LEGE nr.355 din 6 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 447/26 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.39 din 30 ianuarie 1998 privind activitatea de standardizare națională în România, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ
privind activitatea de standardizare națională"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezenta ordonanță stabilește principiile și cadrul organizatoric ale activității de standardizare națională."

3. La articolul 2, literele c) și i) vor avea următorul cuprins:

"c) protecția vieții, sănătății și securității persoanelor fizice, mediului și apărarea intereselor consumatorilor;
.............................................................................................
i) reprezentarea și susținerea intereselor economiei naționale în activitățile de standardizare internaționale și europene."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonanțe, următorii termeni sunt definiți după cum urmează:

a) autoritate - organul de specialitate al administrației publice centrale ori locale sau organismul de specialitate aflat în subordinea ori coordonarea acestuia, abilitat ca, în exercițiul autorității de stat, să ia măsuri obligatorii și să adopte reglementări în domeniul său de competență;
b) aplicare a unui standard - utilizarea standardului în producție și/sau servicii;
c) marcă de conformitate - marcă protejată, aplicată sau emisă pe baza unui sistem de certificare, indicând faptul că produsul, procesul sau serviciul în cauză este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație a produsului sau de prestare a serviciului ori alte caracteristici;
d) organism național de standardizare - organismul cu activitate de standardizare la nivel național, care are ca principală funcție elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, de standarde naționale și care este recunoscut de către o autoritate de stat;
e) program de standardizare națională - programul de activitate al organismului național de standardizare, realizat în scopul aplicării politicii naționale de standardizare;
f) proiect de standard - standardul propus, în general disponibil pentru observații, vot, aprobare sau adoptare, după caz;
g) standard - documentul stabilit prin consens și aprobat de un organism, care stabilește, pentru utilizări comune și repetate, reguli, prescripții sau caracteristici pentru activități sau rezultatele lor, în scopul obținerii unui grad optim de ordine, într-un context dat;
h) standardizare - activitatea specifică, complexă, care are ca scop final elaborarea și aprobarea sau adoptarea, după caz, de standarde;
i) standard european - standardul care este adoptat de către un organism european cu activitate de standardizare și care este pus la dispoziție publicului;
j) standard internațional - standardul care este adoptat de către un organism internațional cu activitate de standardizare și care este pus la dispoziție publicului;
k) standard național - standardul care este elaborat și aprobat sau adoptat, după caz, de un organism național de standardizare și care este pus la dispoziție publicului;
l) standardizare națională - standardizarea care se desfășoară la nivelul unei anumite țări;
m) organism - unitatea de drept public sau privat, care are sarcini și competențe bine definite;
n) reglementare - documentul care conține reguli cu caracter obligatoriu și care este adoptat de către o autoritate;
o) reglementare tehnică - reglementarea care prevede condiții tehnice, fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificație tehnică, la un cod de bună practică sau care preia integral conținutul acestora.

(2) Termenii definiți la alin. (1) se completează cu termenii definiți la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității*)."

5. La articolul 4, litera h) se abrogă.

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Standardul național trebuie să conțină prevederi care să nu contravină legislației în vigoare.

(2) Standardul național se identifică prin aplicarea pe acesta a inițialelor SR, care semnifică standard român.

(3) Standardele internaționale și europene se publică numai după adoptarea lor ca standarde naționale."

7. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Aplicarea unui standard național poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai conform prevederilor unei reglementări tehnice adoptate, în cazul în care considerente de ordin public, de protecție a vieții, a sănătății și a securității persoanelor fizice, a mediului și de apărare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură."

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Organismul național de standardizare îndeplinește următoarele condiții:

a) este o persoană juridică de drept privat, de interes public, având statut juridic de asociație fără scop patrimonial, care a fost creată sau înființată în baza Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;
b) are evaluarea favorabilă a autorității de stat care coordonează domeniul infrastructurii calității și evaluarea conformității;
c) aplică principiile standardizării naționale prevăzute la art. 4;
d) aplică, în domeniul standardizării naționale, politicile aprobate de Guvern."

9. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

"Art. 71. - Organismul național de standardizare are următoarele atribuții principale:

a) acordarea dreptului de utilizare a mărcilor de conformitate cu standardele naționale, la cerere, pentru produsele și serviciile conforme cu standardele naționale, pe baza procedurilor proprii organismului național de standardizare;
b) adoptarea standardelor internaționale, regionale și a standardelor europene, ca standarde naționale;
c) asigurarea funcționării punctului de informare pentru standarde și reglementări tehnice și punerii la dispoziție oricăror persoane interesate a informațiilor din baza de date a acestuia, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comerțului al Organizației Mondiale a Comerțului, la care România este parte;
d) asigurarea informării publice prin editarea, publicarea și difuzarea:
- standardelor naționale;
- programului de standardizare națională;
- listei cuprinzând proiectele de standarde naționale supuse anchetei publice;
- listei cuprinzând standardele naționale în vigoare;
- listei cuprinzând standardele naționale anulate sau modificate;
- altor informații și publicații relevante privind standardizarea națională;
e) colaborarea în domeniul standardizării naționale cu organisme similare din alte țări;
f) colectarea, prelucrarea, stocarea și diseminarea de informații și documente din domeniul standardizării naționale;
g) crearea unui climat favorabil aplicării standardelor naționale în economie și dezvoltării standardizării;
h) efectuarea de operațiuni de import-export și comercializare de standarde, documentații și literatură de standardizare, cu respectarea prevederilor din convențiile internaționale sau bilaterale încheiate de organismul național de standardizare în acest sens;
i) elaborarea, aprobarea, reconfirmarea, modificarea și/sau anularea standardelor naționale;
j) elaborarea și implementarea programului de standardizare națională;
k) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în acte normative în legătură cu scopul său principal;
l) înregistrarea standardelor naționale;
m) prestarea de servicii de consultanță, expertiză, instruire, transfer de cunoștințe, asistență tehnică și altele asemenea în domeniul standardizării;
n) publicarea și urmărirea modului de implementare a regulilor privind aplicarea mărcilor de conformitate cu standardele naționale;
o) reprezentarea României și participarea în organismele neguvernamentale internaționale, regionale și europene de standardizare;
p) stabilirea principiilor și a metodologiei standardizării naționale, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe și cu regulile standardizării europene și internaționale, precum și asigurarea reprezentării părților interesate în activitatea de standardizare națională;
q) stabilirea și publicarea regulilor de procedură privind realizarea atribuțiilor și rezolvarea contestațiilor;
r) gestionarea fondului documentar național de standardizare."

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Prevederile art. 71 trebuie să fie cuprinse în statutul-cadru al organismului național de standardizare.

(2) Statutul organismului național de standardizare trebuie să respecte prevederile statutului-cadru, prevederile prezentei ordonanțe, precum și orice alte dispoziții, potrivit reglementărilor în vigoare, și să prevadă următoarele: A. Poate fi membru al organismului național de standardizare, cu aprobarea adunării generale, orice persoană juridică care este de acord cu statutul și dorește să susțină realizarea scopului acestuia.

B. Adunarea generală a membrilor organismului național de standardizare este structurată în colegii, după cum urmează:

a) Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentanți ai laboratoarelor și organismelor acreditate, precum și ai organizațiilor fără scop patrimonial ale acestora;
b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanți ai persoanelor juridice care sunt interesate în standardizarea națională, cum sunt: agenți economici, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii, organizații patronale, camere de comerț și industrie, organizații financiar-bancare și de asigurări, asociații profesionale, federații și confederații sindicale, precum și altele asemenea;
c) Colegiul consumatorilor, care cuprinde reprezentanți ai organizațiilor fără scop patrimonial de apărare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, ale apărării drepturilor omului, din domeniul protecției mediului și altele asemenea;
d) Colegiul autorităților, care cuprinde reprezentanți ai autorităților publice de reglementare, interesate în dezvoltarea activității de standardizare națională, europeană, regională și internațională;
e) Colegiul cercetării-dezvoltării și inovării, care cuprinde reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, ai persoanelor juridice care au activitate preponderentă de cercetare-dezvoltare, ai centrelor de transfer tehnologic, de incubare și de inovare, ai experților și consultanților în domeniul calității și/sau în domeniul protecției mediului. C. Structura organelor de conducere și administrare ale organismului național de standardizare trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a fiecărui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea.

D. Organismul național de acreditare este membru al organismului național de standardizare, precum și al consiliului director al acestuia.

E. Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calității și evaluării conformității numește reprezentantul său din Colegiul autorităților în Consiliul director; acesta este vicepreședinte al organismului național de standardizare și are drept de veto nominal în luarea deciziilor contrare cu politica națională în domeniul standardizării naționale.

(3) Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calității și evaluării conformității elaborează statutul-cadru al organismului național de standardizare."

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Organismul național de standardizare elaborează și implementează programul de standardizare națională pe baza solicitărilor primite din partea autorităților și a altor părți interesate în standardizarea națională.

(2) Organismul național de standardizare:

a) colaborează cu autoritățile și introduce în programul de standardizare națională, în mod prioritar, solicitările acestora, în special cele referitoare la creșterea calității vieții, protecția vieții, sănătății și securității persoanelor fizice, precum și a mediului și apărarea intereselor consumatorilor;
b) informează autoritățile, în mod periodic, despre stadiul elaborării, al aprobării sau adoptării, după caz, reconfirmării, modificării și/sau anulării standardelor naționale cuprinse în programul de standardizare națională, precum și despre activitatea de standardizare națională din domeniile reglementate;
c) participă, la solicitarea autorităților, la elaborarea actelor normative care au legătură cu standardizarea națională;
d) oferă consultanță și expertiză în domeniul standardizării, dacă este solicitat.

(3) Autoritățile furnizează informații organismului național de standardizare, în vederea constituirii de către acesta a bazei de date pentru standarde și reglementări tehnice."

12. După titlul capitolului V se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

"Art. 91. - (1) Ministerul Industriei și Resurselor este autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calității și evaluării conformității și are responsabilitatea elaborării strategiilor și a politicilor în acest domeniu, care include și standardizarea națională.

(2) Ministerul Industriei și Resurselor avizează programul de standardizare națională elaborat de organismul național de standardizare."

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Organismul național de standardizare, înființat conform prevederilor art. 7, este Asociația de Standardizare din România - ASRO, denumită în continuare Asociația, cu sediul în municipiul București.

(2) Asociația își desfășoară activitatea în sfera de competență a autorității de stat prevăzute la art. 91 alin. (1)."

14. Articolul 11 se abrogă.

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziție Asociației, în folosință, pe bază de contract de închiriere, un spațiu cu destinația de sediu provizoriu în municipiul București, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

(2) Contractul este valabil până la achiziționarea de către Asociație a unui alt sediu, termen la care spațiul mai sus menționat se eliberează și se restituie Ministerului Educației și Cercetării.

(3) În vederea asigurării imobilului necesar ca sediu pentru funcționarea Asociației Ministerul Industriei și Resurselor va înainta Guvernului, pentru aprobare, propunerile necesare."

16. Articolul 13 se abrogă.

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Ministerul Educației și Cercetării finanțează dezvoltarea instituțională a Asociației și activitatea de standardizare națională, prin programe de stimulare a inovării, cuprinse în Planul național pentru cercetare-dezvoltare și inovare."

18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Sumele reprezentând cotizațiile pe care Asociația trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizațiilor internaționale, regionale și europene de standardizare, menționate la art. 71 lit. o), se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei și Resurselor.

(2) Fondurile necesare participării la lucrările organismelor europene și internaționale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Industriei și Resurselor, în limita fondurilor disponibile, la solicitarea Asociației, pe baza programului anual al întâlnirilor."

19. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, reconfirmarea, modificarea și/sau anularea standardelor naționale, solicitate de autorități, se finanțează atât prin programul de stimulare a inovării, prevăzut la art. 14, cât și prin contracte care se încheie de Asociație cu autoritățile."

20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Pentru serviciile oferite, prevăzute la art. 71 lit. a)-d), f), h), i), m) și n), precum și pentru alte servicii Asociația are dreptul de a stabili și a încasa, după caz, tarife."

21. Articolele 18-20 se abrogă.

22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Asociația dobândește de drept exclusivitatea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 71."

23. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Asociația beneficiază de protecția dreptului de autor, în condițiile stabilite prin dispoziții legale.

(2) Se admite reproducerea ori utilizarea integrală sau parțială a standardelor naționale sau a conținutului publicațiilor Asociației prin orice procedeu numai dacă există în prealabil acordul scris al acesteia.

(3) Mărcile de conformitate cu standardele naționale, prevăzute în anexa care face parte din prezenta ordonanță, sunt proprietatea Asociației și sunt înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile stabilite prin dispoziții legale."

24. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Acordarea și retragerea recunoașterii Asociației ca organism național de standardizare se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor.

(2) Recunoașterea Asociației ca organism național de standardizare este valabilă atât timp cât aceasta respectă prevederile prezentei ordonanțe.

(3) În cazul lichidării sau retragerii recunoașterii, fondul documentar național de standarde, imobilul utilizat ca sediu achiziționat din fonduri alocate de la bugetul de stat, patrimoniul dobândit de Asociație prin programe finanțate, direct sau indirect, de către Ministerul Industriei și Resurselor se transferă altei asociații recunoscute conform prevederilor legale în vigoare."

25. Articolul 24 se abrogă.

26. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - Standardele naționale - SR și STAS -, în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, își mențin valabilitatea până la modificarea sau anularea lor de către Asociație."

27. Articolul 26 se abrogă.

28. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe Ministerul Industriei și Resurselor aprobă statutul-cadru, prin ordin al ministrului, și emite ordine și instrucțiuni."

29. Articolele 28 și 29 se abrogă.

30. Ordonanța se completează în final cu anexa care are următorul cuprins:"


ANEXĂ

MĂRCI DE CONFORMITATE CU STANDARDELE NAȚIONALE

Mărcile de conformitate cu standardele naționale sunt următoarele: SR și SR-S.

Simbolurile mărcilor SR și SR-S sunt cele din figura de mai jos.

       ---               ---

Marca SR este acordată produselor certificate în conformitate cu cerințele unui standard național. Marca SR-S este acordată produselor certificate în conformitate cu cerințele unui standard național de securitate.
NOTĂ: Dimensiunile mărcilor sunt următoarele:

- marca SR - 38 mm înălțime/37 mm lungime;
- marca SR-S - 38 mm înălțime/41 mm lungime. Culoarea mărcii se alege de către titular, cu condiția ca marca să fie distinctă în context.

În cazul în care marca trebuie să fie mărită sau micșorată, este necesar să se respecte proporțiile prezentate în figura de mai sus. Dimensiunea pe verticală a mărcii nu trebuie să fie mai mică de 10 mm. Prezenta anexă poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului."

Art. II. - Statutul-cadru prevăzut la art. 8 alin. (3) din ordonanță se aprobă prin ordin al ministrului industriei și resurselor, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.39/1998, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 6 iunie 2002.
Nr. 355.

*) Ordonanța Guvernului nr.38/1998 a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 245/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.313 din 13 mai 2002.


Miercuri, 07 decembrie 2022, 13:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.