HOTĂRÂRE nr.1.268 din 13 decembrie 2001
privind Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2. 414/2001 din 7 decembrie 2001 care amendeaza Decizia (CE) nr. 539/2001 ce specifica statele terte ai caror cetateni trebuie sa se afle in posesia unor vize atunci cand traverseaza granitele externe ale statelor membre si tarile ai caror cetateni sunt exonerati de aceasta obligativitate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 831/21 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Guvernul României ia act de Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2.414/2001 din 7 decembrie 2001 care amendează Decizia (CE) nr. 539/2001 ce specifică statele terțe ai căror cetățeni trebuie să se afle în posesia unor vize atunci când traversează granițele externe ale statelor membre și țările ai căror cetățeni sunt exonerați de această obligativitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene din data de 12 decembrie 2001, referitoare la exceptarea cetățenilor români de la obligația de a obține vize pentru statele din spațiul Schengen.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

București, 20 decembrie 2001.
Nr. 1.268.


JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

DECIZIA
Consiliului Uniunii Europene nr. 2.414/2001 din 7 decembrie 2001 care amendează Decizia (CE) nr. 539/2001 ce specifică statele terțe ai căror cetățeni trebuie să se afle în posesia unor vize atunci când traversează granițele externe ale statelor membre și țările ai căror cetățeni sunt exonerați de această obligativitate

Consiliul Uniunii Europene,

în conformitate cu Tratatul instituind Comunitatea Europeană și, în special, cu art. 62 (2)(b)(i) din acesta, ținând seama de propunerea Comisiei,

luând în considerare opinia Parlamentului European1),

având în vedere faptul că:

(1) Decizia (CEE) nr. 539/20012) include România printre țările terțe ai căror cetățeni sunt exonerați de solicitarea de viză, dar condiționează implementarea exceptării de la vize a cetățenilor români de luarea unei decizii ulterioare de către Consiliu. Această decizie urma să fie luată pe baza unui raport pe care Comisia trebuia să îl prezinte Consiliului până la data de 30 iunie cel mai târziu și care trebuia să fie însoțit de orice recomandări considerate adecvate.

(2) În raportul său din data de 29 iunie 2001 Comisia remarcă progresele incontestabile făcute de România în privința emigrației ilegale din țară, a politicii privind acordarea de vize și a controlului instituit la granițe. De asemenea, Comisia precizează angajamentele asumate de România în acest domeniu. Comisia a concluzionat recomandând Consiliului ca cetățenii români să fie exceptați de la obligația de a deține viză începând cu data de 1 ianuarie 2002.

(3) În vederea aplicării exceptării vizelor pentru cetățenii români, acele prevederi ale Deciziei (CE) nr. 539/2001, care mențin provizoriu cerința vizelor, trebuie eliminate.

(4) În conformitate cu art. 1 din Protocolul asupra poziției Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a Irlandei, anexat la Tratatul Uniunii Europene și la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu participă la adoptarea acestei decizii. În consecință, fără a se încălca art. 4 din amintitul protocol, dispozițiile acestei decizii nu se aplică Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau Irlandei.

(5) În ceea ce privește Republica Islanda și Regatul Norvegiei, prezenta decizie constituie o dezvoltare a prevederilor acquisului Schengen, aflându-se sub incidența art. 1(B) din Decizia Consiliului 1999/437/CE din 17 mai 1999 referitoare la anumite aranjamente pentru aplicarea Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda și Regatul Norvegiei asupra asocierii celor două state menționate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquisului Schengen3), a adoptat prezenta decizie.

ARTICOLUL 1

Astfel, Decizia (CE) nr. 539/2001 este amendată dupăcum urmează:

1. Paragraful (12) din preambul se modifică după cum urmează:

"(12) Prezenta decizie prevede deplina armonizare în privința statelor terțe ai căror cetățeni constituie subiect al obligativității vizei pentru a traversa granițele externe ale statelor membre și a acelor state ai căror cetățeni sunt exonerați de această cerință."

2. Articolul 1(2) se modifică după cum urmează:

"Cetățenii statelor terțe incluse în lista din anexa II sunt exonerați de cerința stipulată în paragraful 1, pentru sejururi care nu depășesc 3 luni, în total."

3. Articolul 8 se modifică după cum urmează:

"ARTICOLUL 8

Această decizie va intra în vigoare în a 20-a zi de ladata publicării ei în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene."

4. Următoarele elemente vor fi eliminate din anexa II:

- asteriscul referitor la România;
- nota de subsol referitoare la art. 8 (2).

ARTICOLUL 2

Prezenta decizie va intra în vigoare în a 20-a zi de ladata publicării ei în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezenta decizie este obligatorie în totalitatea ei și este direct aplicabilă în statele membre, în conformitate cu Tratatul instituind Comunitatea Europeană.

Redactat la Bruxelles la 7 decembrie 2001.

Pentru Consiliul Uniunii Europene,
Președinte,
M. Verwilghen

1) Opinia din 29 noiembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
2) J.O., L 81, 21 martie 2001, p. 1.
3) J.O., L 176, 10 iulie 1999, p. 31.


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 19:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.