LEGE nr.237 din 23 aprilie 2002
privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău
Textul actului publicat în M.Of. nr. 291/30 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se înființează Universitatea „George Bacovia” din Bacău, ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, cu sediul în municipiul Bacău, calea Mărășești nr. 157, județul Bacău.

Art. 2. - Universitatea se înființează cu următoarea facultate și specializare acreditate: Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, specializarea contabilitate și informatică de gestiune, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universității intră și facultățile, colegiile și specializările, altele decât cele menționate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic și nedidactic din instituția care a fost autorizată să funcționeze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituția nou-înființată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înființată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universității prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universității va rămâne și va fi utilizat numai în cadrul sistemului național de învățământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educației și Cercetării va propune încetarea activității de învățământ și desființarea prin lege a universității.

Art. 7. - Cheltuielile privind funcționarea universității se suportă din veniturile proprii dobândite în condițiile legii, precum și din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învățământului superior, instituția prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 23 aprilie 2002.
Nr. 237.


ANEXĂ

PATRIMONIUL
Universității „George Bacovia” din Bacău, înființată prin lege

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universității înființate este constituit din:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denumirea              Adresa            Valoarea*)     Titlul în baza căruia este 
                                 - lei -           deținut 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Bunuri imobile                       14.477.111.732
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Clădiri, din care:                     14.041.154.106
- sediul central al instituției   Municipiul Bacău,     13.529.891.300     Contract de antrepriză
                  str. Pictor Aman nr. 96              generală nr. 24/1998,
                                           situații de lucrări și facturi
- locuință de serviciu       Municipiul Bacău,      259.525.307     Contract de vânzare
                  Str. Livezilor nr. 2B/6              cumpărare nr. 9.437/1996
- locuință de serviciu       Municipiul Bacău,      251.737.499     Contract de vânzare
                  str.Martir Horea nr. 14B/4            cumpărare nr. 7.055/1999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Terenuri             Municipiul Bacău,       22.400.000     Contract de vânzare
                  str.Pictor Aman nr. 96              cumpărare nr. 6.124/1995
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Altele              Municipiul Bacău,      413.557.626     Facturi de achiziție
                  calea Mărășești nr. 157
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Bunuri mobile                       3.088.424.370
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Tehnică de calcul                      1.496.404.119     Facturi de achiziție
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Birotică                           165.708.771     Facturi de achiziție
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Mijloace de transport                     523.872.999     Facturi de achiziție
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D. Mobilier                           537.377.090     Facturi de achiziție
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E. Disponibilități                        206.445.242     Facturi de achiziție
  (contravaloarea cărților
  din bibliotecă)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F. Inventar gospodăresc                     158.616.149     Facturi de achiziție
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Imobilizări financiare                        -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Depozite bancare                            -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Fonduri speciale                            -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Active circulante                     18.559.900.635
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           Contracte B.C.R. nr.: 6.927;
                                           1.717; 1.202; 10.541; 14.774;
                                           16.229; 18.467; 22.637;
                                           24.245; 24.588; 24.780;
                                           25.317; 26.947
                                           Contracte B.R.D. nr.: 49.965;
A. Titluri de plasament                    15.885.490.436     55.656; 54.716; 56.756;
                                           55.766; 55.783; 55.818;
                                           53.900; 55.868; 55.960
                                           Contracte Banc Post nr.:
                                           22.887; 23.024; 23.025;
                                           23.101; 23.175; 23.353;
                                           23.354; 23.430; 23.568;
                                           23.718
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Disponibilități                        915.505.366     Extrase de cont
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Stocuri                            18.122.556     Facturi de achiziție
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D. Creanțe                           1.671.949.022     Avansuri furnizori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E. Alte valori                          68.833.255     Facturi de achiziție
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Bunurile mobile și imobile sunt evidențiate la valoarea de intrare de la data achiziționării. Patrimoniul instituției, în valoare de 36.125.436.737 lei, actualizat la data de 31 octombrie 2001, este de 50.390.357.626 lei.

NOTĂ: Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundația Academică SocialCulturală și Instructiv-Educativ㠄George Bacovia” Bacău și Universitatea „George Bacovia” din Bacău care se înființează prin lege. Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înființare a universității, la Camera Deputaților.


Joi, 07 decembrie 2023, 09:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.