ORDIN nr.84 din 14 iunie 2001
al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc
Textul actului publicat în M.Of. nr. 570/12 sep. 2001

Ministrul de interne,

având în vedere prevederile art. 24 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, cu modificările și completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unități și unitățile de pompieri militari, va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Ministru de interne,
Ioan Rus

București, 14 iunie 2001.
Nr. 84.


ANEXĂ

METODOLOGIE
privind elaborarea scenariilor de siguranță la foc

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

1.1. Prezenta metodologie stabilește principii, criterii și niveluri de performanță, precum și condiții tehnice necesare elaborării scenariilor de siguranță la foc.

1.2. Prevederile prezentei metodologii se aplică pentru analizarea și evaluarea interdependenței nivelurilor de performanță, inclusiv a timpilor de siguranță la foc și, după caz, a timpilor operativi de intervenție, cu măsurile tehnicoorganizatorice, condițiile de asigurare a intervenției și mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor, necesare îndeplinirii exigenței de siguranță la foc a utilizatorilor.

1.3. Prezenta metodologie constituie cadrul orientativ pentru întocmirea scenariilor de siguranță la foc, necesar factorilor implicați în proiectarea, executarea, exploatarea, verificarea și expertizarea construcțiilor, instalațiilor și a altor amenajări, precum și pentru stabilirea măsurilor compensatorii la lucrările de amenajări ale construcțiilor existente, în cazul în care în mod justificat nu pot fi îndeplinite prevederile reglementărilor tehnice în vigoare privind cerința de calitate a siguranței la foc.

1.4. Scenariul de siguranță la foc estimează, în principal, condițiile tehnice asigurate conform reglementărilor și acțiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu, fiind structurat potrivit Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998.

CAPITOLUL II
Structura scenariului de siguranță la foc
Secțiunea 1
Caracteristicile construcției sau ale instalației tehnologice

2.1.1. Datele de identificare
Se înscriu datele necesare indentificării construcției (instalației tehnologice), respectiv denumire, beneficiar, adresă, telefon, fax etc. După caz, se vor face referiri privind profilul de activitate și programul de lucru ale obiectivului, în funcție de situația în care se elaborează scenariul de siguranță la foc.

2.1.2. Destinația
Se menționează funcțiile principale, secundare și conexe ale construcției (instalației tehnologice), potrivit situației pentru care s-a întocmit scenariul de siguranță la foc.

2.1.3. Categoria și clasa de importanță
Se precizează categoria de importanță a construcției stabilită de proiectant, potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.766/1997 și în conformitate cu metodologia specifică. Se precizează clasa de importanță a construcției potrivit reglementărilor tehnice (corelată cu categoria de importanță stabilită de proiectant).

2.1.4. Particularități specifice construcției (instalației tehnologice)
Se prezintă principalele caracteristici ale construcției (instalației) privind:
a) tipul clădirii (civilă, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de producție sau depozitare, monobloc, blindată, cu funcțiuni mixte etc.), precum și regimul de înălțime și volumul construcției;
b) aria construită și desfășurată, cu principalele destinații ale încăperilor;
c) numărul compartimentelor de incendiu și ariile acestora;
d) precizări referitoare la numărul maxim de persoane sau animale;
e) prezența permanentă, capacitatea de autoevacuare a persoanelor;
f) capacități de depozitare sau adăpostire;
g) caracteristici ale proceselor tehnologice și cantități de substanțe periculoase (potrivit clasificării din Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 96/82/CE);
h) numărul căilor de evacuare și, după caz, al refugiilor.

Secțiunea a 2-a
Nivelurile criteriilor de performanță și timpii de siguranță la foc asigurați conform reglementărilor tehnice

2.2.1. Riscul de incendiu
Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc sau a categoriilor de pericol de incendiu se fac conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, luându-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de combustibilitate și periculozitate ale materialelor și substanțelor utilizate;
c) sursele potențiale de aprindere și împrejurările preliminate care pot favoriza aprinderea și, după caz, timpul de aprindere și de dezvoltare liberă a incendiului.

Nivelurile riscului (categoriile de pericol) de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spațiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice (în funcție de densitatea sarcinii termice, funcțiunea spațiilor, încăperilor, respectiv de natura activităților desfășurate, comportarea la foc a elementelor de construcții și caracteristicile de ardere a materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate), și se precizează în scenariul de siguranță la foc întocmit doar pentru clădirea în ansamblu, instalația tehnologică ori compartimentul de incendiu.

Se analizează, după caz, posibilitatea reducerii riscului de incendiu, potrivit reglementărilor tehnice și condițiilor funcționale.

2.2.2. Rezistența la foc
Pentru cuantificarea nivelurilor de performanță privind rezistența la foc se precizează:
a) rezistența la foc a principalelor elemente de construcție (în special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilită potrivit criteriilor din reglementările tehnice;
b) gradul de rezistență la foc a construcției sau a compartimentului de incendiu;
c) compartimentarea antifoc și elementele de protecție a golurilor din pereții și planșeele antifoc;
d) măsurile suplimentare de protecție la foc stabilite, după caz, și justificate tehnic.

2.2.3. Preîntâmpinarea propagării incendiilor
Pentru asigurarea preîntâmpinării propagării incendiilor la vecinătăți și în interiorul construcției (compartimentului de incendiu) se vor preciza:
a) distanțele de siguranță asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile compensatorii realizate, atunci când aceste distanțe nu pot fi respectate;
b) măsurile constructive (pereții, planșeele rezistente la foc și elementele de protecție a golurilor din acestea, precum și posibilitatea de întrerupere a continuității golurilor din elementele de construcții) pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu, pe fațade și pe acoperiș;
c) timpul de propagare a incendiilor la construcțiile vecine;
d) sistemele de evacuare a fumului și, după caz, a gazelor fierbinți.

2.2.4. Comportarea la foc
În funcție de contribuția la foc a zonelor cu potențiale calorice mari (niveluri de risc mare, foarte mare sau cu pericol de explozie) se precizează rezistența la foc a elementelor de compartimentare necesare pentru asigurarea siguranței utilizatorilor pe timpul evacuării și intervenției în caz de incendiu.

Se înscriu eventuale măsuri recomandate pe timpul intervenției în caz de incendiu, pentru a nu afecta comportarea la foc a construcției.

2.2.5. Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale, în funcție de:
a) gradul de rezistență la foc a construcției sau a compartimentului de incendiu;
b) comportarea la foc și rezistența la foc a principalelor elemente de rezistență ale construcției sau ale instalației tehnologice;
c) timpii operativi de intervenție, după caz;
d) timpul de incendiere totală.

2.2.6. Căi de acces, evacuare și intervenție
Se precizează caracteristicile tehnice și funcționale ale acceselor carosabile și ale căilor de intervenție ale autospecialelor, proiectate conform cerințelor reglementărilor tehnice și regulamentului general de urbanism, referitor la:
a) dimensiuni (gabarite);
b) trasee;
c) realizare și marcare.

Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:
a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare și protecția golurilor din pereții ce le delimitează;
b) tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.);
c) geometria căilor de evacuare (gabarite - lățimi, înălțimi, pante etc.);
d) timpii (lungimile) de evacuare;
e) numărul fluxurilor de evacuare;
f) existența iluminatului de siguranță, tipul și sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;
g) marcarea căilor de evacuare.

Pentru scările de salvare și ascensoarele de intervenție în caz de incendiu se înscriu:
a) tipul, numărul și caracteristicile acestora;
b) modul de amplasare și posibilitățile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;
c) timpul de siguranță a căilor de evacuare și, după caz, a refugiilor și ascensoarelor de intervenție;
d) timpul de supraviețuire.

După caz, se fac recomandări (precizări) privind salvarea persoanelor, a animalelor și evacuarea bunurilor pe timpul intervenției.

Secțiunea a 3-a
Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor

2.3.1. Nivelul de echipare și dotare cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, propus în proiect sau existent, se analizează prin prisma normelor și dispozițiilor generale de p.s.i., precum și a reglementărilor specifice, astfel:

A. Pentru sistemele, instalațiile și dispozitivele de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu se specifică:
a) tipul și parametrii funcționali specifici instalațiilor respective;
b) timpii de alarmare și de alertare asigurați;
c) zonele protejate.

B. Pentru sistemele, instalațiile și dispozitivele de limitare și stingere a incendiilor se specifică:
a) tipul și parametrii funcționali (stingere cu apă, gaze, spumă, pulberi, acționare automată, manuală, precum și debite, presiuni, rezerve, surse de alimentare etc.);
b) timpul teoretic (normat) de funcționare;
c) zonele, încăperile, spațiile, instalațiile echipate cu astfel de mijloace.

C. Referitor la stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte și mijloace inițiale de intervenție se specifică:
a) tipul și caracteristicile produselor de stingere asigurate;
b) numărul și modul de amplasare în funcție de parametrii specifici (suprafață, destinație, clase de incendiu etc.), după caz;
c) modul de funcționare: manual sau automat.

Secțiunea a 4-a
Condiții specifice pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu

2.4.1. În funcție de categoria de importanță a construcției, tipul acesteia, riscurile de incendiu (categorii de pericol de incendiu), amplasarea construcției, instalației tehnologice sau a amenajării se specifică:
a) sursele de alimentare cu apă, substanțele de stingere și rezervele aferente;
b) poziționarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze și, după caz, alte utilități;
c) asigurarea serviciului propriu de pompieri civili (atunci când este obligatoriu), specificându-se categoria serviciului, dotarea cu mijloace de intervenție și salvare (autospeciale, nave și trenuri p.s.i., motopompe, ambulanțe, autosanitare etc.);
d) timpii operativi de intervenție asigurați pentru alarmare (T1) și alertare (T2);
e) zonele, încăperile, spațiile în care se găsesc materiale periculoase și pentru care sunt necesare produse de stingere și echipamente speciale (se vor preciza inclusiv cantitățile respective și starea în care se află), precum și tipul echipamentului individual de protecție a personalului.

Secțiunea a 5-a
Concluzii și măsuri tehnico-organizatorice

2.5.1. Se stabilesc condiții și măsuri necesare a fi luate potrivit reglementărilor tehnice în funcție de situația analizată.

Se apreciază modul de încadrare a construcției, instalației tehnologice sau amenajării în nivelurile de performanță prevăzute de reglementările tehnice și, după caz, se propune îmbunătățirea parametrilor și a nivelurilor de performanță pentru siguranța la foc, după caz.

Se evidențiază unele condiții sau recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcției sau instalației tehnologice respective.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale

3.1. Scenariile de siguranță la foc se elaborează de către proiectanți sau persoane calificate și atestate în acest sens, pe baza standardelor ocupaționale.

Persoanele juridice care au în obiectul de activitate și elaborarea scenariilor de siguranță la foc trebuie să facă dovada că dispun de angajați având calificarea prevăzută la alineatul precedent.

Scenariile de siguranță la foc se pot elabora și de către personalul anume desemnat din unitățile Corpului Pompierilor Militari.

3.2. Scenariile de siguranță la foc se includ în documentațiile tehnice și se păstrează de către utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toată durata de existență a construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a altor amenajări, actualizându-se periodic în funcție de modificările intervenite. Scenariile de siguranță la foc își pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situației pentru care au fost întocmite.

3.3. În baza cadrului orientativ prezentat în metodologie și cu respectarea legislației în vigoare organele administrației publice centrale și alte instituții abilitate potrivit legii pot emite dispoziții și metode specifice, precum și proceduri privind scenariile de siguranță la foc pentru construcțiile, instalațiile tehnologice și alte amenajări aflate în domeniul lor de competență, în funcție de tipul, destinația și categoria de importanță a acestora.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 00:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.