DECRET nr.378 din 14 octombrie 1960
pentru modificarea unor dispozitii, in legatura cu reorganizarea activitatii Notariatului de Stat, din Decretul nr. 40/1953 privitor la procedura succesorala notariala, Decretul nr. 2142/1930 pentu functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, Decretul Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, Decretul Lege nr. 511/1938 pentru punerea in aplicare in Bucovina a legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, Legea nr. 163/1946 pentru inlocuirea provizorie cu carti de evidenta funciara a cartilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, Legea nr. 241/1947 pentru punerea in aplicare in Transilvania a legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul regat in carti de publicitate funciara, Codul de procedura civila si din alte acte normative
Textul actului publicat în B.Of. nr. 22/22 oct. 1960

Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane decreteaza:

Art. 1. - Decretul nr.40 din 22 ianuarie 1953 privitor la procedura succesorala notariala se modifica dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 2 se introduce articolul 21, care va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Notariatele de stat deschid procedura succesorala si procedeaza la intocmirea inventarului si la luarea celorlalte masuri de conservare a bunurilor ramase de pe urma defunctului, la cererea oricarei persoane interesate, a procuratorului sau a comitetului executiv al sfatului popular. Tot astfel, in interesul statului, al mostenitorilor sau pentru apararea altor interese legitime, ele pot proceda si din oficiu.

Comitetul executiv al sfatului popular al ultimului domiciliu al defunctului este obligat sa ceara deschiderea procedurii succesorale, atunci cand are cunostinta ca mostenirea cuprinde bunuri imobile."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Notarul de stat poate face singur inventarierea sau sa delege pe secretarul notariatului de stat. In cazul cand in localitatea unde a avut loc decesul nu exista notariat de stat, precum si in cazuri urgente, inventarierea poate fi efectuata, din oficiu sau la cererea notariatului de stat, si de un delegat al comitetului executiv al sfatului popular local. Secretariatul notariatului de stat sau delegatul comitetului executiv al sfatului popular local se vor conforma, in cazurile aratate mai sus, dispozitiile art. 4, 5 si 9. Celelalte masuri de conservare se iau numai de notarul de stat."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - In cazurile prevazute de art. 21 notarul de stat se transporta la ultimul domiciliu al celui decedat si ia informatii despre numele si domiciliul mostenitorilor, despre bunurile succesorale si locul unde se gasesc, precum si despre existenta vreunui testament."

4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Notarul de stat, dupa ce a constatat ca de pe urma unei persoane decedate au ramas bunuri, cheama inaintea sa pe toti mostenitorii presupusi si pe legatari."

5. Articolul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"La termenul fixat, notarul de sfat stabileste numarul si calitatea mostenitorilor, compunerea masei succesorale, precum si intinderea drepturilor acestora".

6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Daca mostenitorii contesta calitatea ori intinderea dreptului vreunuia dintre ei sau compunerea masei succesorale, notarul de stat constata printr-o incheiere neintelegerile ivite, indruma partile sa ceara solutionarea lor pe cale judecatoreasca si suspenda procedura succesorala inceputa. In cazul in care, in termen de doua luni de la suspendarea procedurii succesorale, mostenitorii nu fac dovada ca s-au adresat instantei judecatoresti, sunt aplicabile dispozitiile art. 20 alin. II.Dupa solutionarea de catre instanta judecatoreasca a neintelegerilor dintre mostenitori, ei pot cere redeschiderea procedurii succesorale si eliberarea certificatului de mostenitor. Procedura succesorala poate fi de asemenea redeschisa, daca, mostenitorii, in urma intelegerii intervenite intre ei, renunta la actiune si sunt de acord sa ceara eliberarea certificatului de mostenitor."

7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Daca mostenitorii sunt cunoscuti, au acceptat mostenirea si este neindoielnic ca nu exista alti mostenitori, notarul de stat poate elibera certificatul de mostenitor si mai inainte de implinirea termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunii. De asemenea notarul de stat poate elibera deindata certificatul de mostenitor, in temeiul unui testament, daca acesta indeplineste conditiile legale de forma, nu contine dispozitii contrare legii si este cert ca nu aduce atingere drepturilor mostenitorilor rezervatari."

8. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - In cazul art. 15 alin. 1 si 2, precum si in cazul in care mostenitorii, care nu se inteleg, s-au adresat direct instantei judecatoresti in vederea impartirii mostenirii, eliberarea, certificarea, certificatului de mostenitor se face la cerere de notariatul de stat pe baza hotararii notariatului de stat competent."

9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - In cazul cand la trei termene succesive sorocite de notarul de stat, dintre care ultimul a fost fixat dupa trecerea a 6 luni de la deschiderea mostenirii, nu se prezinta nici unul dintre mostenitori, desi acestia au fost regulat citati, dar se constata ca cel putin unul dintre ei a acceptat mostenirea expres sau tacit, notarul de stat stabileste printr-o incheiere cine sunt mostenitorii acceptanti, care este averea ramasa si suspenda procedura succesorala. Pe baza incheierii, notarului de stat procedeaza la stabilirea taxei de indeplinire a procedurii succesorale si la comunicarea debitului catre organele financiare pentru incasarea taxei stabilite. Mostenitorii pot cere oricand notariatului de stat redeschiderea procedurii succesorale si eliberarea certificatului de mostenitor."

10. Dupa articolul 22 se introduce articolul 221, care va avea urmatorul cuprins:

"Art. 221. - In cazul in care notarul de stat constata ca nu au fost cuprinse toate bunurile succesorale in certificatul de mostenitor, el poate, cu consimtamantul tuturor mostenitorilor, sa faca un supliment de certificat pentru aceste bunuri, facandu-se mentiune despre aceasta in certificatul de mostenitor si in exemplarele eliberate mostenitorilor. Daca mostenitorii vor sa refaca imparteala, in acest caz vor cere instantei judecatoresti anularea certificatului de mostenitor si refacerea impartelii."

11. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Dupa eliberarea certificatului de mostenitor nu se va mai putea elibera alt certificat. Acei care au pretentii la mostenire ori au fost prejudiciati in alt fel prin eliberarea ori cuprinsul certificatului, pot cere in justitie anularea lui si stabilirea drepturilor lor. Pana la anularea prin hotarare judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada deplina in ce priveste calitatea de mostenitor si cota sau bunurile ce revin fiecarui mostenitor. In cazul anularii certificatului de mostenitor, notariatul de stat va elibera un nou certificat, potrivit hotararii definitive a instantei."

Art. 2. - Decretul nr.2142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Biroul registrelor centrale pentru caile ferate si canaluri, prevazut de legile I din anul 1868 si LXI din anul 1881 si regulamentul din 8 aprilie 1869, va functiona pe langa notariatului de stat din centrul regional Cluj."

Art. 3. - Decretul-lege nr.115 din 27 aprilie 1938, pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 71 alin. 2 va avea următorul cuprins:

"Titularul inscris in cartea funciara va putea cere notariatului de stat reducerea sumei maxime".

2. Articolul 81 pct. 25 va avea următorul cuprins:

"25. Incheierea de respingere a cererii de inscriere in cartea financiara si, dupa caz, plangerea impotriva unei atari incheieri sau actiunea in anularea inchiderii prin care s-a dispus inscrierea in cartea financiara.".

3. In cuprinsul art. 86 si 87 expresia "instanta de mostenire" se socoteste inlocuita prin aceea de "organul competent a dezbate mostenirea".

4. In cuprinsul art. 96-98, art. 101-102 si art. 136 alin. 2 expresiile "instanta cartii funciare principala" se socotesc inlocuite prin aceea de "notariat de stat la care se afla cartea principala", iar expresiile de "instanta cartii secundare" si "instanta secundara" din cuprinsul art. 96, 98 si 101-102 se socotesc inlocuite prin aceea de "notariat de stat la care se afla cartea secundara".

5. Articolul 100 va avea următorul cuprins:

"Art. 100. - Daca inscrierea facuta in cartea secundara se radiaza in urma unei hotarari judecatoresti prin care s-a rezolvat actiunea in anulare indreptata impotriva incheierii data de catre un notariat de stat in temeiul careia s-a facut inscrierea, incheierea de radiere se va comunica si notariatului de stat la care se afla cartea principala, pentru ca radierea sa se noteze la dreptul de ipoteca intabulata in cartea principala."

6. Articolul 103 va avea următorul cuprins:

"Art. 103. - Cererile nerezolvate, privitoare la ipoteca colectiva, depuse la notariatului de stat la care se afla cartea principala, ce a incetat sa fiinteze ca atare, se vor trimite de acest notariat de stat, la care urmeaza sa se afle cartea principala. Aceste cereri vor avea rangul dobandit prin inregistrarea lor la notariatul de stat la care s-a aflat cartea principala."

7. Articolul 108 va avea următorul cuprins:

"Art. 108. - Actiunea ce urmeaza sa fie notata se va depune, in copie legalizata de organul de urmarire sau de instanta judecatoreasca sesizata, la notariatul de stat la care se afla cartea funciara, in care urmeaza a se face notarea."

8. Articolul 109 va avea următorul cuprins:

"Art. 109. - Creditorul va putea cere notificarea actiunii pauliene, depunand in acest scop o copie legalizata de pe actiune, daca dovedeste printr-un inscris cu data certa ca dreptul sau de creanta s-a nascut inainte de actul atacat ca viclean."

9. In cuprinsul art. 118, termenul de "grefa" se socoteste inlocuit prin acel de "secretariat al notariatului de stat".

10. Articolul 120 va avea următorul cuprins:

"Art. 120. - Cererile si inscrisurile netimbrate sau neindestulator timbrate se vor primi si nota in mod provizoriu in cartea funciara, notandu-se si neachitarea taxei de timbru in partea cartii funciare in care urmeaza sa se faca inscrierea. Daca nu se aduce in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii dovada platii taxei de timbru, se va radia notarea."

11. Articolul 127 va avea următorul cuprins:

"Art. 127. - Actiunea in anulare sau plangere impotriva unei incheieri data de notariatul de stat cu privire la o carte funciara se vor nota din oficiu in cartea funciara."

12. Articolul 128 va avea următorul cuprins:

"Art. 128. - Tribunalul popular care a solutionat actiunea in anulare sau plangere va instiinta din oficiu notariatul de stat a carui incheiere a fost atacata despre introducerea sau neintroducerea in termen a recursului. Recursul se va nota din oficiu in cartea funciara. In cazul respingerii recursului, notarea acestuia se va radia din oficiu."

13. Articolul 129 va avea următorul cuprins:

"Art. 129. - Hotararea data de tribunalul popular sau de instanta de recurs va fi trimisa din oficiu notariatului de stat a carui incheiere a fost atacata. Notariatul de stat va inmana partilor hotararea. Inscrierea facuta in temeiul hotararii data de tribunalul popular sau de instanta de recurs isi va produce efectele de la inregistrarea cererii la notariatul de stat."

14. In cuprinsul art. 136 alin. 3, termenul "apel" se socoteste inlocuit cu acela de "plangere".

15. In cuprinsul art. 149 pct. 1 si 3, precum si in titlul sectiei a II-a din Capitolul VII, expresia "lucrari judecatoresti" se socoteste inlocuita cu aceea "lucrari ale notariatului de stat".

16. Articolul 150 se abroga.

17. Articolul 172 va avea următorul cuprins:

"Art. 172. - Notariatul de stat primind actele, va intocmi o incunostiintare prin care toti cei interesati sunt invitati sa arate motivat obiectiunile pe care le-ar avea cu privire la inscrierile facute in cartile funciare provizorii. Incunostiintarea se va afisa timp de 15 zile la notariatul de stat si la sfatul popular la localitatile in care se afla imobilul. Intamplator cuprinzand obiectiunile cu privire la inscrieri se pot inainta in termen de trei luni de la ultima zi de afisare."

18. Articolul 174 alin. 1 va avea următorul cuprins:

"Proiectele cartilor funciare, dimpreuna cu toate inscrisurile referitoare, vor fi inaintate comisiunei de control de pe langa notariatul de stat al regiunii, compusa dintr-un notar de stat al regiunii, dintr-un notar de stat delegat de notarul sef al regiunii, asistat de doi delegati ai Ministerului Justitiei, dintre care unul va fi conducator de carte funciara".

19. In cuprinsul art. 175 alin. 1, expresia "circumscriptii ale notariatelor de stat".

20. Articolul 178 va avea următorul cuprins:

"Art. 178. - Daca partile nu ajung la un acord, notariatul de stat va indruma la proces partea care, potrivit dreptului comun, are sarcina dovezii, statornicind in acest scop un termen, care nu va putea fi mai mare de o luna si se va socoti din ziua cand s-a dat incheierea de indrumare la proces."

21. Articolul 181 se abroga.

22. Articolul 185 va avea următorul cuprins:

"Art. 185. - Daca s-a constatat ca o carte funciara in intregime sau o parte insemnata a ei este cu totul obscura din cauza numeroaselor schimbari ivite, fie in cuprinsul imobilelor, fie in persoana proprietarilor sau pentru orice alta cauza, Ministerul Justitiei, in urma raportului notariatului de stat competent, va putea sa ordone o noua intocmire a cartii funciare, aplicandu-se in acest caz dispozitiile legii de fata."

23. Articolele 187, 188 si 190 se abroga.

24. Pe data punerii in aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanta", "instanta funciara", "instanta de carte funciara", "tribunal popular", "tribunal popular de carte funciara", precum si acelea de "judecator", "judecator delegat", "judecator de carte funciara", "judecator insarcinat cu conducerea instantei de carte funciara", folosite in art. 3, 9, 16, 31, 37, 40, 41, 45, 52-56, 60, 63, 71 alin. 1, 72, 83 alin. 3, 86, 88, 92, 96, 97, 99, 102, 106, 110, 113, 115, 116, 121, 124, 126, 130 alin. ultim, 133, 135-138, 162, 164-168, 171, 173, 174 alin. 3, 175 alin. 3 si 4, 177, 182 si 183, se socotesc inlocuite in mod corespunzator prin denumirile de "notariat de stat" si "notariat de stat" si "notar de stat".

Art. 4. - Pe data punerii in aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanta" si "instanta de carte funciara", folosite in art. 12, 15, 21 si 39 din Decretul-lege nr.511 din 15 octombrie 1938 pentru punerea in aplicare in Bucovina a legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare se socotesc inlocuite in mod corespunzator prin denumirea de "notariat de stat".

Art. 5. - Legea nr. 163 din 14 martie 1946 pentru inlocuirea provizorie cu carti de evidenta funciara a cartilor funciare distruse, sustrase sau pierdute se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - In cazul cand, dupa ce s-a inregistrat o cerere pentru intocmirea unei carti de evidenta funciara, se introduce o alta cerere privitor la acelasi imobil, cea de a doua se va rezolva numai dupa ce se va fi rezolvat cea dintai Cand cererile se exclud din pricina ca ele emana de la autori diferiti si posesiunea fiecaruia dintre acestia este dovedita cu certificate, potrivit art. 7 pct. 1, notarul de stat va cita partile si, dupa ascultarea lor si eventual administrarea probelor la fata locului, va constata care dintre ei are posesiunea mai calificata si va dispune, prin incheiere, intocmirea cartii de evidenta funciara in favoarea dobanditorului respectiv."

2. Pe data punerii in aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanta", "sectie de carte funciara", si "circumscriptie judecatoreasca" ori acelea de "judecator", "judecator delegat" si "judecator de carte funciara", folosite in art. 1, 6, 12-14, 20 si 31 din Legea nr. 163 din 14 martie 1946 se socotesc inlocuite in mod corespunzator prin denumirile de "notariat", "circumscriptie a notariatului de stat" si "notar de stat".

Art. 6. - Legea nr. 241 din 12 iulie 1947 pentru punerea in aplicare in Transilvania a legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare din 27 aprilie 1938, se modifica dupa cum urmeaza:

1. In cuprinsul art. 6 alin. 3, temeiul de "actiune", se socoteste inlocuit cu acela de "cerere".

2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - Notariatul de stat va intocmi o incunostiintare, care se va afisa cu cel putin 15 zile inainte de inceperea lucrarilor de verificare la notariatul de stat si la sfatul popular al localitatii in care urmeaza sa se faca lucrarile, invitandu-se prin aceasta toti acei care contesta vreo inscriere in protocol, pretinzand inscrierea in favoarea lor a unui drept, sa-si formuleze obiectiunile."

3. Articolul 34 alin. ultim va avea următorul cuprins:

"Daca partile nu se inteleg, notarul de stat le va indruma la instanta judecatoreasca, efectuand rectificarile necesare in temeiul hotararii judecatoresti definitive".

4. Articolul 39 alin. 3 va avea următorul cuprins:

"Contestatiile vor fi notate in cartea funciara si trimise spre rezolvare instantei judecatoresti".

5. Articolul 39 alin. 4 si 5 se abroga.

6. Pe data punerii in aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanta", "de carte funciara a tribunalului popular", "tribunal popular", precum si acelea de "judecator", "judecator delegat", folosite in art. 6, 9, 11, 25, 26, 28, 30, 31, 33-39 si 41 din Legea nr. 241 din 12 iulie 1947 se socotesc inlocuite in mod corespunzator prin denumirile de "notariat de stat" si "notar de stat".

Art. 7. - Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul regat in carti de publicitate funciara se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 38 se adauga un alineat final cu următorul cuprins:

"Cartile de publicitate funciara vor fi tinute de notariatele de stat".

2. Pe data punerii in aplicare a prezentului decret denumirile de "instanta", "instanta de carte funciara", "sectie de carte funciara" folosite in art. 19, 23, 34 si 35 din Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 se socotesc inlocuite in mod corespunzator prin denumirile de "notariat de stat" si "notar de stat".

Art. 8. - Codul de procedura civila se modifica dupa cum urmeaza:

1. Art. 477 alin. 2 va avea următorul cuprins:

"Tribunalul popular va aduce la cunostinta notariatului de stat in circumscriptia caruia se afla imobilul ale caruia se urmaresc, incheierea de incuviintare a acestei urmari spre a fi transcrisa in registrele de mutatiuni imobiliare tinute de notariatul de stat".

2. Alin. 1 si 2 ale articolului 501 vor avea următorul cuprins:

"Dupa fixarea termenului de vanzare, presedintele tribunalului popular va cere notariatului de stat in raza caruia se afla bunul nemiscator care se urmareste, sa caute in registrul ipotecilor si sa faca o lista speciala de toate inscriptiile, transcriptiile de privilegii sau ipoteci, ce exista asupra nemiscatorului urmarit. Notariatul de stat este obligat sa inainteze lista ceruta in termen de 5 zile".

3. Art. 551 alin. 4 va avea următorul cuprins:

"Aceasta ordonanta se va transcrie in registrele de mutatii tinute de notariatul de stat care functioneaza in circumscriptia tribunalului popular care a savarsit urmarirea".

4. Pe data punerii in aplicare a prezentului decret, denumirile de "tribunal popular", "judecator" si "grefier", folosite in art. 552, 710, 711 si 714-716 se socotesc inlocuite in mod corespunzator prin denumirile de "notariat de stat", "notar de stat" sau "secretar".

Art. 9. - Pe data punerii in aplicare a prezentului decret, denumirile de "tribunal popular", "tribunal popular de carte funciara", "instanta", "instanta funciara", "instanta de carte funciara", "sectie de carte funciara" sau "grefa", precum si acela de "presedinte", "judecator", "judecator delegat", "magistrat", "judecator de carte funciara" sau "grefier", folosite in Codul civil, precum si in orice alte legi, in legatura cu transcrirea sau inscrierea actelor de stramutare si urmarire a proprietatii, inscriptia privilegiilor, ipotecilor si amanetelor si operatiunile de carte funciara, se socotesc inlocuite in mod corespunzator prin denumirile de "notariat de stat", "notariat de stat" sau "secretar".

Art. 10. - Decretul nr.40 din 22 ianuarie 1953 privitor la procedura succesorala notariala se va republica cu modificarile lui ulterioare, procedandu-se la o noua numerotare a articolelor.

Presedintele Prezidiului
Marii Adunari Nationale,
ION GHEORGHE MAURER

Secretarul Prezidiului
Marii Adunari Nationale,
GHEORGHE STOICA


Marți, 05 decembrie 2023, 14:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.