LEGE nr.424 din 27 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
Textul actului publicat în M.Of. nr. 468/1 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.15 din 24 ianuarie 2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.82 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ
privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa totală maximă autorizată de 12 tone sau mai mare, tariful menționat la alin. (1) se va aplica etapizat, conform anexei nr. 1.

(3) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa totală maximă autorizată sub 12 tone, și pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa totală maximă autorizată, tariful menționat la alin. (1) se va aplica etapizat, conform anexei nr. 2.

(4) Pentru plata tarifului menționat la alin. (1) utilizatorilor rețelei de drumuri naționale din România li se eliberează documentul care atestă dreptul de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, denumit rovinietă, pentru care, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va stabili modelul, forma și condițiile de eliberare.

(5) Tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România este structurat în funcție de durata de parcurs și de staționare, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni și 12 luni.

(6) Tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii naționali și străini ai rețelei de drumuri naționale din România.

(7) În cazul schimbării proprietarului autovehiculului sau cedării dreptului de folosință rovinieta își menține valabilitatea.

(8) În cazul radierii din circulație a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, corespunzătoare perioadei de neutilizare.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa totală maximă autorizată de peste 12 tone inclusiv, tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România se aplică în funcție de numărul de osii ale autovehiculului și de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO).

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa totală maximă autorizată sub 12 tone, și pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă autorizată, tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România se aplică în funcție de tipul autovehiculului și de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO).”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Sunt exceptate de la plata tarifului prevăzut la art. 1 și 2 autovehiculele folosite de unitățile Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului de Interne, serviciile de ambulanță, serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, precum și autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul local de călători.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Utilizatorii rețelei de drumuri naționale din România cu autovehicule înmatriculate în România vor utiliza doar rovinieta valabilă 12 luni, care se poate procura de la oficiile Companiei Naționale „Poșta Român㔠S.A., de la stațiile publice de distribuire a carburanților auto și de la agențiile Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Utilizatorii rețelei de drumuri naționale din România cu autovehicule înmatriculate în alte state vor utiliza roviniete valabile, în funcție de durata de parcurs și de ședere pe rețeaua de drumuri naționale din România, care se pot procura de la agențiile Regiei Autonome

„Administrația Națională a Drumurilor din România”, aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, precum și de la stațiile publice de distribuire a carburanților auto.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Utilizatorii rețelei de drumuri naționale din România cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achita tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România în valută liber convertibilă, la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei cumpărării.

(2) Utilizatorii rețelei de drumuri naționale din România cu autovehicule înmatriculate în România vor achita tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei cumpărării.

(3) Este obligatorie păstrarea rovinietelor aplicate vizibil pe partea interioară a parbrizului pentru autovehiculele înmatriculate în alte state, pe toată perioada de parcurs sau de staționare în România, fără discontinuitate.”

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Responsabilitatea achiziționării rovinietei în ceea ce privește tipul și valabilitatea acesteia revine în exclusivitate conducătorului auto.

(2) Prin rovinietă valabilă se înțelege rovinieta aplicată în locul stabilit prin norme, a cărei durată de valabilitate nu este depășită și care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România pe toată durata de parcurs și de ședere în România, fără discontinuitate.”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor acestora care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România fără a deține rovinieta valabilă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 lei la 45.000.000 lei, cuantumul acesteia urmând a fi reactualizat anual în funcție de cursul de schimb euro/leu. Transportatorilor cu autovehicule înmatriculate în alte state plata amenzii contravenționale li se va aplica numai în punctele de control trecere frontieră la ieșirea din România.

(2) În cazul în care contravenientul a achitat amenda contravențională prevăzută la alin. (1), urmărirea contravenției încetează.

(3) O dată cu aplicarea amenzii contravenționale, posesorilor de autovehicule sau conducătorilor acestora care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România fără a avea rovinieta valabilă li se reține certificatul de înmatriculare al autovehiculului și, după caz, licența de execuție pentru vehicul, până la achitarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.

(4) Contravenienții au obligația ca în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contravenționale să achite tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.”

10. La articolul 9, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, din agențiile de control și încasare ale Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, care funcționează în punctele de trecere a frontierei, împreună cu organele poliției de frontieră;
b) ofițerii și subofițerii de poliție care îndrumă, supraveghează și controlează circulația pe rețeaua de drumuri naționale din România.”

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 16 alin. (1) privind posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.”

12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România nu exonerează utilizatorii rețelei de drumuri naționale din România de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonom㠄Administrația Națională a Drumurilor din România”, prevăzute de reglementările în vigoare.”

13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Sumele încasate în urma aplicării tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România se constituie venit la dispoziția Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” și vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea lucrărilor de construcție, modernizare, întreținere și reparație a drumurilor naționale, precum și pentru garantarea și rambursarea creditelor externe și interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăți în numele autorității publice contractante, ca urmare a obligațiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naționale și autostrăzilor.”

14. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:

„Art. 121. - Falsificarea rovinietelor, deținerea sau utilizarea de roviniete falsificate constituie infracțiune și se pedepsește potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal.”

15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.”

16. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Introducerea etapizată a tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România de la 1 iulie 2002 pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală mai mare sau egală cu 12 tone”

17. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Introducerea etapizată a tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România de la 1 iulie 2002 pentru autovehicule având masa totală maximă autorizată sub 12,0 tone și pentru autovehicule de transport pasageri”

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.15/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 27 iunie 2002.
Nr. 424.


Marți, 31 ianuarie 2023, 08:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.