LEGE nr.212 din 19 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 331/17 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.241 din 11 mai 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, literele b) și f) vor avea următorul cuprins:

„b) contract de achiziție publică - contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă și contractant;
..........................................................................................
f) contract de lucrări - contract de achiziție publică, care are ca obiect execuția sau, după caz, atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, așa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori execuția prin orice mijloace a oricărei combinații a acestor lucrări de construcții, care corespunde cerințelor autorității contractante și care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuși, o funcție tehnico-economică;”

2. La articolul 3, după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:

„f1) contract pentru concesiunea de lucrări - contract de achiziție publică de același tip cu contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește dreptul de a exploata/administra rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adăuga, după caz, plata unei sume;”

3. La articolul 3, după litera g) se introduc literele g1)-g3) cu următorul cuprins:

„g1) persoană juridică afiliată - orice persoană juridică intrată în perimetrul de consolidare al unei alte persoane juridice, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, sau orice persoană juridică aflată în oricare dintre următoarele situații:

(i) o autoritate contractantă sau un concesionar exercită o influență dominantă asupra sa;
(ii) exercită o influență dominantă asupra unei autorități contractante sau asupra unui concesionar;
(iii) ca urmare a asocierii cu o autoritate contractantă sau cu un concesionar se află sub influența dominantă a unei alte persoane juridice; g2) influență dominantă - situație în care, în raport cu o persoană juridică, o altă persoană juridică se află în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:
(i) deține majoritatea capitalului subscris;
(ii) deține controlul majorității voturilor în adunarea generală;
(iii) numește în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; g3) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale, de o autoritate publică competentă și în baza căreia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezervă dreptul de a desfășura una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 6 alin. (1);”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achiziție publică.

(2) Oricare autoritate contractantă care finanțează contracte de achiziție publică, ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligația de a impune, prin contractul de finanțare, aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pentru atribuirea contractului respectiv.

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul în care, după atribuirea unui contract pentru concesiunea de lucrări, concesionarul, în calitate de autoritate contractantă, atribuie contracte de lucrări către terțe părți în scopul îndeplinirii obligațiilor rezultate din contractul de concesiune. Nu sunt considerate terțe părți asociații care depun ofertă comună atunci când autoritatea contractantă intenționează să atribuie un contract pentru concesiunea de lucrări și nici persoanele juridice afiliate concesionarului/concesionarilor asociat/asociați.

(4) În cazul în care concesionarul nu este autoritate contractantă, acesta are obligația de a respecta cel puțin prevederile referitoare la publicarea anunțurilor de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică, precum și cele referitoare la datele limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor atunci când atribuie contracte de lucrări către terțe părți în scopul îndeplinirii obligațiilor rezultate din contractul de concesiune.”

5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonanțe de urgență:

a) oricare autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituția României, inclusiv autoritatea judecătorească;
b) oricare instituție publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată în subordinea sau sub controlul unei autorități publice;
c) oricare persoană juridică, alta decât cele prevăzute la lit. a) sau b), care a fost înființată pentru a desfășura activități de interes public fără caracter comercial sau industrial și care se află cel puțin în una dintre următoarele situații:
- este finanțată din fonduri publice;
- se află în subordinea sau sub controlul unei autorități ori instituții publice;
- în componența consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiți de către o autoritate sau o instituție publică;
d) oricare persoană juridică ce desfășoară activități relevante în unul dintre sectoarele de utilități publice apă, energie, transporturi și telecomunicații - și care se află, direct sau indirect, sub influența dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a), b) sau c) ori care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru desfășurarea unor astfel de activități.”

6. La articolul 6 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziție transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de rețea de transport;”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când atribuie contracte de achiziție publică, dacă:

a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implică măsuri speciale de securitate, în concordanță cu prevederile legale referitoare la apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională;
b) procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt stabilite ca urmare a:
- unui tratat sau a unui acord internațional ce vizează implementarea ori exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai mulți parteneri străini;
- unui tratat, acord internațional sau a altor asemenea documente referitoare la staționarea de trupe;
- aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internaționale sau altor donatori/creditori;
c) contractul este contract de servicii și se atribuie unei persoane juridice care este ea însăși autoritate contractantă și care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;
d) contractul are ca obiect cumpărarea apei de suprafață sau din subteran în scopul desfășurării de activități în domeniul producției, transportului sau distribuției de apă potabilă;
e) contractul are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alți combustibili în scopul desfășurării de activități în domeniul prospectării sau extracției de petrol brut, de gaze naturale, cărbuni sau de alți combustibili solizi;
f) contractul are ca obiect:
- cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; atribuirea contractelor pentru achiziția serviciilor de intermediere financiară, care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
- cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe de către instituții de radiodifuziune și televiziune, precum și achiziția de timpi de emisie;
- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex și întreținere a rețelei, de radioficare și de comunicații prin satelit;
- prestarea de servicii de arbitrare și conciliere;
- prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, precum și prestarea de servicii de către Banca Națională a României;
- angajarea de forță de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;
- prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, remunerate integral de către autoritatea contractantă și ale căror rezultate nu sunt necesare autorității contractante în propriul beneficiu.

În oricare dintre cazurile prevăzute în cadrul prezentului alineat autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică pe baza respectării unor criterii de natură economică și, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurențial adaptat la specificul achiziției.

(2) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când achiziționează:

a) servicii hoteluri și restaurante;
b) servicii de transport pe calea ferată;
c) servicii de transport pe apă;
d) servicii anexe și auxiliare transportului;
e) servicii juridice;
f) servicii de selecție și plasare a forței de muncă;
g) servicii de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor;
h) servicii de învățământ;
i) servicii de sănătate și asistență socială;
j) servicii recreative, culturale și sportive. În oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică pe baza respectării principiilor prevăzute la art. 2, precum și a prevederilor art. 37 referitoare la specificațiile tehnice și ale art. 78 referitoare la dosarul achiziției publice și la monitorizarea sistemului achizițiilor publice.

(3) Autoritățile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când achiziționează produse în scopul de a le revinde sau de a le închiria și nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmează să le vândă sau să le închirieze, oricare alte persoane juridice având și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și autoritatea contractantă.

(4) Autoritățile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când achiziționează:

a) produse, lucrări sau servicii destinate altor scopuri decât desfășurării de activități relevante;
b) produse, lucrări sau servicii destinate desfășurării unor activități relevante în altă țară decât România, în condițiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din România.

(5) Prin excepție de la alin. (4), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în cazul atribuirii unui contract de achiziție publică sau organizării unui concurs de soluții de către o persoană juridică ce desfășoară activități în domeniul producției, transportului sau distribuției de apă potabilă, dacă respectivul contract este în legătură cu prestarea de servicii de îmbunătățiri funciare și irigații sau cu proiecte privind lucrări de construcții hidrotehnice, dar numai în cazul în care volumul de apă, destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție de instalațiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective.

(6) Autoritatea contractantă are dreptul de a cumpăra direct, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, fără a avea obligația de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul în care achiziționează produse, lucrări sau servicii a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depășește echivalentul în lei a 2.000 euro.”

8. La articolul 9 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) cererea de ofertă, respectiv procedura simplificată, prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulți furnizori, executanți sau prestatori.”

9. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluții, respectiv o procedură care permite acesteia să achiziționeze, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice și peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurențiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurenților câștigător/câștigători. Concursul de soluții poate fi o procedură independentă sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. Proiectele/planurile depuse de către concurenți trebuie să rămână anonime până la finalizarea evaluării acestora de către juriul constituit.”

10. La articolul 11 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

„e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluții, trebuie să atribuie contractul de servicii unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv și numai dacă autoritatea contractantă transmite invitație de participare tuturor concurenților câștigători ai concursului respectiv.”

11. La articolul 12, literele b), e) și h) vor avea următorul cuprins:

„b) atunci când autoritatea contractantă își propune să achiziționeze, în mod adițional, produse destinate înlocuirii parțiale, suplimentării sau extinderii echipamentelor, instalațiilor sau altor dotări achiziționate anterior de la un anumit furnizor și constată că aceste produse nu se pot achiziționa decât de la același furnizor, în vederea evitării incompatibilității sau dificultăților tehnice sporite de operare și întreținere pe care le implică achiziționarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achiziționate. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval, de regulă, nu mai mare de 3 ani de la atribuirea contractului de achiziție publică inițial;
...........................................................................................
e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluții, trebuie să atribuie contractul de servicii concurentului câștigător al concursului respectiv;
...........................................................................................
h) în situație de forță majoră, respectiv stare de necesitate ori altele asemenea sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute și ale căror circumstanțe, sub nici o formă, nu se datorează vreunei acțiuni a autorității contractante, dar numai pentru achiziționarea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare pentru a face față situației de extremă urgență, într-o perioadă imediată, perioadă care nu poate depăși durata normală de aplicare a procedurilor de licitație deschisă sau de licitație restrânsă.”

12. La articolul 17, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în anunțul de participare la concursul de soluții dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de servicii unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparențe maxime, de a face cunoscut anunțul de participare și prin alte mijloace de informare locale, naționale sau internaționale, dar numai după publicarea anunțului respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice. Anunțul de participare publicat și în alte mijloace de informare locale, naționale sau internaționale trebuie să menționeze numărul și data apariției Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a Achiziții publice în care s-a publicat anunțul de participare și nu trebuie să conțină alte informații decât cele publicate în Monitorul Oficial al României.”

13. La articolul 17 alineatul (4), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:

„c) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluții, trebuie să atribuie contractul de servicii unuia dintre concurenții câștigători ai concursului respectiv;
d) atunci când autoritatea contractantă achiziționează produse ce urmează să fie fabricate exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice și numai dacă autoritatea contractantă nu urmărește asigurarea unei rentabilități sau acoperirea costurilor aferente cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice.”

14. La articolul 20, alineatele (2), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(2) În cazul atribuirii contractelor de furnizare și de servicii, a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro, precum și în cazul contractelor de lucrări, a căror valoare estimată fără T.V.A. este mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 36 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunțului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice. În cazuri excepționale autoritatea contractantă are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor până la 26 de zile, dar are obligația de a prelungi această perioadă până la 36 de zile, dacă cel puțin unul dintre potențialii ofertanți care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei solicită acest lucru.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunțul de intenție a fost transmis de autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni și cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a anunțului de participare.”

15. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) În cazul atribuirii contractelor de furnizare și de servicii, a căror valoare estimată fără T.V.A. este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro, precum și în cazul contractelor de lucrări, a căror valoare estimată fără T.V.A. este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 10 zile de la data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice.”

16. La articolul 21, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Data limită stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, a anunțului de participare.

(3) Autoritățile contractante care desfășoară activități relevante în sectoarele de utilități publice au dreptul de a reduce această perioadă la 26 de zile de la data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, a anunțului de participare.”

17. La articolul 22, alineatele (1), (3), (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) În etapa finală a procedurii de licitație restrânsă sau negociere competitivă autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în invitația de participare adresată candidaților selectați data limită pentru depunerea ofertelor.
...........................................................................................
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunț de intenție referitor la contractul de achiziție publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 26 de zile de la data transmiterii invitației de participare pentru a depune oferta.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunțul de intenție a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni și cu cel puțin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.

(5) În cazul în care, din motive de urgență, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autorității contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitație restrânsă sau de negociere competitivă prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puțin de 10 zile.”

18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - În cazul aplicării procedurii de cerere de ofertă autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în anunțul și în invitația de participare data limită pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai devreme de:

a) 10 zile de la data transmiterii invitației de participare, în cazul atribuirii contractelor de lucrări;
b) 5 zile de la data transmiterii invitației de participare, în cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.”

19. La articolul 26, alineatul (4) se abrogă.

20. La articolul 27, partea introductivă a alineatului (3) și litera b) vor avea următorul cuprins:

„(3) Numărul de candidați selectați trebuie să se încadreze între limita minimă și limita maximă a intervalului precizat în anunțul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anunțul de participare. Acest număr trebuie stabilit astfel încât să nu afecteze concurența reală și trebuie să fie:
...........................................................................................

b) nu mai mic de 3 candidați selectați, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă, cu condiția să existe un număr suficient de candidați corespunzători.”

21. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) În cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă numărul de furnizori, executanți sau de prestatori, cărora autoritatea contractantă trebuie să le transmită invitația de participare, este de cel puțin 5, cu condiția să existe un număr suficient de potențiali ofertanți. Autoritatea contractantă are dreptul de a publica și un anunț privind aplicarea procedurii prin cerere de ofertă într-o publicație de circulație națională.”

22. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă nu are obligația de a repeta procedura în cazul în care a publicat și anunțul prevăzut la alin. (1).”

23. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita candidaților/ofertanților prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1). În cazul candidaților/ofertanților, persoane fizice sau juridice străine, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilității în țara în care candidatul/ofertantul este rezident.”

24. La articolul 32, după alineatul (1) se introduc alineatele (2)-(5) cu următorul cuprins:

„(2) În scopul verificării capacității economico-financiare a candidaților/ofertanților autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora bilanțul contabil sau un document similar cu bilanțul contabil, considerat legal și edificator în țara în care ofertantul/candidatul este rezident. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita și alte documente care dovedesc capacitatea economico-financiară a candidaților/ofertanților, cum ar fi: scrisori de bonitate din partea băncilor, situații privind cifra de afaceri globală, confirmarea deținerii unei/unor asigurări pentru diverse riscuri de natură profesională, în măsura în care acestea sunt relevante pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. În cazul în care, din motive temeinic motivate, candidatul/ofertantul nu are posibilitatea să prezinte documentele solicitate de către autoritatea contractantă, acesta poate să își demonstreze capacitatea economico-financiară și prin prezentarea altor documente, în măsura în care autoritatea contractantă le consideră suficient de edificatoare.

(3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare în scopul verificării capacității tehnice a candidaților/ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul și de cantitatea produselor ce urmează să fie furnizate și în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a) informații referitoare la experiența similară, concretizată prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 3 ani, informații care vor conține date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea, precum și modul de îndeplinire a contractelor respective;
b) informații referitoare la dotările de natură tehnică de care dispune candidatul/ofertantul, precum și la sistemul de asigurare a calității produselor;
c) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;
d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor cu standarde relevante.

(4) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii în scopul verificării capacității tehnice a candidaților/ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul și de volumul serviciilor ce urmează să fie prestate și în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a) informații referitoare la experiența similară, concretizată prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 3 ani, informații care vor conține date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea, precum și modul de îndeplinire a contractelor respective;
b) informații referitoare la dotările de natură tehnică de care dispune candidatul/ofertantul;
c) informații referitoare la pregătirea și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;
d) informații referitoare la numărul mediu anual al personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
e) informații privind sistemul de asigurare a calității;
f) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calității;
g) informații privind proporția în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanți.

(5) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări în scopul verificării capacității tehnice a candidaților/ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul și de volumul lucrărilor ce urmează să fie executate și în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a) informații referitoare la experiența similară, concretizată prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 5 ani, informații care vor conține date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea, precum și modul de îndeplinire a contractelor respective;
b) informații referitoare la dotările de natură tehnică de care dispune candidatul/ofertantul;
c) informații referitoare la pregătirea și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de lucrări;
d) informații referitoare la numărul mediu anual al personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
e) informații privind sistemul de asigurare a calității;
f) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calității;
g) informații privind proporția în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanți.”

25. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație deschisă, autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea unui exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, în cel mult 6 zile de la primirea unei solicitări în acest sens, de către orice furnizor, executant sau prestator de la care a primit în timp rezonabil solicitarea respectivă.

(2) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație restrânsă sau prin negociere, autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea imediată a unui exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei de către toți candidații selectați cărora li s-a transmis invitația de participare cu ofertă.

(3) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin cerere de ofertă, autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea unui exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, în cel mult două zile de la solicitare, de către toți furnizorii, executanții sau prestatorii care solicită documentația respectivă.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili:

a) modalitatea în care furnizorii, executanții sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obține exemplarul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei; și
b) după caz, costul exemplarului documentației și, eventual, al transmiterii acestuia, precum și condițiile de plată asociate.”

26. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Fără a afecta reglementările tehnice obligatorii, astfel cum sunt definite acestea în legislația internă referitoare la standardizarea națională, autoritatea contractantă are obligația de a defini în caietul de sarcini și în contract specificațiile tehnice, prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naționale care adoptă standarde europene, la alte autorizări/omologări sau specificații tehnice comune utilizate în Comunitatea Europeană ori la standarde naționale care adoptă standarde internaționale. În cazul în care nu există astfel de standarde specificațiile tehnice vor fi definite prin referire la alte standarde naționale sau prin alte referințe de natură tehnică, în acest ultim caz fiind obligatorie precizarea mențiunii sau echivalent.

(2) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indică o anumită origine/sursă sau producție, procedee speciale, mărci de fabrică sau de comerț, brevete de invenție, licențe de fabricație sau a oricăror alte cerințe care au ca efect favorizarea unuia sau mai multor ofertanți.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se admite o astfel de indicație, dar numai însoțită de mențiunea sau echivalent și numai în situația în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza în caietul de sarcini specificații tehnice suficient de precise și inteligibile pentru toate părțile interesate.”

27. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Ofertantul are obligația de a exprima prețul ofertei atât în lei, cât și în euro. În cazul contractelor de achiziție publică formula de actualizare a prețului contractului, aplicată pentru a asigura protecția împotriva inflației, nu trebuie să conducă la depășirea prețului exprimat în euro la data depunerii ofertei.”

28. După articolul 43 se introduce articolul 431 cu următorul cuprins:

„Art. 431. - Ofertanții care participă la procedura de atribuire a unui contract pentru concesiunea de lucrări au obligația de a include în ofertă lista cuprinzând persoanele juridice afiliate lor; concesionarul va avea obligația de a actualiza această listă, în mod permanent, până la finalizarea contractului pentru concesiunea lucrărilor.”

29. La articolul 44 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) aceasta este întocmită utilizându-se specificații tehnice definite în alt mod decât cele prevăzute în caietul de sarcini, în măsura în care ofertantul poate demonstra că soluția propusă asigură îndeplinirea corespunzătoare a tuturor cerințelor de natură tehnică solicitate de autoritatea contractantă;”

30. După articolul 45 se introduce articolul 451 cu următorul cuprins:

„Art. 451. - (1) Autoritatea contractantă, atunci când urmează să atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul de a solicita:

a) concesionarului să atribuie contracte de lucrări unor terțe părți într-un procent de minimum 30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul concesiunii;
b) ofertanților să precizeze în ofertă valoarea contractelor de lucrări pe care aceștia intenționează să le atribuie unor terțe părți, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări.

(2) Autoritatea contractantă are obligația să precizeze în anunțul de participare sau în invitația de participare, precum și în condițiile contractuale procentul minim impus la care se face referire la alin. (1) lit. a) sau faptul că potențialilor ofertanți li se solicită să indice valoarea la care se face referire la alin. (1) lit. b).

(3) Orice ofertant are dreptul să prezinte în ofertă un procent mai mare decât procentul minim prevăzut la alin. (1) lit. a), stabilit de către autoritatea contractantă.”

31. La articolul 51, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Autoritatea contractantă are obligația de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică în parte, o comisie de evaluare care răspunde de următoarele activități:”

32. La articolul 51, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) În cazul în care procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este negocierea cu o singură sursă, autoritatea contractantă are obligația de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică în parte, o comisie de evaluare care răspunde de negocierea și stabilirea prevederilor finale ale clauzelor contractuale.”

33. La articolul 51, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de evaluare sau, după caz, comisia de negociere este formată din cel puțin 3 membri cu pregătire profesională și experiență relevantă în domeniu, precum și cu probitate morală recunoscută.”

34. La articolul 52, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„c) în funcție de criteriile prevăzute în anunțul de participare, adoptă o decizie sau formulează o opinie;”

35. La articolul 52, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Juriul este format din cel puțin 3 membri, persoane fizice independente față de concurenți, cu pregătire profesională și experiență relevantă în domeniu, precum și cu probitate morală recunoscută.”

36. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Autoritatea contractantă trebuie să ia în considerare justificările primite de la ofertant, în condițiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la:

- fundamentarea economică a modului de formare a prețului ofertei;
- soluții tehnice adoptate sau condiții deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;
- originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.”

37. La articolul 61, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabilește prin luarea în considerare, alături de preț, a unor variate criterii de evaluare a ofertei, în funcție de specificul fiecărui contract de achiziție publică în parte cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de execuție, costuri curente, raportul cost/eficiență, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau funcțional, servicii postvânzare și asistență tehnică, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, condiții referitoare la aplicarea preferinței interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Aceste criterii trebuie să fie definite clar, să aibă legătură concretă cu specificul contractului și, după ce au fost stabilite, să nu poată fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.”

38. La articolul 63 alineatul (4), după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

„e) electronică.”

39. La articolul 63, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Autoritatea contractantă sau, după caz, furnizorul, executantul ori prestatorul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la alin. (4) lit. b)-d) are obligația de a transmite documentele respective, în cel mult 24 de ore, și prin formă de scrisoare prin poștă sau în formă electronică. În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.”

40. La articolul 66, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) În cazul aplicării procedurii de licitație deschisă, cerere de ofertă, precum și la sfârșitul etapei finale în cazul aplicării procedurii de licitație restrânsă sau de negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligația de a transmite simultan tuturor ofertanților o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective.

(2) În cazul ofertanților a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare comunicarea trebuie să motiveze această decizie și să indice numele ofertantului câștigător, iar în cazul ofertelor declarate corespunzătoare, să indice inclusiv caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare față de oferta respectivului ofertant necâștigător.”

41. La articolul 68, partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică și, oricum, înainte de data încheierii contractului, în următoarele cazuri:”

42. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - Autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult două zile de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.”

43. La articolul 71, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Fără a fi încălcate prevederile alin. (3), în cazul în care contractul a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică numai după 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective.”

44. Articolul 73 se abrogă.

45. La articolul 80, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea contractantă este competentă să soluționeze contestațiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligația să indice în anunțul de participare sau, după caz, în invitația de participare denumirea, adresa, faxul și/sau adresa de e-mail a compartimentului din cadrul autorității contractante unde se transmit/depun sau, după caz, se soluționează contestațiile.”

46. La articolul 81 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă a încheiat deja contractul de achiziție publică mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunțului de atribuire.”

47. Articolul 84 se abrogă.

48. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

„Art. 85. - (1) Ori de câte ori primește o contestație autoritatea contractantă suspendă procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică în cauză.

(2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepția perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

(3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum și tuturor participanților încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică la data înaintării contestației.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică în cauză, în oricare dintre următoarele situații:

a) contestația este în mod evident nejustificată sau conținutul acesteia este în mod evident neserios;
b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să îl argumenteze.

(5) Prevederile alin. (1) se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instanțelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.”

49. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

„Art. 89. - (1) Forma de atac pe cale administrativă al actelor și deciziilor nelegale, care determină încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, este contestația.

(2) Contestația trebuie formulată în scris.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) trebuie să precizeze explicit faptul că reprezintă o contestație în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, să facă referire la actul sau la decizia invocată ca nelegală, să prezinte interesele lezate și/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi contestatorul, precum și modul în care acesta așteaptă să fie rezolvat cazul în speță.”

50. La articolul 90, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 90. - (1) Îndată după primirea unei contestații autoritatea contractantă verifică contestația și estimează temeinicia suspendării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, potrivit prevederilor art. 85.

(2) Pentru fiecare contestație autoritatea contractantă are obligația de a formula o rezoluție motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului, precum și celorlalți participanți încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestației.”

51. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

„Art. 96. - În cazul în care, prin acțiunea în justiție, se solicită plata de despăgubiri, în baza unui prejudiciu adus ca urmare a unui act sau a unei decizii nelegale a autorității contractante, pentru dovedirea faptului că au fost încălcate prevederile legale este suficient să se constate:

a) existența unei hotărâri irevocabile a instanței, conform prevederilor art. 95;
b) adoptarea de către autoritatea contractantă a unor măsuri corective ca urmare a contestației.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

București, 19 aprilie 2002.
Nr. 212.


Vineri, 21 iunie 2024, 04:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.