LEGE nr.344 din 31 mai 2002
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 389/7 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.108 din 30 august 1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.429 din 31 august 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) absența avizului sanitar pentru proiecte și documentații tehnice privind amplasarea obiectivelor economice și social-culturale, sistematizarea centrelor populate și a teritoriului, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinației sau sistematizarea obiectivelor industriale, unităților de producție, prelucrare și desfacere a alimentelor, a depozitelor comerciale, unităților de prestări de servicii, de învățământ, cultură, turism și recreere, medico-sanitare, nucleare, de transporturi, a locuințelor, dotărilor urbanistice și edilitare și de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice și a oricăror alte obiective cu impact asupra sănătății publice;
b) nesolicitarea și/sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sănătății și Familiei pentru normative de proiectare și proiecte-tip, proiecte de standarde de stat, standarde și norme tehnice pentru tehnologii, materii prime și produse finite, proiecte de planuri naționale de sistematizare și amenajare a teritoriului, produse noi fabricate în țară și produsele importate pentru prima dată, care prin natura sau prin modul lor de utilizare pot influența sănătatea populației, folosirea de substanțe noi sau introducerea de procese tehnologice noi, punerea în circulație a substanțelor chimice folosite ca dezinfectante sau pesticide, norme tehnice privind condițiile de calitate pentru produsele alimentare și tehnologiile utilizate în industria alimentară, stabilirea indicațiilor și a contraindicațiilor pentru consumul alimentar al apelor minerale îmbuteliate."

2. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei:

a) nerespectarea clauzelor impuse prin autorizația sanitară de funcționare;
b) funcționarea oricărui obiectiv fără autorizație sanitară de funcționare, precum și funcționarea după emiterea, în condițiile legii, a deciziei de suspendare a activității;
c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de direcția de sănătate publică teritorială, care au drept scop prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentărilor și a intoxicațiilor favorizate și întreținute de factorii nocivi, ca urmare a poluării mediului de muncă și de viață;
d) punerea în consum public de produse alimentare noi, neavizate de Ministerul Sănătății și Familiei."

3. La articolul I punctul 4, articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de mirosuri respingătoare, pulberi, fum, gaze și vapori, ce constituie substanțe dăunătoare sănătății, peste limitele maxime admise, stabilite de normele și standardele în vigoare, precum și a producerii de ape uzate sau deșeuri rezultate atât din activități cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, cât și din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substanțe;
b) producerea, în mod repetat, a zgomotelor care depășesc limitele maxime stabilite de normele de igienă și de standardele în vigoare pentru zonele locuite;
c) nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a normelor de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit, dacă aceasta creează riscuri pentru sănătatea publică;
d) nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a distanțelor minime de protecție sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit;
e) creșterea păsărilor și animalelor de consum în zonele locuite, în spații aflate la distanțe mai mici decât cele stabilite prin normele de igienă în vigoare;
f) neefectuarea autocontrolului de laborator de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanți de orice natură, în zone de protecție sanitară;
g) depozitarea necontrolată sau în afara locurilor special amenajate a deșeurilor solide menajere și a celor rezultate din construcții;
h) nerespectarea condițiilor igienico-sanitare prevăzute în normele de igienă în vigoare pentru manipularea, transportul și depozitarea produselor cosmetice, care să permită menținerea stabilității parametrilor calitativi și a salubrității acestora."

4. La articolul I punctul 6, articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) neîntocmirea de către producătorii și distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcționare și întreținere a instalațiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilității, precum și nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de direcția de sănătate publică teritorială;
b) neasigurarea menținerii stării de curățenie pe întreg teritoriul uzinelor/stațiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalații, cât și pe terenul din zona de protecție sanitară;
c) neanunțarea direcției de sănătate publică teritoriale asupra producerii de avarii la nivelul uzinelor/stațiilor de producere a apei pentru consum uman, asupra intervențiilor la nivelul rețelelor de distribuție a apei, opririi sau intermitenței apei în rețea, precum și neinformarea populației asupra programului de furnizare a apei;
d) neîntocmirea programului de exploatare a instalațiilor, avizat de direcția de sănătate publică teritorială, privind întreținerea acestora, precum și controlul de calitate al apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători."

5. La articolul I punctul 8, partea introductivă și literele a)-h), j), m) și n) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei:

a) neefectuarea de către producătorii și distribuitorii de apă pentru consum uman în sistem public a controlului de laborator al potabilității apei, conform standardelor în vigoare;
b) neefectuarea de către producătorii de produse alimentare, de băuturi alcoolice și nealcoolice, de produse culinare și de gheață a controlului de laborator al potabilității apei, conform standardelor în vigoare;
c) neasigurarea dezinfecției eficiente a apei produse și/sau distribuite populației ca apă pentru consum uman, conform standardelor în vigoare;
d) neasigurarea de către producători a unei eficiențe de 99,9% în tratarea apei, exprimată în grade de turbiditate și în valoarea bacteriilor coliforme, conform standardului în vigoare;
e) neefectuarea dezinfectării corespunzătoare a apei pentru primele cantități de apă distribuite, după o întrerupere în distribuție și în următoarele situații:
- incidente de dare în exploatare a instalațiilor noi, după modificări ale procesului tehnologic, după remedieri, revizii sau recondiționări;
- când nu există garanția securității rețelei de distribuție, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din rețea;
- în situații epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infecțioase;
f) neasigurarea de către producătorii și distribuitorii de apă pentru consum uman a unei rezerve de substanță dezinfectantă și de coagulant pentru minimum 30 de zile de funcționare;
g) utilizarea de către persoanele fizice și juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a băuturilor alcoolice și nealcoolice, a produselor culinare, a gheții și altele, a unor surse de apă, fără a respecta indicatorii de calitate ai apei respective;
h) utilizarea de către producătorii și/sau distribuitorii de apă pentru consum uman a materialelor de construcție, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a țevilor, a accesoriilor și a dispozitivelor, precum și a aparatelor de măsurare fără documentație doveditoare privind aprobarea Ministerului Sănătății și Familiei și fără respectarea instrucțiunilor de utilizare;
...........................................................................................
j) utilizarea materialelor de construcție, a reactivilor și a substanțelor folosite în instalațiile de producere și îmbuteliere a apei pentru consum uman, fără ca acestea să fie avizate de Ministerul Sănătății și Familiei pentru utilizarea în contact cu apa;
...........................................................................................
m) îmbutelierea apei pentru consum uman în recipiente din materiale neavizate de Ministerul Sănătății și Familiei pentru utilizare în contact cu apa, precum și utilizarea de recipiente returnabile pentru îmbutelierea apei pentru consum uman, fără avizarea prealabilă a reutilizării lor;
n) utilizarea la transportul apei pentru consum uman a containerelor fabricate din materiale și produse care nu sunt avizate de Ministerul Sănătății și Familiei pentru utilizare în contact cu apa."

6. La articolul I punctul 9, literele a), e)-h) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"a) asigurarea cu apă pentru consum uman a populației, care nu corespunde condițiilor de calitate pentru consum uman, conform standardului în vigoare, la locul de muncă, în colectivități temporare sau în caz de calamități naturale, dezastre și accidente;
...........................................................................................
e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafață pentru apa dată în consum uman;
f) nerespectarea măsurilor impuse de prevederile legale privind zonele de protecție sanitară a surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/stațiilor de producere, a rezervoarelor de înmagazinare, a aducțiunilor, a stațiilor de pompare, dezinfecție și a rețelelor de distribuție;
g) absența dezinfectantului la intrarea în rețeaua de distribuție sau la capetele de rețea ale sistemelor publice de alimentare cu apă;
h) nemarcarea vizibilă a surselor și a rețelelor de apă, care nu corespund condițiilor de calitate a apei pentru consum uman, din incinta unităților de orice fel și a locurilor publice."

7. La articolul I punctul 11, partea introductivă și literele b) și c) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei:
...........................................................................................

b) neîntreținerea în permanentă stare de funcționare și de curățenie a instalațiilor sanitare interioare în unități, inclusiv în mijloace de transport și locuințe, de către agenții economici, precum și de către asociațiile de locatari/proprietari sau persoane fizice;
c) neasigurarea de către asociațiile de locatari/proprietari și de locatarii gospodăriilor individuale a dotării cu recipiente ecologice sau neasigurarea de către proprietarul sau administratorul unităților de orice fel a dotării cu recipiente ecologice pentru colectarea deșeurilor menajere, amplasate în spații special amenajate, camere de gunoi sau platforme racordate la rețeaua de apă și canalizare, spălate și dezinfectate, menținute în bună stare, reparate, suficiente numeric pentru păstrarea reziduurilor timp de maximum 2-3 zile;"

8. La articolul I punctul 12, partea introductivă și literele b), e)-g) și i) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
...........................................................................................

b) neevacuarea ritmică și ori de câte ori este necesar a conținutului instalațiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: haznale, puțuri absorbante, closete, administrate de persoane fizice sau juridice;
...........................................................................................
e) neîntreținerea în stare de funcționare a instalațiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: fose septice vidanjabile, puțuri absorbante și altele, de către deținătorii acestora și vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele străzilor;
f) neracordarea instalației de canalizare interioară a locuințelor de către proprietarii acestora la rețeaua publică de canalizare, acolo unde există rețea, sau neasigurarea colectării apelor uzate fecaloid-menajere în instalații proprii;
g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igienă privind întreținerea curățeniei străzilor, parcurilor, piețelor și a altor locuri publice și neridicarea cu regularitate a deșeurilor menajere și stradale;
...........................................................................................
i) neîndepărtarea cadavrelor sau a resturilor de animale, în condițiile prevăzute de normele în vigoare, de către deținătorii de animale și/sau de administrația domeniului public."

9. La articolul I punctul 12, după litera i) a articolului 10 se introduce litera j) cu următorul cuprins:

"j) neasigurarea dotării și amplasării de WC-uri mobile de tipul tinetelor în locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive și serbări câmpenești, expoziții, târguri, oboare și altele, care să fie plasate în apropierea locului de desfășurare a activității, ușor de transportat la locul de golire, ușor de curățat și de dezinfectat."

10. La articolul I punctul 13, partea introductivă și literele d)-f), h) și l) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 80.000.000 lei:
...........................................................................................

d) neefectuarea periodică, conform normelor de igienă, a dezinsecției și deratizării depozitelor de deșeuri solide menajere;
e) neutralizarea insuficientă a apelor uzate industriale și epurarea incompletă a apelor fecaloid-menajere;
f) evacuarea apelor uzate provenite din spitale de boli infecțioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice, precum și de la orice unități care prin specificul lor contaminează aceste ape, fără epurarea biologică și neutralizarea substanțelor radioactive sau a substanțelor chimice toxice;
...........................................................................................
h) amplasarea și amenajarea de depozite, instalații de depozitare, prelucrare și neutralizare a deșeurilor solide, precum și a celor menajere, industriale, de stradă, a vidanjului și a cadavrelor de animale, fără autorizație sanitară;
...........................................................................................
l) lipsa dotării cu grup sanitar a locuințelor, inclusiv din mediul rural, și a unităților de orice fel, neamplasarea, nedimensionarea, neconstruirea și neîntreținerea lor corespunzător normelor de igienă;"

11. La articolul I punctul 15, partea introductivă a articolului 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:"

12. La articolul I punctul 16, partea introductivă și literele a), h) și l) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) neasigurarea în unitățile furnizoare de servicii de igienă personală a lenjeriei curățate, dezinfectate și călcate, schimbată după fiecare persoană;
...........................................................................................
h) funcționarea bazinelor de înot și a ștrandurilor fără anexe, precum vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numărului prevăzut de normele în vigoare în raport cu capacitatea unității;
...........................................................................................
l) folosirea instrumentarului tăios în unitățile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică, fără sterilizare prealabilă;"

13. La articolul I punctul 17, partea introductivă a articolului 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:"

14. La articolul I punctul 19, partea introductivă și literele c) și e) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:
...........................................................................................

c) neasigurarea în unitățile și în spațiile care acordă asistență medicală și socială pentru copii a spațiului de cazare și a condițiilor de igienă pentru mame însoțitoare, precum și internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul Sănătății și Familiei;
...........................................................................................
e) neasigurarea funcționării sistemului de încălzire, în vederea asigurării confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;"

15. La articolul I punctul 19, după litera g) a articolului 15 se introduc literele h), i) și j) cu următorul cuprins:

"h) neraportarea de către unitățile sanitare a infecțiilor nozocomiale la direcțiile de sănătate publică teritoriale;
i) neasigurarea echipamentului de protecție complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare, precum și neutilizarea acestuia;
j) nerespectarea măsurilor speciale instituite în situații epidemiologice deosebite."

16. La articolul I punctul 20, partea introductivă a articolului 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:"

17. La articolul I punctul 21, partea introductivă și literele a)-c) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei:

a) neasigurarea spațiilor și dotărilor necesare colectării, depozitării, îndepărtării, neutralizării și incinerării, după caz, a deșeurilor potențial contaminate, rezultate din activitățile unităților sanitare, în condițiile stabilite de normele de igienă în vigoare care să prevină transmiterea infecțiilor nozocomiale;
b) neefectuarea în stațiile și/sau în punctele de sterilizare din unitățile sanitare a controlului eficienței sterilizării și neîntocmirea documentației necesare evidenței sterilizării, în conformitate cu normele în vigoare;
c) neasigurarea depozitării și păstrării în condiții optime a articolelor sterilizate în unitățile sanitare;"

18. La articolul I punctul 21, după litera f) a articolului 17 se introduc literele g) și h) cu următorul cuprins:

"g) neutilizarea, pentru componentele aparaturii de uz medical și ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizării prin căldură, a substanțelor dezinfectante care asigură sterilizarea chimică sau a altor metode de sterilizare;
h) necunoașterea de către personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar a tehnicilor și procedurilor de pregătire a instrumentarului pentru sterilizare."

19. La articolul I punctul 22, partea introductivă și literele a) și e)-h) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la direcția de sănătate publică teritorială, în conformitate cu normele și instrucțiunile în vigoare;
...........................................................................................
e) neasigurarea de către administrațiile unităților sanitare a aprovizionării permanente și suficiente cu materiale necesare efectuării curățeniei și operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție, deparazitare și deratizare;
f) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unitățile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea și evidența persoanelor infestate cu paraziți de cap și corp;
g) neasigurarea depozitării și păstrării produselor dezinfectante în condiții care să prevină modificările fizico-chimice și ale proprietăților biocide ale produselor;
h) utilizarea în unitățile sanitare a dezinfectantelor și antisepticelor, insecticidelor și raticidelor neavizate de Ministerul Sănătății și Familiei."

20. La articolul I punctul 22, după litera h) a articolului 18 se introduc literele i)-s) cu următorul cuprins:

"i) neaplicarea prevederilor programului național de imunizări de către personalul medico-sanitar cu atribuții specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat;
j) neasigurarea condițiilor de transport, depozitare, gestionare și utilizare a produselor biologice și medicamentoase de uz uman și veterinar, prevăzute de instrucțiunile producătorului;
k) neasigurarea dezinfecției terminale în focare colective de boli transmisibile;
l) nerespectarea de către persoane fizice, suspecți și convalescenți de boli transmisibile, purtători sănătoși de germeni patogeni, precum și de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii și combaterii bolilor transmisibile, precum: vaccinări și revaccinări, examene clinice și de laborator, controale periodice ale purtătorilor de germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice sau alte măsuri epidemiologice;
m) modificarea circuitelor în unitățile sanitare, fără avizul direcției de sănătate publică teritoriale;
n) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecințele medicale și penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum și neprecizarea acestor măsuri;
o) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar și administrativ al unităților sanitare publice sau private a măsurilor care să prevină apariția sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistență medicală în aceste unități;
p) neraportarea vaccinărilor și revaccinărilor efectuate de unitățile sanitare, în cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infecțioase, la direcția de sănătate publică teritorială;
q) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare și revizuire a instalațiilor și echipamentelor, precum și a lucrărilor de recondiționare și reparare a clădirilor unităților sanitare;
r) refolosirea instrumentarului și a materialelor de unică folosință;
s) neîntreținerea permanentă a stării de curățenie în unitățile sanitare."

21. La articolul I punctul 23, articolul 19 se abrogă.

22. La articolul I punctul 24, literele d) și g) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

"d) nerespectarea instrucțiunilor Ministerului Sănătății și Familiei privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile și eliberarea avizului epidemiologic;
...........................................................................................
g) nerespectarea instrucțiunilor producătorului sau a recomandărilor prevăzute în avizul sanitar privind folosirea dezinfectantelor, antisepticelor, insecticidelor și raticidelor utilizate."

23. La articolul I punctul 27, partea introductivă și literele b) și d) ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
...........................................................................................

b) utilizarea la întreținerea curățeniei din afara sălilor de producție, din anexele sanitare, din curți și dependințe a salariaților care lucrează în procesele tehnologice de producție alimentară, la prelucrarea sau manipularea alimentelor;
...........................................................................................
d) așezarea, chiar și provizorie, direct pe trotuar, în curți sau pe pardoseala încăperilor a gheții artificiale, precum și a navetelor și tăvilor folosite la transportul produselor de panificație și de cofetărie, a laptelui și produselor lactate, a cărnii, preparatelor din carne și semipreparatelor culinare;"

24. La articolul I punctul 27, după litera i) a articolului 22 se introduce litera j) cu următorul cuprins:

"j) neasigurarea echipamentului de protecție sanitară curat și complet pentru personalul care lucrează în sectoarele de producție, prelucrare, depozitare, transport și desfacere a alimentelor, precum și neutilizarea acestui echipament."

25. La articolul I punctul 28, partea introductivă și litera b) a articolului 23 vor avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei:
...........................................................................................

b) transportarea și depozitarea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate împreună cu produse finite, care se consumă fără prelucrare termică și fără asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;"

26. La articolul I punctul 28, după litera r) a articolului 23 se introduc literele s) și ș) cu următorul cuprins:

"s) neetichetarea produselor alimentare preambalate, în conformitate cu normele în vigoare;
ș) nemarcarea vizibilă a meselor de lucru, a fundurilor de lemn, a mânerelor de cuțit și a spațiilor frigorifice, pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente."

27. La articolul I punctul 29, partea introductivă și literele g), j), m), o) și q) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:
...........................................................................................

g) neasigurarea în toate unitățile alimentare a funcționării corecte și permanente a aparaturii de control și de înregistrare a parametrilor care condiționează salubritatea prelucrării și păstrării materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare și alte proceduri specifice;
...........................................................................................
j) neasigurarea, în unitățile din sectorul alimentar de producție, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare, a apei curente reci pentru consum uman, corespunzătoare calitativ standardului în vigoare, și a apei calde menajere, distribuită în condiții igienice oriunde este necesar și în cantități suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice și pentru întreținerea curățeniei utilajelor, mobilierului și dotărilor;
...........................................................................................
m) neasigurarea în unitățile alimentare a operațiunilor de curățenie, dezinfecție, dezinsecție și deratizare și neasigurarea dotării și aprovizionării unității alimentare cu utilaje, ustensile și materiale specifice pentru spălare și dezinfecție, dezinsecție și, după caz, deratizare;
...........................................................................................
o) folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor și coloranților utilizați la imprimarea sau la colorarea produselor alimentare, a ambalajelor acestora, precum și contactul direct al alimentelor cu partea imprimată a ambalajelor;
...........................................................................................
q) păstrarea în vase metalice zincate sau în vase de aluminiu a alimentelor lichide și semilichide, cu excepția apei, a alcoolului etilic și a grăsimilor alimentare;"

28. La articolul I punctul 30, literele a) și i) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:

"a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă: I. semne organoleptice de alterare evidente; II. semne de infestare cu paraziți și insecte, precum și resturi sau semne ale activității acestora, cu excepția unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă sau în standardele de stat; III. semne ale contactului cu rozătoare; IV. miros și gust, străine de natura produsului; V. gust, miros sau pete de mucegai, cu excepția mucegaiurilor selecționate admise; VI. conținut de substanțe chimice neavizate sau peste limitele admise de normele de igienă în vigoare; VII. conținut de corpi străini, cu excepția cazurilor în care norma prevede o limită maximă admisă; VIII. conținut de aflatoxine B1 peste limitele admise pentru semințe și făinuri de cereale, leguminoase uscate, semințe oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate și izolate proteice de vegetale și altele; IX. conținut microbian peste limitele admise de normele microbiologice în vigoare;
...........................................................................................
i) utilizarea în compoziția pigmenților destinați obiectelor de uz gospodăresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb și crom."

29. La articolul I punctul 31, partea introductivă a articolului 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:"

30. La articolul I punctul 32, partea introductivă și litera e) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:

"Art. 27. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:
...........................................................................................

e) neasigurarea, în unitățile nucleare medicale, de circuite funcționale, conform normelor sanitare în vigoare."

31. La articolul I punctul 35, partea introductivă a articolului 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:"

32. La articolul I punctul 36, partea introductivă și literele j), l), p), q), t), u) și v) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
...........................................................................................

j) neefectuarea de către medic a examinărilor în vederea angajării și a controalelor medicale periodice, cu respectarea normelor în vigoare;
...........................................................................................
l) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examinărilor medicale în vederea angajării și a controalelor medicale periodice;
...........................................................................................
p) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care există riscul de transmitere a unor boli, precum: sectorul alimentar, zootehnic, instalații de alimentare cu apă potabilă, colectivități de copii și alte unități de interes public, fără respectarea normelor în vigoare;
q) neaplicarea măsurilor speciale de protecție a tegumentului și a mucoaselor pentru substanțele ce pot pătrunde în organism prin tegument și mucoase intacte;
...........................................................................................
t) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncă cu expunere la unele substanțe chimice, precum: plumb, mercur, sulfură de carbon, benzen și alte substanțe chimice toxice, precum și la trepidații, radiații nucleare, ridicare și purtare de greutăți și ortostatism prelungit;
u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operațiunilor manuale de încărcare, descărcare și transport și a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operațiunile cu materiale și produse periculoase foarte toxice și/sau explozive;
v) utilizarea tinerilor sub vârsta de 18 ani la locurile de vopsit care implică utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb și a tuturor produselor ce conțin acești pigmenți;"

33. La articolul I punctul 37, partea introductivă și litera b) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

"Art. 31. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei:
...........................................................................................

b) neasigurarea de către agenții economici din sectoarele public, privat și cooperatist a condițiilor de bază materială pentru efectuarea unor examinări medicale complete ale angajaților în mediu cu noxe, conform legii;"

34. La articolul I punctul 38, partea introductivă a articolului 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei:"

35. La articolul I punctul 38, litera d) a articolului 32 se abrogă.

36. La articolul I punctul 39, partea introductivă și literele a) și j) ale articolului 33 vor avea următorul cuprins:

"Art. 33. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) nerespectarea de către conducătorii unităților de stat și particulare pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, precum și de către administrațiile taberelor pentru copii și tineri a normelor de igienă în vigoare specifice fiecărui obiectiv și a condițiilor prevăzute în autorizația sanitară de funcționare referitoare la circuite funcționale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte și anexe sanitare, întreținerea curățeniei și altele;
...........................................................................................
j) nerespectarea normelor de igienă în vigoare pentru unitățile alimentare, în cazul chioșcurilor cu produse alimentare din incinta școlilor și a unităților de învățământ superior."

37. La articolul I punctul 41, partea introductivă a articolului 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:"

38. La articolul I punctul 41, partea introductivă a articolului 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 6.000.000 lei la 12.000.000 lei:"

39. La articolul I punctul 44, litera d) a articolului 36 va avea următorul cuprins:

"d) ofițerii și subofițerii de poliție, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 2 lit. b), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d) și art. 23 lit. s);"

40. La articolul I punctul 45, literele b) și c) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:

"b) ofițerii și subofițerii de poliție, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 2 lit. b), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d) și la art. 23 lit. s);
c) primarii și împuterniciții acestora, pentru contravențiile prevăzute la art. 1 lit. b), art. 2 lit. b) și d), art. 3 lit. g), art. 8 lit. h), art. 11 lit. c), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a) și s), art. 24 lit. l) și art. 25 lit. a) pct. I-IV."

41. La articolul I punctul 45, după litera c) a articolului 38 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) personalul încadrat în funcții asimilate celor prevăzute la lit. a) și b) din direcțiile, serviciile și unitățile medicale ale ministerelor și ale altor organe centrale cu rețea sanitară proprie, prevăzute în Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, pentru contravențiile săvârșite în cadrul unităților subordonate acestor ministere sau organe centrale."

42. La articolul I punctul 46, articolul 41 va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001*) privind regimul juridic al contravențiilor."

43. La articolul I punctul 49 litera a), alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Funcționarea unităților de orice fel cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă atrage retragerea autorizației sanitare de funcționare."

44. La articolul I punctul 49, litera c) va avea următorul cuprins:

c) articolul 43, care devine articolul 45, va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - (1) Produsele alimentare care nu corespund normelor în vigoare și care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman și denaturate.

(2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor în vigoare vor fi interzise vânzării."

45. În cuprinsul ordonanței sintagma Ministerul Sănătății se înlocuiește cu sintagma Ministerul Sănătății și Familiei.

46. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"


ANEXA Nr. 1


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI Instituția..........................................


PROCES - VERBAL de constatare a contravenției

Nr............

Încheiat astăzi............................................................ la............................................................ (ziua, luna, anul)

Subsemnatul/subsemnata.................................................., în calitate de................................... la......................, am constatat că............................................., cu domiciliul în..........................., str............................... nr..........., bl............, sc............, ap..........., în calitate de.................... la punctul de lucru............................., str................................. nr............, bl..........., sc..........., ap......., pendinte de.............., cu sediul în....................., str...................... nr........., bl........., sc..........., ap..........., nr. de înmatriculare la Registrul comerțului.........., codul fiscal nr..........., ASF nr..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria......... nr..........., emis/emisă de.................................... la data de............................., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: "................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... săvârșită/săvârșite la data de.........., ora.........., în următoarele împrejurări:.........., contravenind prin aceasta dispozițiilor Legii nr. 98/1994, cu modificările și completările ulterioare, care atrag sancționarea cu amendă:
conform art........... lit..........., de la.......... la.......... lei; conform art........... lit..........., de la.......... la.......... lei; conform art........... lit..........., de la.......... la.......... lei.

Agent constatator, .................................... Am primit copia de pe procesul-verbal. Contravenient, ".........................................................

Obiecțiunile contravenientului și mijloacele de probă de care se va servi în cauză:......... ....................................................................................................................................................................
Observațiile agentului constatator:................................................................................................ ....................................................................................................................................................................
Contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate semna.
Martor: Numele...................... prenumele....................., domiciliat/domiciliată în.................., str.................. nr........, bl........., sc........, ap........, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria.......... nr..........., emis/emisă de.......... la data de...........................................
...................

(semnătura)
Martor: Numele...................... prenumele......................, domiciliat/domiciliată în.................., str................ nr........, bl........, sc........, ap.........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria.......... nr..........., emis/emisă de.......... la data de...........................................
...................

(semnătura)
Rezoluția de aplicare a sancțiunii și înștiințarea de plată
Subsemnatul/subsemnata.........., în calitate de.......... la.........., aplic contravenientului/contravenientei......................... sus-numit/sus-numite o amendă de.......... lei, conform prezentului proces-verbal de constatare a contravenției nr..........., pe care o va achita la.......... în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în același termen să predea sau să trimită recomandat prin poștă chitanța de plată la................................. În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, contravenientul se poate angaja sub semnătură să achite la.........., în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârșită. În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare. Împotriva procesului-verbal de constatare și a rezoluției de aplicare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției la organul care a aplicat sancțiunea. Prezentul proces-verbal conține două pagini și a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la.........................................
........................................................... (semnătura organului care a aplicat sancțiunea)
Am luat cunoștință.
Contravenient, ............................................

47. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"


ANEXA Nr. 2


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI Instituția..........................................


PROCES - VERBAL de constatare a condițiilor igienico-sanitare
Astăzi.......................... 200.....

Subsemnatul......................................, îndeplinind funcția de.................................. la Inspecția Sanitară de Stat......................., însoțit de..........................., îndeplinind funcția de "....................... la..............................., în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea....................., cu sediul în județul................., localitatea...................., str............................ nr............, bl. "........., sc............, ap............, pendinte de.........................., cu sediul în localitatea.............................., str..................... nr............, în prezența domnului/doamnei......................., în calitate de................, am constatat următoarele:................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... În urma celor constatate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică se aplică măsuri și se formulează următoarele prescripții și recomandări:....... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Prezentul proces-verbal conține........... pagini și a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la.............

Organul constatator, Am primit originalul.
...................................... ".....................................

48. Articolul II va avea următorul cuprins:

"Art. II. - Prezenta ordonanță va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care orice dispoziție contrară se abrogă."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 31 mai 2002.
Nr. 344.

*) Ordonanța Guvernului nr.2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001, și a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.268 din 22 aprilie 2002.


Sâmbătă, 02 martie 2024, 22:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.