LEGE nr.34 din 20 ianuarie 1998
privind acordarea unor subventii Asociațiilor și Fundațiilor Române cu personalitate juridica, care infiinteaza unități de asistenta socială
Textul actului publicat în M.Of. nr. 29/27 ian. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pot primi subvenții alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistență socială acordate persoanelor care, potrivit dispozițiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea.

(2) De la bugetul de stat se pot aloca subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistență socială se adresează unor beneficiari din mai multe județe ale țării și care au încheiat convenții cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru prestarea acestor servicii.

(3) De la bugetele locale se pot aloca subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistență socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur județ și, respectiv, din municipiul București și care au încheiat convenții cu consiliile locale în cauză, pentru prestarea de servicii de asistență socială.

(4) Criteriile de acordare a fondurilor pentru aceste asociații și fundații vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) Nivelul subvențiilor acordate nu poate depăși costul mediu lunar de întreținere, pe persoană asistată, din unitățile de asistență socială de stat, cu profil similar, organizate ca instituții publice.

(2) Nivelul mediu lunar al subvențiilor ce se alocă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, iar subvențiile ce se alocă de la bugetele locale se aprobă de către consiliul local.

Art. 3. - Asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care primesc subvenții potrivit prezentei legi, beneficiază de asistență de specialitate atât sub aspect metodologic, cât și în legătură cu utilizarea subvențiilor acordate de la bugetul de stat în realizarea programelor stabilite, din partea personalului împuternicit în acest scop de către direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București.

Art. 4. - (1) Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit art. (1) vor fi utilizate numai în scopul întreținerii persoanelor asistate.

(2) Modul de utilizare a subvențiilor acordate de la buget este supus controlului, conform legilor în vigoare.

Art. 5. - Lista asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care au primit subvenții, precum și cuantumul acestora se publică în Monitorul Oficial al României, prin grija organelor care au acordat subvenția.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

București, 20 ianuarie 1998.
Nr. 34.


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 18:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.