LEGE nr.791 din 29 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 37/21 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.41 din 30 ianuarie 2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se înființează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, cu sediul în municipiul București, Calea Dorobanților nr. 30, sectorul 1, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei și Resurselor.

(2) Finanțarea activității ANRGN se asigură integral din venituri extrabugetare obținute din tarife percepute pentru acordarea de autorizații și licențe, servicii, precum și din contribuții ale organismelor internaționale sau ale agenților economici, potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Patrimoniul ANRGN la data constituirii este format din bunurile din domeniul privat al statului, atribuite din patrimoniul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaș, Societății Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. București, Societății Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mureș, Societății Comerciale “Exprogaz” - S.A. Mediaș, Societății Naționale “Depogaz” - S.A. Ploiești, înființate conform Hotărârii Guvernului nr.334/2000 privind reorganizarea Societății Naționale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., precum și din patrimoniul Societății Naționale a Petrolului “Petrom” - S.A. București. Lista cuprinzând bunurile din domeniul privat al statului, mijloace fixe și mijloace circulante, și valoarea acestora, atribuite ANRGN de către societățile comerciale menționate mai sus, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Capitalul social al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaș, Societății Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. București, Societății Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mureș, Societății Comerciale “Exprogaz” - S.A. Mediaș, Societății Naționale “Depogaz” - S.A. Ploiești, precum și al Societății Naționale a Petrolului “Petrom” - S.A. București se diminuează cu valoarea bunurilor cuprinse în anexa nr. 1.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (2) se efectuează pe bază de protocol încheiat între societățile comerciale prevăzute la alin. (1) și ANRGN."

3. Articolul 3 se abrogă.

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - ANRGN are următoarele atribuții și răspunderi:
a) emite, modifică, suspendă sau, după caz, retrage autorizațiile și licențele pentru agenții economici existenți în sectorul gazelor naturale, precum și pentru cei care vor apărea ca urmare a deschiderii pieței de gaze naturale;
b) avizează clauzele și condițiile acordurilor de concesiune ale sistemelor de transport și de distribuție a gazelor naturale, precum și pe cele ale acordurilor din domeniul de activitate;
c) stabilește și aprobă contractele-cadru dintre agenții economici din sectorul gazelor naturale privind vânzarea, achiziția, transportul, tranzitul, înmagazinarea și distribuția de gaze naturale, precum și pe cele de furnizare de gaze naturale la consumatorii finali;
d) elaborează Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale;
e) emite norme tehnice, la propunerea agenților economici din sectorul gazelor naturale, necesare pentru funcționarea eficientă și transparentă a sistemului național de transport, a altor sisteme de transport, precum și a sistemelor de distribuție a gazelor naturale;
f) aprobă Regulamentul de programare și dispecerizare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, elaborat de către operatorul acestuia;
g) reglementează accesul nediscriminatoriu la sistemul de transport și/sau de distribuție pentru consumatorii eligibili, stimulând competiția în furnizarea gazelor naturale;
h) elaborează regulamentul de organizare și funcționare propriu și stabilește responsabilitățile personalului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
i) elaborează Regulamentul privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul gazelor naturale, prin care vor fi stabilite procedurile, termenele și condițiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora;
j) stabilește criteriile și metodele pentru calculul prețurilor și al tarifelor în sectorul gazelor naturale, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de gaze naturale;
k) derulează programe specifice, inclusiv programe de asistență și expertiză conforme domeniului de activitate, aprobate de Guvern;
l) urmărește încheierea și respectarea contractelor de concesiune din domeniul sectorului gazelor naturale și se autosesizează în vederea protejării părților contractante, în condițiile legii;
m) urmărește aplicarea standardelor de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului gazelor naturale și ia măsuri pentru adaptarea acestora ori de câte ori constată neconcordanțe;
n) creează baza de date necesară pentru desfășurarea activității sale, precum și pentru furnizarea de informații altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum și în activitatea de comerț internațional cu gaze naturale;
o) elaborează Metodologia de emitere a atestatelor tehnice în sectorul gazelor naturale și participă, împreună cu organismele abilitate de lege, la activitatea de agrementare tehnică a produselor, procedeelor și echipamentelor noi, precum și la cea de autorizare și acreditare a laboratoarelor de analiză și încercări din domeniul gazelor naturale;
p) stabilește procedura proprie de supraveghere și control, în vederea respectării de către furnizorii de gaze naturale a metodologiei de calcul al prețurilor și tarifelor în sectorul gazelor naturale;
q) controlează aplicarea deciziilor proprii de către agenții economici din sectorul gazelor naturale și aplică sancțiuni în cazul nerespectării acestora;
r) elaborează Regulamentul pentru autorizarea și verificarea agenților economici și a personalului care desfășoară activități de proiectare și execuție în domeniul gazelor naturale;
s) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;
t) propune organelor competente măsuri de prevenire și eliminare a abuzului de poziție dominantă în domeniul de activitate, în vederea respectării reglementărilor cu privire la concurență și la transparență;
u) instruiește și perfecționează continuu personalul propriu, inclusiv cu asistență tehnică străină;
v) întocmește raportul anual privind activitatea proprie, pe care îl dă publicității;
x) îndeplinește orice alte atribuții și răspunderi prevăzute de lege;
y) elaborează Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului consultativ al ANRGN."

5. Articolul 6 se abrogă.

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Structura organizatorică a ANRGN se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare."

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) ANRGN este condusă de un președinte și un vicepreședinte, numiți și revocați prin ordin al primului-ministru la propunerea ministrului industriei și resurselor, conform legii. Președintele reprezintă ANRGN în relațiile cu terții.

(2) Calitatea de președinte și de vicepreședinte este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice, cu excepția activității didactice, în condițiile legii. Președintelui și vicepreședintelui le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț și participarea la administrarea sau la conducerea unor societăți comerciale, regii autonome sau a unor organizații cooperatiste.

(3) Mandatele președintelui și vicepreședintelui încetează:
a) prin demisie;
b) datorită imposibilității de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive;
c) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (2);
d) prin revocare, potrivit legii.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și adoptă decizii.

(5) Ordinele și deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Ordinele emise și deciziile adoptate de președintele ANRGN pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părților interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă au caracter normativ."

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Pentru activitățile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, în vederea obținerii unui spor de obiectivitate, format din președinte, vicepreședinte și 3 reglementatori, funcționari publici, numiți de ministrul industriei și resurselor.

(2) Ordinele emise și deciziile adoptate de ANRGN cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majorității membrilor comitetului de reglementare."

9. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri numiți prin ordin al ministrului industriei și resurselor, pe baza propunerilor primite din partea asociațiilor patronale din domeniul gazelor naturale - un membru, a organizațiilor sindicale din domeniul gazelor naturale - un membru, a societăților de transport - un membru, de înmagazinare - un membru și de distribuție - un membru, a asociațiilor consumatorilor de gaze naturale - 2 membri, precum și un specialist din cadrul Ministerului Industriei și Resurselor - un membru și din învățământul superior de specialitate - un membru."

10. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) ANRGN întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei și resurselor."

11. La articolul 14, alineatele (2) și (5) vor avea următorul cuprins:

"(2) Furnizarea de informații incorecte, incomplete sau eronate, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerată infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
..............................................................................................

(5) Dispozițiile prevăzute la alin. (2)-(4) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor."

12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Agenții economici existenți în sectorul gazelor naturale sunt obligați să solicite acordarea autorizațiilor și a licențelor în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor, până la această dată beneficiind de autorizație/licență provizorie."

13. Articolul 19 se abrogă.

14. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând bunurile din domeniul privat al statului, mijloace fixe și mijloace circulante, care se vor atribui din patrimoniul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaș, societăților comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. București, “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mureș, “Exprogaz” - S.A. Mediaș, Societății Naționale “Depogaz” - S.A. Ploiești, precum și al Societății Naționale a Petrolului “Petrom” - S.A. București în patrimoniul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Denumirea                                     Valoarea
crt.                                           - lei -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap. A. - Mijloace fixe preluate de la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale
     “Transgaz” - S.A. Mediaș
1. Mobilier, aparatură, birotică                            300.000.000
2. Calculatoare, periferice                              450.000.000
3. Mașini, utilaje, instalații                             300.000.000
4. Mijloace de transport                                600.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL cap. A:                                   1.650.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap. B. - Mijloace circulante preluate de la:
1. Societatea Națională de Transport Gaze Naturale                   550.000.000
  “Transgaz” - S.A. Mediaș
2. Societatea Comercial㠓Distrigaz Sud” - S.A. București              1.000.000.000
3. Societatea Comercial㠓Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mureș             1.000.000.000
4. Societatea Comercial㠓Exprogaz” - S.A. Mediaș                   400.000.000
5. Societatea Național㠓Depogaz” - S.A. Ploiești                   100.000.000
6. Societatea Națională a Petrolului “Petrom” - S.A. București            2.500.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL cap. B:                                    5.550.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL (cap. A + cap. B):                           7.200.000.000"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.41/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 791.


Duminică, 14 aprilie 2024, 14:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.