ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.89 din 20 iunie 2002
privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 459/27 iun. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) La solicitarea societăților comerciale aflate în proces de privatizare, înainte de publicarea anunțului de privatizare, regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat din subordinea Ministerului Industriei și Resurselor aprobă amânarea la plată pe o perioadă de până la 10 ani a penalităților și majorărilor de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice până la data de 31 decembrie 2001, cu condiția achitării sumelor datorate la data de 1 ianuarie 2002.

(2) Sumele care fac obiectul înlesnirilor potrivit alin. (1) nu vor fi actualizate.

Art. 2. - Aprobarea înlesnirilor prevăzute la art. 1 se acordă de adunarea generală a acționarilor la societăți comerciale, respectiv consiliile de administrație la regii autonome, pe baza mandatului dat de ministrul industriei și resurselor.

Art. 3. - Obligațiile datorate pentru care s-au aprobat înlesniri vor fi evidențiate în conturi de ordine și evidență în afara bilanțului, urmând ca la sfârșitul perioadei prevăzute la art. 1, prin hotărâre a Guvernului, să se decidă asupra modului de reglementare.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Industriei și Resurselor va elabora și va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor cuprinde condițiile și criteriile în baza cărora se pot acorda aceste amânări.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 20 iunie 2002.
Nr. 89.


Miercuri, 07 decembrie 2022, 12:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.