LEGE nr.289 din 15 mai 2002
privind perdelele forestiere de protecție
Textul actului publicat în M.Of. nr. 338/21 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Perdelele forestiere de protecție sunt formațiuni cu vegetație forestieră, înființate prin plantare, cu lungimi diferite și lățimi relativ înguste, amplasate la o anumită distanță unele față de altele sau față de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători.

Art. 2. - Potrivit prezentei legi, perdelele forestiere de protecție sunt de următoarele tipuri:

a) pentru protecția terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători și pentru ameliorarea condițiilor climaterice din perimetrul apărat;
b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune;
c) pentru protecția căilor de comunicație și de transport, în special împotriva înzăpezirilor;
d) pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor, gheții și altele;
e) pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale.

Art. 3. - (1) Perdelele forestiere de protecție pot fi, după caz, proprietate publică sau privată și constituie bun de interes național.

(2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu perdele forestiere de protecție se exercită în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Art. 4. - (1) Înființarea perdelelor forestiere de protecție în România reprezintă o cauză de utilitate publică.

(2) Rețeaua de perdele forestiere de protecție formează Sistemul național al perdelelor forestiere de protecție.

Art. 5. - Statul, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și prin inspectoratele de regim silvic și cinegetic, exercită controlul asupra modului de gospodărire a perdelelor forestiere de protecție.

Art. 6. - (1) Dispozițiile prezentei legi se aplică și pentru crearea de cordoane forestiere.

(2) Cordoanele forestiere sunt constituite din plantații de arbori și arbuști forestieri, care unesc trupuri de pădure sau rețele de perdele forestiere de protecție, aflate la distanțe de până la 10 km unele de altele. Ele pot avea lățimi de până la 30 m și se amplasează la marginea tarlalelor cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, al digurilor și malurilor sau în jurul localităților. În acest cazuri cordoanele forestiere constituie ele însele perdele forestiere de protecție și preiau funcțiile de protecție ale acestora.

CAPITOLUL II
Identificarea zonelor în care sunt necesare perdele forestiere de protecție, amplasarea și înființarea acestora

Art. 7. - (1) Perdelele forestiere de protecție a terenurilor agricole se înființează în zonele din Câmpia Română, Câmpia Tisei, Lunca Dunării și Podișul Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de secetă. Amplasarea se face pe bază de documentații tehnice, de regulă în rețele rectangulare, în mod eșalonat, în ordinea urgențelor, prioritate având terenurile situate în zonele cele mai aride.

(2) Perdelele forestiere antierozionale se realizează în toate zonele țării, pe terenuri aflate în diferite grade de degradare. Procedura de identificare și de împădurire a terenurilor degradate este prevăzută în Ordonanța Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/1999. În această categorie se încadrează și terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea lor.

(3) Perdelele forestiere pentru protecția căilor de comunicație și de transport se înființează de o parte sau de alta a acestora, pe porțiunile afectate frecvent de depuneri masive de zăpadă.

(4) Perdelele forestiere pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor și sloiurilor de gheață se realizează de-a lungul acestora în aliniamente rectangulare, pe lățimi și lungimi diferite, în funcție de orografia terenului, viteza curentului apei, de înălțimea valurilor și de forța de împingere a ghețurilor.

(5) Perdelele forestiere pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale se realizează în jurul comunităților urbane și rurale, al unităților industriale poluante, al unor obiective economice, sociale, culturale și strategice.

Art. 8. - (1) Înființarea perdelelor forestiere de protecție se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute și stațiuni de cercetare agricolă și silvică, sub conducerea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe IonescuȘișești”.

(2) Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție se face de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, de stațiunile de cercetare din subordinea acestuia, precum și de alte organe de specialitate.

(3) Documentațiile pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție vor cuprinde studii tehnico-economice și de execuție, precizând:

a) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protecție;
b) elementele tehnice necesare în vederea instalării perdelelor forestiere de protecție: orientarea, lățimea și distanța dintre perdelele forestiere de protecție, schemele de plantare, speciile indicate pentru împăduriri;
c) metodele de regenerare, refacere, ameliorare și îngrijire a perdelelor forestiere de protecție;
d) investiția specifică pentru fiecare tip de perdea forestieră de protecție, precum și alte date necesare.

(4) Avizarea documentațiilor tehnico-economice se face în comisii mixte, la care participă reprezentanți ai beneficiarilor, ai proiectantului și ai executantului, ai ministerelor de resort, ai Academiei de Științe Agricole și Silvice

„Gheorghe Ionescu-Șișești” și ai unităților administrativteritoriale.

Art. 9. - (1) Înființarea perdelelor forestiere de protecție este obligatorie, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, în cazurile în care, prin studiile întocmite de instituțiile prevăzute la art. 8 alin. (1), se prevede expres necesitatea realizării acestora prin hotărâre a Guvernului.

(2) Perdelele forestiere de protecție, înființate cu acceptul proprietarilor de terenuri agricole și finanțate cu sursele prevăzute la art. 18, rămân în proprietatea acestora.

(3) În cazurile în care persoanele fizice și juridice, care dețin terenurile agricole proprietate privată, nu sunt de acord cu executarea lucrărilor de înființare a perdelelor forestiere de protecție a căror necesitate a rezultat din studiile întocmite în acest scop, Guvernul, la propunerea ministerelor interesate, va supune Parlamentului propunerea de expropriere prin lege, în regim de urgență, pentru utilitate publică, a terenurilor respective, după o dreaptă și prealabilă despăgubire, prin hotărâre judecătorească.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) perdelele forestiere de protecție astfel înființate fac parte din domeniul public al statului și vor fi administrate de structuri silvice.

Art. 10. - (1) Terenurile care se împăduresc în scopul realizării de perdele forestiere de protecție își schimbă folosința de la categoria actuală la categoria de terenuri cu vegetație forestieră situată în afara fondului forestier național.

(2) Schimbarea folosinței, conform prevedereilor alin. (1), este scutită de orice taxă.

CAPITOLUL III
Gospodărirea perdelelor forestiere de protecție

Art. 11. - Perdelele forestiere de protecție sunt supuse unor norme tehnice silvice, elaborate în condițiile art. 35, având ca finalitate asigurarea gestionării durabile a acestora, în vederea exercitării funcțiilor de protecție pentru care au fost înființate.

Art. 12. - (1) Deținătorii cu orice titlu de perdele forestiere de protecție au obligația să asigure paza acestora împotriva furturilor și pășunatului neautorizat, să ia măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, să respecte dispozițiile cu privire la protecția pădurilor și la circulația materialelor lemnoase, prevăzute în Legea nr. 26/1996 Codul silvic și în alte reglementări specifice domeniului, și să execute lucrări de îngrijire, conform normelor tehnice.

(2) Organele silvice, prefecții, consiliile județene și locale, unitățile de poliție, jandarmerie, unitățile și formațiunile de pompieri, unitățile Ministerului Apărării Naționale, potrivit atribuțiilor ce le revin prin lege, îi vor sprijini pe deținătorii de perdele forestiere de protecție în acțiunile de pază a vegetației forestiere și de stingere a incendiilor de pădure.

(3) La solicitarea proprietarilor de perdele forestiere de protecție Regia Națională a Pădurilor, prin unitățile sale teritoriale, va prelua asupra sa paza și gospodărirea vegetației forestiere respective, pe bază de contracte sau convenții încheiate cu solicitanții.

(4) Perdelele forestiere de protecție, înființate pe terenurile care constituie domeniul public sau privat al statului și ale unităților administrativ-teritoriale, se administrează de structuri silvice.

Art. 13. - Reducerea suprafeței perdelelor forestiere de protecție, indiferent de forma de proprietate, este interzisă. Dispozițiile art. 54 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 rămân aplicabile.

Art. 14. - Valorificarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protecție se face de către persoanele prevăzute la art. 12 alin. (1).

Art. 15. - (1) Recoltarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protecție este permisă numai cu marcarea prealabilă, contra cost, de către ocolul silvic a arborilor de extras.

(2) Materialul lemnos subțire, cu diametrul sub 10 cm, se va extrage sub îndrumarea personalului silvic, fără marcarea prealabilă a acestuia.

Art. 16. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic și ocoalele silvice pe a căror rază se află, organizează controlul asupra modului în care se aplică regulile silvice și de pază a vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție, precum și cele referitoare la circulația materialului lemnos rezultat de pe aceste terenuri.

Art. 17. - Pășunatul este interzis în perdelele forestiere de protecție. Dispozițiile art. 37 din Legea nr. 26/1996 rămân aplicabile.

CAPITOLUL IV
Finanțarea lucrărilor de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție

Art. 18. - Sursele de finanțare necesare împăduririi terenurilor pentru realizarea pe categorii a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție sunt următoarele:

a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în special pentru perdelele forestiere prevăzute la art. 2 lit. a), b) și e), conform art. 94 din Legea nr. 26/1996;
b) alocații de la bugetul de stat, conform art. 88 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 94 din Legea nr. 26/1996, pentru perdelele forestiere de protecție prevăzute la art. 2 lit. a),
b) și e);
c) alocații de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, pentru perdelele forestiere prevăzute la art. 2 lit. b), d) și e);
d) surse financiare externe nerambursabile, în cadrul programului SAPARD sau al altor programe, pentru perdelele forestiere de protecție prevăzute la art. 2 lit. a)-c) și e);
e) credite externe rambursabile pe termen lung, pentru toate categoriile de perdele forestiere de protecție prevăzute la art. 2;
f) sponsorizări de la agenți economici, fundații și altele, pentru toate categoriile de perdele forestiere de protecție prevăzute la art. 2;
g) contribuția benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate în executarea lucrărilor de realizare a perdelelor forestiere de protecție;
h) despăgubirile legale, datorate de persoane fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanța competentă la cererea unităților centrale sau locale de specialitate, în domeniul agriculturii și silviculturii sau al protecției mediului, pentru perdelele forestiere de protecție prevăzute la art. 2 lit. b);
i) surse provenite din Fondul special al drumurilor publice, constituite conform Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru perdelele forestiere de protecție prevăzute la art. 2 lit. c);
j) surse financiare provenite de la agenții economici care produc pagube mediului înconjurător prin poluare, pentru perdelele forestiere de protecție prevăzute la art. 2 lit. b) și e).

Art. 19. - Întocmirea studiilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protecție prevăzute la art. 8 se finanțează din sursele prevăzute la art. 18.

Art. 20. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, împreună cu celelalte ministere interesate în crearea de perdele forestiere de protecție, va întocmi până la data de 30 mai a fiecărui an situația fondurilor existente, conform surselor prevăzute la art. 18, destinate realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, pe fiecare tip, pentru anul următor.

(2) Fondurile necesare pentru finanțarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protecție vor fi solicitate anual, până la data de 30 mai, pentru a fi incluse în bugetul de stat pentru anul următor, cu destinația respectivă.

(3) Sumele constituite în condițiile prevăzute la art. 18 vor fi depuse în conturi bancare purtătoare de dobândă și vor fi utilizate în exercițiul financiar al anului următor, cu excepția alocațiilor de la bugetul de stat.

Art. 21. - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor va aloca în fiecare an fondurile necesare realizării perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole pentru prevenirea și combaterea fenomenului de secetă și a deșertificării.

CAPITOLUL V
Răspunderi și sancțiuni

Art. 22. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală a persoanei vinovate, potrivit legii.

Art. 23. - Ocuparea fără drept, în întregime sau în parte, a perdelelor forestiere de protecție, precum și distrugerea, degradarea sau mutarea semnelor de hotar, a împrejmuirilor ori a reperelor de marcare se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 24. - Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare prin incendiere a perdelelor forestiere de protecție constituie infracțiunea de distrugere calificată care a avut ca urmare un dezastru și se pedepsește potrivit dispozițiilor prevăzute în Codul penal.

Art. 25. - (1) Tăierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau lăstari din perdelele forestiere de protecție, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, deținători sau de către oricare altă persoană, dacă valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă valoarea este sub această limită, dar fapta a fost săvârșită de cel puțin două ori în interval de 2 ani, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta comisă în condițiile prevăzute la alin. (1) a avut ca urmare o pagubă în valoare de peste 20 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 5 ani.

(3) Când fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de peste 50 de ori mai mare decât prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 2 ani la 7 ani.

(4) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1)-(3) se majorează cu 3 ani în cazul în care faptele au fost săvârșite în următoarele împrejurări:

a) de două sau mai multe persoane împreună;
b) de o persoană având asupra sa o armă sau substanțe chimice periculoase;
c) în timpul nopții;
d) în arii forestiere protejate.

(5) Tentativa se pedepsește.

Art. 26. - (1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile art. 106-115 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 98-100, art. 102 și ale art. 104-107 din Legea nr. 26/1996, precum și cu prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

(2) Contravențiilor prevăzute în Legea nr. 31/2000 le sunt aplicabile și prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 27. - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor este minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție și colaborează cu Ministerul Administrației Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, precum și cu alte instituții și agenți economici interesați.

Art. 28. - La nivelul județelor în care urmează să se creeze rețele de perdele forestiere de protecție se înființează comandamente județene sub responsabilitatea directă a prefecților, constituite din conducerile direcțiilor generale județene pentru agricultură și industrie alimentară, ale direcțiilor silvice județene, ale altor instituții interesate, precum și din primarii localităților, care vor analiza periodic stadiul realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție la nivel de localitate, respectiv la nivel de județ.

Art. 29. - Componența, modul se funcționare și atribuțiile structurilor prevăzute la art. 27 și 28 se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 30. - Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, va lua măsuri pentru adaptarea structurii și activității Regiei Naționale a Pădurilor în teritoriu, în vederea realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție.

Art. 31. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și agricultură va raporta, anual, Guvernului situația identificării și împăduririi terenurilor destinate realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție.

Art. 32. - Pentru terenurile pe care se realizează perdele forestiere de protecție deținătorii acestora nu datorează taxele și impozitele prevăzute de lege.

Art. 33. - Deținătorii de terenuri împădurite, în condițiile prezentei legi, vor asigura cu continuitate, după închiderea stării de masiv, pe cheltuială proprie, lucrările de îngrijire, pază și protecție a vegetației forestiere, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru această categorie.

Art. 34. - Perdelele forestiere de protecție, realizate pe terenuri obținute prin expropriere pentru utilitate publică, devin parte a vegetației forestiere din afara fondului forestier, domeniu public al statului.

Art. 35. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi norme tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție.

Art. 36. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 15 mai 2002.
Nr. 289.


Miercuri, 29 mai 2024, 17:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.