LEGE nr.649 din 20 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 773/4 dec. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor, emisă în temeiul art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.42 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistenței medicale primare în cadrul sistemului public sau privat și indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligația de a asigura vaccinarea corectă a copiilor și de a raporta efectuarea acesteia direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București."

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Se instituie Registrul unic de vaccinări, al cărui model se stabilește prin ordin al ministrului sănătății și familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe."

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Se instituie carnetul de vaccinări, în care se înscriu informațiile legate de statusul vaccinal al copilului începând de la naștere."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Medicii, indiferent de forma de organizare a asistenței medicale primare în cadrul sistemului public sau privat, au obligația:
a) de a raporta direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, toate bolile transmisibile și netransmisibile în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Sănătății și Familiei;
b) de a institui și de a participa la măsurile cu caracter preventiv, potrivit reglementărilor elaborate de Ministerul Sănătății și Familiei."

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și la art. 5 și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflației."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se fac de către medicii epidemiologi și igieniști din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București."

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - În măsura în care prezenta ordonanță nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile care reglementează regimul general al contravențiilor."

8. Anexa va avea următorul cuprins:

"ANEXĂ

SCHEMA
de vaccinare recomandată pentru copii și adolescenți în cadrul Programului național de imunizări

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Vârsta recomandată         Vaccinul               Comentarii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0-7 zile              BCG, Hep B              în maternitate
 2 luni               DTP, VPO, Hep B            simultan
 4 luni               DTP, VPO               simultan
 6 luni               DTP, VPO, Hep B            simultan
 9-12 luni              Ruj
 12 luni               DTP, VPO               simultan
 30-35 de luni            DTP
 7 ani (în clasa I)         DT, Ruj                campanii școlare
 9 ani (în clasa a III-a)      VPO, Hep B              campanii școlare
 14 ani (în clasa a VIII-a)     DT, BCG*)               campanii școlare
 24 de ani              DT                  și la fiecare 10 ani ulteriori
 Studenți anul I de la facultățile  Hep B                 campanii școlare
 de medicină și stomatologie, 
 respectiv elevi de la școlile
 sanitare postliceale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Numai în zonele/colectivitățile în care se stabilește, împreună cu specialiștii ftiziologi, că situația
  epidemiologică a tuberculozei impune necesitatea revaccinării.
  DTP Vaccin diftero-tetano-pertussis
  DT Vaccin diftero-tetanic
  VPO Vaccin polio oral
  Hep B Vaccin contra hepatitei B
  Ruj Vaccin rujeolic
  BCG Baccil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
  BT Bianatoxina diftero-tetanică (se utilizează după vârsta de 14 ani)
  Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi și ace de unică folosință."

Art. II. - În cuprinsul ordonanței denumirile "Ministerul Sănătății" și "ministrul sănătății" se înlocuiesc cu denumirile "Ministerul Sănătății și Familiei", respectiv "ministrul sănătății și familiei".

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 20 noiembrie 2001.
Nr. 649.


Marți, 16 iulie 2024, 22:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.