LEGE nr.774 din 29 decembrie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/1999 pentru modificarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 14/11 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.216 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"(3) Din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea plătitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al județului și 15% la dispoziția consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, orașelor, municipiilor și județului. Pentru municipiul București cota este de 61,5% și se repartizează în același termen, astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București, 36,5% la bugetul propriu al municipiului București și 7% la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplică asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărui sector. Aceste cote pot fi modificate anual prin legea bugetului de stat. Operațiunile de alocare și de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectuează de Ministerul Finanțelor Publice prin serviciile publice descentralizate."

2. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:

"11. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc alineatele (31)-(34) cu următorul cuprins:

“(31) Plătitorii de impozite și taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligați să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.

(32) Solicitarea se face în termen de 15 zile de la data înființării, pentru punctele de lucru nou-înființate, iar pentru cele existente, în termen de 15 zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(33) Plătitorii prevăzuți la alin. (31) au obligația să organizeze evidența contabilă corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, reținut și vărsat.

(34) Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Administrației Publice vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor de mai sus, ce se vor aproba prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului administrației publice, în termen de 5 zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.”"

3. La articolul I, punctul 2 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 774.


Marți, 28 martie 2023, 22:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.