LEGE nr.362 din 7 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 447/26 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.83 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.543 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ
privind înființarea, organizarea și funcționarea
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea
și evidența pașapoartelor simple"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor din cadrul prefecturilor județene și a municipiului București, denumite în continuare servicii publice comunitare, asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea pașapoartelor simple."

3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Serviciile publice comunitare îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin reglementări legale."

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare, structura organizatorică și numărul de personal se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice."

5. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Sediul Direcției generale pentru pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației Publice este în municipiul București."

6. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

"Asigurarea financiară, materială și de personal"

7. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Taxele pentru eliberarea pașapoartelor simple și pentru furnizarea datelor din Registrul național de evidență a pașapoartelor și din registrele județene și al municipiului București de evidență a pașapoartelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice și cu avizul Oficiului Concurenței."

8. După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorul cuprins:

"Art. 151. - (1) Personalul actual, militar și civil, încadrat la Direcția de pașapoarte și structurile sale teritoriale, din cadrul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei din Ministerul de Interne, se detașează sau se transferă în interesul serviciului, în cadrul Direcției generale pentru pașapoarte și al structurilor serviciilor publice comunitare din subordinea Ministerului Administrației Publice.

(2) Cadrele militare, funcționarii publici și personalul contractual, detașați sau transferați în condițiile prevederilor alin. (1), își păstrează drepturile și obligațiile specifice prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Personalul disponibilizat în urma înființării Direcției generale pentru pașapoarte și a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile, ajutoarele și facilitățile prevăzute de lege."

9. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Ministerul Administrației Publice împreună cu Ministerul de Interne vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 7 iunie 2002.
Nr. 362.


Vineri, 02 iunie 2023, 18:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.