ORDONANȚĂ nr.31 din 30 ianuarie 2002
privind serviciile poștale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 87/1 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță are ca scop stabilirea condițiilor de furnizare a serviciilor poștale și asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea creării unei piețe concurențiale și promovării intereselor utilizatorilor.

Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) servicii poștale - servicii destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale, efectuate cu caracter profesional și în scopul obținerii de profit;
b) rețea poștală publică - sistemul de organizare și resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii poștale, în principal pentru:
- colectarea trimiterilor poștale de la toate punctele de acces;
- transportul și manipularea trimiterilor poștale de la punctele de acces ale rețelei poștale până la centrele de distribuire;
- distribuirea trimiterilor poștale la adresele indicate pe acestea;
c) puncte de acces - ansamblul instalațiilor fizice, inclusiv cutiile poștale puse la dispoziție publicului pe drumurile publice sau în sediile furnizorilor de servicii poștale, prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi introduse în rețeaua poștală;
d) puncte de contact - ansamblul instalațiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi livrate destinatarilor;
e) colectare - operațiunea de preluare a trimiterilor poștale depuse la punctele de acces;
f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poștale la centrul de distribuire și se încheie cu livrarea acestora la destinatari;
g) trimitere poștală - un bun, având înscrisă o adresă, aflat în forma definitivă în care urmează să fie transportat de furnizorul de servicii poștale; în afara trimiterilor de corespondență, trimiterile poștale pot consta în cărți, cataloage, ziare, periodice sau colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială;
h) trimitere de corespondență - o comunicare scrisă, tipărită, imprimată sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmează să fie transportată și livrată, altfel decât electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia; cărțile, cataloagele, ziarele și periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondență;
i) trimitere poștală internațională - o trimitere poștală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
j) publicitate prin poștă - trimiteri poștale interne sau internaționale care urmează să fie transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care conțin mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și numărului de identificare a destinatarului, precum și a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare; nu constituie publicitate prin poștă:
- chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje nonidentice;
- trimiterile poștale care conțin în afară de publicitate prin poștă și alte trimiteri în același ambalaj;
k) serviciu de trimitere recomandată - un serviciu poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar;
l) serviciu de trimitere cu valoare declarată - un serviciu poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor;
m) serviciu de trimitere contra ramburs - un serviciu poștal a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale de către destinatar expeditorului prin intermediul rețelei poștale;
n) servicii financiar-poștale - ansamblul de servicii de încasări, de plăți și transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii poștale prin intermediul rețelei poștale;
o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispoziție de către un terț de sedii ad-hoc și de mijloace de transport, care permite autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor poștale între utilizatorii abonați la acest serviciu;
p) furnizor de servicii poștale - orice persoană de drept public sau de drept privat care prestează servicii poștale;
q) furnizor de serviciu universal - orice furnizor de servicii poștale care prestează unul sau mai multe servicii poștale din sfera serviciului universal, în zona și în condițiile speciale stabilite de autoritatea de reglementare, și care este desemnat în acest sens de aceasta;
r) autorizație - orice act care stabilește drepturi și obligații specifice sectorului poștal și care permite furnizarea serviciilor poștale, act care poate fi o autorizație generală sau o licență individuală, astfel:
- autorizație generală - acea autorizație care nu presupune obținerea unei decizii explicite din partea autorității de reglementare înainte de exercitarea drepturilor care decurg din această autorizație, indiferent dacă această procedură implică sau nu efectuarea unei notificări ori declarații de către solicitant sau a unei înregistrări de către autoritatea de reglementare;
- licență individuală - acea autorizație acordată unui furnizor de servicii poștale și care îi conferă acestuia drepturi sau obligații specifice, suplimentare față de cele prevăzute în autorizația generală, dacă este cazul, autorizație necesară pentru ca furnizorul să poată exercita activitățile corespunzătoare, dacă exercitarea acestor activități este condiționată de obținerea în prealabil a unei decizii explicite din partea autorității de reglementare;
s) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorilor de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poștale expediate din afara teritoriului României;
t) expeditor - persoana fizică sau juridică ce generează efectiv trimiterea poștală și o introduce în rețeaua poștală, personal sau prin intermediul unui terț;
u) destinatar - persoana juridică sau fizică căreia îi este adresată trimiterea poștală;
v) utilizator - persoana fizică sau juridică care beneficiază de servicii poștale în calitate de expeditor sau destinatar;
w) cerințe esențiale - condiții generale de natură noneconomică, care sunt impuse de stat pentru furnizarea serviciilor poștale, constând în: protecția secretului corespondenței, asigurarea securității rețelei poștale în ceea ce privește transportul bunurilor periculoase, precum și, în cazuri justificate, protecția datelor cu caracter personal, asigurarea confidențialității informațiilor transmise sau stocate, protecția dreptului la viață privată, protecția mediului și respectarea normelor privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
z) servicii cu valoare adăugată - servicii poștale ale căror caracteristici răspund unor cerințe speciale ale utilizatorilor; asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii poștale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată și o oră anume stabilite, garantarea livrării la o dată și o oră anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit priorității sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinației sau a destinatarului în timpul tranzitului sau, dacă livrarea la destinația inițială nu este posibilă, monitorizarea trimiterii poștale pe toată durata tranzitului (tracking & tracing) și altele asemenea; transmiterea sau primirea conținutului unei trimiteri poștale prin mijloacele electronice către, respectiv de către un furnizor de servicii poștale în vederea sortării, tipăririi sau pregătirii trimiterii poștale nu constituie o caracteristică suplimentară în sensul prezentei definiții.

Art. 3. - Prevederile prezentei ordonanțe nu sunt aplicabile următoarelor servicii:

a) transportul și livrarea trimiterilor poștale proprii de către expeditorul real al acestora personal;
b) transportul și livrarea trimiterilor poștale proprii ale expeditorului, cu excepția publicității prin poștă, de către o filială sau un sediu secundar al expeditorului ori de către o persoană juridică din același grup cu expeditorul, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea comercială a expeditorului și urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al expeditorului legat de această activitate;
c) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale proprii ale expeditorului, efectuate cu titlu gratuit și în mod nemijlocit de către persoane fizice împuternicite de expeditor sau de destinatar în acest scop, cu excepția publicității prin poștă;
d) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităților publice, în temeiul unor dispoziții legale speciale;
e) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cu titlu gratuit a înscrisurilor referitoare strict la bunurile împreună cu care sunt transportate și destinate a fi livrate împreună cu acestea.

Art. 4. - (1) Secretul trimiterilor poștale este inviolabil.

(2) Furnizorii de servicii poștale și prepușii acestora sunt obligați să păstreze secretul corespondenței, fiind incidente prevederile art. 195 din Codul penal.

(3) Reținerea, predarea sau deschiderea trimiterilor poștale este permisă numai în următoarele cazuri și cu respectarea următoarelor condiții:

a) la solicitarea organelor de cercetare penală, a instanței de judecată, a organelor vamale ori a altor autorități sau organe abilitate, în condițiile prevăzute de actele normative care reglementează activitatea acestora;
b) în cazul existenței unor suspiciuni cu privire la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 58, cu condiția ca deschiderea trimiterii poștale să se realizeze de către una dintre persoanele prevăzute la art. 61 alin. (1), în prezența expeditorului sau a destinatarului ori, dacă acest lucru nu este posibil, în prezența unui martor neutru, iar identitatea persoanelor care au deschis trimiterea și a persoanelor care au asistat la deschidere să fie consemnată într-un proces-verbal semnat de toate părțile prezente.

CAPITOLUL II
Serviciul universal

Art. 5. - (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, la anumite standarde de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

(2) Orice persoană, fizică sau juridică, română ori străină, are dreptul de acces la serviciul universal.

(3) Autoritatea de reglementare stabilește condițiile de amplasare a punctelor de acces și a punctelor de contact, astfel încât densitatea acestora să țină seama de nevoile utilizatorilor, precum și de standardele de calitate a serviciilor poștale din sfera serviciului universal.

(4) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:

a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 2 kg;
b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg;
c) distribuirea coletelor poștale în greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
d) serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internațională;
e) serviciul de trimitere cu valoare declarată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internațională;
f) orice alte servicii poștale stabilite prin hotărâre a Guvernului, dacă răspund unor necesități de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfăcător în condițiile unei piețe concurențiale.

(5) Autoritatea de reglementare poate mări limita de greutate prevăzută la alin. (4) lit. b) până la cel mult 20 kg și poate stabili condiții speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor poștale respective.

(6) Dimensiunile minime și maxime ale trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal se stabilesc de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile actelor adoptate de Uniunea Poștală Universală.

Art. 6. - (1) Furnizor de serviciu universal este acel furnizor de servicii poștale care prestează servicii din sfera serviciului universal și este desemnat de autoritatea de reglementare potrivit prevederilor alin. (2)-(5).

(2) Autoritatea de reglementare stabilește, cu avizul consultativ al Consiliului Concurenței, condițiile și procedura pe baza cărora furnizorii de servicii poștale sunt desemnați ca furnizori de serviciu universal, cu respectarea prevederilor alin. (3)-(5).

(3) Autoritatea de reglementare poate desemna, la cerere sau din oficiu, unul sau mai mulți furnizori de serviciu universal, stabilind totodată pentru fiecare caz și serviciile din sfera serviciului universal care vor face obiectul unor obligații anume în sarcina furnizorului desemnat, zona în care furnizorul respectiv urmează să își îndeplinească aceste obligații, condițiile speciale pe care el trebuie să le respecte, precum și drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal.

(4) În cazul în care autoritatea de reglementare desemnează mai mulți furnizori de serviciu universal care concurează pe aceeași piață a serviciilor, stabilirea zonei în care fiecare dintre ei urmează să își îndeplinească obligațiile se stabilește astfel încât să nu se creeze nici unuia dintre furnizori un dezavantaj nejustificat pe piața pe care sunt concurenți, cu respectarea principiului păstrării unui echilibru din punct de vedere al rentabilității prestării serviciilor poștale între zona respectivă și zona sau zonele care au fost stabilite pentru ceilalți furnizori de serviciu universal concurenți și

luând în considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiază fiecare dintre furnizorii de serviciu universal concurenți.

(5) Poate fi desemnat din oficiu ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigură condițiile prevăzute în prezenta ordonanță pentru prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal.

Art. 7. - (1) Orice furnizor de serviciu universal are obligația să asigure, în fiecare localitate din zona în care își îndeplinește obligațiile de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal, cel puțin o colectare de la fiecare punct de acces și cel puțin o livrare la locuința oricărei persoane fizice sau la sediul oricărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puțin de 5 zile pe săptămână, cu excepția cazurilor sau a condițiilor geografice considerate excepționale de autoritatea de reglementare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) autoritatea de reglementare poate stabili ca livrarea să se facă la anumite instalații corespunzătoare, în condiții determinate.

Art. 8. - Orice furnizor de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele condiții generale în îndeplinirea obligațiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumbă:

a) să garanteze respectarea cerințelor esențiale;
b) să ofere servicii identice utilizatorilor care se află în condiții comparabile;
c) să ofere servicii disponibile pentru toți utilizatorii fără discriminări, în special de ordin politic, religios sau ideologic;
d) să ofere servicii în mod neîntrerupt, cu excepția cazurilor de forță majoră;
e) să asigure o evoluție continuă a serviciilor în funcție de cerințele tehnice, economice și sociale, precum și adaptarea serviciilor la cerințele utilizatorilor.

Art. 9. - (1) Orice furnizor de serviciu universal are obligația să pună la dispoziție utilizatorilor, în mod regulat, informații detaliate și actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor oferite din sfera serviciului universal, în special informații referitoare la condițiile generale de acces la aceste servicii, precum și la tarifele și nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii.

(2) Informațiile menționate la alin. (1) se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal și în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 10. - (1) Furnizorii de serviciu universal au obligația de a asigura accesul utilizatorilor la rețeaua poștală pe care o operează, în condiții de transparență, obiectivitate și nediscriminare.

(2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de serviciu universal cu poziție dominantă pe piața relevantă, cu avizul consultativ al Consiliului Concurenței, obligații privind condițiile în care aceștia trebuie să permită accesul la rețeaua poștală pe care o operează și altor furnizori de servicii poștale, dacă o asemenea măsură se impune pentru asigurarea unui mediu concurențial și pentru respectarea principiilor transparenței, obiectivității și nediscriminării.

CAPITOLUL III
Drepturile acordate furnizorilor de serviciu universal

Art. 11. - În vederea asigurării serviciului universal furnizorii de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de prioritate la închirierea spațiilor necesare în vederea desfășurării activității de transport al trimiterilor poștale și mandatelor poștale, aflate în zonele libere sau în proprietatea ori în administrarea societăților comerciale, societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor feroviare, maritime, fluviale și aeriene;
b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor poștale și mandatelor poștale de către societățile comerciale, societățile naționale, companiile naționale și regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor feroviare, maritime, fluviale și aeriene, precum și dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;
c) dreptul de acces și prioritate la punctele de frontieră și la organele vamale;
d) dreptul de a utiliza domeniul public pentru instalarea și operarea cutiilor poștale, obținut în baza autorizației eliberate de organul de specialitate al administrației publice centrale sau locale care administrează acel domeniu;
e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal, în condițiile stabilite de lege și de autoritatea de reglementare;
f) dreptul de a acționa în relațiile internaționale în calitate de furnizor de serviciu universal și de a încheia acorduri operaționale în această calitate;
g) dreptul de a utiliza formularele internaționale specifice, prevăzute în instrumentele internaționale ratificate sau aprobate de România.

CAPITOLUL IV
Drepturi rezervate

Art. 12. - (1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poștale având ca obiect trimiteri de corespondență interne sau internaționale, a căror greutate și al căror tarif sunt mai mici decât valorile stabilite prin hotărâre a Guvernului, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care le revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate.

(2) Valorile stabilite în conformitate cu alin. (1) nu pot fi mai mari de 350 g, respectiv de 5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondență din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard.

Art. 13. - Dreptul de a presta unul sau mai multe dintre următoarele servicii nu poate fi rezervat, indiferent de greutatea trimiterilor poștale care fac obiectul lor sau de tariful aplicabil:

a) servicii cu valoare adăugată;
b) servicii poștale având ca obiect publicitatea prin poștă;
c) serviciul de schimb de documente.

Art. 14. - Sfera serviciilor care pot fi rezervate, determinată potrivit art. 12 și 13, poate fi restrânsă prin hotărâre a Guvernului, în vederea liberalizării graduale și controlate a pieței serviciilor poștale.

CAPITOLUL V
Autorizații

Art. 15. - (1) Furnizarea serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal se poate face numai pe baza licenței individuale.

(2) Licența individuală poate conține, între altele, obligații privind asigurarea unor servicii din sfera serviciului universal, inclusiv cerințe referitoare la calitatea, disponibilitatea și condițiile de prestare a serviciilor în cauză, obligații legate de respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal în conformitate cu prevederile cap. IV, precum și obligații privitoare la eventuale contribuții datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal.

(3) Licența individuală va conține obligația titularului de a respecta atât cerințele esențiale, cât și prevederile legale care reglementează aceste cerințe esențiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonanțe.

(4) Autoritatea de reglementare stabilește condițiile și procedura de acordare, modificare, retragere și suspendare a licențelor individuale, precum și conținutul licențelor, inclusiv obligațiile care incumbă titularilor, ținând seama de prevederile alin. (2) și (3), cu respectarea principiilor transparenței, nediscriminării, proporționalității și obiectivității.

(5) Termenul de acordare a licenței individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a licenței individuale este de 90 de zile de la data înregistrării cererii.

(6) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informații suplimentare sau clarificări în vederea acordării licenței individuale, termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă până la primirea acestora.

Art. 16. - (1) Furnizarea serviciilor poștale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal se poate face pe baza autorizației generale.

(2) Autorizația generală se acordă cu condiția ca solicitantul să își asume obligația de a respecta cerințele esențiale, precum și prevederile legale care reglementează aceste cerințe esențiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonanțe.

(3) Autoritatea de reglementare stabilește condițiile și procedura de acordare, modificare, retragere și suspendare a autorizației generale, precum și obligațiile care incumbă titularilor, cu respectarea principiilor transparenței, nediscriminării, proporționalității și obiectivității.

(4) Autorizația generală se consideră obținută în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, cu excepția situației în care solicitantului i s-a comunicat în acest interval decizia de neacordare a autorizației.

(5) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informații suplimentare sau clarificări în vederea acordării autorizației generale, termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea acestora.

Art. 17. - (1) Pentru activitatea de autorizare, în condițiile prezentului capitol, autoritatea de reglementare percepe taxe de autorizare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(2) Taxele de autorizare pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.

(3) Modul de încasare a taxelor de autorizare se stabilește de autoritatea de reglementare.

(4) Sumele rezultate din încasarea taxelor de autorizare se fac venit la bugetul de stat.

(5) Neplata taxelor de autorizare în termenul stabilit de autoritatea de reglementare atrage, după caz, respingerea cererii de acordare a licenței individuale sau neacordarea autorizației generale.

Art. 18. - (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licenței individuale și decizia de neacordare a autorizației generale trebuie motivate și se comunică solicitantului în termenul prevăzut la art. 15 alin. (5), respectiv în termenul prevăzut la art. 16 alin. (4), putând fi contestate de solicitant în conformitate cu normele de contencios administrativ.

(2) Decizia de retragere sau de suspendare a unei licențe individuale ori a autorizației generale trebuie motivată și se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la luarea deciziei, putând fi contestată de solicitant în conformitate cu normele de contencios administrativ.

Art. 19. - Furnizarea serviciului de trimitere recomandată având ca obiect un act de procedură emis de o instanță judecătorească română se poate face numai în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 20. - (1) Persoanele fizice sau juridice care au obținut licența individuală potrivit art. 15 sau care beneficiază de autorizația generală potrivit art. 16 se consideră autorizate să furnizeze servicii poștale în sensul prezentei ordonanțe.

(2) Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri sau alte activități similare ori adiacente transportului de bunuri, autorizate în temeiul art. 22 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în temeiul altor acte normative, și care nu îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la alin. (1) nu se consideră autorizate să furnizeze servicii poștale în sensul prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL VI
Tarife și contabilitate

Art. 21. - Tarifele percepute pentru prestarea serviciilor poștale se stabilesc avându-se în vedere eficiența economică, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal și dezvoltarea rețelei poștale.

Art. 22. - (1) Tarifele serviciilor poștale din sfera serviciului universal trebuie să fie accesibile, transparente, nediscriminatorii și fundamentate pe costuri.

(2) Furnizorii de serviciu universal cărora li s-a rezervat dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poștale din sfera serviciului universal în conformitate cu prevederile art. 12 au obligația de a supune spre aprobare autorității de reglementare tarifele percepute pentru serviciile rezervate și de a le aduce la cunoștință publicului cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(3) În vederea aprobării tarifelor percepute pentru serviciile rezervate, autoritatea de reglementare va solicita avizul consultativ al Oficiului Concurenței.

(4) În situația în care un furnizor de serviciu universal aplică tarife reduse în cazul unui volum mare de trimiteri de la același expeditor, el are obligația de a aplica principiile transparenței și nediscriminării atât cu privire la tarife, cât și cu privire la condițiile asociate acestora.

(5) Tarifele reduse aplicate în conformitate cu prevederile alin. (4) trebuie să fie fundamentate pe costuri și vor fi făcute publice pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal și în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorilor de serviciu universal obligația menținerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care sunt obligați să le presteze, pe întreaga arie geografică în care prestează aceste servicii.

Art. 23. - (1) Furnizorii de serviciu universal trebuie să respecte următoarele principii la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzătoare trimiterilor poștale internaționale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia:

a) cheltuielile terminale să fie fixate în funcție de costurile prelucrării și livrării trimiterilor poștale internaționale;
b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calității serviciului;
c) cheltuielile terminale să fie transparente și nediscriminatorii.

(2) În cazul în care nu există asemenea acorduri, furnizorii de serviciu universal aplică prevederile instrumentelor internaționale în domeniu, ratificate sau aprobate de România.

Art. 24. - (1) Furnizorii de serviciu universal trebuie să țină evidența contabilă separată, în cadrul contabilității interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, și pentru serviciile nerezervate, pe de altă parte.

(2) În evidența corespunzătoare serviciilor nerezervate trebuie să se urmărească distinct serviciile incluse în sfera serviciului universal și cele care nu sunt incluse în această sferă.

(3) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de servicii poștale obligația de a ține evidența contabilă distinctă și în alte cazuri și poate stabili condițiile în care trebuie îndeplinită această obligație, în scopul aplicării coerente a principiilor contabilității analitice.

(4) Metodologia de repartizare pe conturi a costurilor corespunzătoare serviciilor rezervate și serviciilor nerezervate se stabilește de autoritatea de reglementare. Alte metodologii pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile alin. (1)-(3) și sunt aprobate de autoritatea de reglementare.

(5) Respectarea de către un furnizor de serviciu universal a metodologiei de repartizare a costurilor, prevăzută la alin. (4), se verifică de un organism independent de furnizorul respectiv. Furnizorii de serviciu universal au obligația să publice anual o declarație pe propria răspundere privind respectarea acestei metodologii, pe cheltuiala lor și în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(6) Situațiile financiare anuale ale fiecărui furnizor de serviciu universal trebuie întocmite, prezentate spre auditare unui auditor financiar independent și publicate anual pe cheltuiala furnizorului și în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 25. - Este interzisă subvenționarea serviciilor poștale nerezervate pe baza veniturilor obținute din furnizarea serviciilor rezervate, cu excepția cazurilor în care această subvenționare este strict necesară îndeplinirii obligațiilor privind furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal.

Art. 26. - (1) Nu sunt supuse tarifării categoriile de trimiteri poștale internaționale a căror gratuitate este prevăzută în acorduri internaționale la care România este parte.

(2) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili și alte gratuități, cu indicarea modalităților de compensare financiară a furnizorului de servicii poștale desemnat să le asigure.

CAPITOLUL VII
Protecția utilizatorilor

Art. 27. - (1) Furnizorii de servicii poștale stabilesc regulile aplicabile serviciilor poștale, serviciului de distribuire a telegramelor și serviciilor financiar-poștale pe care le prestează, pe care au obligația de a le respecta în relațiile cu utilizatorii. Aceste reguli se supun spre aprobare autorității de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta. În cazul în care apreciază că regulile propuse sunt nesatisfăcătoare din punct de vedere tehnic sau al protecției utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, înțelegerilor internaționale la care România este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (2), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, iar furnizorii de servicii poștale sunt obligați să opereze modificările cerute.

(2) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor poștale, serviciului de distribuire a telegramelor și serviciilor financiar-poștale, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanță, în celelalte acte normative și în instrumentele internaționale ratificate sau aprobate de România. Furnizorii de servicii poștale au obligația de a respecta aceste reguli în relațiile cu utilizatorii.

Art. 28. - Publicitatea prin poștă trebuie să conțină un marcaj distinctiv care să asigure identificarea acesteia ca atare, pe ambalajul trimiterii sau pe trimiterea în sine, în condiții stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 29. - (1) Orice trimitere poștală care este distribuită de un furnizor de servicii poștale trebuie să fie marcată corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv.

(2) Orice furnizor de servicii poștale care operează o rețea poștală are obligația să marcheze toate instalațiile fizice care fac parte din rețeaua respectivă, inclusiv cutiile poștale, cu un semn distinctiv, care să asigure identificarea furnizorului în cauză.

(3) Autoritatea de reglementare poate stabili condițiile în care furnizorii de servicii poștale trebuie să își îndeplinească obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 30. - (1) Furnizorii de servicii poștale au obligația de a respecta standardele de calitate a serviciilor poștale, stabilite de autoritatea de reglementare.

(2) Respectarea standardelor de calitate, stabilite potrivit alin. (1), de către fiecare furnizor de serviciu universal va face anual obiectul evaluării unui organism independent de furnizorul în cauză, în condiții stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publică anual pe cheltuiala furnizorului de servicii poștale și în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 31. - (1) Furnizorii de servicii poștale au obligația să stabilească un mecanism simplu, transparent și accesibil de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce privește pierderea, distrugerea parțială ori totală sau deteriorarea trimiterilor poștale, precum și nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor.

(2) Mecanismul de soluționare a reclamațiilor prevăzut la alin. (1) trebuie să prevadă:

a) proceduri pentru determinarea furnizorului de servicii poștale căruia îi revine răspunderea, în cazul în care sunt implicați 2 sau mai mulți asemenea furnizori;
b) proceduri care să permită soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor, precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

(3) Mecanismul de soluționare a reclamațiilor prevăzut la alin. (1) și (2) este supus spre aprobare autorității de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta. În cazul în care apreciază că mecanismul propus nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestuia.

(4) Informațiile privind numărul de reclamații adresate furnizorului de serviciu universal, precum și modul în care acestea au fost soluționate se publică o dată cu raportul de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (2).

(5) În cazul în care reclamația adresată furnizorului de servicii poștale nu a fost soluționată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauză poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanța competentă.

Art. 32. - (1) Răspunderea față de utilizatori pentru serviciile poștale neincluse în sfera serviciului universal se stabilește conform contractelor încheiate cu utilizatorii, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță și de celelalte dispoziții legale în vigoare.

(2) Răspunderea față de utilizatori pentru serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal, prestate de furnizorii de serviciu universal, se stabilește, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe și a celorlalte dispoziții legale în vigoare, prin clauzele contractului-cadru, care se avizează de autoritatea de reglementare și se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

CAPITOLUL IX
Emiterea și comercializarea timbrelor și efectelor poștale

Art. 33. - Plata tarifelor percepute pentru serviciile poștale se poate face prin intermediul sistemelor de francare sau prin alte metode, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 34. - Condițiile de emitere, tipărire, punere în circulație și de retragere din circulație a timbrelor și efectelor poștale se stabilesc de autoritatea de reglementare.

Art. 35. - (1) Timbrele poștale se pot valorifica atât la valoarea lor nominală, cât și la valoarea lor filatelică. În situații excepționale ele se pot valorifica și la prețul de cost, cu acordul prealabil al autorității de reglementare.

(2) Timbrele poștale se pot comercializa atât în țară, cât și în străinătate sau pot forma obiectul schimburilor filatelice, în condițiile legii.

(3) Comercializarea timbrelor poștale se efectuează în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare, ținându-se seama de prevederile înțelegerilor internaționale în domeniu, la care România este parte.

Art. 36. - (1) Componența și modul de administrare a Conservatorului de timbre se stabilesc de autoritatea de reglementare.

(2) Bunurile aflate în componența Conservatorului de timbre sunt bunuri de patrimoniu.

(3) Administrarea Conservatorului de timbre se realizează de către o persoană juridică de drept public sau de drept privat, anume desemnată de autoritatea de reglementare.

CAPITOLUL X
Condițiile de acceptare a trimiterilor poștale

Art. 37. - (1) Furnizorul de servicii poștale are obligația de a presta serviciile pentru care este autorizat, în condițiile prezentei ordonanțe, atât timp cât, în mod cumulativ:

a) sunt întrunite atât condițiile de acceptare a trimiterilor poștale prevăzute de prezentul capitol și de regulile stabilite potrivit art. 27, cât și, pentru trimiterile poștale internaționale, condițiile prevăzute de înțelegerile internaționale la care România este parte și condițiile de acceptare stabilite de țările de destinație;
b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale sunt posibile cu personalul și mijloacele obișnuite de care dispune furnizorul respectiv;
c) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale nu sunt împiedicate de împrejurări de forță majoră, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a faptei unei terțe persoane pentru care furnizorul de servicii poștale nu este chemat, potrivit legii, să răspundă.

(2) Furnizorul de servicii poștale se poate prevala de prevederile alin. (1) lit. a) numai în cazul în care a făcut publice condițiile de acceptare a trimiterilor poștale, prin afișare la punctul de acces la care se depune trimiterea poștală în cauză.

Art. 38. - (1) Sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare:

a) trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs, cu excepția cazurilor în care se prezintă o autorizație specială dată de organele competente;
b) trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;
c) trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.

(2) Următoarele categorii de trimiteri poștale sunt admise la colectare, sortare, transport și livrare numai dacă, pe lângă condițiile generale, sunt îndeplinite și condițiile speciale prevăzute pentru transportul acestor mărfuri, astfel:

a) trimiterile poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții;
b) trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăți privind manipularea față de mijloacele sau instalațiile furnizorului de servicii poștale, în condițiile tehnice și de exploatare convenite de furnizor cu expeditorul, pentru fiecare caz.

Art. 39. - (1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri poștale cere ca el să fie ambalat, expeditorul trebuie să protejeze acest bun astfel încât să fie ferit de pierderea totală sau parțială, precum și de deteriorare, și să nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri, pe toată durata operațiunilor de colectare, sortare, transport și livrare.

(2) Ambalajul folosit de expeditor trebuie să fie suficient și să corespundă standardelor și normelor tehnice în vigoare.

(3) Ambalajul se consideră ca suficient în cazul în care se apreciază că el protejează trimiterea poștală, de la depunerea ei la punctul de acces până la eliberarea ei destinatarului, în condiții normale de colectare, sortare, transport și livrare.

(4) Trimiterile poștale care, prin natura lor, nu au nevoie de ambalaj se pot depune și neambalate. Furnizorul de servicii poștale poate pretinde expeditorului ca aceste mărfuri neambalate să fie grupate în unități mai mari, care să faciliteze operațiunile de colectare, sortare, transport și livrare.

(5) Dacă pentru anumite trimiteri poștale sunt necesare măsuri speciale de manipulare și depozitare, în funcție de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive, care să indice modul de manipulare și depozitare. Furnizorul de servicii poștale poate pretinde expeditorului folosirea unor etichete tipizate.

CAPITOLUL XI
Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale

Art. 40. - (1) Furnizorul de servicii poștale este răspunzător față de utilizatori pentru:

a) prestarea serviciului, în condițiile prevăzute de lege și de contractul încheiat cu expeditorul;
b) paguba care rezultă din pierderea totală sau parțială sau din deteriorarea trimiterii poștale, survenită din momentul depunerii acesteia la punctul de acces și până la livrarea către destinatar.

(2) Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale și termenul de păstrare pentru trimiterile poștale interne este de 6 luni, iar pentru trimiterile externe este cel stabilit prin înțelegerile internaționale la care România este parte și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale la punctul de acces.

(3) Termenul de soluționare a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 3 luni pentru trimiterile poștale interne, iar pentru trimiterile externe este cel stabilit prin înțelegerile internaționale la care România este parte și se calculează de la data introducerii reclamației.

(4) Reclamația prealabilă poate fi introdusă de expeditor sau de destinatar.

Art. 41. - (1) Termenul pentru introducerea acțiunii în justiție este de 6 luni pentru trimiterile poștale interne și de un an pentru cele externe.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se socotește de la data primirii răspunsului la reclamația prealabilă sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamația prealabilă introdusă în termen, de la expirarea termenului de soluționare a acesteia.

(3) Acțiunea nu poate fi introdusă dacă nu se face dovada introducerii reclamației prealabile în termen.

Art. 42. - (1) Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare valorii reale a prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parțială sau prin deteriorarea trimiterii, valoare care nu va depăși limitele prevăzute la art. 43. Pagubele indirecte și beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

(2) Expeditorul poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

Art. 43. - (1) Furnizorii de servicii poștale răspund pentru trimiterile poștale interne, după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;

3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poștale a omis încasarea rambursului de la destinatar;

4. cu întreaga sumă depusă la punctul de acces, pentru mandate, în condițiile prevăzute la art. 46;

5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful unui serviciu de trimitere recomandată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui asemenea serviciu;

6. cu suma reprezentând de 10 ori tariful pentru un colet care nu face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, indiferent de greutate;

b) în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare:

1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile de corespondență depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile de corespondență depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

3. cu cota-parte din despăgubirea prevăzută la lit. a) pct. 6, stabilită în raport cu greutatea lipsă sau cu greutatea conținutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

4. cu valoarea efectivă a prejudiciului, care nu poate depăși valoarea declarată și nici valoarea reală, luată în considerare la locul și în momentul prezentării coletului, a conținutului lipsă sau deteriorat, pentru coletele care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

(2) Furnizorii de servicii poștale răspund pentru telegrame, cu contravaloarea tarifelor încasate la depunerea la punctul de acces, în următoarele cazuri:

1. telegrama nu a fost livrată;

2. telegrama a fost livrată mai târziu decât ar fi ajuns prin serviciile poștale care utilizează transportul terestru;

3. conținutul telegramei a fost denaturat.

(3) Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

(4) Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

(5) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 și 3 nu pot depăși valoarea reală a bunului care face obiectul trimiterii poștale.

(6) În afara despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale la punctul de acces.

(7) În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adăugată, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tarifele aplicabile pentru serviciul poștal standard.

Art. 44. - (1) În toate cazurile menționate la art. 43 furnizorul de servicii poștale este exonerat de răspundere în următoarele situații:

a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
b) paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terțe persoane pentru care furnizorul de servicii nu este chemat, potrivit legii, să răspundă;
c) trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar;
d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

(2) Furnizorul de servicii poștale nu răspunde pentru trimiterile poștale în cazurile care nu sunt menționate la art. 43.

Art. 45. - Trimiterile poștale care nu au putut fi livrate destinatarilor și nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii poștale după expirarea termenului de introducere a reclamației prealabile și de păstrare prevăzut la art. 40 alin. (2).

Art. 46. - (1) Furnizorii de servicii poștale sunt răspunzători de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandate până în momentul în care acestea au fost plătite, în condițiile prevăzute de regulile aplicabile acestui serviciu, stabilite potrivit art. 27.

(2) Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora la punctele de acces, rămân, definitiv câștigate, furnizorilor de servicii poștale.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) nu pot fi primite reclamații referitoare la mandatele în cauză, indiferent de motivul sau obiectul acestora.

(4) Tarifele percepute de furnizorii de servicii poștale pentru serviciul de mandate nu se restituie, chiar dacă mandatele rămân neplătite, cu condiția ca neplata să nu fie imputabilă furnizorului de servicii poștale.

Art. 47. - Furnizorul de servicii poștale răspunde pentru trimiterile poștale externe în conformitate cu prevederile instrumentelor internaționale ratificate sau aprobate de România.

Art. 48. - Expeditorii răspund față de furnizorii de servicii poștale pentru daunele rezultate din natura periculoasă a bunurilor care fac obiectul trimiterilor poștale și pentru cele care se datorează ambalajului insuficient, în limita valorii daunelor și a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poștale ale căror trimiteri poștale au fost deteriorate din această cauză.

CAPITOLUL XII
Autoritatea de reglementare

Art. 49. - (1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță autoritatea de reglementare respectă următoarele principii:

a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal;
b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, de vârstă înaintată, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demografică redusă;
c) promovarea eficienței economice a furnizorilor de servicii poștale;
d) asigurarea sustenabilității economice a activităților pe care furnizorii de servicii poștale sunt obligați sau autorizați să le efectueze.

(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanțe atribuțiile autorității de reglementare sunt îndeplinite de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

(3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită:

a) să ia orice măsuri necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonanțe;
b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonanțe, a măsurilor luate în aplicarea acesteia, precum și a drepturilor și obligațiilor rezultate din autorizațiile acordate sau recunoscute ca valabile pe baza prezentei ordonanțe, putând lua orice măsuri pe care le apreciază necesare în acest scop.

(4) Autoritatea de reglementare poate delega îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (3) unei alte persoane juridice de drept public.

Art. 50. - Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii poștale orice informații necesare în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 49 alin. (3).

Art. 51. - (1) Pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 49 alin. (3) lit. b) autoritatea de reglementare percepe un tarif de monitorizare anual, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri a furnizorilor de servicii poștale autorizați în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) În cazul în care autoritatea de reglementare a delegat îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 49 alin. (3) lit. b) unei alte persoane juridice de drept public, tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) va fi perceput de către această persoană.

(3) Sumele rezultate din încasarea tarifului de monitorizare se rețin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziția autorității de reglementare sau a persoanei juridice prevăzute la alin. (2), după caz, și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii.

(4) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârșitul exercițiului bugetar ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor.

(5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (1) este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exercițiu financiar, din care se scad sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată.

Art. 52. - În cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3), (5) și (6), art. 6 alin. (2) și (3), art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 11 lit. e), art. 15 alin. (4), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (3) și (5), art. 19, art. 22 alin. (2), (5) și (6), art. 24 alin. (3), (4), (5) și (6), art. 27, art. 28, art. 29 alin. (3), art. 30, art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (3) și art. 36 alin. (1), în care autoritatea de reglementare este împuternicită să stabilească anumite obligații sau anumite condiții, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită să stabilească sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligații, condiții, standarde, reguli, proceduri sau termene.

Art. 53. - Autoritatea de reglementare participă la negocierea sau semnarea acordurilor internaționale cu autoritățile de reglementare în domeniul poștal ale altor țări.

CAPITOLUL XIII
Regim sancționator și dispoziții procedurale

Art. 54. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe revine autorității de reglementare, care acționează prin personalul de control împuternicit în acest scop.

(2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atribuții de supraveghere și control în domeniul comunicațiilor.

Art. 55. - În exercitarea atribuțiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autorității de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii poștale informațiile care îi sunt necesare, menționând baza legală și scopul solicitării, și poate stabili termene până la care aceste informații să îi fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută de prezenta ordonanță.

Art. 56. - (1) Personalul de control, împuternicit în acest scop, al autorității de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2) poate să solicite declarații sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe; de asemenea, este autorizat să facă inspecții inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și să primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări.

(2) La solicitarea personalului de control, împuternicit în acest scop, al autorității de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2), ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligați să acorde tot sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevăzute la alin. (1).

Art. 57. - (1) Autoritățile publice și instituțiile publice sunt obligate să permită personalului de control, împuternicit în acest scop, al autorității de reglementare sau, după caz, al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2) accesul la documentele, datele și informațiile deținute de acestea, în măsura în care sunt necesare îndeplinirii atribuțiilor de control ale autorității de reglementare sau, după caz, ale persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2), fără a se putea opune caracterului de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date și informații.

(2) Personalul de control, împuternicit în acest scop, primind acces la documentele, datele și informațiile menționate la alin. (1), este ținut de respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date și informații.

Art. 58. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni:

1. depunerea la un punct de acces a următoarelor categorii de trimiteri poștale:

a) trimiteri poștale constând în bunuri care, prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
b) trimiteri poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;
c) trimiteri poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs, cu excepția cazurilor în care se prezintă o autorizație specială dată de organele competente;
d) trimiteri poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, cu încălcarea condițiilor obligatorii prevăzute prin aceste dispoziții;

2. introducerea în trimiterile poștale cu tarif inferior a unor trimiteri poștale pentru care sunt stabilite tarife superioare sau tarife care prin însumare depășesc tariful trimiterii în care au fost introduse;

3. francarea trimiterilor poștale cu timbre decupate din efecte poștale sau din alte formulare cu marcă poștală imprimată ori cu mărci poștale întrebuințate sau prin oricare alt mijloc fraudulos;

4. împiedicarea instalării cutiilor poștale sau a instalațiilor fizice care constituie puncte de contact;

5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor poștale sau a instalațiilor fizice care constituie puncte de contact ori deschiderea lor neautorizată;

6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafața unui obiect a oricăror semne, inscripții, mărci, embleme sau alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile poștale sau cu instalațiile fizice care constituie puncte de contact;

7. introducerea în cutiile poștale sau în instalațiile fizice care constituie puncte de contact a unor bunuri care pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

8. încălcarea drepturilor acordate furnizorilor de servicii poștale în temeiul art. 11;

9. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2); 10. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 8, 9 sau 10;

11. prestarea sau oferirea către public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat, în temeiul art. 12, unui furnizor de serviciu universal, fără consimțământul acestuia;

12. colectarea trimiterilor de corespondență care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmată de livrarea acestora către alte persoane decât furnizorul de serviciu universal căruia i-a fost rezervat dreptul de a presta serviciul în cauză, fără consimțământul acestuia din urmă;

13. utilizarea de semne, inscripții, mărci, embleme, ștampile sau orice alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cele utilizate de un furnizor de serviciu universal;

14. prestarea sau oferirea către public de servicii poștale de către persoane care nu sunt autorizate să furnizeze servicii poștale în sensul prezentei ordonanțe;

15. prestarea sau oferirea către public a altor servicii poștale decât cele pentru care a fost obținută licența individuală sau autorizația generală;

16. nerespectarea obligațiilor prevăzute în licențele individuale sau a obligațiilor care incumbă titularilor autorizației generale, stabilite potrivit prevederilor art. 15 sau ale art. 16, după caz;

17. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1), (2), (4) sau (5), art. 23, 24 sau 25;

18. încălcarea prevederilor art. 26;

19. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 27;

20. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 28, art. 29 alin. (1) și (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2), art. 35 sau art. 37;

21. furnizarea de informații inexacte sau nefurnizarea informațiilor solicitate conform prevederilor art. 50;

22. furnizarea de documente, înregistrări și evidențe într-o formă incompletă în timpul controlului desfășurat conform prevederilor art. 54-57;

23. refuzul de a se supune unui control desfășurat conform prevederilor art. 54-57.

Art. 59. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 58 se sancționează astfel:

a) cele de la pct. 1-8, cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei;
b) cele de la pct. 9-23, cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru furnizorii de servicii poștale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000.000 lei, cu o amendă în sumă de până la 5% din cifra de afaceri; de asemenea, în situațiile în care gravitatea faptei o justifică, autoritatea de reglementare poate decide, după caz, respingerea cererii de acordare a licenței individuale, neacordarea autorizației generale ori retragerea licenței individuale sau a autorizației generale.

(2) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.

(3) Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 58 pct. 9-23 se face ținându-se seama de gravitatea faptei și a consecințelor sale asupra concurenței, după criteriile cifrei de afaceri a contravenientului și ale cotei de piață deținute de acesta.

Art. 60. - (1) Autoritatea de reglementare poate obliga furnizorii de servicii poștale la plata unor amenzi administrative în sumă de până la 100.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată și data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina:

a) să furnizeze în mod complet și corect informațiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 50 sau 55;
b) să se supună controlului prevăzut la art. 54-57;
c) să se conformeze în termenul stabilit măsurilor luate de autoritatea de reglementare sau, după caz, de persoana juridică prevăzută la art. 54 alin. (2), în temeiul atribuțiilor de control menționate la art. 54.

(2) Nivelul maxim al amenzilor administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.

(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziția autorității de reglementare, și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii.

Art. 61. - (1) Contravențiile prevăzute la art. 58 se constată de către personalul de control, împuternicit în acest scop, al autorității de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2), iar cele prevăzute la art. 58 pct. 1-8, și de către ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne.

(2) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 58 pct. 1-8 se aplică de către personalul de control prevăzut la alin. (1) sau de către ofițeri sau subofițeri din cadrul Ministerului de Interne.

(3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 58 pct. 9-23, precum și amenzile administrative prevăzute la rității de reglementare sau ale persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2).

(4) Actul prin care se aplică sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 58 sau amenzile administrative prevăzute la art. 60, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Art. 62. - Bunurile ce fac obiectul contravențiilor prevăzute la art. 58 pct. 1 vor fi confiscate și valorificate, în condițiile legii.

Art. 63. - În măsura în care prezenta ordonanță nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 58 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 64. - Orice persoană care utilizează sau divulgă în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță documente sau informații cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată și la repararea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL XIV
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 65. - (1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației este organul administrației publice centrale care are sarcina de a organiza și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor ce rezultă pentru România din actele Uniunii Poștale Universale și din alte instrumente juridice internaționale în domeniul poștal la care România este parte.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației reprezintă administrația poștală română în relațiile cu toate organizațiile internaționale.

(3) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației poate delega îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2) altor persoane juridice, de drept public sau de drept privat.

Art. 66. - În situații excepționale, precum stare de asediu, stare de urgență, dezastre sau calamități, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale și cu celelalte instituții din sistemul național de apărare, poate dispune reorganizarea, restrângerea sau suspendarea temporară a serviciilor poștale, făcând publică această decizie.

Art. 67. - Autorizațiile existente rămân valabile timp de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, perioadă în care, la cerere, acestea trebuie înlocuite cu autorizația generală sau licența individuală, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, respectând termenul de valabilitate din autorizația inițială, fără a fi necesară achitarea unei noi taxe de autorizare.

Art. 68. - Organizarea evidenței contabile separate, potrivit art. 24, de către furnizorii de servicii poștale care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, sunt autorizați să presteze asemenea servicii în baza Legii serviciilor poștale nr. 83/1996 se va realiza în termen de 6 luni de la această dată. În situații excepționale autoritatea de reglementare poate autoriza prelungirea acestui termen cu încă 6 luni.

Art. 69. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) Legea serviciilor poștale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.156 din 22 iulie 1996;
b) Ordonanța Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor poștale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 din 31 august 1999;
c) Legea nr. 5/2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.61 din 5 februarie 2001;
d) orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 ianuarie 2002.
Nr. 31.


ANEXĂ

Taxele de autorizare pentru servicii poștale:

a) pe raza unei localități cu:

- până la 100.000 de locuitori: 3.000.000 lei;
- între 100.000-500.000 de locuitori: 5.000.000 lei;
- mai mult de 500.000 de locuitori: 9.000.000 lei;

b) pe raza unui județ: 15.000.000 lei;

c) pe raza a 5 sau mai multe județe sau pe teritoriul național: 50.000.000 lei.


Duminică, 14 iulie 2024, 01:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.