DECRET-LEGE nr.511 din 13 octombrie 1938
pentru punerea in aplicare in Bucovina a legii pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 240/15 oct. 1938


CAROL al II-lea,
Prin gratia lui Dumnezeu si vointa nationala, Rege al Romaniei,
La toti de fata si viitori, sanatate:
Asupra raportului presedintelui Consiliului Nostru de Ministri al ministrului Nostru secretar de Stat la Departamentul Justitiei cu Nr. 101.738 din 1938;
Vazand jurnalul Consiliului de Ministri cu Nr. 2.555 din 1938;
Vazand avizul Consiliului Legislativ Nr. 24 din 1938;


In temeiul art. 98 din Constitutiune,


Am decretat si decretam:

LEGE
pentru punerea in aplicare in Bucovina a legii pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare

Art. 1
Se pune in aplicare in tot cuprinsul Bucovinei, pe data de 15 Octomvrie, legea pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare din 27 Aprilie 1938, prin derogare dela art. 147 al acestei legi cu modificarile de mai jos.

Art. 2
Constituirea, transmiterea, modificarea si stingerea drepturilor reale imobiliare se va face potrivit prevederilor legii pentru unificarea cartilor funciare.
De asemenea aceeasi lege determina efectele inscrierii drepturilor personale, a raporturilor si faptelor juridice ce pot fi notate in cartea funciara.

Art. 3
In toate cazurile cand legislatiunea romana acorda un privilegiu, fie general, fie imobiliar, sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept ori creanta, se va putea cere inscrierea acelor drepturi in cartea funciara.

Art. 4
Inscrierea ipotecii legale sau a privilegiilor se va face in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptiune ipotecara.
In cazurile prevazute de art. 67-71 inclusiv din legea pentru unificarea cartilor funciare, se va proceda potrivit normelor acolo prevazute.

Art. 5
Ipotecile legale sau privilegiile se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere.

Art. 6
Ipotecile si privilegiile capata rang si se conserva prin inscrierea lor in cartea funciara, potrivit prevederilor legii pentru unificarea cartilor funciare.
Se excepteaza dela regulele de mai sus, privilegiul cheltuielilor de judecata, precum si privilegiile Statului, care prin diferite legi sunt scutite de formalitatea inscriptiunii.

Art. 7
In caz de absenta, cel ce a posedat un lucru nemiscator in conditiunile legii, timp de 30 de ani, socotit dela declaratiunea de absenta a celui disparut, va putea cere inscrierea dreptului uzucapat.

Art. 8
Posesiunea ceruta in vederea uzucapiunii trebuie sa indeplineasca conditiunile cerute de codul civil extins.
Posesiunea anterioara punerii in aplicare a acestei legi, numai atunci va fi luata in seama, daca indeplineste conditiunile cerute atat de legea locala, cat si de codul civil.

Art. 9
Cei pusi in posesiune definitiva a averii unui absent, vor putea cere inscrierea dreptului de proprietate asupra imobilelor acelei averi, in temeiul jurnalului de punere in posesiune, fara a aduce vreo atingere drepturilor ce rezulta din aplicarea art. 117 si 118, din codul civil.

Art. 10
Dreptul de proprietate dobandit pe cale de accesiune se va putea inscrie in cartea funciara in temeiul unei hotarari judecatoresti, data dupa ascultarea partilor interesate si pe baza unei expertize facute de catre vreo persoana autorizata din cele indicate la art. 40 din prezenta lege.

Art. 11
In caz de divort prin consimtamant mutual, inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in favoarea copiilor, astfel cum este stabilit prin art. 285 din codul civil, se va incuviinta in temeiul procesului-verbal incheiat de tribunal potrivit art. 263 din codul civil, care va arata si imobilele asupra carora urmeaza sa se faca inscrierea. In acest scop, soti vor fi datori sa prezinte si sa depuna la tribunal, pe langa actele enumerate la art. 262, si o declaratiune cuprinzand datele privitoare la imobilele ce urmeaza a fi inscrise pe numele copiilor.
Daca divortul se pronunta pentru cauze determinate, inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in favoarea copiilor se va face in temeiul sentintei de divort, prin care se recunoaste drepturile copiilor, inscriindu-se totdeodata si uzufructul legal ce se cuvine sotului vinovat.
In ambele cazuri justificarea inscrierii provizorii se va face in temeiul extractului din registrul de stare civila, in care s-a mentionat hotararea desavarsita de divort.

Art. 12
In cazul prevazut de art. 51 din legea pentru unificarea cartilor funciare, instanta va incuviinta inscrierea provizorie a radierii dreptului de ipoteca, daca oferta reala si consemnatiunea facandu-se potrivit prevederilor legale, se alatura la cererea de radiere si un certificat eliberat de catre institutiunea unde s-a efectuat consemnatiunea, prin care se atesta ca debitorul a renuntat la dreptul de a retrage suma consemnata.

Art. 13
Se vor putea nota in cartea funciara, in afara de cele prevazute in art. 81 din legea pentru unificarea cartilor funciare si urmatoarele:
1. Trimeterea in posesiune provizorie asupra vreunui imobil apartinand absentului;
2. Sentinta de admitere a moratoriului;
3. Actele de urmarire, care potrivit dispozitiunilor legilor executionale sunt supuse transcrierii in registrele de publicitate, in cazul cand se urmareste imobilul sau veniturile sale, precum si ordonanta de adjudecare prevazuta de art. 558 din codul de procedura civila.
4. Poprirea unei creante ipotecare.

Art. 14
Notarea actelor de urmarire in cartea funciara va produce efectele transcrierii din sistemul de publicitate al legiuirii romane.
Termenul de recurs contra ordonantelor de adjudecare va curge dela data notarii, iar intabularea se va face in temeiul ordonantei de adjudecare desavarsita.

Art. 15
Ordonanta prin care se dispune facerea popririi asupra unei creante ipotecare se va comunica din oficiu instantei de carte funciara, care dupa notare, o va comunica tertiului poprit.
Se vor aplica si in acest caz dispozitiunile prevazute la art. 73 din legea pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare.
Daca dupa notarea popririi, cesionarul creantei ipotecare cere inscrierea cesiunii in favoarea sa, instanta va incuviinta inscrierea sub rezerva dreptului creditorului popritor, ce i se cuvine potrivit normelor de drept comun.

Art. 16
Creditorii urmaritori vor putea cere inscrierea creantei ipotecare poprite in temeiul hotararii desavarsite de validare.
Daca insa s-au facut mai multe popriri asupra aceleasi creante ipotecare, pentru care insa procedura de validare este in curs in fata a mai multor instante, intabularea dreptului de ipoteca, privitor la creanta asupra careia s-a validat poprirea, se va face sub rezerva dreptului celorlalti popritori.

Art. 17
Dupa transcrierea conventiunii matrimoniale in registrul special, instanta va fi datoare a trimite un extract de pe aceasta instantei de carte funciara, in vederea notarii, daca printre bunurile supuse regimului matrimonial convenit de parti, se gaseste vreun imobil.
In ceea ce priveste un atare imobil, numai din notare conventiunea matrimoniala devine opozabila tertilor de buna credinta.

Art. 18
Notarea opririi de a instraina sau greva nu impiedica inscrierea dreptului, daca rangul a fost asigurat, potrivit art. 88 din legea pentru unificarea cartilor funciare, inainte de prezentarea cererii de notare. Ea nu impiedica justificarea unei inscrieri provizorii.

Art. 19
Contractele de locatiune incheiate pe un termen ce depaseste 3 ani, devin opozabile tertilor numai prin notarea lor in cartea funciara.

Art. 20
In caz de separatiune de patrimonii, drepturile creditorilor si legatarilor se conserva numai prin notare.
Prin notare, separatiunea de patrimonii va produce efectele determinate de codul civil.
Notarea se poate cere atat timp cat mostenitorul este inscris ca proprietar in cartea funciara.

Art. 21
Daca s-a renuntat la separatiunea de patrimonii, radierea se va putea cere in temeiul inscrisului de radiere.
In cazul cand radierea se cere pentru novatiunea creantei prin acceptarea mostenitorului ca debitor, instanta de carte funciara se va pronunta asupra cererii, dupa ascultarea partilor interesate.
Daca partile nu ajung la acord, instanta de carte funciara ii va indruma la proces, iar radierea notarii separatiunii de patrimonii se va face in temeiul hotararii judecatoresti desavarsite.

Art. 22
Dreptul de proprietate va fi supus legilor romane extinse dela data punerii in aplicare a acestor legi.
Servitutiile naturale si legale vor fi dela aceeasi data, cele stabilite de legile romane.

Art. 23
Ipotecile inscrise sub imperiul dreptului local vor fi convertite in ipoteci de drept roman, dupa expirarea unui termen de un an dela punerea in aplicare a legiuirii romane.

Art. 24
Cererile, precum si actiunile introduse la instantele de carte funciara, pana la punerea in aplicare a legii de fata, vor fi judecate potrivit legilor locale in vigoare in momentul introducerii lor.

Art. 25
Termenele si caile de atac se determina dupa dispozitiunile legii in vigoare in momentul cand incepe sa curga termenul.

Art. 26
Inscrierea drepturilor mostenitorilor si legatarilor in cartea funciara se va putea cere in temeiul certificatului de mostenitor sau de legatar particular.

Art. 27
Certificatul de mostenitor sau legatar se elibereaza de instanta competenta in fata careia s-a deschis succesiunea si care va stabili aceasta calitate, conform dispozitiunilor dreptului comun.
Aceasta obligatiune incumba si mostenitorului sezinar pentru formalitatea inscrierii.

Art. 28
Cel ce cere darea unui certificat de mostenitor trebuie sa faca urmatoarele aratari:
1. Data mortii defunctului;
2. Legatura de rudenie sau actul de ultima vointa pe care isi intemeiaza dreptul la succesiune;
3. Sotul supravietuitor, precum si ceilalti mostenitori, cu care ar urma sa vie in concurenta sau motivele pentru care acestia n-ar putea sa vina la succesiune. Se va arata dupa putinta si domiciliul acestora;
4. Daca printre cei chemati la succesiune s-ar afla vreun interzis sau minor, fie el chiar emancipat;
5. Daca defunctul lasand vreo dispozitiune de ultima vointa, instanta a procedat la deschiderea testamentului, potrivit dispozitiunilor din codul de procedura civila;
6. Imobilele ce se gasesc in masa succesorala, cu aratarea daca ele au fost dobandite in temeiul legilor de improprietarire;
7. Daca exista vreun litigiu pendinte in ceea ce priveste dreptul de succesiune.

Art. 29
Instanta va trebui sa faca toate investigatiunile inainte de a pasi la eliberarea certificatului de mostenitor.
In acest scop, va cita pentru ziua fixata pe toti mostenitorii prezumtivei, pe sotul supravietuitor, chiar daca acesta n-ar avea calitatea de mostenitor sau pe reprezentantii lor legali, facandu-li-se cunoscut sa infatiseze probele necesare pentru a face dovada drepturilor lor la succesiune.
Cu acest prilej se va lua mostenitorilor, care n-au acceptat inca succesiunea, declaratiunea daca o accepta pur si simplu, sau sub beneficiul de inventar sau daca o repudiaza.
Mostenitorii vor putea cere, potrivit art. 706 din codul civil, acordarea termenelor prevazute pentru facerea inventarului si pentru a delibera.

Art. 30
Inscrierea drepturilor de mostenitor sau legatar in cartea funciara nu se va putea opera decat dupa trecerea unui termen de 30 zile dela afisarea certificatului de mostenitor la usa instantei care l-a eliberat, la primaria locului unde s-a deschis succesiunea, precum si la primaria comunei situatiunii imobilelor si daca in acest interval, nu s-a facut vreo opozitiune. Afisarea se va face din oficiu.
Formalitatea afisarii se va constata prin proces-verbal intocmit potrivit celor aratate la art. 130, alin. 4 din legea pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare.

Art. 31
Daca se face vreo contestatie privitor la dreptul de mostenire, sau daca se sustine ca prin dispozitiunile testamentare s-a adus vatamare drepturilor cuvenite mostenitorilor rezervatari, instanta succesorala va amana eliberarea certificatului de mostenitor pana la resolvirea litigiului, fixand totdeodata un termen de 30 zile, inlauntru caruia partea care contesta legitimitatea situatiunii invocata de mostenitorii prezumtivi, va trebui sa introduca actiunea.
Daca cel indrumat la proces nu porneste actiunea in termenul defipt, certificatul de mostenitor se va elibera fara a mai tine seama de pretentiunile contestatorului, fara a aduce insa vreo atingere dreptului acestuia de a le valorifica, potrivit dreptului comun.
Daca insa contestatia se refera numai la dreptul vreunuia dintre mostenitori, instanta va putea elibera un certificat partial de mostenitor, rezervand drepturile celor ce sa gasesc in litigiu.
Tot astfel, instanta va putea elibera un certificat de legatar, daca dreptul legatarului nu este contestat.

Art. 32
Daca printre bunurile succesorale, se gasesc proprietati agricole rurale, dobandite in temeiul legilor enumerate la art. 1 din legea privitoare la organizarea si incurajarea agriculturii, se va proceda potrivit acelei legi.
Ofiterii de stare civila ai primariilor, comunelor rurale, sunt obligati ca in caz de deces sa comunice din oficiu instantei succesorale un extract de pe registrul de deces, iar instanta succesorala este obligata ca imediat cer primeste un astfel de act, sa ceara informatiuni cu privire la imobilele aflatoare in succesiune.

Art. 33
Certificatul de mostenitor va cuprinde numele mostenitorului, drepturile ce li se cuvin in succesiune, cu aratarea imobilelor, potrivit datelor de carte funciara, ce urmeaza sa fie inscrise in favoarea lor.
Tot astfel se va proceda si in privinta legatarilor.
Daca testatorul a numit un executor testamentar, se va arata si numele acestuia.

Art. 34
In cuprinsul acestei legi sub cuvantul mostenitor se intelege si legatarul universal sau cu titlu universal.

Art. 35
Daca succesiunea se deschide pe un teritoriu unde procedura privitoare la eliberarea certificatului de mostenitor nu se gaseste in vigoare, mostenitorii vor putea cere eliberarea unui certificat de mostenitor, potrivit acestei legi, dela instanta succesorala in circumscriptia careia s-a deschis succesiunea, pentru a putea cere inscrierea in cartile funciare a imobilelor aflatoare pe teritoriul Bucovinei.

Art. 36
Oricine va face o declaratiune falsa in vederea obtinerii certificatului de mostenitor, se va pedepsi cu amenda dela 2.000-20.000 lei, care se va pronunta de instanta succesorala.
In caz de neachitare, se vor aplica dispozitiunile prevazute de art. 54 din codul penal Regele Carol al II-lea.

Art. 37
Instantele judecatoresti, precum si notarii publici, care autentifica un act din care rezulta vreun drept ce urmeaza a fi intabulat in cartea funciara, sunt datori a cere din oficiu inscrierea lor in cartea funduara.

Art. 38
Pana la inlocuirea registrelor funciare cu noile modele de carti funciare, intocmite in conformitate cu prevederile legii pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare, partea II-a a foii pentru descrierea imobilelor va continua sa serveasca pentru inscrierea servitutiilor constituite in folosul fondului dominant, precum si pentru insemnarea modificarilor ce se produc in cuprinsul material al parcelelor.

Art. 39
Se mentine legatura intre instantele de carte funciara si birourile de evidenta cadastrala.
Instantele de carte funciara vor comunica birourilor de evidenta cadastrala, incheierile prin care se dispune stramutarea dreptului de proprietate sau oricarei modificari ce se produce in cuprinsul material al unei parcele.
Daca, potrivit prevederilor legale la cererea de inscriere urmeaza a se alatura schita de plan, aceasta se va intocmi in dublu exemplar, dintre care unul impreuna cu incheierea de admitere a inscrierii, se va inainta biroului de evidenta cadastrala.

Art. 40
Numai inginerii, absolventii ai scolilor politehnice cu subsectia de cadastru, geometrii civili, inginerii hotarnici, precum si tehnicienii cadastrali, prevazuti in art. 74 din legea pentru organizarea cadastrului funciar si pentru introducerea cartilor funciare, sunt autorizati a intocmi schitele de plan, ce potrivit prevederilor legale urmeaza a se alatura la cererea de inscriere.

Art. 41
Normele de functionare ale vechilor registre funciare pana la inlocuirea lor cu noile modele de carti funciare se va stabili prin regulament.

Art. 42
Dispozitiunile din legile extinse in Bucovina, prin legea pentru extinderea in Bucovina a legislatiei din Vechiul Regat din 1 Octomvrie 1938, in masura in care sunt contrarii legii Nr. 115 din 1938, pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau prezentei legi, nu se vor aplica in tot ceea ce priveste drepturile reale imobiliare inscrise in cartile funciare din Bucovina.
Dat in Sinaia la 13 Octomvrie 1938.

CAROL

Presedintele Consiliului de Ministri,
Miron,
Patriarhul Romaniei.

Ministrul justitiei,
Victor Iamandi

REFERAT nr. 101460 din 13 Octomvrie 1938
catre Consiliul de Ministri


Prin art. 147 din legea pentru unificarea cartilor funciare din 27 Aprilie 1938, urma ca dispozitiunile cuprinse in aceasta lege sa fie extinse pe tot teritoriul tarii odata cu unificarea legislativa.
Aceasta unificare legislativa neputand fi realizata pana acum si cum necesitatile locale din Bucovina cereau ca aceasta unificare sa fie infaptuita cu un ceas mai de vreme, prin legea din 1 Octomvrie 1938, s-au extins legiuirile de drept privat din Vechiul Regat.
Prin acest proiect de lege se urmareste, pe de o parte, sa se mentina institutia cartilor funciare in Bucovina, care prin legea pentru organizarea cadastrului si pentru introducerea cartilor funciare din 20 Aprilie 1933, urmeaza sa devina regimul unitar funciar pe intreg cuprinsul tarii, iar pe de alta parte sa se adapteze legislatiunea de drept privat extinsa in Bucovina la institutia cartilor funciare.
Daca impartasiti modul nostru de a vedea, va rog sa ne autorizati a supune aprobarii M. S. Regelui proiectul alaturat.

Ministrul justitiei,
Victor Iamandi

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 240 din data de 15 octombrie 1938


Vineri, 01 martie 2024, 02:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.