HOTĂRÂRE nr.1.010 din 8 octombrie 2001
privind declararea lunară a obligațiilor de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Textul actului publicat în M.Of. nr. 649/17 oct. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 108 și 109 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Persoanele juridice și fizice, denumite în continuare angajatori, care, potrivit legii, au obligații de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, declară lunar aceste obligații, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Declarația lunară se depune în termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datorează contribuțiile, o dată cu dovada efectuării plății acestora, la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau, după caz, a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află sediul social al angajatorului persoană juridică sau domiciliul angajatorului persoană fizică.

(2) Declarația lunară se depune într-un exemplar, inclusiv prin poștă sau sistem electronic, și este, potrivit legii, documentul de evidență ce reprezintă titlul de creanță.

(3) Declarația lunară devine titlu executoriu la data la care creanța bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege.

Art. 3. - Nedepunerea declarației lunare privind obligațiile de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj până la termenul stabilit, precum și completarea acesteia altfel decât conform modelului prevăzut în anexă sau cu date eronate se sancționează potrivit Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Art. 4. - (1) Obligațiile de plată restante la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, declarate de angajatorii prevăzuți la art. 1, se execută prin împuterniciți proprii ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care poate delega aceste atribuții și personalului agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București.

(2) Pentru creanțele bugetare administrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă împuterniciții prevăzuți la alin. (1) sunt abilitați să aducă la îndeplinire și măsurile asigurătorii.

Art. 5. - Executarea silită a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se face potrivit dispozițiilor legale privind executarea creanțelor bugetare și normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la executarea silită a creanțelor bugetare, emise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.193/1997 pentru aplicarea de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 20 mai 1997.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 8 octombrie 2001.
Nr. 1.010.


Vineri, 09 decembrie 2022, 17:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.