LEGE nr.19 din 10 ianuarie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 59/28 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.97 din 30 august 1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare, emisă în temeiul art. 1 lit. H pct. 5 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 din 31 august 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ
privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Transporturile publice rutiere interne și pe căile navigabile interioare contribuie la libera circulație a persoanelor, mărfurilor și altor bunuri în interiorul țării, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, în condiții ecologice și eficiente, executate de diferiți operatori de transport, posesori de licențe și/sau autorizații obținute în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Transporturile publice rutiere interne și pe căile navigabile interioare se desfășoară în regim concurențial, iar tarifele aferente se stabilesc liber pe piață, în funcție de cerere și de ofertă, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Pentru satisfacerea unor necesități de natură economică, socială sau de mediu, pentru acordarea de facilități unor categorii de persoane defavorizate sau provenind din zone defavorizate greu accesibile sau pentru a se asigura capacități suficiente de transport pe anumite rute se pot stabili servicii publice subvenționate de transport rutier intern și pe căile navigabile interioare."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Serviciile publice subvenționate de transport intern se stabilesc de Guvern prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, de consiliile locale sau județene, după caz, denumite în continuare autorități competente, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel.

(2) La stabilirea unor servicii publice subvenționate de transport se va ține seama de:
a) interesul general, social și economic;
b) posibilitatea utilizării mai multor moduri de transport în conexiune intermodală;
c) tarifele și condițiile de transport care pot fi oferite beneficiarilor;
d) posibilitățile financiare de acoperire a subvențiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

(3) În cazul în care serviciul public subvenționat de transport se poate desfășura prin mai multe moduri de transport, va fi ales acel mod sau moduri în conexiune intermodală, care presupun costurile cele mai mici.

(4) Rutele, condițiile și tarifele aferente acestor transporturi subvenționate se stabilesc de către autoritățile competente. Tarifele și calculația acestora vor fi avizate de Oficiul Concurenței, conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Încredințarea serviciilor publice subvenționate de transport se va face de către autoritatea competentă, în regim concurențial, cu respectarea prevederilor legale aplicabile achizițiilor publice."

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Prin serviciu public subvenționat de transport se înțelege acel transport public care necesită subvenții bugetare, pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în condițiile impuse de autoritățile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra activității sale, pe perioada efectuării serviciului public subvenționat contractat."

6. Articolul 5 se abrogă.

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Serviciul public subvenționat de transport se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele obligații:
a) obligația de exploatare, care impune operatorului de transport autorizat și/sau licențiat să efectueze serviciul respectiv în condiții de continuitate, regularitate și de asigurare a capacităților necesare de transport și să respecte condițiile impuse de autoritățile competente care acordă subvenția. Obligația de exploatare include și obligația operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: transportul bagajelor, spații pentru depozitarea bagajelor, vânzarea de bilete în interiorul vehiculelor, informarea călătorilor în timpul transportului, întreținerea și curățenia mijloacelor de transport, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în locuri special amenajate - gări, autogări, pontoane de acostare -, condiții de confort în timpul transportului;
b) obligația de transport, care impune oricărui operator de transport să accepte și să efectueze servicii publice subvenționate de transport în condițiile stabilite de autoritățile competente;
c) obligația tarifară, care impune operatorilor de transport practicarea tarifelor stabilite de autoritățile competente, contrar interesului comercial al operatorilor, impunere care rezultă fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor tarife."

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Se consideră că o obligație de exploatare și/sau de transport poate avea efect economic negativ asupra activității operatorilor de transport care îndeplinesc respectiva obligație, dacă cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei obligații sunt mai mari decât veniturile obținute.

(2) Determinarea efectului economic negativ se face pe baza bilanțului anual, prin care se evidențiază diferența dintre cheltuielile efectuate și veniturile realizate, ca urmare a respectării obligațiilor de exploatare și/sau de transport.

(3) Dacă obligația de exploatare și/sau de transport se referă la una sau la mai multe categorii de persoane ori rute de transport practicate de respectivul operator de transport, efectul economic negativ se va stabili luându-se în considerare numai cheltuielile și veniturile aferente transportului acestor categorii de persoane sau pe rutele de transport respective.

(4) Se consideră că obligația tarifară are efecte economice negative atunci când diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente serviciului public subvenționat de transport este mai mică decât diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente aceluiași transport, dacă acesta s-ar fi desfășurat în condiții de concurență, iar tarifele de transport s-ar fi stabilit pe criterii comerciale.

(5) Pentru serviciile publice subvenționate de transport se organizează evidență contabilă distinctă."

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Operatorii de transport care prestează servicii publice subvenționate de transport beneficiază de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

(2) Valoarea subvențiilor se calculează după cum urmează:
a) în cazul unei obligații de exploatare sau de transport, valoarea subvențiilor este egală cu diferența dintre diminuarea cheltuielilor și diminuarea veniturilor operatorilor de transport care efectuează transportul public, care ar rezulta dacă respectivul operator de transport nu ar respecta obligațiile respective;
b) în cazul unei obligații tarifare, valoarea subvenției se stabilește pe baza următoarei formule de calcul:

C = (Nute x tc) - (Nutr x ti) - (Ctc - Cti),

în care:


c) în cazul în care valoarea subvenției stabilită în conformitate cu prevederile lit. b) nu acoperă costurile aferente activității supuse obligației tarifare, valoarea subvenției pentru activitatea respectivă este egală cu diferența dintre costurile și veniturile activității respective."

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Serviciul public subvenționat de transport se desfășoară pe baza unui contract încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței sau autoritatea competentă, după caz, care a stabilit și a solicitat executarea serviciului respectiv și operatorul de transport căruia îi revine obligația efectuării acestuia.

(2) Contractul va cuprinde în mod obligatoriu:
a) categoriile de persoane sau de mărfuri care beneficiază de serviciul public subvenționat de transport;
b) ruta sau rutele pe care se desfășoară serviciul public subvenționat de transport;
c) obligațiile de exploatare, de transport și de tarifare, precum și condițiile de calitate în care urmează să se desfășoare serviciul public subvenționat de transport;
d) durata contractului;
e) modul de calcul și termenele de plată a subvențiilor;
f) perioadele în care se efectuează regularizarea cuantumului subvențiilor;
g) clauze privind modificarea, suspendarea, încetarea sau rezilierea contractului;
h) penalități pentru nerespectarea condițiilor contractuale;
i) cazuri de forță majoră."

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Autoritățile competente care au stabilit un serviciu public subvenționat de transport pot hotărî modificarea, suspendarea, încetarea sau rezilierea contractului, după caz, în următoarele situații:
a) dacă acest serviciu poate fi efectuat printr-un alt mod de transport, în condiții de preț și de calitate mai avantajoase. În acest caz vechiul serviciu public subvenționat de transport încetează în momentul în care noul serviciu începe să funcționeze;
b) dacă operatorul de transport dovedește că nu mai poate efectua acest serviciu;
c) datorită lipsei surselor de finanțare pentru plata subvențiilor."

12. După articolul 10 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

"Art. 11. - Condițiile și procedurile de suspendare sau de anulare, după caz, a serviciului public subvenționat de transport, conform art. 10, vor fi prevăzute în actul de stabilire a acestuia de către autoritatea competentă, potrivit art. 3."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.97/1999, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 ianuarie 2002.
Nr. 19.


Joi, 02 februarie 2023, 19:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.