LEGE nr.676 din 21 noiembrie 2001
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 800/14 dec. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ObiectArt. 1. - (1) Prezenta lege asigură condițiile specifice de garantare a dreptului la protecția vieții private în privința prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul telecomunicațiilor.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică operatorilor rețelelor publice de telecomunicații și furnizorilor de servicii de telecomunicații destinate publicului care, în îndeplinirea atribuțiilor lor, tratează date cu caracter personal.

(3) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile legale referitoare la protecția persoanelor în privința prelucrării datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date.

(4) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate:
a) în cadrul activităților în domeniul apărării naționale și siguranței naționale, desfășurate în limitele și cu restricțiile stabilite de lege;
b) în cadrul activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și în cadrul altor activități în domeniul dreptului penal, desfășurate în limitele și cu restricțiile stabilite de lege.

DefinițiiArt. 2. - În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. serviciu de telecomunicații - serviciu a cărui furnizare constă, integral sau parțial, în transmiterea și direcționarea de semnale în rețelele de telecomunicații, cu excepția radiodifuziunii și a televiziunii;

2. serviciu de telecomunicații destinat publicului - orice serviciu de telecomunicații, cu excepția celor necesare exclusiv furnizorului sau unui grup închis de utilizatori;

3. furnizor de servicii de telecomunicații destinate publicului - persoană juridică ce prestează un serviciu de telecomunicații destinat publicului;

4. rețea publică de telecomunicații - sisteme de transmisie și, unde sunt aplicabile, echipamente de comutație și alte resurse ce permit transmiterea de semnale între puncte terminale definite, prin fir, radio, prin mijloace optime sau electromagnetice, care sunt utilizate integral sau parțial pentru furnizarea de servicii de telecomunicații destinate publicului;

5. operator al rețelei publice de telecomunicații - persoana juridică autorizată să instaleze sau să opereze o rețea publică de telecomunicații, în scopul oferirii de servicii de telecomunicații destinate publicului;

6. abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu furnizorul de servicii de telecomunicații destinate publicului în vederea furnizării de astfel de servicii;

7. utilizator - orice persoană fizică beneficiară a unui serviciu de telecomunicații destinat publicului, în scopuri private sau profesionale, fără a fi în mod necesar abonat al acestui serviciu;

8. date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

9. prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

10. autoritatea de reglementare - autoritatea prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996;

11. autoritatea de supraveghere - autoritatea care monitorizează și controlează sub aspectul legalității tratamentele datelor cu caracter personal ce cad sub incidența dispozițiilor legale care reglementează protecția persoanelor cu privire la tratamentul datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

12. registrele abonaților - bazele de date, în formă scrisă sau electronică, publice ori accesibile publicului printr-un serviciu de consultare sau utilizate de terți în scopuri comerciale, care conțin date cu caracter personal ale abonaților;

13. factură detaliată - suma informațiilor referitoare la liniile apelate sau la liniile care apelează ori informații referitoare la data și durata fiecărui apel.

Măsuri de securitateArt. 3. - (1) Furnizorul unui serviciu de telecomunicații destinat publicului și operatorul rețelei publice de telecomunicații prin care se furnizează serviciul respectiv trebuie să ia toate măsurile tehnice și de organizare adecvate garantării securității serviciului și a rețelei.

(2) Măsurile adoptate trebuie să garanteze un nivel de securitate proporțional riscului, corespunzător stadiului dezvoltării tehnologice și costurilor implementării acestor măsuri.

(3) Cerințele minime de securitate adoptate ca măsură preventivă vor fi stabilite de autoritatea de reglementare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Cerințele stabilite potrivit alin. (3) vor fi revizuite de autoritatea de reglementare, în concordanță cu stadiul dezvoltării tehnice și cu experiența în domeniu, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi și ulterior la intervale care nu pot fi mai mari de 2 ani.

(5) Furnizorul unui serviciu de telecomunicații destinat publicului este obligat să informeze abonații în situația în care ia cunoștință despre apariția unui risc special de încălcare a securității rețelei. Informarea va face referire și la posibilele remedii, precum și la costurile de aplicare a acestora.

(6) Informațiile prevăzute la alin. (5) se înaintează și autorității publice competente în domeniul protecției persoanelor în privința prelucrării datelor cu caracter personal.

ConfidențialitateaArt. 4. - (1) Confidențialitatea comunicațiilor efectuate prin intermediul unei rețele publice comunicațiilor de telecomunicații sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunicații destinat publicului este garantată.

(2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea sau orice altă formă de interceptare ori de supraveghere a comunicațiilor este interzisă, cu excepția cazurilor următoare:
a) se realizează de utilizatorii care participă la comunicația respectivă;
b) utilizatorii care participă la comunicația respectivă și-au dat acordul scris prealabil;
c) se realizează în exercitarea prerogativelor de autoritate publică, în condițiile legii.

(3) Un utilizator sau, respectiv, un abonat are obligația de a-l informa pe celălalt utilizator sau, respectiv, abonat atunci când în cursul convorbirii se utilizează echipament care permite ca această convorbire să fie ascultată, înregistrată sau stocată de către alte persoane.

Art. 5. - Serviciile de telecomunicații și îndeosebi serviciile telefonice aflate în curs de dezvoltare vor fi oferite cu respectarea vieții private a utilizatorilor, a secretului corespondenței și a libertății de comunicare.

Art. 6. - Orice imixtiune a autorităților publice în conținutul unei comunicări, inclusiv utilizarea unor mijloace de interceptare sau de supraveghere a comunicărilor, sunt interzise, exceptând cazurile în care asemenea ingerințe sunt prevăzute de lege și constituie o măsură necesară într-o societate democratică pentru:
a) protecția securității statului, a siguranței publice, a intereselor monetare ale statului sau a combaterii infracțiunilor;
b) protecția persoanei în cauză, la cererea acesteia, ori a drepturilor și libertăților altor persoane.

Art. 7. - În caz de ingerință a autorităților publice în conținutul unei comunicări legea de autorizare trebuie să prevadă:
a) modul de exercitare de către persoana în cauză a drepturilor de acces și de rectificare;
b) condițiile în care autoritățile publice competente vor fi în drept să refuze să dea informații persoanei în cauză;
c) modalitățile de conservare sau de distrugere a acestor date.

Art. 8. - (1) Operatorii rețelelor publice de telecomunicații sau de telefonie ori furnizorii de servicii de telecomunicații destinate publicului nu pot comunica datele obținute cu prilejul imixtiunii în conținutul unei comunicări decât persoanei desemnate în autorizația eliberată potrivit legii să obțină asemenea date.

(2) Autorizarea operatorilor rețelelor publice de telecomunicații de a interveni în conținutul unei comunicări, inclusiv prin mijloace de interpretare sau de supraveghere a convorbirilor telefonice, precum și utilizarea mijloacelor tehnice pentru localizarea originii apelurilor abuzive vor fi realizate numai cu asigurarea condițiilor și garanțiilor constituționale de exercitare a drepturilor și libertăților fundamentale recunoscute prin lege.

Datele referitoare la
trafic și la facturare
Art. 9. - (1) Datele referitoare la trafic, care privesc abonații și utilizatorii, prelucrate în vederea stabilirii convorbirilor efectuate și stocate de către furnizorul unui serviciu de telecomunicații destinat publicului sau de către operatorul unei rețele publice de telecomunicații destinate publicului, trebuie să fie șterse sau făcute anonime la terminarea comunicației, fără a se încălca prevederile alin. (2)-(4).

(2) Prelucrarea datelor conținând: numărul sau identificarea postului abonatului, adresa abonatului și tipul postului, numărul total de unități ce trebuie facturate pentru perioada de contorizare, numărul abonatului apelat, tipul, momentul începerii și durata apelurilor efectuate sau volumul de date transmis, data apelului ori a serviciului, alte informații referitoare la plăți, precum plata în avans, plăți pentru instalări, deconectări și restanțe, efectuată în scopul întocmirii facturilor abonaților sau al stabilirii plăților pentru interconectare, este permisă doar până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data scadenței obligației de plată corespunzătoare facturii, respectiv de la data scadenței obligației de plată corespunzătoare interconectării.

(3) Furnizorul unui serviciu de telecomunicații destinat publicului poate prelucra numai datele semnificative prevăzute la alin. (2), în vederea marketingului sau comercializării propriilor servicii, numai după notificarea abonatului și cu acordul expres al acestuia.

(4) Accesul la și prelucrarea datelor referitoare la trafic și la facturare trebuie limitate la persoanele care acționează în virtutea unei obligații de serviciu, în raport cu furnizorul de servicii de telecomunicații destinat publicului sau, respectiv, cu operatorul rețelei publice de telecomunicații, și care au ca atribuții facturarea sau gestionarea traficului, rezolvarea cererilor clienților, detectarea fraudelor ori marketingul propriilor servicii de telecomunicații ale furnizorului sau operatorului respectiv. Prelucrarea acestora trebuie limitată la datele care sunt necesare pentru îndeplinirea respectivelor obligații de serviciu.

(5) Dispozițiile alin. (1)-(4) nu pot fi invocate în scopul limitării accesului autorităților competente la datele referitoare la trafic sau la facturare, în condițiile legii, în scopul rezolvării litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.

Facturarea detaliatăArt. 10. - (1) Abonații primesc facturi nedetaliate.

(2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonaților, cu respectarea drepturilor la protecția vieții private a abonaților și a utilizatorilor, în condițiile legii.

(3) Categoriile de informații care pot fi cuprinse în facturile detaliate se stabilesc de autoritatea de reglementare.

Oferirea și restricționarea
oferirii serviciului de
identificare a liniei la
care apelează sau a liniei
apelate
Art. 11. - (1) Utilizatorul care apelează are dreptul de a i se pune la dispoziție, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicații destinat publicului sau de către operatorul rețelei publice de telecomunicații un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor respective pentru fiecare apel, în cazul în care se oferă și un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează.

(2) Abonatul care apelează are dreptul de a i se pune la dispoziție, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicații destinat publicului sau de către operatorul rețelei publice de telecomunicații un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei care apelează, pentru fiecare linie, în cazul prevăzut la alin. (1).

(3) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispoziție de către furnizorul serviciului de telecomunicații destinat publicului sau de către operatorul rețelei publice de telecomunicații, în mod gratuit, în cazul folosirii neabuzive, un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei pentru apelurile primite, în cazul prevăzut la alin. (1).

(4) Abonatul apelat are dreptul de a i se oferi de către furnizorul serviciului de telecomunicații destinat publicului sau de către operatorul rețelei publice de telecomunicații o posibilitate de a respinge apelul primit, atunci când datele de identificare a liniei care apelează au fost eliminate de abonatul sau de utilizatorul care apelează, în cazul prevăzut la alin. (1), dacă datele de identificare a liniei care apelează sunt indicate înainte de începerea convorbirii.

(5) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispoziție, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicații destinat publicului sau de către operatorul rețelei publice de telecomunicații un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei apelate față de utilizatorul care apelează, în cazul în care se oferă și un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei apelate.

(6) Dispozițiile alin. (1) și (2) vor fi aplicabile și apelurilor către alte țări, provenind din România, iar dispozițiile alin. (3)-(5) vor fi aplicabile și apelurilor către România provenind din alte țări.

(7) Furnizorii de servicii de telecomunicații destinate publicului au obligația de a informa publicul despre serviciile de prezentare a acestor date, precum și despre drepturile prevăzute la alin. (1)-(6), în cazul în care se oferă și servicii de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează sau a liniei apelate.

Dispoziții derogatoriiArt. 12. - Un furnizor de servicii de telecomunicații destinate publicului, respectiv un operator al unei rețele publice de telecomunicații poate deroga de la dispozițiile referitoare la identificarea liniei care apelează, cu condiția aducerii la cunoștință publicului a procedurilor prin care se realizează aceste derogări, în următoarele cazuri:
a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele de identificare a liniei care apelează vor fi stocate și accesibile, în condițiile legii;
b) pentru fiecare linie, pentru organizațiile care primesc apeluri de urgență, special recunoscute în acest sens, în condițiile legii, cum ar fi: secțiile de poliție, unitățile de pompieri sau serviciile de ambulanță.
RedirecționareaArt. 13. - Fiecare abonat are dreptul de a i se pune la dispoziție, în mod gratuit, de automată a apelului către furnizorul serviciului de telecomunicații destinat publicului sau de către operatorul rețelei publice de telecomunicații un procedeu simplu de a bloca redirecționarea automată, efectuată de un terț, a apelurilor către echipamentul terminal al abonatului respectiv.
Registrele abonațilorArt. 14. - (1) Furnizorii de servicii de telecomunicații au obligația de a include în registrele abonaților pe care le întocmesc sau de a pune la dispoziție terților care întocmesc asemenea registre numai datele cu caracter personal necesare identificării unui abonat anume, cu excepția cazurilor în care abonatul respectiv și-a dat acordul expres pentru includerea unor date suplimentare.

(2) Orice abonat are dreptul să solicite, cu titlu gratuit:
a) să nu fie inclus într-un registru al abonaților;
b) înscrierea mențiunii că datele sale cu caracter personal nu pot fi folosite de terți în scopul marketingului direct;
c) înscrierea adresei sale doar parțial;
d) să nu se efectueze nici o mențiune referitoare la sex, acolo unde acest lucru este lingvistic posibil.

Apelurile nesolicitateArt. 15. - Apelurile nesolicitate, efectuate în scopul marketingului direct prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită intervenția unui operator uman, prin fax sau prin orice alte metode, sunt interzise, cu excepția cazului în care abonatul apelat și-a exprimat în prealabil consimțământul expres în acest sens.
RăspundereaArt. 16. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

(2) Furnizorii de servicii de telecomunicații destinate publicului sau/și operatorii rețelelor publice de telecomunicații răspund față de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce le revin în condițiile prezentei legi.

Contravenții și sancțiuniArt. 17. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:
a) neadoptarea sau adoptarea incompletă a cerințelor minime de securitate menționate la art. 3 alin. (3) și (4);
b) neîndeplinirea obligației de informare prevăzute la art. 3 alin. (5) și (6);
c) neîndeplinirea obligației de confidențialitate prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3);
d) nerespectarea de către autoritățile publice, respectiv de către operatorii rețelelor publice de telecomunicații sau de telefonie ori de către furnizorii de servicii de telecomunicații destinate publicului, a obligațiilor prevăzute la art. 5, 6, 7 și 8;
e) neîndeplinirea obligațiilor referitoare la prelucrarea și la limitarea accesului la datele cu caracter personal, prevăzute la art. 9;
f) încălcarea drepturilor abonaților prevăzute la art. 10, prin sau cu privire la emiterea de facturi detaliate;
g) neîndeplinirea obligațiilor referitoare la oferirea serviciului de identificare a liniei care apelează, respectiv a liniei apelate, prevăzute la art. 11;
h) neîndeplinirea obligației referitoare la oferirea serviciului de redirecționare automată, prevăzută la art. 13;
i) neîndeplinirea obligațiilor referitoare la întocmirea registrului abonaților, prevăzute la art. 14;
j) inițierea unui apel nesolicitat, cu încălcarea art. 15.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se constată de personalul autorității de reglementare, precum și de reprezentanți împuterniciți ai organelor cu atribuții de supraveghere și control, abilitate potrivit legii.

(4) Pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) autoritatea de reglementare poate dispune și suspendarea sau anularea licenței ori a autorizației.

(5) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-j) se constată de personalul autorității de supraveghere și de reprezentanți împuterniciți ai organelor cu atribuții de supraveghere și control, abilitate potrivit legii.

(6) Dispozițiile prezentei legi se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

(7) Cuantumul amenzilor prevăzute în prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.

Dispoziții finaleArt. 18. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul și tranzitorii Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 21 noiembrie 2001.
Nr. 676.


Vineri, 19 iulie 2024, 03:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.