ORDONANȚĂ nr.16 din 24 ianuarie 2002
privind contractele de parteneriat public-privat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 94/2 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță are ca obiect reglementarea proiectării, finanțării, construcției, exploatării, întreținerii și transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public-privat.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanțe, următorii termeni sunt definiți astfel:

a) bun public - un bun care aparține domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1)-(4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia sau un bun privat al statului, astfel cum este definit la art. 4 din aceeași lege;
b) proiect public-privat - un proiect care se realizează în întregime sau în majoritate cu resurse financiare proprii ori atrase de către un investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, din care va rezulta un bun public;
c) investitor privat - orice persoană juridică sau o asociație de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă să întreprindă una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanțare, construcție sau exploatare a unui bun public pe cont propriu și în baza principiilor comerciale;
d) companie de proiect - o societate comercială rezidentă în România, funcționând în baza legii, având drept unic scop un proiect public-privat;
e) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care statuează drepturile și obligațiile autorității publice și ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcționare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanțare, construcție sau exploatare a unui bun public, pe o durată de timp determinată, dar nu mai mare de 50 de ani;
f) tarif de utilizare - suma plătită de fiecare utilizator de bun public pentru accesul la acel bun public și la serviciile oferite de compania de proiect;
g) autoritate publică centrală - Guvernul României reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autorități ori instituții publice, responsabile pentru proiectele publicprivate de interes național;
h) autoritatea administrației publice locale - organismul de decizie publică constituit și funcționând, după caz, la nivelul județului, municipiului, orașului sau comunei, responsabil pentru proiectele public-private de interes local. Termenii "autoritate publică centrală" și "autoritate publică locală" se utilizează sub denumirea comună de autoritate publică și acesta se interpretează potrivit competențelor legale și tipului bunului public;
i) acord de proiect - actul juridic încheiat între autoritatea publică și investitor în vederea definirii parteneriatului dintre părți pe durata pregătirii unui proiect public-privat.

CAPITOLUL II
Inițierea proiectului

Art. 3. - (1) Inițiativa unui proiect public-privat aparține autorității publice.

(2) Pentru inițierea proiectului public-privat inițiatorul întocmește un studiu de prefezabilitate.

(3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate cad în sarcina inițiatorului.

Art. 4. - Autoritatea publică este obligată să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, intenția de inițiere a unui proiect în condiții de parteneriat public-privat.

Art. 5. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării intenției de inițiere a unui proiect de parteneriat public-privat autoritatea publică primește scrisori de intenție din partea investitorilor interesați.

(2) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) autoritatea publică va selecționa cele mai bune oferte exprimate în termeni tehnici, economici și financiari de către investitori.

(3) În cazul în care nu au fost depuse scrisori de intenție în termenul prevăzut la alin. (1), proiectul poate fi reluat numai prin inițierea unei noi proceduri complete.

Art. 6. - (1) Pe baza selecției scrisorilor de intenție exprimate autoritatea publică încheie cu fiecare dintre investitorii care îndeplinesc condițiile conținute în anunțul publicat în conformitate cu prevederile art. 4 câte un acord de proiect.

(2) Acordul de proiect trebuie să definească precis obligațiile și drepturile fiecărei părți, precum și modalitățile de stingere reciprocă a obligațiilor. Forma și conținutul acordului de proiect se stabilesc prin norme metodologice.

(3) Pentru negocierea condițiilor de realizare a proiectului, pe baza clauzelor acordului de proiect și a studiului de prefezabilitate, autoritatea publică numește prin ordin sau decizie, după caz, una sau mai multe comisii de specialiști care să analizeze toate aspectele economice, financiare, tehnice și juridice ale proiectului.

(4) Comisia numită conform alin. (3) va prezenta autorității publice rezultatele negocierii condițiilor de realizare a proiectului și propunerile de continuare a negocierii pe baza studiului de fezabilitate.

(5) Pe parcursul negocierilor membrii numiți în comisia de negociere nu pot fi revocați sau înlocuiți.

Art. 7. - (1) În paralel cu negocierile cu investitorii autoritatea publică elaborează studiul de fezabilitate al proiectului.

(2) Studiul de fezabilitate este proprietatea exclusivă a autorității publice.

CAPITOLUL III
Contractul de proiect

Art. 8. - (1) Pe baza conținutului studiului de fezabilitate și a rezultatelor negocierilor purtate în conformitate cu prevederile art. 6 autoritatea publică va continua negocierile cu investitorii. În urma acestei negocieri autoritatea publică emite o decizie cuprinzând lista investitorilor, ierarhizați pe criteriul celei mai bune oferte în termeni tehnicoeconomici și financiari.

(2) Împotriva deciziei menționate la alin. (1) orice investitor poate depune la autoritatea publică o contestație scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Autoritatea publică este obligată să analizeze toate contestațiile depuse în termen și să transmită fiecărui contestatar un răspuns în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

(4) La finalizarea procedurii de depunere și rezolvare a contestațiilor autoritatea publică intră în negocierea finală a unui contract de proiect cu investitorul cel mai bine clasat.

(5) În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect, autoritatea publică va începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori selecționați, în ordinea înscrierii pe lista investitorilor selecționați, până la obținerea unui rezultat favorabil.

(6) Nefinalizarea unui contract de proiect cu nici unul dintre investitorii selecționați obligă autoritatea publică la reluarea întregii proceduri.

(7) În cazul în care părțile au decis continuarea proiectului, acestea vor proceda la pregătirea și negocierea termenilor și clauzelor contractului de proiect.

(8) Acordul părților privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între părți se include în conținutul contractului de negociere.

Art. 9. - În vederea elaborării și negocierii contractului de proiect autoritatea publică numește o comisie de negociere.

Art. 10. - Contractul de proiect în formă negociată este supus spre aprobare Guvernului sau autorității locale, în funcție de nivelul său de competență.

Art. 11. - (1) La finalizarea contractului de proiect compania de proiect transferă, cu titlu gratuit, bunul public autorității publice, în bună stare, exploatabil și liber de orice sarcină sau obligație.

(2) Proprietățile rezultate prin implementarea proiectului și terenurile ocupate de proiect nu pot fi înstrăinate, ipotecate, gajate sau să se constituie în garanții pentru terți.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 12. - (1) Delimitarea terenurilor, a culoarelor și a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează în baza documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice.

(2) Pentru proiectele public-private de interes național terenurile aflate în proprietatea privată a județului, municipiului, orașului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriază potrivit dispozițiilor art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și intră în proprietatea publică a statului.

(3) Terenurile aflate în proprietatea privată a statului pe care se execută proiecte de parteneriat public-privat, inclusiv cele destinate amplasării instalațiilor, clădirilor și dotărilor aferente, și terenurile expropriate potrivit prevederilor alin. (2) trec gratuit în administrarea companiei de proiect, prin hotărâre a Guvernului.

(4) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1)-(3) nu se percep taxe sau impozite.

Art. 13. - (1) Proiectelor de parteneriat public-privat le sunt aplicabile prevederile legale privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie.

(2) Contractarea proiectelor de parteneriat public-privat nu intră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice.

Art. 14. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe autoritatea publică va elabora norme metodologice cu privire la tipurile de proiecte de parteneriat public-privat, modalitatea de definire a proiectelor, forma și conținutul studiilor de prefezabilitate și fezabilitate, stabilirea criteriilor de analiză a eligibilității investitorilor, metodologia de calcul al costurilor de proiect și al costului comparativ de referință, forma și conținutul acordului și ale contractului de proiect, precum și definirea matricei de repartiție a riscurilor de proiect care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 24 ianuarie 2002.
Nr. 16.


Sâmbătă, 10 decembrie 2022, 10:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.