LEGE nr.66 din 16 ianuarie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră
Textul actului publicat în M.Of. nr. 74/31 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.226 din 24 noiembrie 2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606 din 25 noiembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

"(3) În cazul dobândirii prin acte juridice între vii, proprietatea de fond forestier a dobânditorului nu poate depăși 100 ha de familie. Prin noțiunea de familie se înțelege soții și copiii necăsătoriți, dacă gospodăresc împreună cu părinții lor.

(4) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sancționează cu reducțiunea actului juridic până la limita suprafeței legale."

2. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Cetățenii străini și apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.

(2) Persoanele juridice străine nu pot dobândi terenuri forestiere în România, prin acte juridice între vii sau pentru cauză de moarte.

(3) În cazul terenurilor ce fac obiectul investițiilor persoanelor fizice sau juridice străine, sunt și rămân aplicabile dispozițiile legislative în vigoare privind regimul juridic al investițiilor străine."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Vânzarea terenurilor din fondul forestier proprietate privată se face cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor sau vecinilor.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, are drept de preemțiune la vânzările terenurilor din fondul forestier proprietate privată, limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului, precum și pentru enclavele din acesta."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Vânzătorul va înregistra oferta de vânzare a enclavelor sau a terenurilor forestiere proprietate privată la primăria în a cărei rază teritorială este înregistrat terenul respectiv. Oferta de vânzare va cuprinde numele și prenumele vânzătorului, suprafața și categoria de folosință, sarcinile care îl grevează, locul unde este situat terenul, termenii și condițiile vânzării, indicând și prețul cerut.

(2) În aceeași zi secretarul primăriei va afișa oferta, sub semnătură și cu aplicarea ștampilei, la sediul primăriei.

(3) Titularii dreptului de preemțiune, prevăzuți la art. 3, trebuie să se pronunțe în scris asupra exercitării acestuia, în termen de 30 de zile de la data afișării ofertei de vânzare, în care se va menționa și prețul oferit. Oferta de cumpărare se înregistrează la primărie.

(4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), își exercită dreptul de preemțiune mai mulți titulari din categoria prevăzută la art. 3, vânzătorul are dreptul de a alege una dintre oferte.

(5) Dacă prețul oferit de titularii dreptului de preemțiune din categoriile prevăzute la art. 3 nu este convenabil vânzătorului, acesta poate să vândă terenul cu destinație forestieră sau enclava oricărei alte persoane.

(6) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) nici unul dintre titularii dreptului de preemțiune nu și-a manifestat voința de a cumpăra terenul ofertat, acesta se vinde liber."

5. Articolul 5 se abrogă.

6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Dovada publicității prevăzute la art. 4 se face în fața notarului public, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, cu actul eliberat vânzătorului de către secretarul primăriei, după expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 4 alin. (3)."

7. Alineatul (2) al articolului 6 se abrogă.

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Schimbul de terenuri din fondul forestier proprietate privată, în toate cazurile, se încheie în formă autentică."

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Nerespectarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) și ale art. 7 atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare, după caz a contractului de schimb, iar nerespectarea dispozițiilor art. 4 atrage nulitatea relativă a contractului."

10. Alineatele (1) și (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, Regia Națională a Pădurilor, în scopul lichidării enclavelor din fondul forestier domeniu public al statului, cât și pentru corectarea perimetrului acestuia, efectuează schimburi de terenuri cu proprietarii suprafețelor respective, inclusiv prin cumpărare, pe bază de acte autentice.

(2) Prin schimburile efectuate fiecare teren dobândește situația juridică a terenului pe care îl înlocuiește. Operațiunea de înregistrare în evidențele cadastrale revine fiecărei părți pentru terenul primit, cu plata taxelor de timbru potrivit prevederilor legale."

11. După articolul 9 se introduc articolele 91-96 cu următorul cuprins:

"Art. 91. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, poate cumpăra terenuri degradate proprietate privată, inapte pentru folosințe agricole, în vederea ameliorării prin împădurire, prin constituirea lor în perimetre de ameliorare.

Art. 92. - În zonele deficitare în păduri autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, poate adopta măsuri de majorare a procentului de pădure în vederea combaterii fenomenului de secetă și a schimbărilor climatice, prin împădurirea unor terenuri cu destinație agricolă, obținute prin efectuarea de schimburi de terenuri cu destinație forestieră din celelalte zone prin echivalarea suprafețelor.

Art. 93. - (1) Terenurile cumpărate în condițiile art. 9 și 91 sau obținute prin schimburi de terenuri conform prevederilor art. 9 și 92 dobândesc destinație forestieră și vor fi cuprinse în amenajamentele silvice prin trecerea acestora în proprietatea publică a statului, în condițiile legii.

(2) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1) nu se plătește taxa pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol.

Art. 94. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, poate dobândi terenuri cu destinație forestieră sau cu destinație agricolă în vederea împăduririi acestora și prin donație a persoanelor fizice sau juridice.

Art. 95. - Metodologia de achiziționare, prin cumpărare, schimb sau donație, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului se elaborează de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și se aprobă prin horărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 96. - (1) Sunt interzise înstrăinările, sub orice formă, ale terenurilor cu privire la care există litigii în instanțele judecătorești, pe tot timpul soluționării acestor litigii.

(2) Înstrăinările încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt nule. Nulitatea va fi constatată de către instanța judecătorească la cererea oricărei persoane interesate.

(3) Serviciile de transcripțiuni și inscripțiuni, precum și birourile de carte funciară ale judecătoriilor vor evidenția, în registrele de publicitate, opozițiile de înstrăinare formulate de partea interesată și, în aceste cazuri, vor refuza eliberarea certificatelor de sarcini necesare autentificării înstrăinărilor, solicitate de persoanele care vor să înstrăineze."

12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu prevederile legislației civile, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale Legii nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, precum și ale Ordonanței Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate și ale Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență."

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 ianuarie 2002.
Nr. 66.


Vineri, 01 martie 2024, 02:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.