LEGE nr.325 din 27 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 422/18 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.29 din 30 ianuarie 2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice, emisă în temeiul art. 1 lit. G pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.41 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezenta ordonanță instituie cadrul legal pentru reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de igienă și confort termic și de a reduce pierderile de căldură, consumurile energetice, costurile de întreținere pentru încălzire și alimentare cu apă caldă menajeră, precum și de reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența energetică și la protecția mediului și dezvoltarea durabilă."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Activitatea de reabilitare și modernizare termică a clădirilor urmărește îmbunătățirea performanțelor de izolare termică a elementelor de construcție care delimitează de exterior spațiile interioare încălzite, precum și creșterea eficienței energetice a instalațiilor interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă menajeră, a centralelor termice, punctelor termice și rețelelor de distribuție a agentului termic și a apei calde menajere, care se găsesc în interiorul clădirilor sau adiacente acestora."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Statul sprijină persoanele fizice și juridice care întreprind măsuri de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și instalațiilor aferente, prin acțiuni de informare gratuită a utilizatorilor, prin facilități fiscale acordate unor categorii de utilizatori și agenților economici care acționează efectiv în acest domeniu și prin stimularea promovării surselor regenerabile de energie."

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"Programele de reabilitare și modernizare termică"

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) În baza politicii energetice a statului Guvernul va adopta anual programe naționale de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și instalațiilor aferente, la propunerea ministerelor interesate.

(2) Pentru fundamentarea programelor de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și a instalațiilor aferente sunt necesare următoarele măsuri:

a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică;
b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protecție termică a clădirilor, a necesarului de materiale și echipamente și a fondurilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor;
c) revizuirea și actualizarea reglementărilor tehnice referitoare la proiectarea și executarea protecției termice a clădirilor și a instalațiilor aferente și stabilirea criteriilor de optimizare a acesteia;
d) elaborarea de proiecte directoare și soluții-cadru pentru reabilitarea și modernizarea clădirilor și a instalațiilor aferente;
e) elaborarea de studii în vederea stabilirii costului real al căldurii pentru încălzire și alimentare cu apă caldă menajeră;
f) elaborarea de standarde naționale de eficiență energetică pentru clădiri."

7. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Pentru clădirile prevăzute la art. 3 se eliberează certificatul energetic prin care se atestă performanța energetică a acestora - izolarea termică, randamentul energetic al echipamentelor și altele, după caz."

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Societățile naționale și ceilalți agenți economici care operează în domeniul producerii și distribuirii energiei termice pentru încălzire și pentru prepararea apei calde menajere vor proceda la:

a) efectuarea de bilanțuri energetice pentru sistemele care asigură alimentarea cu căldură și apă caldă menajeră;
b) efectuarea de reglaje periodice ale instalațiilor de încălzire și de alimentare cu apă caldă menajeră;
c) depistarea pierderilor de căldură și de apă din rețelele de distribuție pentru alimentarea cu căldură și apă caldă menajeră și efectuarea remedierilor necesare;
d) controlul termoizolației pentru conducte, cazane și schimbătoare de căldură și luarea, după caz, de măsuri de remediere sau de înlocuire."

9. La articolul 9, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"a) evaluarea stării tehnice a clădirii asupra căreia se intervine, prin:
- contactarea unui birou de consultanță sau a unei societăți comerciale de management și servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic, stabilirea procedurii de intervenție și a asistenței tehnice de specialitate necesare, precum și pentru elaborarea certificatului energetic al clădirii;
- contractarea elaborării expertizei tehnice privind starea clădirii și a instalațiilor aferente, formularea și analizarea variantelor de reabilitare și modernizare;"

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Activitatea de reabilitare și modernizare termică a clădirilor existente și a instalațiilor aferente se va asigura de:

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru:
- coordonarea activității de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor;
- asigurarea elaborării studiilor și proiectelor directoare și a standardelor de eficiență energetică, prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), d) și f);
- a propune Guvernului spre aprobare programele naționale anuale de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și instalațiilor aferente;
- stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau certificare a firmelor și a persoanelor fizice sau juridice implicate în activitatea de consultanță, expertizare, proiectare, execuție și exploatare, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- elaborarea și coordonarea programelor de pregătire și instruire a personalului cu atribuții în reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente;
b) Ministerul Industriei și Resurselor, prin Agenția Română pentru Conservarea Energiei și prin filialele acesteia din țară, pentru:
- elaborarea de studii prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a);
- elaborarea de studii de fundamentare a reabilitării termice a clădirilor și încadrarea în politica energetică a statului;
- monitorizarea performanțelor clădirilor reabilitate termic, în scopul stabilirii direcțiilor de acționare și a politicilor de finanțare;
- inițierea de acțiuni promoționale pentru educarea populației pe plan local;
c) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, pentru emiterea reglementărilor tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termică asigurată din surse de alimentare centralizată;
d) direcțiile și/sau serviciile de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, municipiilor, orașelor și sectoarelor municipiului București, pentru:
- eliberarea certificatului energetic al clădirii;
- verificarea și avizarea documentației de reabilitare termică a clădirilor, finanțate prin bugetul local;
e) administrația publică locală, pentru susținerea acțiunilor coordonate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, referitoare la economisirea energiei utilizate pentru încălzirea clădirilor și alimentarea cu apă caldă menajeră."

11. La articolul 11, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) atragerea de fonduri de la firme sau societăți comerciale de management și servicii energetice;"

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Proprietarii persoane fizice și/sau juridice române, care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit aflate în proprietate, beneficiază de:

a) scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al clădirii și a autorizației de construire pentru lucrările de reabilitare termică;
b) scutire de impozit pe locuința pe care o dețin, pe perioada de rambursare a creditului obținut pentru reabilitarea termică."

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu consultarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei, va elabora reglementări tehnice necesare operațiunilor de audit și expertiză energetică a clădirilor existente."

14. Articolul 16 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 27 mai 2002.
Nr. 325.


Duminică, 14 aprilie 2024, 15:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.