LEGE nr.545 din 17 octombrie 2001
pentru completarea art.36 din Legea fondului funciar nr.18/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 659/19 oct. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:

"(51) Cererile de restituire prevăzute la alin. (5), împreună cu copiile de pe actele de proprietate, se depun la primăria localității sau, după caz, la primăriile localităților în raza cărora se află situat terenul, personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 1 noiembrie 2001, sub sancțiunea decăderii din termen."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 17 octombrie 2001.
Nr. 545.


Sâmbătă, 25 mai 2024, 14:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.