ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.168 din 13 decembrie 2001
privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 823/20 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Construcțiile zootehnice și fabricile de nutrețuri combinate dezafectate se atribuie în folosință gratuită asociațiilor crescătorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum și persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani sau persoanelor juridice, care formulează cerere scrisă și dovedesc capacitatea tehnică și financiară de a desfășura activități de creștere a animalelor.

(2) Criteriile și condițiile de atribuire în folosință gratuită vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru a realiza producția conform destinației construcțiilor.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanțe de urgență prin următorii termeni se înțelege:
a) construcții zootehnice dezafectate - bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului sau în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, după caz, precum și cele din patrimoniul societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, destinate creșterii și exploatării animalelor, care nu sunt populate;
b) fabrici de nutrețuri combinate dezafectate - bunuri imobile aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care sunt în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și în care nu se desfășoară activitate de producere de nutrețuri combinate;
c) asociații de crescători de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum și crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice - acele persoane care desfășoară activități de creștere, exploatare a animalelor și/sau produc nutrețuri combinate.

Art. 3. - (1) Construcțiile zootehnice dezafectate, aflate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, vor fi atribuite în folosință gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către consiliile locale.

(2) Construcțiile zootehnice dezafectate, aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, vor fi atribuite în folosință gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Agenția Domeniilor Statului în baza hotărârii adunării generale a acționarilor din aceste societăți.

(3) Fabricile de nutrețuri combinate dezafectate vor fi atribuite în folosință gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.

(4) Se mandatează reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale prevăzute la alin. (2) și (3) să voteze atribuirea în folosință gratuită a construcțiilor dezafectate aflate în patrimoniul acestora.

(5) Atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1), (2) și (3), care au fost ipotecate la obținerea unor împrumuturi de la băncile comerciale, se face la cererea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), cu acordul prealabil al băncilor finanțatoare respective.

(6) În vederea asigurării necesarului de furaje consiliile locale vor concesiona, prin atribuire directă, pentru o perioadă de 5 ani, terenuri cu destinație agricolă, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, crescătorilor de animale prevăzuți la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite construcții zootehnice dezafectate.

(7) În situația în care nu există suficient teren în rezerva unităților administrativ-teritoriale, crescătorii de animale, astfel cum au fost definiți la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite construcțiile zootehnice dezafectate, au un drept de preemțiune la concesionarea de teren prin atribuire directă de către Agenția Domeniilor Statului, pentru o perioadă de maximum 5 ani.

(8) Suprafața de teren, care poate fi concesionată în condițiile alin. (6) și (7), va fi în limita asigurării necesarului de furaje, stabilit potrivit normelor metodologice, pentru animalele pe care crescătorul se obligă să le crească.

Art. 4. - (1) Atribuirea în folosință gratuită a construcțiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, a terenurilor de sub construcții și a celor din incintă persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea îl încheie cu consiliile locale, Agenția Domeniilor Statului și/sau cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, după caz, pentru o perioadă de 5 ani, cu obligația de a desfășura activitatea de creștere a animalelor și/sau de producere de nutrețuri combinate.

(2) Construcțiile zootehnice și fabricile de nutrețuri combinate dezafectate vor fi atribuite în folosință gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), integral sau pe active componente.

(3) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. c), rezilierea contractului se face unilateral de unitățile cu care au fost încheiate contractele de atribuire în folosință gratuită a construcțiilor zootehnice și fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate.

Art. 5. - Agenția Domeniilor Statului și, după caz, Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului exercită drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la societățile comerciale din portofoliul lor.

Art. 6. - (1) Construcțiile zootehnice și fabricile de nutrețuri combinate dezafectate se atribuire în folosință gratuită prin contract, în baza unei cereri care se depune la direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. c).

(2) În cazul în care pentru același imobil se depun mai multe cereri în termen de 30 de zile de la înregistrarea primei solicitări, se organizează licitație în condiții care vor fi stabilite în normele metodologice.

Art. 7. - (1) La expirarea termenului de 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosință gratuită, fabrica de nutrețuri combinate, construcția zootehnică, terenul de sub acestea și incintele aferente pot fi vândute persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosință gratuită, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la un preț echivalent cu 10% din valoarea acestora la momentul atribuirii în folosință gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice.

(2) În cazul în care crescătorul de animale, astfel cum este definit la art. 2 lit. c), devine proprietar al construcției zootehnice pe care a avut-o în folosință gratuită, acesta are un drept de preemțiune la concesionarea de terenuri agricole administrate de consiliile locale și/sau de Agenția Domeniilor Statului pentru terenurile agricole din apropierea construcțiilor zootehnice, dar și din alte zone, stabilite potrivit normelor metodologice.

Art. 8. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Administrației Publice și Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului vor elabora și vor supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 decembrie 2001.
Nr. 168.


Marți, 05 decembrie 2023, 08:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.