ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.91 din 20 iunie 2002
pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995
Textul actului publicat în M.Of. nr. 465/28 iun. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 17 februarie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii specifici utilizați sunt definiți în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.”

2. La articolul 3, după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

„a1) principiul prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitățile care pot produce poluări semnificative;”

3. La articolul 3, literele g) și i) vor avea următorul cuprins:

„g) utilizarea durabilă a resurselor naturale;
...........................................................................................
i) participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul;”

4. La articolul 4, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) obligativitatea evaluării impactului asupra mediului în faza inițială a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului;”

5. La articolul 4, după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

„b1) obligativitatea efectuării unei evaluări de mediu înaintea aprobării anumitor planuri și programe;”

6. La articolul 4, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) propunerea de acte normative armonizate cu reglementările europene și internaționale în domeniu;”

7. La articolul 4, după litera f) se introduc literele f1) și f2) cu următorul cuprins:

„f1) introducerea și urmărirea realizării programelor pentru conformare;

f2) recunoașterea produselor cu impact redus asupra mediului, prin acordarea etichetei ecologice;”

8. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) accesul la informația privind mediul, cu respectarea condițiilor de confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare;”

9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice. Autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd în bugetele proprii programe de protecția mediului și raportează anual autorității publice centrale pentru protecția mediului realizarea acestora.”

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Coordonarea și controlul activității de protecție a mediului revin autorității publice centrale pentru protecția mediului și autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, precum și instituțiilor abilitate prin prezenta lege, pentru domeniile lor de responsabilitate.”

11. După capitolul I se introduce capitolul I1 cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL I1
Evaluarea de mediu pentru anumite planuri și programe

Art. 71. - Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor și cerințelor de protecție a mediului în pregătirea și adoptarea anumitor planuri și programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Art. 72. - Fac obiectul evaluării de mediu anumite planuri și programe conform definiției prevăzute în anexă. Domeniile specifice avute în vedere pentru evaluarea de mediu a anumitor planuri și programe sunt: amenajarea teritoriului și urbanism, utilizarea terenurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, transportul, energia, industria, inclusiv activitatea de extracție a substanțelor minerale utile, gospodărirea deșeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicațiile, turismul.

Raportul de mediu, care cuprinde și rezultatul evaluării de mediu pentru planurile și programele prevăzute la alin. 1 și 2, se anexează la planul sau la programul înaintat spre aprobare la nivel național, regional sau local.

Autoritățile competente emit aviz de mediu pentru planuri și programe, ca urmare a efectuării evaluării de mediu și a analizării raportului de mediu pentru anumite planuri și programe. Avizul de mediu pentru planuri și programe are aceeași perioadă de valabilitate ca și planul sau programul pentru care a fost emis, în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program.

Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu și condițiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programe, inclusiv cele cu efecte transfrontieră, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Aprobarea planurilor și programelor prevăzute la alin. 2 la orice nivel ierarhic este condiționată de existența avizului de mediu pentru respectivul plan sau program.

Art. 73. - Evaluarea de mediu pentru domeniile prevăzute la art. 72 alin. 2 nu se efectuează pentru planurile și programele financiare sau bugetare, precum și pentru cele al căror unic scop este apărarea națională sau protecția civilă.

Art. 74. - Autoritățile competente pentru emiterea avizului de mediu pentru planuri și programe sunt autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului.”

12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Autoritățile publice pentru protecția mediului conduc procedura de autorizare și emit, după caz, avize, acorduri și autorizații de mediu, conform prevederilor prezentei secțiuni.

Solicitarea și obținerea avizului de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, conform legii.

Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private de investiții noi ori de modificare a celor existente, aferente activităților cu impact asupra mediului.

Pentru obținerea acordului de mediu proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse, conform deciziei autorității competente pentru protecția mediului, evaluării impactului asupra mediului. Procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv pentru proiecte cu impact transfrontieră, și lista proiectelor publice sau private supuse procedurii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Solicitarea și obținerea autorizației de mediu sunt obligatorii atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și la începerea activităților noi, pentru care s-a obținut acord de mediu.

Pentru obținerea autorizației de mediu activitățile existente care nu sunt conforme cu normele și reglementările de mediu în vigoare sunt supuse, conform deciziei autorității competente pentru protecția mediului, unui bilanț de mediu; bilanțul de mediu se solicită, conform deciziei autorității competente pentru protecția mediului, inclusiv în cazul derulării procedurilor prevăzute la alin. 2. Procedura de realizare a bilanțului de mediu se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Instalațiile noi și cele existente folosite în anumite categorii de activități industriale se supun procedurii de autorizare în vederea obținerii acordului/autorizației integrate de mediu, cu luarea în considerare a celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive. Lista acestor activități și condițiile generale ale autorizării integrate de mediu se stabilesc prin lege.

Autorizarea proiectelor și activităților în perimetrul ariilor naturale protejate și în vecinătatea acestora se face conform reglementărilor specifice în vigoare. Acordul de mediu se eliberează în paralel cu celelalte acte de reglementare emise de autoritățile competente, potrivit legii.

Autorizația de mediu se eliberează după obținerea celorlalte avize, acorduri, autorizații, după caz, ale autorităților competente, potrivit legii.”

13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Autoritatea competentă pentru protecția mediului emite, revizuiește și actualizează, după caz, avizul, acordul, respectiv autorizația de mediu. Avizul, acordul și/sau autorizația de mediu se eliberează numai dacă proiectele, respectiv programele pentru conformare privind activitățile existente prevăd eliminarea consecințelor negative asupra mediului, în raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice și reglementările în vigoare.

Valabilitatea avizului de mediu este de 2 ani de la data emiterii, în cazul în care nu intervin modificări ale condițiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis.

Acordul de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dar își pierde valabilitatea dacă lucrările de investiții pentru care a fost eliberat nu încep în maximum 2 ani de la data emiterii. Autoritățile competente pentru protecția mediului controlează respectarea condițiilor impuse în acordul de mediu.

Valabilitatea autorizațiilor de mediu este de cel mult 5 ani.

14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Avizul, acordul și autorizația de mediu se revizuiesc dacă apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii. În acest caz se poate cere și refacerea evaluării impactului asupra mediului sau a bilanțului de mediu.

Acordul și autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentru conformare, după o somație prealabilă, cu termen; suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, oprirea execuției proiectului sau încetarea activității atunci când nu s-au îndeplinit condițiile stabilite în somație. Dispozițiile de suspendare, precum și cele de încetare a proiectului sau activității sunt executorii.

Pentru activitățile existente care nu întrunesc condițiile de autorizare autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune efectuarea bilanțului de mediu în termen de maximum un an de la data constatării neîndeplinirii acestor condiții și negociază cu titularul activității programul pentru conformare, pe baza concluziilor și recomandărilor din bilanțul de mediu.”

15. După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Litigiile generate de eliberarea, revizuirea sau de suspendarea avizului, acordului ori a autorizației de mediu se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.”

16. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Autoritățile publice pentru protecția mediului aplică proceduri diferențiate, după caz, de emitere a avizului, acordului sau a autorizației de mediu, în funcție de impactul asupra mediului al proiectelor și activităților supuse procedurii de autorizare. Procedurile diferențiate și competențele de emitere a avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu, inclusiv procedura de participare a publicului, se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente, ca urmare a emiterii autorizației de mediu.

Informațiile sunt luate în evidență de către autoritatea competentă pentru protecția mediului într-un registru public și comunicate autorității publice centrale pentru protecția mediului în vederea întocmirii registrului public național. Pentru proiectele propuse pe teritoriul României, care pot avea efecte semnificative pe teritoriul altor țări, se aplică prevederile Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.”

17. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Autoritatea competentă pentru protecția mediului, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, după caz, asigură posibilitatea informării și participării publicului la deciziile privind activități specifice, în conformitate cu prevederile Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

Accesul la justiție al publicului se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Obligația mediatizării proiectelor și activităților pentru care se solicită aviz, acord, respectiv autorizație de mediu, pe baza evaluării impactului asupra mediului, revine titularului, sub îndrumarea autorităților pentru protecția mediului. Consultarea publicului este obligatorie în cazul eliberării acordurilor și autorizațiilor de mediu.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 3 proiectele și activitățile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, precum și activitățile comerciale sau industriale, a căror mediatizare se face potrivit reglementărilor specifice referitoare la respectarea caracterului de confidențialitate.

Evaluarea impactului asupra mediului și bilanțul de mediu se realizează prin unități specializate, persoane fizice sau juridice independente de titularul proiectului sau al activității și atestate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului acesteia; cheltuielile pentru elaborarea lucrărilor din cadrul evaluării sau bilanțului de mediu sunt suportate de titularul proiectului sau al activității.

Răspunderea pentru realitatea informațiilor furnizate privind acțiunea propusă revine titularului proiectului sau al activității, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor realizate potrivit prevederilor alin. 5 revine autorului acestora.”

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Autoritățile publice pentru protecția mediului încasează sumele provenite din taxele pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu.

Taxele prevăzute la alin. 1 se fac venit la bugetul de stat, cu excepția taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizației de mediu pentru activitățile cu impact redus, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 293/2002.

Cuantumul taxelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.”

19. Alineatul 3 al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„Sumele încasate din tarife se utilizează de autoritățile publice pentru protecția mediului pentru finanțarea unor cheltuieli materiale, inclusiv costul abonamentelor telefonice, expertize tehnice, dotări și investiții specifice. Acestea se evidențiază într-un cont distinct și se gestionează în regim extrabugetar.”

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - La modificarea sau încetarea activităților cu impact asupra mediului, precum și la schimbarea titularului unei activități, inclusiv prin proceduri de vânzări de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, în condițiile legii, este obligatorie efectuarea bilanțului de mediu de către titularul activității, în scopul stabilirii obligațiilor și costurilor privind refacerea calității mediului în zona de impact a activităților desfășurate pe amplasament.

Pe baza bilanțului de mediu și a propunerii de program pentru conformare, prezentate de titularul activității, autoritatea competentă pentru protecția mediului emite avizul de mediu, în vederea asumării responsabilităților privind protecția mediului.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menționate la alin. 1 părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului responsabilitățile asumate privind protecția mediului.”

21. Titlul secțiunii a 2-a a capitolului II va avea următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 2-a
Regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase”

22. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, eliminarea, manipularea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor chimice periculoase sunt supuse unui regim special de gestionare.”

23. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Activitățile prevăzute la art. 16 sunt permise numai în baza acordului și/sau a autorizației de mediu.”

24. După articolul 17 se introduc articolele 171, 172, 173 și 174 cu următorul cuprins:

„Art. 171. - În vederea obținerii acordului și/sau a autorizației de mediu pentru activitățile prevăzute la art. 16 solicitantul trebuie să prezinte fișa tehnică de securitate și alte informații pe care autoritatea publică pentru protecția mediului le consideră necesare, conform legislației specifice în domeniul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Art. 172. - Procedura specifică pentru obținerea acordului și/sau a autorizației de mediu pentru activitățile prevăzute la art. 16 se elaborează prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 173. - Transportul internațional și tranzitul substanțelor și preparatelor chimice periculoase se realizează în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor privind transportul internațional al mărfurilor periculoase, la care România este parte.

Art. 174. - Importul și exportul substanțelor și preparatelor chimice periculoase restricționate sau interzise la utilizare de către anumite state sau de către România se realizează în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.”

25. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Autoritatea publică centrală și autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, precum și alte autorități publice abilitate prin lege, după caz, supraveghează și controlează respectarea reglementărilor privind substanțele și preparatele chimice periculoase.”

26. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să ia măsuri de prevenire și limitare a impactului substanțelor și preparatelor chimice periculoase asupra sănătății populației și mediului și să anunțe autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului despre orice activitate neconformă cu reglementările legale.”

27. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Autoritatea vamală permite importul, exportul și tranzitul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

28. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate chimice periculoase au următoarele obligații:

a) să solicite și să obțină acordul și/sau autorizația de mediu și să aplice reglementările legale privind substanțele și preparatele chimice periculoase;
b) să țină evidența strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor chimice periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente pentru protecția mediului;
c) să elimine în totalitate și în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu substanțele și preparatele chimice periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
d) să asigure prin sisteme proprii supravegherea mediului, în conformitate cu prevederile cuprinse în autorizația de mediu, să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele chimice periculoase le pot reprezenta asupra sănătății populației și mediului, să țină evidența rezultatelor acțiunilor de supraveghere și să anunțe iminența producerii unor descărcări neprevăzute sau a accidentelor autorităților competente pentru protecția mediului și de apărare civilă;
e) să nu producă și să nu importe pentru introducerea pe piață, sub nici un motiv, substanțe și preparate chimice periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediu, a căror utilizare este interzisă prin lege;
f) să înlocuiască, acolo unde tehnic este posibil, substanțele și preparatele chimice periculoase cu substanțe și preparate chimice mai puțin periculoase sau nepericuloase.”

29. După articolul 21 se introduce secțiunea 21 cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 21-a
Regimul deșeurilor și al deșeurilor periculoase”

30. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Gestionarea deșeurilor se efectuează în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului și se supune prevederilor prezentei legi, precum și legislației specifice în vigoare.”

31. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Introducerea pe teritoriul României a deșeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora, este interzisă.

Introducerea pe teritoriul României a deșeurilor, în scopul valorificării, se face în baza reglementărilor specifice în domeniu, cu aprobarea Guvernului; valorificarea deșeurilor se realizează în instalații, procese sau activități autorizate de autoritățile publice competente.

Tranzitul și exportul de deșeuri de orice natură se pot realiza în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu reglementările specifice în domeniu.”

32. După articolul 23 se introduce articolul 231 cu următorul cuprins:

„Art. 231. - Transportul intern al deșeurilor periculoase se face în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase.

Transportul internațional al deșeurilor periculoase se face în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale privind transportul peste frontieră al deșeurilor periculoase și transportul internațional al mărfurilor periculoase.”

33. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Controlul gestionării deșeurilor revine autorităților publice pentru protecția mediului și celorlalte autorități competente, potrivit legii.”

34. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Autoritățile administrației publice locale, persoanele fizice și juridice care au în profilul lor activități de gestionare a deșeurilor au atribuții și obligații în conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul gestionării deșeurilor.”

35. Titlul secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 3-a
Regimul îngrășămintelor chimice și al produselor de uz fitosanitar”

36. Alineatul 1 al articolului 26 va avea următorul cuprins:

„Îngrășămintele chimice și produsele de uz fitosanitar se produc numai prin tehnologii și biotehnologii autorizate, potrivit prevederilor legale.”

37. La articolul 27, literele a) și c) vor avea următorul cuprins:

„a) să reglementeze regimul îngrășămintelor chimice și al produselor de uz fitosanitar;
...........................................................................................
c) să actualizeze anual lista cu îngrășămintele chimice și produsele de uz fitosanitar omologate, permise a se utiliza în țară.”

38. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, împreună cu autoritățile publice centrale pentru agricultură, silvicultură, sănătate sau serviciile descentralizate ale acestora, după caz, supraveghează și controlează punerea în aplicare a reglementărilor privind îngrășămintele chimice și produsele de uz fitosanitar.”

39. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Persoanele juridice care produc, comercializează și/sau utilizează îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar au următoarele obligații:

a) să solicite și să obțină avizul de mediu pentru omologarea produselor de uz fitosanitar, în vederea producerii, comercializării și utilizării acestora în agricultură;
b) să livreze, să manipuleze, să transporte și să comercializeze îngrășămintele chimice și produsele de uz fitosanitar ambalate cu inscripții de identificare, avertizare, prescripții de siguranță și folosire, în condiții în care să nu provoace contaminarea mijloacelor de transport și a mediului;
c) să depoziteze îngrășămintele chimice și produsele de uz fitosanitar numai ambalate și în locuri protejate;
d) să nu folosească îngrășămintele chimice și produsele de uz fitosanitar în zonele sau pe suprafețele unde sunt instituite măsuri speciale de protecție;
e) să administreze produse de uz fitosanitar cu mijloace aviatice numai cu avizul inspectoratelor pentru protecția mediului, direcțiilor sanitare și al comisiilor județene de bază meliferă și stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare, după o prealabilă înștiințare prin mass-media;
f) să aplice, în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de uz fitosanitar care sunt selective față de insectele polenizatoare;
g) să nu folosească momeli periculoase, cu excepția cazurilor special autorizate.

Obligațiile prevăzute la alin. 1 lit. b)-g) revin și persoanelor fizice.”

40. Titlul secțiunii a 4-a va avea următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 4-a
Regimul activităților nucleare”

41. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Activitățile în domeniul nuclear se desfășoară conform legislației specifice în domeniu, precum și cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.”

42. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Acordul de mediu pentru o practică sau o activitate din domeniul nuclear se eliberează înainte de eliberarea autorizației de către autoritatea competentă de autorizare, reglementare și control în domeniul nuclear, conform legislației în vigoare; autorizația de mediu se eliberează după eliberarea autorizației de către autoritatea competentă de autorizare, reglementare și control în domeniul nuclear.

Pentru instalațiile cu risc nuclear major - centrale nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear și depozite finale de combustibil nuclear ars - acordul și autorizația de mediu se emit de Guvern.”

43. Articolul 32 se abrogă.

44. La articolul 33, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) supraveghează, controlează și dispune luarea măsurilor ce se impun în domeniul activităților nucleare, pentru respectarea prevederilor legale privind protecția mediului;”

45. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul nuclear au următoarele obligații:

a) să evalueze, direct sau prin forurile organizate, riscul potențial, să efectueze bilanțul de mediu pentru activitățile existente și să ceară autorizație de mediu;
b) să aplice procedurile și să prevadă echipamentele pentru activitățile noi, care să permită realizarea nivelului rațional cel mai scăzut al dozelor și riscurilor asupra populației și mediului, și să ceară acord și autorizație de mediu;
c) să aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminării radioactive a mediului, care să asigure respectarea condițiilor de eliminare a substanțelor radioactive prevăzute în autorizație și a menținerii dozelor în limitele admise;
d) să mențină în stare de funcționare capacitatea de monitorizare a mediului local, pentru a depista orice contaminare radioactivă semnificativă care ar rezulta dintr-o eliminare accidentală de substanțe radioactive;
e) să raporteze prompt autorității competente orice creștere semnificativă a contaminării mediului și dacă aceasta se datorează sau nu activității desfășurate;
f) să verifice continuu exactitatea presupunerilor făcute prin evaluările probabilistice privind consecințele radiologice ale eliberărilor radioactive.”

46. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, împreună cu autoritățile publice centrale de specialitate care gestionează resursele naturale, elaborează reglementări tehnice, după caz, privind măsurile de protecție a ecosistemelor, de conservare și utilizare durabilă a componentelor diversității biologice și pentru asigurarea sănătății umane.

Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice se supun prevederilor prezentei legi, precum și legislației specifice în vigoare. La proiectarea lucrărilor care pot modifica cadrul natural al unei zone este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmată de avansarea soluțiilor tehnice de menținere a zonelor de habitat natural, de conservare a funcțiilor ecosistemelor și de ocrotire a organismelor vegetale și animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei și a condițiilor impuse prin acordul și/sau autorizația de mediu, precum și monitorizarea proprie până la îndeplinirea acestora.

Suprafațele terestre și acvatice supuse unei regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologică sunt gestionate de deținătorii legali numai în cazul în care aceștia se angajează să aplice măsurile de conservare stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Deținătorii cu orice titlu, care aplică aceste măsuri, sunt scutiți de impozit; deținătorii particulari vor fi compensați în raport cu valoarea lucrărilor de refacere întreprinse.

Introducerea pe teritoriul țării, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare, de culturi de microorganisme, plante și animale vii din flora și fauna sălbatică, fără acordul eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului cu consultarea Academiei Române și, după caz, a autorității centrale pentru sănătate, este interzisă.

Activitățile de recoltare, capturare și/sau de achiziție și comercializare pe piața internă a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică, terestră și acvatică, sau a unor părți ori produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, se pot organiza și desfășura numai de persoane fizice sau juridice autorizate de autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului.

Pentru exportul speciilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică este necesar acordul de mediu eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.”

47. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Activitățile de gestionare și protecție a resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice se supun prevederilor prezentei legi, precum și legislației specifice în vigoare.”

48. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

a) să execute toate lucrările de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrării faunei acvatice și de ameliorare a calității apei, prevăzute cu termen în acordul, respectiv în autorizația de mediu, și să monitorizeze zona de impact;
b) să se doteze, în cazul deținerii de nave, platforme plutitoare sau de foraje marine, cu instalații de stocare sau de tratare a deșeurilor, instalații de epurare a apelor uzate și racorduri de descărcare a acestora în instalații de mal sau plutitoare;
c) să amenajeze porturile cu instalații de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deșeurilor petroliere, menajere sau de altă natură, stocate pe navele fluviale și maritime, și să constituie echipe de intervenție în caz de poluare accidentală a apelor și a zonelor de coastă;
d) să nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale și să nu arunce de pe acestea nici un fel de deșeuri.”

49. La articolul 42, literele c) și d) vor avea următorul cuprins:

„c) gestionarea resursei de aer în sensul asigurării sănătății umane;
d) modernizarea și perfecționarea sistemului național de evaluare și gestionare integrată a calității aerului.”

50. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu consultarea autorităților competente, elaborează normele tehnice și regulamentele de aplicare privind:

a) calitatea aerului în funcție de factorii poluanți din atmosferă;
b) emisiile de poluanți atmosferici pentru surse fixe și mobile, precum și condițiile de restricție sau de interdicție pentru utilizare, inclusiv pentru substanțele care afectează stratul de ozon;
c) calitatea combustibililor și carburanților, precum și reglementările privind introducerea pe piață și transportul acestora;
d) pragul fonic și reglementări pentru limitarea zgomotelor;
e) supravegherea calității aerului, proceduri de prelevare și analiză, amplasarea punctelor și instrumentelor pentru probare și analiză, frecvența măsurătorilor și altele;
f) identificarea, supravegherea și controlul agenților economici a căror activitate este generatoare de risc potențial și/sau de poluare atmosferică;
g) sistemul de notificare rapidă, în caz de poluare acută a atmosferei cu efecte transfrontieră, a autorităților desemnate cu aplicarea Convenției privind efectele transfrontieră ale accidentelor industriale.”

51. Partea introductivă a articolului 47 va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Persoanele juridice au următoarele obligații în domeniu:”

52. La articolul 50, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) să elaboreze reglementări privind sistemele de agricultură, tehnologiile de cultură a plantelor și de creștere a animalelor, pășunatul, regenerarea pădurilor, recoltarea, colectarea și transportul lemnului și norme privind calitatea solurilor, în scopul menținerii și ameliorării acestora, eliminării consecințelor negative asupra ecosistemelor terestre și acvatice și al asigurării conservării funcțiilor specifice, biodiversității și habitatelor naturale, și să le comunice autorității publice centrale pentru protecția mediului;”

53. La articolul 50 se introduce litera e) cu următorul cuprins:

„e) să armonizeze reglementările existente în domeniul forestier, cinegetic, piscicol și al pajiștilor, în sensul protejării patrimoniului natural al rețelei naționale de arii naturale protejate.”

54. La articolul 52, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) să nu ardă miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;”

55. La articolul 52 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

„d) să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație.”

56. La articolul 53, partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - Deținătorii, cu orice titlu, și administratorii pădurilor, vegetației forestiere și ai pajiștilor au următoarele obligații:”

57. La articolul 53, după litera h) se introduc literele h1) și h2) cu următorul cuprins:

„h1) să exploateze pajiștile, în limitele bonității, cu numărul și speciile de animale și în perioada stabilită, în baza studiilor de specialitate și a prevederilor specifice;

h2) să protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol și al pajiștilor din cadrul ariilor naturale protejate, în termenii stabiliți prin planurile de management și regulamentele specifice.”

58. La articolul 54, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) să solicite și să obțină acord și/sau autorizație de mediu, potrivit legii, și să respecte prevederile acestora;
b) să refacă terenurile afectate, să asigure încadrarea lor în peisajul zonei și le aducă la parametrii productivi și ecologici naturali sau la un nou ecosistem funcțional, constituind în acest scop fondul de garanție necesar conform prevederilor legale, și să monitorizeze zona.”

59. Articolele 55, 56, 57, 58, 59 și 60 se abrogă.

60. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - În procesul de dezvoltare social-economică a localităților este obligatorie respectarea principiilor și a dispozițiilor prezentei legi. Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

a) să îmbunătățească microclimatul urban, prin amenajarea și întreținerea izvoarelor și a luciilor de apă din interiorul localităților și din zonele limitrofe acestora, să înfrumusețeze și să protejeze peisajul, să mențină curățenia stradală;
b) să respecte prevederile din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor și mijloacelor de transport, a rețelelor de canalizare, a stațiilor de epurare, a depozitelor de deșeuri menajere, stradale și industriale și a altor obiective și activități, fără a prejudicia ambientul, spațiile de odihnă, tratament și recreare, salubritatea, starea de sănătate și de confort a populației;
c) să informeze publicul privind riscurile generate de funcționarea sau existența obiectivelor cu risc pentru mediu și sănătatea populației;
d) să respecte regimul de protecție specială a localităților balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic și de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate și a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective și desfășurarea unor activități cu efecte dăunătoare în perimetrul și în zonele de protecție a acestora;
e) să adopte elementele arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu menținerea, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcție ecologică, estetică și recreativă;
f) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea, temporară sau permanentă, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau a desfășurării unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților cu predominanța spațiilor de locuit, zone destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului;
g) să adopte măsuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice și juridice, cu privire la întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, a curților și împrejurimilor acestora, a spațiilor verzi din curți și dintre clădiri, a arborilor și arbuștilor decorativi;
h) să inițieze pe plan local proiecte de amenajare a grupurilor igienico-sanitare și de întreținere și dezvoltare a canalizării stradale.”

61. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - La elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului se respectă prevederile prezentei legi și se prevăd în mod obligatoriu măsuri de menținere și ameliorare a fondului peisagistic natural și antropic al fiecărei zone și localități, condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate și măsuri de dezvoltare a spațiilor verzi, măsuri de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor.”

62. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - Autoritățile publice pentru protecția mediului și autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu autoritățile locale de sănătate publică, participă, conform competențelor, la dezbaterea publică privind programele de dezvoltare urbanistică și gospodărie comunală.”

63. La articolul 65, literele a), b), c), d), e), g), n), o), p) și s) vor avea următorul cuprins, iar după litera t) se introduce litera u):

a) reactualizează periodic strategia protecției mediului, cu respectarea principiilor și elementelor strategice prevăzute în prezenta lege;
b) elaborează recomandările și acționează pentru integrarea politicilor de mediu în strategiile și politicile sectoriale, corelează planificarea de mediu cu cea de amenajare a teritoriului și urbanism și impune măsuri de reconstrucție ecologică;
c) creează sistemul de informare propriu și stabilește condițiile și termenii care să permită accesul liber la informații și participarea publicului la deciziile privind mediul;
d) inițiază proiecte de legi, norme tehnice, reglementări și proceduri; avizează normele și reglementările privitoare la activități cu impact asupra mediului, elaborate de alte autorități; controlează aplicarea acestora;
e) organizează sistemul național de monitorizare integrată de fond și de impact pentru toți factorii de mediu, sistemul de inspecție privind mediul, coordonează activitatea acestora și asigură informarea autorității centrale pentru sănătate privind rezultatele monitorizării contaminării radioactive a mediului;
............................................................................................
g) numește comisii de experți, când este cazul, pentru analiza evaluării impactului asupra mediului și a bilanțului de mediu; autorizează laboratoarele pentru controlul calității mediului;
............................................................................................
n) asistă celelalte autorități publice și celelalte persoane juridice, în scopul diminuării efectelor negative ale activităților economice asupra mediului, și încurajează introducerea tehnicilor și tehnologiilor adecvate pentru mediu;
o) pune la dispoziție publicului datele centralizate privind starea mediului, programele și politica de protecție a mediului;
p) se consultă periodic cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile pentru stabilirea strategiei protecției mediului și luarea deciziilor în cazuri care pot afecta mediul;
............................................................................................
s) realizează activitatea de supraveghere a mediului prin intermediul Gărzii de mediu, corp de control ecologic cu statut specific;
............................................................................................
u) colaborează cu autoritățile publice de protecție civilă pentru elaborarea planurilor operative și pentru executarea în comun a intervențiilor în caz de poluări sau accidente ecologice.”

64. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - Autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului îndeplinesc la nivel local atribuțiile și răspunderile autorității publice centrale pentru protecția mediului, prevăzute la art. 65 lit. b), c), d), h), i), j), m), o), p), r), s), t) și u), și întocmesc rapoarte cu privire la activitățile desfășurate pe perioada anului financiar și la aplicarea programelor de mediu, pe care le publică în presa locală. În perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului este reprezentată de Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.”

65. La articolul 67, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) numește inspectorii-șefi, comisarii-șefi și împuternicește comisarii la nivel teritorial, potrivit legislației în vigoare.”

66. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - În exercitarea atribuțiilor ce le revin inspectorii-șefi, comisarii-șefi și comisarii Gărzii de mediu au acces, în condițiile legii, oricând și în orice incintă unde se desfășoară o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului.

Persoana fizică sau juridică prejudiciată ca urmare a exercitării atribuțiilor de inspecție poate depune plângere la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la data constatării prejudiciului.

Cuantumul compensației pentru eventualele daune produse se stabilește prin acordul părților și, în lipsa acordului dintre părți, de către instanța judecătorească competentă, pe baza unei expertize tehnice.

În obiectivele, incintele și zonele militare personalul prevăzut la alin. 1 are acces numai în cazul producerii unui accident de mediu major, în prezența organelor specializate din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.”

67. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

„Art. 69. - Autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate:

1. să elaboreze programe proprii de protecție a mediului și să integreze obiectivele și cerințele de mediu în pregătirea, elaborarea planurilor de protecție și intervenție în caz de poluări și accidente ecologice și în adoptarea unor programe de profil, comunicând autorității competente pentru protecția mediului toate informațiile solicitate conform art. 67 lit. a);

2. să asigure pregătirea și transmiterea către autoritățile competente pentru protecția mediului a informațiilor și documentației necesare obținerii avizului de mediu pentru planurile și programele pentru care este necesară evaluarea de mediu.”

68. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - Autoritățile administrației publice centrale au următoarele obligații:

a) să elaboreze politica și strategia aplicabile în propriul domeniu de activitate în conformitate cu principiile prezentei legi;
b) să asigure integrarea politicilor de mediu în politicile specifice;
c) să elaboreze planuri și programe sectoriale, cu respectarea prevederilor prezentei legi;
d) să asigure în structura lor organizatorică compartimente cu atribuții în domeniul protecției mediului, încadrate cu personal de specialitate;
e) să dezvolte, cu sprijinul autorității publice centrale pentru protecția mediului, programe de restructurare, în acord cu strategia pentru protecția mediului și politica de mediu, și să asiste unitățile aflate în coordonarea, în subordinea sau sub autoritatea lor, la punerea în aplicare a acestor programe;
f) să elaboreze normele și reglementările specifice domeniului de activitate pe linia protecției mediului și să le înainteze pentru avizare autorității publice centrale pentru protecția mediului;
g) să semnaleze măsura în care unele prevederi pot împiedica vreo autoritate să acționeze eficient pentru protecția mediului și totodată să arate progresul făcut prin aplicarea prezentei legi.”

69. După articolul 70 se introduce articolul 701 cu următorul cuprins:

„Art. 701. - Autoritatea publică centrală pentru dezvoltare și prognoză are următoarele atribuții și responsabilități:

a) elaborează politicile de dezvoltare pe baza principiilor dezvoltării durabile, cu luarea în considerare a posibilelor efecte asupra mediului;
b) integrează în politica proprie măsuri și acțiuni de refacere a zonelor afectate și măsuri de prevenire a producerii dezastrelor;
c) elaborează Planul național de dezvoltare regională și celelalte planuri și programe, în concordanță cu principiile și cu prevederile prezentei legi.”

70. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - Autoritatea publică centrală pentru sănătate are următoarele atribuții și răspunderi:

a) organizează și coordonează activitatea de monitorizare a stării de sănătate a populației în relație cu factorii de risc din mediu;
b) supraveghează și controlează calitatea apei potabile și de îmbăiere, precum și calitatea produselor alimentare;
c) elaborează, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, reglementări privind calitatea și igiena mediului și asigură controlul aplicării acestora;
d) colaborează cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în managementul calității mediului în relație cu starea de sănătate a populației;
e) colaborează cu celelalte ministere cu rețea sanitară proprie pentru cunoașterea exactă a stării de sănătate a populației și pentru respectarea normelor de igienă a mediului din domeniul lor de activitate;
f) colaborează la nivel central și local în asigurarea accesului publicului la informația de sănătate în relație cu mediul.”

71. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - Autoritatea publică centrală pentru educație și cercetare asigură:

a) adaptarea planurilor și programelor de învățământ la toate nivelurile, în scopul însușirii noțiunilor și principiilor de protecția mediului, pentru conștientizarea, instruirea și formarea în acest domeniu;
b) promovarea tematicilor de studii și programe de cercetare care răspund priorităților stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului;
c) elaborarea programelor educaționale în scopul formării unui comportament responsabil față de mediu.”

72. După articolul 73 se introduc articolele 731 și 732 cu următorul cuprins:

„Art. 731. - Autoritatea publică centrală pentru industrie și resurse are următoarele atribuții:

a) elaborează și aplică la nivel național strategia de exploatare a resurselor naturale neregenerabile, în concordanță cu principiile dezvoltării durabile și cu prevederile prezentei legi;
b) colaborează la elaborarea și promovarea cadrului legislativ care asigură aplicarea principiului prevenirii și controlului integrat al poluării pentru anumite instalații industriale;
c) colaborează la elaborarea mecanismelor financiare pentru stimularea utilizării celor mai bune tehnici disponibile la instalațiile supuse autorizării integrate de mediu;
d) elaborează politica în domeniul reciclării materialelor.

Art. 732. - Autoritatea publică centrală pentru agricultură, alimentație și păduri are următoarele atribuții și răspunderi:

a) asigură protecția și conservarea solurilor și menținerea patrimoniului funciar în conformitate cu standardele de calitate;
b) inițiază actul normativ care aprobă volumul anual de tăieri de masă lemnoasă, pe baza avizului de mediu eliberat de autoritatea competentă de mediu după aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.”

73. Articolul 74 se abrogă.

74. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - Autoritatea publică centrală pentru lucrări publice, transporturi și locuințe are următoarele atribuții și răspunderi:

a) dezvoltă planuri și programe care materializează politica națională de amenajare a teritoriului și localităților, cu respectarea principiilor protecției și conservării mediului stabilite prin prezenta lege;
b) integrează în planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism prevederile strategiei pentru protecția mediului, ale planurilor și programelor de gestionare a mediului;
c) elaborează și aplică programe pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat, cu respectarea prevederilor prezentei legi privind evaluarea impactului asupra mediului;
d) asigură, pe baza normelor avizate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, controlul gazelor de eșapament, intensității zgomotelor și vibrațiilor produse de autovehicule și transportul de mărfuri;
e) elaborează și dezvoltă planuri de acțiune și programe privind îmbunătățirea calității și protecției mediului pentru toate modurile de transport.”

75. După articolul 75 se introduce articolul 751 cu următorul cuprins:

„Art. 751. - Ministerul de Interne are următoarele atribuții și răspunderi:

a) realizează activitatea de protecție a mediului prin structuri proprii care desfășoară acțiuni de control, îndrumare și coordonare, în scopul păstrării și menținerii echilibrului ecologic în domeniile sale de responabilitate;
b) elaborează norme și instrucțiuni specifice, în concordanță cu respectarea principiilor prezentei legi, pentru domeniile sale de activitate;
c) supraveghează respectarea de către personalul aflat în subordine a normelor de protecție a mediului pentru activitățile proprii;
d) aplică sancțiuni pentru încălcarea de către personalul Ministerului de Interne a legislației de protecție a mediului în domeniul său de activitate;
e) sprijină reprezentanții autorităților publice pentru protecția mediului în exercitarea controlului transporturilor de materiale, pe baza normelor avizate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului;
f) conduce acțiunile de prevenire, protecție și intervenție în caz de accidente ecologice și poluări majore, prin Comandamentul Protecției Civile.”

76. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - Autoritatea publică centrală pentru turism urmărește protejarea patrimoniului natural, inclusiv prin măsuri impuse unităților care desfășoară activități în acest domeniu, și încurajează aplicarea principiilor ecoturismului.”

77. La articolul 77 se introduce litera f) cu următorul cuprins:

„f) asigură, prin serviciile publice și agenții economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare stradală, de întreținere și gospodărire a spațiilor verzi, a piețelor și a parcurilor publice.”

78. La articolul 80, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) solicită și obțin avizul, acordul și/sau autorizația de mediu potrivit prevederilor prezentei legi;
b) asistă persoanele împuternicite cu activități de inspecție, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante, și le facilitează controlul activităților ai căror titulari sunt și prelevarea de probe; asigură accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele potențial generatoare de impact asupra mediului;”

79. La articolul 80, după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

„b1) realizează măsurile impuse anterior de persoanele împuternicite cu inspecția;”

80. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - Constituie contravenții încălcarea următoarelor prevederi din lege:

a) obligația persoanelor fizice și juridice de solicitare și obținere a avizului, acordului și autorizației de mediu, menționate la art. 8 alin. 2, 3, 5, 7, art. 17, art. 21, alin. 1 lit. a), art. 29 lit. a), art. 34 lit. a) și b), art. 54. lit. a) și la art. 80 lit. a);
b) obligația efectuării evaluării impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 8 alin. 4;
c) obligația efectuării bilanțului de mediu, conform prevederilor art. 8 alin. 6, art. 10 alin. 3 și ale art. 15 alin. 1;
d) obligația persoanelor fizice și juridice referitoare la mediatizarea proiectelor și activităților pentru care se solicită aviz, acord sau autorizație menționate la art. 12 alin. 3;
e) obligațiile persoanelor fizice și juridice de realizare a sistemelor proprii de supraveghere și de raportare, la care fac referire art. 11 alin. 2, art. 21 lit. b) și d), art. 34 lit. c) și d), art. 47 lit. b) și art. 80 lit. e);
f) obligațiile proprietarilor și deținătorilor legali de teren, menționate la art. 45 și la art. 52 lit. a)-d);
g) obligațiile deținătorilor, cu orice titlu, ai pădurilor, ai vegetației forestiere și ai pajiștilor, referitoare la exploatarea resurselor pădurii, fondului cinegetic și piscicol, în limitele potențialului de regenerare, a pajiștilor, în limitele bonității, precum și de protecție a patrimoniului forestier, cinegetic, piscicol și al pajiștilor din cadrul ariilor naturale protejate, prevăzute la art. 53 lit. a), c), d), h), h1), h2) și i);
h) obligațiile autorităților administrației publice locale, precum și ale persoanelor fizice și juridice, după caz, prevăzute la art. 61 lit. g) și la art. 63;
i) obligațiile autorităților administrației publice locale privind: supravegherea aplicării prevederilor din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului; supravegherea agenților economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanți sau depozitării necontrolate de deșeuri și dezvoltarea sistemelor de colectare a deșeurilor refolosibile; asigurarea serviciilor cu specialiști în ecologie urbană și protecția mediului, menționate la art. 61 lit. a), c), e) și
f), art. 63 alin. 1 și la art. 77 lit. a), b), d) și f);
j) obligațiile autorităților publice centrale și locale, menționate la art. 9 alin. 2, art. 46, art. 69 pct. 2, art. 701, 71, 72, 73, 731, 732, 75, 751, 76, 78 și 79;
k) obligația agenților economici care desfășoară activități generatoare de risc major, prevăzută la art. 81 alin. 2;
l) obligațiile autorităților administrației publice locale privind respectarea prevederilor din planurile de urbanism cu privire la amplasarea obiectivelor industriale, a căilor și mijloacelor de transport, a rețelelor de canalizare, a stațiilor de epurare, a depozitelor de deșeuri menajere, stradale și industriale și a altor obiective și activități, fără a prejudicia salubritatea, ambientul, spațiile de odihnă, tratament și recreere, starea de sănătate și de confort a populației, menționate la art. 61 lit. b) și h);
m) obligațiile autorităților administrației publice locale, menționate la art. 62;
n) obligațiile persoanelor fizice și juridice de a furniza și utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluărilor impactului asupra mediului și a bilanțurilor de mediu, prevăzute la art. 12 alin. 6;
o) obligația persoanelor juridice de a asigura măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, prevăzute la art. 47 lit. e);
p) obligațiile persoanelor fizice și juridice, prevăzute la art. 15 alin. 3, art. 29 alin. 1 lit. c) și alin. 2, art. 35 alin. 2, 3, 5, 7 și 8 și la art. 54 lit. b);
q) obligațiile persoanelor juridice, prevăzute la art. 40 lit. a), b) și c);
r) obligațiile persoanelor fizice și juridice de a se conforma dispozițiilor autorităților pentru protecția mediului, prevăzute la art. 47 lit. d), art. 80 lit. b) și b1);
s) obligațiile persoanelor fizice și juridice de respectare a normelor și performanțelor tehnologice, menționate la art. 26 alin. 1, art. 34 lit. b) și la art. 47 lit. c);
t) obligațiile persoanelor fizice și juridice privind respectarea reglementărilor privind îngrășămintele chimice, produsele de uz fitosanitar și orice alte substanțe chimice, utilizarea de surse de radiații ionizante, privind protecția atmosferei și a apelor, exploatarea rațională a resurselor naturale, precum și nerespectarea regimurilor speciale de protecție, prevăzute la art. 29 alin. 1 lit. b), d), f) și alin. 2, art. 34 lit. f), art. 47 lit. a) și la art. 53 lit. b);
u) obligațiile persoanelor fizice și juridice privind refacerea cadrului natural și/sau conservarea naturii, conform celor prevăzute la art. 53 lit. f) și g), art. 54 lit. b) și la art. 80 lit. d) și h).

Contravențiile menționate la alin. 1 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, cele de la lit. a)-h);
b) cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice și de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei pentru persoane juridice, cele de la lit. i)-q);
c) cu amendă de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei pentru persoane fizice și de la 75.000.000 lei la 225.000.000 lei pentru persoane juridice, cele de la lit. r)-u). Cuantumul amenzilor contravenționale se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.”

81. Articolul 84 va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la art. 83 se fac de personalul împuternicit din cadrul autorităților publice centrale și teritoriale pentru protecția mediului, precum și din cadrul autorităților administrației publice locale, de către ofițerii de poliție și de personalul Ministerului Apărării Naționale, împuternicit în domeniile sale de activitate conform atribuțiilor stabilite prin lege.

Prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.”

82. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

„Art. 85. - Constituie infracțiuni următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

a) defrișarea vegetației lemnoase din afara fondului forestier, situată pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioară de altitudine a vegetației forestiere, cu încălcarea prevederilor art. 53 lit. e);
b) provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului și/sau autorizației de mediu, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. e);
c) provocarea de poluare prin evacuarea, cu știință, în apă, în atmosferă sau pe sol a unor deșeuri sau substanțe periculoase, cu nerespectarea prevederilor art. 80 lit. i);
d) nerespectarea restricțiilor sau interdicțiilor stabilite pentru protecția apei și a atmosferei, potrivit prevederilor art. 40 lit. a)-d) și ale art. 47 lit. a)-d);
e) folosirea de momeli periculoase și de mijloace electrice pentru omorârea animalelor sălbatice și a peștilor în scopul consumului sau al comercializării, cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. 1 lit. g) și alin. 2;
f) producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană, cu nerespectarea prevederilor art. 47 lit. e);
g) nerespectarea restricțiilor și a interdicțiilor la vânat și pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege și în zonele cu regim de protecție integrală, potrivit prevederilor art. 53 lit h), h1) și h2);
h) continuarea activității după suspendarea acordului sau autorizației de mediu, cu încălcarea prevederilor art. 10 alin. 2;
i) nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe periculoase, precum și nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și produselor de uz fitosanitar numai ambalate și în locuri protejate, potrivit art. 29 alin. 1 lit. c) și alin. 2;
j) prezentarea în lucrările privind evaluarea impactului asupra mediului a unor concluzii și informații false, cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. 6;
k) introducerea în țară a unor deșeuri sau substanțe periculoase în scopul depozitării și/sau distrugerii, cu nerespectarea prevederilor art. 17, art. 21 lit. e) și ale art. 23;
l) introducerea pe piață a unor substanțe și preparate chimice periculoase fără respectarea legislației specifice în domeniu, cu încălcarea prevederilor art. 16-18;
m) transportul sau tranzitul de produse de uz fitosanitar, substanțe sau deșeuri periculoase fără autorizație, potrivit prevederilor art. 16, 17, 18 și ale art. 231;
n) omisiunea de a raporta prompt despre orice accident major, cu încălcarea prevederilor art. 21 lit. d) și ale art. 80 lit. f);
o) producerea, livrarea și utilizarea îngrășămintelor chimice și a produselor de uz fitosanitar neautorizate, cu nerespectarea prevederilor art. 26;
p) nerespectarea interdicțiilor în legătură cu utilizarea pe terenuri agricole de produse de uz fitosanitar sau îngrășăminte chimice, potrivit prevederilor art. 29 alin. 1 lit. d)-f) și alin. 2;
q) provocarea datorită nesupravegherii surselor de radiații ionizante a contaminării mediului și/sau a expunerii populației la radiații ionizante, omisiunea de a raporta prompt creșterea peste limitele admise a contaminării mediului, aplicarea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de intervenție în caz de accident nuclear, cu încălcarea prevederilor art. 34 lit. c)-e);
r) descărcarea apelor uzate și a deșeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu știință, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanțe sau deșeuri periculoase, cu încălcarea prevederilor art. 40 lit. d);
s) ascunderea unor date sau difuzarea de către funcționarii publici de informații false în legătură cu calitatea mediului și sănătatea umană, cu încălcarea prevederilor art. 69;
t) continuarea activității după dispunerea încetării acesteia, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. c);
u) luarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor chimice periculoase care au devenit deșeuri, cu nerespectarea prevederilor art. 21 lit. c);
v) refuzul intervenției în cazul poluării accidentale a apelor și a zonelor de coastă, potrivit prevederilor art. 40 lit. c);
x) controlul, la introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor chimice periculoase, pe baza reglementărilor autorității publice centrale pentru protecția mediului și a celor privind transportul internațional al mărfurilor periculoase, introducerea în țară a culturilor de microorganisme, plante și animale vii din flora și fauna sălbatică fără acordul eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu încălcarea prevederilor art. 20 și ale art. 35 alin. 6.

Infracțiunile menționate la alin. 1 se pedepsesc după cum urmează:

a) cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei, dacă faptele săvârșite au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală, pentru cele prevăzute la lit. a)-d);
b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru cele prevăzute la lit. e)-j);
c) cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru cele prevăzute la lit. k)-t);
d) cu închisoare de la 2 la 7 ani pentru cele prevăzute la lit. u)-x).

Dacă infracțiunile pedepsite conform alin. 2 lit. c) și d) au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna dintre urmările prevăzute în art. 182 din Codul penal ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naționale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepsește.”

83. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - Constatarea și cercetarea infracțiunilor se fac din oficiu de către organele de urmărire penală, conform competențelor legale.

Descoperirea, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, de către personalul împuternicit din cadrul autorităților competente pentru protecția mediului, a săvârșirii oricăreia dintre infracțiunile prevăzute la art. 85 se aduce de îndată la cunoștință organului de urmărire penală competent, potrivit legii de procedură penală.”

84. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI
Dispoziții finale”

85. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

„Art. 88. - În sensul prezentei legi autoritatea publică centrală pentru protecția mediului este Ministerul Apelor și Protecției Mediului.”

86. Articolul 89 se abrogă.

Art. II. - Se aprobă prin hotărâre a Guvernului:

a) prevederile cuprinse la art. 72 alin. 5, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
b) prevederile cuprinse la art. 8 alin. 4, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
c) prevederile cuprinse la art. 13 alin. 3, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III. - Se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului:

a) prevederile cuprinse la art. 8 alin. 6, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
b) prevederile cuprinse la art. 11 alin. 1, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
c) prevederile cuprinse la art. 12 alin. 5, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
d) prevederile cuprinse la art. 172, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IV. - Procedurile de autorizare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă potrivit dispozițiilor legale conținute în Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 17 februarie 2000 și în procedurile de autorizare emise în aplicarea acesteia, până la aprobarea acestora potrivit art. II lit. b) și art. III lit. b).

Art. V. - În cuprinsul Legii protecției mediului nr. 137/1995 se înlocuiesc următoarele sintagme:

- agenții teritoriale pentru protecția mediului, cu autorități publice teritoriale pentru protecția mediului;
- proprietarul, cu titularul proiectului/activității;
- pesticide, cu produse de uz fitosanitar.

Art. VI. - Anexa nr. I la Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență, iar anexa nr. II la aceeași lege se abrogă.

Art. VII. - Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea ei de către Parlamentul României, dându-se articolelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 20 iunie 2002.
Nr. 91.


ANEXĂ

DEFINIȚIILE
unor termeni specifici utilizați în prezenta lege


Vineri, 19 iulie 2024, 03:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.