LEGE nr.702 din 3 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 54/25 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.39 din 29 iulie 1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.363 din 30 iulie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Până la data bilanțului contabil de fuziune se vor lua măsuri de restructurare financiară a patrimoniului Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. evidențiat în bilanțul contabil de fuziune, conform prevederilor art. 15 și 16."

2. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Obligația de plată a sumei de 95 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite ale Băncii Naționale a României la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., se anulează. Banca Națională a României va primi în contrapartidă titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egală, cu scadență la 12 luni. Titlurile de stat vor fi negociabile și vor purta o dobândă a cărei rată este egală cu 5% pe an. Plata dobânzii aferente titlurilor de stat se va face la scadență. Banca Națională a României va înregistra pe venituri dobânda aferentă titlurilor de stat la data încasării acesteia. Emisiunea titlurilor de stat se va face cu data efectuării operațiunii. Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. va evidenția anularea obligației de plată la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunii."

3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Pierderea din evidența contabilă a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., rămasă după efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 10 și 15, va fi preluată în bilanțul contabil de fuziune întocmit de Banca Comercială Română - S.A. în contul Alte creanțe privind bugetul statului și va fi acoperită cu titluri de stat, în limita sumei de 3.000 miliarde lei, emise în favoarea Băncii Comerciale Române - S.A. cu data de 10 septembrie 1999. Titlurile de stat vor fi negociabile, vor purta o dobândă a cărei rată va fi egală cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari, cu termen de scadență la 2 ani.

(2) Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex S.A., prin administratorul special numit de Banca Națională a României, îi revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și realității sumelor preluate la datoria publică internă conform art. 15 alin. (1) și art. 16 alin. (1)."

4. Articolele 211 și 212 vor avea următorul cuprins:

"Art. 211. - Sumele care vor fi preluate la datoria publică internă conform dispozițiilor art. 17, 20 și 21 vor fi comunicate Ministerului Finanțelor Publice de către Banca Comercială Română - S.A. pe baza evidenței contabile a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la data bilanțului contabil de fuziune. Art. 212. - În termen de 60 de zile de la data fuziunii, Banca Comercială Română - S.A. va renegocia, iar acolo unde se impune, va putea denunța unilateral contractele de închiriere, de prestări de servicii și orice alte angajamente contractuale ale Băncii Române de Comerț Exterior Bancorex - S.A., în vigoare la data fuziunii, altele decât cele izvorând din operațiunile bancare prevăzute de Legea bancară nr. 58/1998."

5. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Titlurile de stat emise potrivit dispozițiilor art. 17, 20 și 21 sunt negociabile și au o scadență la 2 ani. Ministerul Finanțelor Publice va emite titlurile de stat la data primirii comunicării prevăzute la art. 211. Titlurile de stat în lei poartă o dobândă a cărei rată este egală cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari. Rata medie lunară a dobânzilor active este calculată de Banca Națională a României pe baza datelor transmise de bănci. Titlurile de stat în valută vor fi exprimate în dolari S.U.A. și vor purta o dobândă a cărei rată va fi egală cu 5% pe an.

(2) Dobânda aferentă titlurilor de stat emise potrivit dispozițiilor art. 16, 17, 20 și 21 se calculează trimestrial, începând cu trimestrul următor realizării emisiunii, și se plătește până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Comercială Română S.A. va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat în lei și în valută la data încasării acestora."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 3 decembrie 2001.
Nr. 702.


Vineri, 27 ianuarie 2023, 05:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.