LEGE nr.506 din 4 octombrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 648/16 oct. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13 din 26 ianuarie 2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.62 din 6 februarie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația."

2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Contestațiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor întocmite de organele de control din cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de sumă, se soluționează de organele specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice."

3. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Decizia de suspendare poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă. Judecata se face în regim de urgență, cu participarea reprezentantului Ministerului Public. Soluția instanței este definitivă și irevocabilă."

4. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Decizia emisă ca urmare a soluționării contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac."

5. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Deciziile direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene sau a municipiului București*), precum și deciziile Ministerului Finanțelor Publice pot fi atacate la instanța de contencios administrativ competentă. Judecata se face în regim de urgență, cu participarea reprezentantului Ministerului Public."

6. După articolul 16 se introduce articolul 17 cu următorul cuprins:

"Art. 17. - Ministerul Finanțelor Publice va emite norme metodologice de aplicare a procedurii de soluționare a contestațiilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 4 octombrie 2001.
Nr. 506.

*) Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.251/2001, direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, și-au schimbat denumirea în direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București.


Vineri, 27 ianuarie 2023, 09:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.