DECIZIE nr.79 din 14 martie 2002
referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 240/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renașterea Creditului Românesc" - S.A Credit Bank
Textul actului publicat în M.Of. nr. 320/15 mai. 2002

Nicolae Popa - președinte
Costică Bulai - judecător
Nicolae Cochinescu - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Petre Ninosu - judecător
Șerban Viorel Stănoiu - judecător
Lucian Stângu - judecător
Ioan Vida - judecător
Gabriela Ghiță - procuror
Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 240/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca „Renașterea Creditului Românesc” - S.A. - Credit Bank. Excepția a fost ridicată de Banca „Renașterea Creditului Românesc” - S.A. - Credit Bank din București în Dosarul nr. 4.941/1996 al Tribunalului București - Secția comercială.
La apelul nominal se prezintă autorul excepției de neconstituționalitate, reprezentat prin consilier juridic Florin Cristică, Banca Națională a României, prin consilier juridic Nicoleta Nicolau, și Compania Internațională de Asigurări și Reasigurări „Metropol” - S.A. din București, prin consilier juridic Cornel Spânu, constatându-se lipsa celorlalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Reprezentantul autorului excepției solicită admiterea acesteia, arătându-se următoarele:
în temeiul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca „Renașterea Creditului Românesc” - S.A.
Credit Bank, acestei din urmă bănci i s-a aprobat și acordat creditul pentru care Banca Națională a României este autorizată prin ordonanță. Art. 7 din acest act normativ prevede că recuperarea creditului se face cu prioritate din orice încasări sau fonduri ale Credit Bank și nu dispune și cu privire la rambursarea dobânzilor aferente acestuia. În plus, prin hotărâre judecătorească irevocabilă s-a stabilit că dobânzile nu sunt datorate. Prin Legea nr. 240/2001 art. 7 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 a fost modificat în sensul că și dobânzile aferente creditului acordat se recuperează cu prioritate. Așa fiind, autorul excepției susține că noua reglementare este neconstituțională, deoarece, aplicându-se unor raporturi juridice născute și executate anterior intrării sale în vigoare, retroactivează.
Reprezentantul Băncii Naționale a României solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată.
În esență, arată că dispozițiile Legii nr. 240/2001, prin care a fost modificat art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2000, nu retroactivează, deoarece: pe de o parte, art. 4 alin. (2) din ordonanța de urgență, în vigoare și după adoptarea legii criticate, prevedea că rata dobânzii la creditul acordat se stabilește la nivelul ratei scontului, ceea ce înseamnă că încă de la început legiuitorul a înțeles să recupereze cu prioritate și dobânzile aferente creditului; pe de altă parte, în realitate, prin Legea nr. 240/2001 legiuitorul nu modifică art. 7 din ordonanța de urgență, ci precizează că acest text trebuie interpretat în sensul că și dobânzile aferente creditului acordat se recuperează cu prioritate. Se depun note scrise.
Reprezentantul Companiei Internaționale de Asigurări și Reasigurări „Metropol” - S.A. din București solicită respingerea excepției de neconstituționalitate.
Reprezentantul Ministerului Public solicită, de asemenea, respingerea excepției de neconstituționalitate ridicate, întrucât dispozițiile de lege criticate se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia și, în consecință, nu contravin prevederilor constituționale ale art. 15 alin. (2), referitoare la neretroactivitatea legii civile.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 28 iunie 2001, pronunțată în Dosarul nr. 4.941/1996, Tribunalul București - Secția comercială a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 240/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca „Renașterea Creditului Românesc” - S.A. - Credit Bank. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Credit Bank într-o cauză având ca obiect cererea formulată împotriva sa de către creditoarea Banca Națională a României în temeiul Legii nr. 64/1995, republicată, în sensul majorării creanței cu suma reprezentând dobânzile aferente creditului acordat.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că Legea nr. 240/2001 încalcă prevederile art. 15 alin. (2) din Constituție. În acest sens se arată că art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2000, astfel cum este modificat prin articolul unic al acestei legi de aprobare, „este destinat să se aplice raporturilor juridice create anterior intrării sale în vigoare, retroactivând în mod nepermis”. Se mai arată că în cauză, în baza art. 4 din ordonanța de urgență, între Banca Națională a României și Banca „Renașterea Creditului Românesc” - S.A. - Credit Bank s-a încheiat un contract de credit, ale cărui clauze privind rambursarea dobânzilor aferente „au fost interpretate irevocabil de justiție, prin hotărâre care a intrat în putere de lucru judecat, stabilindu-se c㠄dobânzile aferente” nu se datorează”. Așa fiind, în continuare, se apreciază că prin legea criticat㠄legiuitorul revine asupra unui text de lege în temeiul căruia s-au creat raporturile juridice dintre părți la data de 9 iunie 2000 (cu aproximativ un an înainte de adoptarea Legii nr. 240 din 16 mai 2001), raporturi care au fost deja cenzurate de instanțele judecătorești, care s-au pronunțat irevocabil asupra acestora”.
Tribunalul București - Secția comercială, exprimându-și opinia, apreciază c㠄prin Legea nr. 240/2001 legiuitorul revine asupra textului de lege în baza căruia s-au creat raporturile juridice dintre părți”, „astfel că au fost încălcate dispozițiile art. 15 alin. (2) din Constituție”.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.
Guvernul, consideră că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens se arată că Legea nr. 240/2001 „nu conține dispoziții care să prevadă aplicarea acestui act normativ retroactiv” și, în consecință, se aplică de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului și dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile Legii nr. 240/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca „Renașterea Creditului Românesc” - S.A. - Credit Bank. Prin articolul unic al legii se modifică art. 7 din ordonanța de urgență, al cărui cuprins este următorul: „Prin derogare de la prevederile art. 108 și 109 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, recuperarea creditului acordat de Banca Națională a României și a dobânzilor aferente se va face cu prioritate din orice încasări sau din fonduri ale Băncii „Renașterea Creditului Românesc” - S.A.
- Credit Bank, obținute în cursul desfășurării procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995.”
În esență, autorul excepției de neconstituționalitate susține că acest text de lege, prin care se stabilește recuperarea cu prioritate și a dobânzilor aferente creditului acordat, „este destinat să se aplice raporturilor juridice create anterior intrării sale în vigoare” și „deja cenzurate de instanțele judecătorești care s-au pronunțat irevocabil”, ceea ce contravine prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale mai favorabile.”
Examinând critica de neconstituționalitate privind articolul unic al Legii nr. 240/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000, Curtea Constituțională constată că actul normativ criticat nu conține nici o prevedere care să stipuleze că dispozițiile sale se aplică de la o dată anterioară intrării ei în vigoare, care este data publicării în Monitorul Oficial al României.
În ceea ce privește dispoziția din articolul unic al legii, în sensul că recuperarea are în vedere nu numai creditul acordat, ci și dobânzile aferente, aceasta nu constituie o normă nouă în raport cu cele cuprinse în textul inițial al ordonanței de urgență, care în art. 4 alin. (2) se referă expres la „rata dobânzii la creditul acordat”, ce „se stabilește la nivelul ratei scontului” stabilit de Banca Națională a României.
Pe de altă parte, Curtea constată că prevederea din Legea nr. 240/2001, referitoare la dobânzile aferente creditului, nu poate fi considerată ca fiind nouă în raport cu reglementarea din textul inițial al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 și pentru faptul că în noțiunea de credit - folosită de art. 7 al ordonanței de urgență - se include și cea de dobândă aferentă. În acest sens art. 3 lit. g) din Legea bancară nr. 58/1998 definește creditul ca fiind „orice angajament de plată a unei sume de bani în schimbul dreptului la rambursarea sumei plătite, precum și la plata unei dobânzi”.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) și al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 240/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca „Renașterea Creditului Românesc” - S.A. - Credit Bank, excepție ridicată de Banca „Renașterea Creditului Românesc” - S.A. - Credit Bank din București în Dosarul nr. 4.941/1996 al Tribunalului București - Secția comercială.
Definitivă și obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 14 martie 2002.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu


Marți, 06 decembrie 2022, 12:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.