LEGE nr.139 din 1 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților
Textul actului publicat în M.Of. nr. 233/8 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.87 din 30 august 2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.543 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul salubrității consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare, ținând seama de documentațiile de urbanism și de programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ-teritoriale."

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure realizarea următoarelor obiective:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin susținerea dezvoltării economice a localităților, stimularea mecanismelor economiei de piață și a unei infrastructuri edilitare moderne;
b) promovarea calității și eficienței acestor servicii;
c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
d) protecția mediului înconjurător."

3. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Între autoritățile administrației publice locale și prestatorii de servicii de salubrizare se pot încheia contracte de delegare de gestiune și concesiune."

4. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Gestiunea directă se realizează de către consiliul local prin compartimente organizate ca servicii publice."

5. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Delegarea gestiunii sau concesiunea se face în condițiile respectării contractului-cadru de delegare sau de concesiune și a regulamentului-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale. Contractul-cadru și regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe."

6. La articolul 12, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) În procesul delegării, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a serviciilor de salubrizare, precum și dreptul de a urmări și controla:

a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) administrarea, exploatarea, conservarea și menținerea în funcțiune, dezvoltarea și/sau modernizarea sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii sau de concesiune;
e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice.
...........................................................................................

(3) Consiliile locale sau județene pot delega integral ori parțial numai activitățile de:

a) operare;
b) gestionare și administrare a serviciilor publice de salubrizare;
c) pregătire și realizare a investițiilor aferente acestora;
d) colectare a sumelor datorate de utilizatori."

7. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru finanțarea investițiilor necesare în vederea dezvoltării și modernizării infrastructurii serviciilor de salubrizare autoritățile administrației publice locale pot apela la credite interne și/sau externe sau se pot adresa unor investitori privați cărora le pot concesiona serviciul respectiv pe o perioadă limitată, în funcție de specificul activității, astfel:

a) pentru o durată de până la 5 ani - activitățile de amenajare, întreținere și curățare a spațiilor verzi, precum și dezinsecția, dezinfecția și deratizarea în localități;
b) pentru o durată de până la 8 ani - activitățile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor menajere, precum și curățenia și stropitul căilor publice rutiere, deszăpezirea și întreținerea acestora pe timp de iarnă în condiții de îngheț sau de polei;
c) pentru o durată de până la 20 de ani - activitățile de incinerare a deșeurilor și de producere a energiei termice prin acest procedeu, precum și înființarea și administrarea depozitelor ecologice, inclusiv selectarea și reciclarea deșeurilor."

8. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Operatorii de servicii publice de salubrizare vor fi atestați de către o comisie organizată în cadrul Autorității Naționale de Reglementare. Regulamentul de funcționare, precum și criteriile pentru eliberarea licenței de operare vor fi stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare."

9. La articolul 20, litera d) va avea următorul cuprins:

"d) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare cu privire la nivelurile serviciilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;"

10. La articolul 21, literele d) și e) vor avea următorul cuprins:

"d) asocierea în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor publice de salubrizare;
e) delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum și încredințarea spre administrare a bunurilor aparținând patrimoniului public din infrastructura aferentă; operațiunile de delegare se pot realiza numai prin licitație publică organizată în condițiile legii;"

11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la cantitatea și calitatea serviciului prestat și la indicatorii de performanță: ritmicitatea serviciului, tarifele practicate și modul de încasare a facturilor, redevențe, răspunderea contractuală, forța majoră, durata contractului, clauze privind rezilierea contractului sau alte clauze specifice."

12. La articolul 24, litera d) va avea următorul cuprins:

"d) elaborarea nivelurilor serviciilor și aprobarea acestora numai după ce au fost supuse dezbaterii publice;"

13. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță și aplicarea sancțiunilor se fac de persoanele împuternicite de Ministerul Administrației Publice, Ministerul Apelor și Protecției Mediului, de președinții consiliilor județene și de primarii sau împuterniciții acestora."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

București, 1 aprilie 2002.
Nr. 139.


Vineri, 27 ianuarie 2023, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.