ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.142 din 25 octombrie 2001
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 700/5 noi. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.41 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/1998, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 se completează cu litera g) care va avea următorul cuprins:

"g) onorariile cuvenite pentru serviciile executorilor judecătorești, prestate de aceștia la cererea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și a unităților sale teritoriale, indiferent de obiectul executării."

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(2) Sursele prevăzute la alin. (1) pentru acoperirea cheltuielilor de la lit. a)-g) se vor folosi în completarea sumelor alocate anual prin bugetul de stat."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Administrația Națională a Rezervelor de Stat poate conveni cu societățile comerciale și regiile autonome compensarea datoriilor acestora, nerambursate la scadență și a penalităților aferente, cu produse prevăzute în nomenclatorul rezervelor de stat, precum și cu contravaloarea lucrărilor, materialelor și serviciilor executate și achiziționate în condițiile legii."

4. După articolul 3 se introduce articolul 4 cu următorul cuprins:

"Art. 4. - Între Administrația Națională a Rezervelor de Stat și societățile comerciale sau regiile autonome plățile se pot realiza și prin utilizarea instrumentelor de plată garantate:
a) cambie și bilet la ordin, avalizate de o bancă comercială și acceptate în prealabil de obligatul principal, conform Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, cu modificările ulterioare;
b) cec, certificat conform Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările ulterioare."

5. După articolul 4 se introduce articolul 5 cu următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Diferențele valorice înregistrate ca urmare a restituirii unor produse de o calitate superioară celor împrumutate se suportă din disponibilul privind rezervele speciale al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat.

(2) Taxa pe valoarea adăugată de plată, în cazurile de diminuare fără aprobare legală a cantităților de produse rezervă de stat păstrate în custodie, precum și în cazurile de nerestituire a produselor împrumutate sau scoase la împrospătare, va putea fi finanțată temporar din disponibilul privind rezervele speciale al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Președintele Administrației Naționale
a Rezervelor de Stat,
Gabriel Oprea

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 25 octombrie 2001.
Nr. 142.


Luni, 27 martie 2023, 17:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.