicii.

(2) Operatorii de transport public local de călători răspund de îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute la alin. (1). În cazul neîndeplinirii obligațiilor pot fi sancționați contravențional sau poate fi reziliat, în condițiile legii, contractul de delegare sau de concesiune.

SECȚIUNEA a 2-a
Atestarea operatorilor de transport public local de călători

Art. 21. - (1) Operatorii de transport care operează în domeniul serviciilor de transport public local de călători trebuie să facă dovada competenței profesionale și să aibă o dotare tehnico-materială care să corespundă tipurilor de servicii pe care urmează să le presteze.

(2) Agenții economici prevăzuți la alin. (1) trebuie să facă dovada bonității lor materiale.

(3) Operatorii de transport public local de călători, existenți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, vor fi atestați în termen de un an.

(4) Sunt supuse atestării atât compartimentele de specialitate ale consiliilor locale, cât și operatorii furnizori/prestatori de servicii de transport public local de călători.

(5) Atestarea operatorilor de transport care intenționează să devină operatori de servicii de transport public local de călători va fi o condiție obligatorie de participare la licitațiile pentru obținerea contractelor de concesiune.

(6) Atestarea este valabilă maximum 5 ani, indiferent de specificul serviciului pentru care s-a făcut atestarea. La expirarea termenului de 5 ani operatorul va fi supus unei noi atestări.

Art. 22. - (1) Atestarea se face de o comisie de atestare formată din reprezentanți ai Ministerului Administrației Publice, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și ai Ministerului de Interne.

(2) Componența nominală a comisiei de atestare, regulamentul de funcționare, precum și criteriile pentru eliberarea licenței de operare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului administrației publice, al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului de interne, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

SECȚIUNEA a 3-a
Drepturile și obligațiile autorităților administrației publice locale

Art. 23. - (1) Autoritățile administrației publice locale și județene au competența exclusivă cu privire la înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de transport public local de călători.

(2) Consiliile locale și județene pot adopta hotărâri cu privire la:

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de transport public local de călători, în condițiile legii;
b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economicosocială a localităților și de amenajare a teritoriului;
c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor de transport public local de călători;
d) asocierea intercomunală în vederea realizării unor investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de transport public local de călători;
e) delegarea gestiunii serviciilor de transport public local de călători, precum și încredințarea spre administrare a bunurilor aparținând patrimoniului public din infrastructura aferentă;
f) finanțarea sau închirierea de bunuri societăților comerciale pentru realizarea de lucrări și servicii de transport public local de călători;
g) contractarea sau garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor de transport public local de călători. Contractarea de lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări se face prin licitație publică, organizată potrivit legii;
h) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor de funcționare a prestatorilor de servicii care desfășoară activități de transport public local de călători pe baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administrației Publice;
i) stabilirea și aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de călători, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
j) stabilirea subvenției care se plătește de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării biletelor și a abonamentelor.

Art. 24. - (1) Contractele de delegare de gestiune sau de concesiune a serviciilor de transport public local de călători vor cuprinde clauze privitoare la:

a) cantitatea și calitatea serviciului prestat și la indicatorii de performanță;
b) trasee;
c) orarul de funcționare, pe zile și ore, și ritmicitatea serviciului;
d) tarifele practicate și modul de încasare a subvenției;
e) modul de indexare a tarifelor;
f) răspunderea contractuală;
g) politica de menținere și recalificare a forței de muncă, precum și protecția acesteia pe durata valabilității contractului respectiv;
h) forța majoră;
i) durata contractului;
j) rezilierea contractului.

(2) Durata contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de călători se stabilește în funcție de mijloacele de transport utilizate, astfel:

a) pentru transportul cu minibuze și microbuze: 8 ani;
b) pentru transport cu autobuze urbane sau interurbane: 10 ani;
c) pentru transport cu troleibuze și tramvaie: 20 de ani.

Art. 25. - (1) Autoritățile administrației publice locale au față de operatorii de transport public local de călători următoarele drepturi:

a) să invite pentru audieri operatorul de transport public local de călători, în vederea semnalării unor deficiențe apărute în executarea contractului;
b) să aprobe ajustările de preț propuse de către operatorul de transport public local de călători;
c) să sancționeze operatorul de transport public local de călători în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență la care s-a obligat.

(2) În cazuri deosebite autoritățile administrației publice locale pot solicita comisiei de atestare retragerea licenței operatorului cu care au contract de concesiune a serviciului de transport public local de călători.

Art. 26. - În exercitarea competențelor și a responsabilităților ce le revin autoritățile administrației publice locale vor urmări:

a) gestionarea serviciilor de transport public local de călători pe criterii de competitivitate și eficiență managerială;
b) promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de călători;
c) monitorizarea și controlul periodic al activităților de prestare a serviciilor de transport public local de călători și luarea de măsuri în cazul în care operatorul de transport nu asigură performanța pentru care s-a obligat;
d) elaborarea indicatorilor de performanță și supunerea acestora spre aprobare consiliilor locale după ce au fost supuși în prealabil dezbaterii publice;
e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de transport local de călători pentru stabilirea politicilor și strategiilor locale în domeniu;
f) adoptarea normelor locale și negocierea contractelor de delegare a gestiunii sau de concesiune;
g) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul serviciilor de transport public local de călători.

Art. 27. - Autoritățile administrației publice locale au față de operatorii de transport public local de călători următoarele obligații:

a) asigurarea unui tratament egal pentru toți operatorii de transport public local de călători din cadrul comunității respective și a unui mediu de afaceri transparent prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta ordonanță;
b) păstrarea confidențialității informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de călători;
c) achitarea subvențiilor convenite prin contract.

Art. 28. - Bunurile mobile și imobile care formează patrimoniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale și care sunt utilizate pentru serviciul de transport public local de călători vor fi încredințate spre administrare, pe perioada concesionării serviciului de transport public local de călători, operatorului cu care s-a încheiat contractul, urmând ca acesta să achite o redevență care va fi stabilită la acordarea concesiunii.

CAPITOLUL IV
Sancțiuni

Art. 29. - Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 30. - (1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune potrivit Codului penal, și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

a) prestarea uneia dintre activitățile reglementate de prezenta ordonanță fără existența atestării legale sau fără contract de concesiune, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) încredințarea unui contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activitățile de transport public local de călători, fără licitație publică ori unui operator de transport neatestat, cu amendă de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei.

(2) Consiliile locale și județene vor stabili printr-o hotărâre adoptată în condițiile legii faptele care constituie contravenții în domeniul serviciilor publice de transport public local de călători, altele decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 31. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe autoritățile administrației publice locale din localitățile în care se impune funcționarea unui serviciu de transport public local de călători, precum și cele din localitățile în care acesta funcționează în conformitate cu reglementările anterioare vor iniția procedurile de desemnare a operatorilor de transport sau, acolo unde există un contract încheiat în urma unei licitații, se va proceda la atestarea operatorului în condițiile legii.

(2) În vederea încheierii contractelor de concesiune consiliile locale din cadrul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) au obligația de a elabora și de a comunica operatorilor de transport existenți, care efectuează transportul public local de călători, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, caietele de sarcini întocmite conform modelului elaborat de Ministerul Administrației Publice.

(3) În termen de 90 de zile de la comunicarea caietelor de sarcini operatorii de transport se pot prezenta la licitație în conformitate cu regulamentul de licitație și cu caietele de sarcini.

(4) În cazul reorganizării operatorilor de transport care au contracte de gestiune delegată sau de concesiune, consiliile locale pot cere renegocierea contractelor sau pot organiza o licitație în scopul desemnării unui nou operator de transport public local de călători.

Art. 32. - (1) În cazul extinderii transportului public local de călători pe noi trasee după încheierea contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite operatorului de transport existent, beneficiind de dreptul de preemțiune, cu acceptul acestuia, prin act adițional la contractul de transport existent.

(2) Dacă operatorul de transport existent refuză din orice motive să preia noile trasee, autoritatea administrației publice locale va proceda la desemnarea unui alt operator de transport pentru aceste trasee, pe bază de licitație publică.

Art. 33. - Contractele de concesiune a serviciilor de transport public local de călători încheiate între operatorii de transport și autoritățile administrației publice locale își produc efectele până la momentul încheierii noilor contracte de concesiune a serviciilor de transport public local de călători, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe.

Art. 34. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 35. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 august 2001.
Nr. 86.


Miercuri, 08 februarie 2023, 06:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.