LEGE nr.247 din 29 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 304/9 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 11 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.542 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice”

2. Alineatele (1) și (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonanță se stabilesc normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare a activității acestora.
........................................................................................
(3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cuprinse în bugetele Administrației Prezidențiale, Parlamentului, Secretariatului General al Guvernului și instituțiilor din domeniul apărării țării, ordinii publice și siguranței naționale se stabilesc prin normative proprii.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe autoritățile administrației publice și instituțiile publice sunt cele definite de Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice și de Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.”

4. Alineatul (3) al articolului 4 se abrogă.

5. Alineatele (4) și (5) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

„(4) Periodic, în funcție de evoluția indicelui de inflație, a prețurilor și a tarifelor, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației Publice, se vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2.

(5) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituțiilor interesate, se pot aproba și alte normative de cheltuieli pentru acțiuni de protocol cu caracter deosebit, precum și alte măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară și în străinătate, pe bază de justificări fundamentate.”

6. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe numărul actual de autoturisme și consumul lunar de carburanți, aprobate prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate și instituțiile publice subordonate ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice - în parc comun sau pentru activități specifice - se reduc cu cel puțin 25%. Fac excepție instituțiile publice care desfășoară activități operative de inspecție în domeniile: vamal, gardă financiară, construcții, transporturi, protecția mediului, protecția consumatorului, apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și serviciile de salvare și situații de urgență. În cazul în care în urma aplicării măsurii de reducere rezultă mai puțin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Cheltuielile lunare pentru telefoane se reduc cu 20% pentru toate autoritățile administrației publice și instituțiile publice, comparativ cu media lunară a acestor cheltuieli efectiv realizate în perioada ianuarie-decembrie 2001. De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe cheltuielile privind telefoanele vor putea fi majorate în raport cu evoluția indicelui de inflație și a tarifelor pentru aceste servicii.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică Ministerului Afacerilor Externe și misiunilor diplomatice ale României, Serviciului de Protecție și Pază și Agenției Naționale de pres㠄ROMPRES”.”

8. La anexa nr. 2 titlul I litera A, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Subsecretari de stat și persoanele cu funcții asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncți, subprefecți, vicepreședinți ai consiliilor județene, secretari generali ai prefecturilor, precum și primari de orașe, secretari generali ai județelor și al municipiului București.”

9. La anexa nr. 3, titlul II va avea următorul cuprins:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„II. Norme privind consumul lunar de carburanți                       Limita maximă
   pentru autoturismele care deservesc:                        - litri/lună/vehicul - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- miniștrii și asimilații acestora                                400
- ministere, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și celelalte organe de specialitate
 ale administrației publice centrale; Prefectura Municipiului București și Casa de Asigurări
 de Sănătate a Municipiului București                              300
- prefecturile județene, casele de asigurări de sănătate județene, Casa Asigurărilor
 de Sănătate a Transporturilor și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
 Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești                        350
- consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București               350
- consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului București și orașelor       250
- consiliile locale ale comunelor; alte instituții publice                    200”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 29 aprilie 2002.
Nr. 247.


Vineri, 02 iunie 2023, 19:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.