CIRCULARĂ nr.26 din 20 noiembrie 2001
pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 769/3 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 11, 12 și 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României și având în vedere angajamentele asumate prin Documentul de poziție al României pentru capitolul 4 - Libera circulație a capitalurilor, deschis în cadrul negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană,

Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.395 din 31 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.3. Valută - moneda națională a altui stat, moneda unică a unei uniuni monetare a unor state, precum și monedele compuse, cum ar fi Drepturile Speciale de Tragere."

2. Punctul 1.5 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.5. Credite legate de comerțul internațional - credite acordate pe bază de contract în cursul operațiunilor de comerț internațional cu bunuri și servicii sub formă de avansuri, plăți în rate pe faze intermediare de execuție sau la solicitarea furnizorului de mărfuri/servicii, plăți la un anumit termen de la livrarea mărfurilor/prestarea serviciului, credit furnizor, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comerț, rescadențarea unor astfel de plăți și finanțarea unor astfel de credite de către un terț; în această categorie se includ și operațiunile de factoring."

3. Punctul 1.6 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.6. Credite și împrumuturi financiare - finanțări de orice natură acordate pe baze contractuale de către un creditor debitorului, inclusiv finanțarea tranzacțiilor comerciale în care nu participă un rezident și orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligație a debitorului față de un terț; în această categorie se includ și împrumuturile ipotecare, creditul de consum, operațiunile de leasing financiar."

4. Punctul 1.7 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.7. Termenul creditului/împrumutului - durata pe care se acordă creditul/împrumutul, stabilită prin contract, ori, în lipsa unor clauze contractuale exprese, perioada dintre data semnării contractului de credit și data achitării de către debitor a obligației asumate - data livrării mărfii/prestării serviciului ori, după caz, data ultimei rambursări; din punct de vedere al termenului creditele și împrumuturile ori alte angajamente se clasifică astfel:
a) pe termen scurt - când termenul este până la un an inclusiv;
b) pe termen mediu - când termenul este cuprins între un an și 5 ani;
c) pe termen lung - când termenul este mai mare de 5 ani."

5. După punctul 1.8 al articolului 1 se introduce punctul 1.81 cu următorul cuprins:

"1.81 Bursă - piață organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare, oficial recunoscută în țara în care aceasta funcționează; această categorie include și piața valorilor necotate la bursă, denumită și piața over-the-counter."

6. Punctul 1.12 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.12. Investiție directă - investiție de orice natură efectuată în scopul stabilirii sau al menținerii de legături economice durabile, inclusiv finanțarea acestei investiții, și care se realizează, fără a se limita la acestea, prin următoarele modalități:
a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entități aparținând integral persoanei care furnizează capitalul sau achiziționarea integrală a unei entități deja existente;
b) participarea într-o entitate nouă sau într-una existentă în scopul stabilirii ori al menținerii de legături economice durabile;
c) acordarea de credite și împrumuturi pe termen lung în scopul stabilirii ori al menținerii de legături economice durabile;
d) acordarea de credite, indiferent de termen, pentru finanțarea unei investiții proprii realizate în una dintre modalitățile prevăzute la lit. a) sau b);
e) reinvestirea profitului în scopul menținerii unei legături economice durabile."

7. Punctul 1.13 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.13. Legături economice durabile - relații stabilite ca urmare a deținerii unei participații de minimum 10% la capitalul social al unei entități sau care să permită participarea efectivă la administrarea sau la controlul entității respective; în această categorie se includ și relațiile decurgând dintr-un aranjament încheiat în scopul participării la profitul realizat din desfășurarea unei activități economice."

8. După punctul 1.16 al articolului 1 se introduc punctele 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166 și 1.167 cu următorul cuprins:

"1.161. Investiții imobiliare - achiziționarea de clădiri și terenuri, construirea de clădiri, în scop de câștig sau folosință personală; în această categorie se includ și investițiile efectuate în scopul arătat, prin care se dobândește un drept de uz ori de uzufruct asupra unui imobil.

1.162. Operațiuni cu valori mobiliare tranzacționate în mod curent pe piața de capital - operațiuni cu acțiuni sau cu alte titluri de natură participativă, cu obligațiuni, alte titluri de credit și instrumente financiare derivate, cu scadență inițială, de regulă mai mare de un an.

1.163. Operațiuni cu valori mobiliare și alte instrumente tranzacționate în mod curent pe piața monetară - operațiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit și alte asemenea instrumente specifice pieței monetare, cu scadență inițială de regulă mai mică de un an.

1.164. Operațiuni cu unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC - operațiuni cu titluri de natură participativă la fonduri de investiții, fonduri mutuale sau la alte entități, cu sau fără personalitate juridică, constituite în scopul realizării de investiții colective în:
a) valori mobiliare tranzacționate în mod curent pe piața de capital;
b) valori mobiliare și alte instrumente tranzacționate în mod curent pe piața monetară;
c) alte active.

1.165. Garanții - tranzacții din care rezultă constituirea unei ipoteci sau a unui gaj, fideiusiunea, avalul și alte modalități de garantare a efectuării plății sau a executării unei alte obligații contactuale, inclusiv garanțiile acordate de terți.

1.166. Operațiuni de schimb valutar - tranzacții constând în cumpărarea și vânzarea de valută contra monedei naționale sau contra altei valute.

1.167. Asistență tehnică - asistență legată de producerea și distribuirea de mărfuri și servicii, în toate stadiile, acordată pe o perioadă limitată în funcție de scopul specific al unei asemenea asistențe și care include, fără a se limita la: vizite ale experților, întocmirea de proiecte, supravegherea producției, studii de piață, pregătirea personalului."

9. Punctul 1.17.1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.1. Curente - operațiuni valutare efectuate între rezidenți și nerezidenți, care decurg, fără a se limita la acestea, din:
a) tranzacții de comerț internațional cu bunuri și servicii și alte asemenea tranzacții care presupun o contraprestație imediată;
b) alte operațiuni care nu sunt de natura operațiunilor valutare de capital, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.2, cum ar fi: impozite și taxe - cu excepția taxelor succesorale -, comisioane, onorarii, cheltuieli de judecată, amenzi, asistență tehnică, sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câștiguri din jocuri de noroc, prime și indemnizații decurgând din contracte de asigurare/reasigurare - cu excepția asigurărilor de viață și de credite -, leasing operațional, cheltuieli cu întreținerea proprietăților deținute în alt stat, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicații, participare la organizații, cluburi;
c) repatrierea veniturilor nete sub formă de dividende, dobânzi, chirii etc. provenind din operațiuni de capital;
d) remiteri de sume moderate*) reprezentând cheltuieli curente ce decurg din obligații legale de întreținere a membrilor familiei - soț, soție, copii ori alte persoane aflate în întreținere;
e) cheltuielile care nu sunt de natura operațiunilor de capital, făcute de rezidenți deplasați în străinătate în scop de recreere, vacanță, sport, afaceri, vizite la prieteni, misiuni, întâlniri, conferințe, îngrijirea sănătății, educație, religie."

10. Punctul 1.17.2.2 al articolului 1 se abrogă.

11. Punctul 1.17.2.3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.2.3. Investiții imobiliare - altele decât cele prevăzute la pct. 1.17.2.1 - investiții în bunuri imobile afectate unei investiții directe:
a) în România ale nerezidenților;
b) în străinătate ale rezidenților."

12. Punctul 1.17.2.4 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.2.4. Operațiuni cu valori mobiliare tranzacționate în mod curent pe piața de capital neincluse la pct. 1.17.2.1 investiții directe, la pct. 1.17.2.5 - operațiuni cu valori mobiliare și alte instrumente tranzacționate în mod curent pe piața monetară ori la pct. 1.17.2.6 - operațiuni cu unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC:
a) admiterea valorilor mobiliare românești pe o piață de capital străină prin:
a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;
b) admiterea valorilor mobiliare străine pe piața de capital românească prin:
b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzarea de către emitent, în mod direct ori printr-un intermediar;
b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;
c) tranzacții ale nerezidenților cu valori mobiliare românești pe piața de capital:
c1) achiziționare de valori mobiliare românești tranzacționate la bursă;
c2) achiziționare de valori mobiliare românești tranzacționate în afara bursei;
d) tranzacții ale rezidenților cu valori mobiliare străine pe piața de capital:
d1) achiziționare**) de valori mobiliare străine tranzacționate la bursă;
d2) achiziționare**) de valori mobiliare străine tranzacționate în afara bursei."

13. Punctul 1.17.2.5 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.2.5. Operațiuni cu valori mobiliare și alte instrumente tranzacționate în mod curent pe piața monetară:
a) admiterea valorilor mobiliare și a altor instrumente românești pe o piață monetară străină prin: a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar, pe o piață monetară; a2) acces pe o piață monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;
b) admiterea valorilor mobiliare străine pe piața monetară românească prin: b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar; b2) acces pe piața monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;
c) tranzacții - achiziționare - ale nerezidenților cu valori mobiliare și alte instrumente românești pe piața monetară;
d) tranzacții - achiziționare**) - ale rezidenților cu valori mobiliare și cu alte instrumente străine pe piața monetară."

14. Punctul 1.17.2.6 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.2.6. Operațiuni cu unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC:
a) admiterea unităților organismelor de plasament colectiv - OPC românești pe o piață de capital străină prin:
a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;
b) admiterea unităților organismelor de plasament colectiv OPC străine pe piața de capital românească prin:
b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct ori printr-un intermediar;
b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;
c) tranzacții ale nerezidenților cu unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC românești pe piața de capital:
c1) achiziționarea de unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC românești tranzacționate la bursă;
c2) achiziționarea de unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC românești tranzacționate în afara bursei;
d) tranzacții ale rezidenților cu unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piața de capital:
d1) achiziționarea**) de unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine tranzacționate la bursă;
d2) achiziționarea**) de unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine tranzacționate în afara bursei."

15. Punctul 1.17.2.7 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.2.7. Credite legate de comerțul internațional în care participă un rezident:
a) acordate de nerezidenți rezidenților;
b) acordate de rezidenți nerezidenților."

16. Punctul 1.17.2.8 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.2.8. Creditele și împrumuturile financiare neincluse la pct. 1.17.2.1 - investiții directe, la pct. 1.17.2.7 - credite legate de comerțul internațional în care participă un rezident și la pct. 1.17.2.14 lit. a) - împrumuturi cu caracter personal:
a) acordate de nerezidenți rezidenților;
b) acordate de rezidenți nerezidenților."

17. Punctul 1.17.2.9 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.2.9. Garanții:
a) acordate de nerezidenți rezidenților;
b) acordate de rezidenți nerezidenților."

18. Punctul 1.17.2.12 al articolului 1 se abrogă.

19. Punctul 1.17.2.13 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.2.13. Transferurile aferente derulării contractelor de asigurare de viață și de credit - transferuri de capital reprezentând prime, anuități, sume asigurate, indemnizații, decurgând din:
a) contracte de asigurare de viață și de credit, încheiate între rezidenți și societăți de asigurare nerezidente;
b) contracte de asigurare de viață și de credit, încheiate între societăți de asigurare rezidente și nerezidenți;
c) alte transferuri decurgând din contracte de asigurare."

20. Punctul 1.17.2.14 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.2.14. Transferuri de capital cu caracter personal:
a) împrumuturi;
b) cadouri și donații;
c) dote;
d) moșteniri și legate;
e) achitarea de către imigranți a datoriilor în țara în care au avut stabilită anterior reședința;
f) transferuri de active ale rezidenților, realizate, în cazul emigrării acestora, în perioada premergătoare plecării, la data instalării sau pe perioada șederii în străinătate;
g) transferuri de sume reprezentând economii ale imigranților, dispuse de aceștia pe perioada șederii în România, având ca destinație țara în care au avut stabilită anterior reședința."

21. După punctul 1.17.2.14 al articolului 1 se introduce punctul 1.17.2.141 cu următorul cuprins:

"1.17.2.141. Import și export fizic de active financiare:
a) valori mobiliare și alte titluri negociabile;
b) instrumente de plată."

22. Punctul 1.17.2.15 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"1.17.2.15. Alte mișcări de capital:
a) impozite și taxe aferente moștenirilor;
b) despăgubiri rezultate din operațiuni de capital;
c) restituiri de sume în cazul anulării ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite, decurgând din operațiuni de capital;
d) transferuri de sume rezultând din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală - patente, desene, mărci, invenții;
e) transferuri de sume în valută reprezentând prestări de servicii, neincluse la pct. 1.17.2.10 - operațiuni în conturi curente;
f) alte transferuri de natura operațiunilor de capital, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute la pct. 1.17.2."

23. Punctul 1.20 va avea următorul cuprins:

"1.20. Piața valutară - piața pe care sunt executate, oricând în cursul unei zile de tranzacționare, operațiuni de schimb valutar la cursuri de schimb determinate - cotate liber de intermediari autorizați."

24. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

"Art. 11). - Operațiunile valutare, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.1 și 1.17.2, realizate de persoane fizice și entități cu sau fără personalitate juridică, vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât acestea să acopere, după caz, și fără a fi limitative:
a) încheierea și derularea tranzacțiilor, dar și transferurile decurgând din acestea;
b) accesul la toate tehnicile financiare disponibile pe piață pentru realizarea unei anumite operațiuni - tranzacții la vedere sau la termen, tranzacții swap, tranzacții cu opțiuni, deschiderea conturilor și plasarea fondurilor în conturi, tranzacții forward cu valută în conturi;
c) lichidarea sau cesionarea activelor dobândite în urma investițiilor sau a altor operațiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;
d) rambursarea creditelor și împrumuturilor."

25. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Regimul operațiunilor valutare de capital, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.2, este cel prevăzut în prezentul regulament, cu excepția cazului în care printr-o lege specială ori printr-un act normativ dat în aplicarea legii se instituie un regim derogatoriu. Sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României următoarele operațiuni de capital, dacă acestea nu sunt de natura datoriei publice externe;
a) admiterea valorilor mobiliare și a unităților organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piața de capital românească, prevăzută la pct. 1.17.2.4 lit. b) și la pct. 1.17.2.6 lit. b);
b) tranzacții ale rezidenților cu valori mobiliare și unități ale organismelor de plasament - OPC străine, prevăzute la pct. 1.17.2.4 lit. d) și la pct. 1.17.2.6 lit. d);
c) operațiuni cu valori mobiliare și cu alte instrumente tranzacționate în mod curent pe piața monetară, prevăzute la pct. 1.17.2.5 lit. a)-d);
d) credite și împrumuturi financiare acordate de rezidenți nerezidenților, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. b), mai puțin operațiunile de leasing financiar pe termen scurt;
e) credite și împrumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenți rezidenților, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. a);
f) garanții acordate de rezidenți nerezidenților, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b);
g) operațiuni în conturi curente și de depozit deschise de rezidenți în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b) și la pct. 1.17.2.11 lit. b);
h) operațiuni în conturi de depozit în lei deschise de nerezidenți în România, prevăzute la pct. 1.17.2.11 lit. a1);
i) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând împrumuturi acordate de rezidenți nerezidenților, prevăzute la pct. 1.17.2.14 lit. a);
j) importul și exportul de active financiare - instrumente de plată sub formă de numerar, prevăzute la pct. 1.17.2.141 lit. b).

Procedura de autorizare a operațiunilor de capital prevăzute la alin. 2 și documentația necesară sunt prevăzute în Normele privind modul de autorizare și de raportare a operațiunilor valutare de capital - N.R.V.3, în Normele privind autorizarea deschiderii și funcționării conturilor în străinătate ale rezidenților - N.R.V.5 și, respectiv, în Normele privind sumele în numerar în valută și în moneda națională (leu) care pot fi introduse și scoase în/din România - N.R.V.7. În cazul transferurilor cu caracter personal reprezentând împrumuturi acordate de rezidenți nerezidenților se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la credite și împrumuturi financiare.

În scopul evidenței statistice operațiunile de capital din care rezultă obligații externe derivând din angajamente cu termene mai mari de un an, altele decât cele de natura datoriei publice externe, se înregistrează la Banca Națională a României în Registrul datoriei private externe a României."

26. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

"Art. 51. - Fac excepție de la prevederile de autorizare prevăzute la art. 5 alin. 2 băncile, pentru următoarele operațiuni de capital efectuate în nume și în cont propriu:
a) tranzacții cu valori mobiliare și alte instrumente pe piața monetară, prevăzute la pct. 1.17.2.5 lit. d);
b) acordarea de garanții prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b), mai puțin garanțiile acordate în favoarea nerezidenților în cazuri nelegate direct de comerțul internațional sau de mișcări internaționale de capital ori în care nici un rezident nu participă la operațiunea de bază garantată;
c) operațiuni în conturi curente și de depozit în valută, deschise în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b) și la pct. 1.17.2.11 lit. b);
d) credite și împrumuturi financiare pe termen scurt, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. b)."

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizării următoarele operațiuni de capital:
a) investiții directe în străinătate ale rezidenților pct. 1.17.2.1 lit. b) din regulament;
b) investiții imobiliare în străinătate ale rezidenților pct. 1.17.2.3 lit. b) din regulament;
c) admiterea valorilor mobiliare și a unităților organismelor de plasament colectiv - OPC românești pe o piață de capital străină - pct. 1.17.2.4 lit. a) și pct. 1.17.2.6 lit. a) din regulament;
d) credite legate de comerțul internațional, pe termen mediu și lung, acordate de rezidenți nerezidenților pct. 1.17.2.7 lit. b) din regulament;
e) garanții acordate de nerezidenți rezidenților pct. 1.17.2.9 lit. a) din regulament;
f) transferuri aferente derulării contractelor de asigurare pct. 1.17.2.13 din regulament;
g) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând împrumuturi pe termen scurt acordate de nerezidenți rezidenților - pct. 1.17.2.14 lit. a) din regulament;
h) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând cadouri și donații, dote, moșteniri și legate, transferuri de active ale emigranților - pct. 1.17.2.14 lit. b), c), d) și f) din regulament;
i) import și export fizic de active financiare - valori mobiliare și alte titluri negociabile și instrumente de plată, mai puțin cele sub formă de numerar - pct. 1.17.2.141 lit. a) și
b) din regulament;
j) alte mișcări de capital - pct. 1.17.2.15 lit. a)-c), e) și
f) din regulament.

Art. III. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 nu se mai supun autorizării următoarele operațiuni de capital:
a) tranzacții ale rezidenților cu valori mobiliare și cu unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine pct. 1.17.2.4 lit. d) și pct. 1.17.2.6 lit. d) din regulament;
b) credite și împrumuturi financiare pe termen scurt, acordate de nerezidenți rezidenților - pct.1.17.2.8 lit. a) din regulament;
c) credite și împrumuturi financiare și împrumuturi cu caracter personal, acordate de rezidenți nerezidenților pct.1.17.2.8 lit. b) și pct. 1.17.2.14 lit. a) din regulament;
d) garanții acordate de rezidenți nerezidenților pct. 1.17.2.9 lit. b) din regulament.

Art. IV. - Începând cu data de 1 ianuarie 2004 nu se mai supun autorizării următoarele operațiuni de capital:
a) admiterea valorilor mobiliare și a unităților organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piața de capital românească - pct. 1.17.2.4 lit. b) și pct. 1.17.2.6 lit. b) din regulament;
b) operațiunile în conturi de depozit în lei deschise de nerezidenți în România - pct. 1.17.2.11 lit. a1) din regulament;
c) importul și exportul de active financiare - instrumente de plată sub formă de numerar - pct. 1.17.2.141 lit. b) din regulament.

Art. V. - Până cel târziu la data aderării României la Uniunea Europeană nu se vor mai supune autorizării următoarele operațiuni de capital:
a) operațiunile cu valori mobiliare și cu alte instrumente tranzacționate în mod curent pe piața monetară pct. 1.17.2.5 lit. a)-d) din regulament;
b) operațiunile în conturi curente și conturi de depozit, deschise de rezidenți în străinătate - pct. 1.17.2.10 lit. b) și pct. 1.17.2.11 lit. b) din regulament.

Art. VI. - Prevederile referitoare la autorizarea operațiunilor de capital, cuprinse în normele din anexa la Regulamentul nr. 3/1997, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător modificărilor aduse prin prezenta circulară și etapelor de liberalizare prevăzute la art. III, IV și V. Operațiunile de capital liberalizate sunt supuse în continuare obligațiilor de raportare statistică, în conformitate cu reglementările în vigoare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

București, 20 noiembrie 2001.
Nr. 26.

*) Prin sume moderate se înțelege sumele aferente cheltuielilor curente de întreținere a căror natură poate fi probată ulterior cu documente.
**) Achiziționarea de către rezidenți de valori mobiliare, alte instrumente sau unități ale organismelor de plasament colectiv - OPC românești, emise pe o piață străină, este asimilată cu achiziționarea de către aceștia de valori mobiliare și alte instrumente străine.


Sâmbătă, 25 mai 2024, 14:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.