LEGE nr.490 din 11 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 533/22 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.65 din 30 august 2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.15 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.536 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță reglementează regimul de constituire și funcționare a parcurilor industriale.

(2) Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de producție industrială și servicii, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilități specifice, în vederea valorificării potențialului uman și material al zonei.

(3) Constituirea parcului industrial se bazează pe asocierea în participațiune, denumită în continuare asociere, dintre autoritățile administrației publice centrale și locale, agenții economici, institutele de cercetare-dezvoltare și/sau alți parteneri interesați.

(4) Parcul industrial este administrat de o societate comercială înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ai cărei acționari pot fi asociații prevăzuți la alin. (3). Nici un agent economic acționar care utilizează utilitățile și/sau infrastructura parcului industrial nu poate deține controlul asupra societății-administrator, în mod direct sau indirect.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Terenul aferent parcului industrial împreună cu clădirile și infrastructura privind utilitățile existente la momentul constituirii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) terenul are acces la un drum național sau european și este racordat la infrastructura utilităților publice;
b) terenul are o suprafață de cel puțin 10 ha;
c) terenul se află în proprietatea sau în folosința, pe cel puțin 30 de ani, a asocierii care solicită titlul de parc industrial;
d) sunt libere de orice sarcini;
e) nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;
f) îndeplinesc condițiile tehnice privind protecția mediului.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Ministerul Dezvoltării și Prognozei este organul de specialitate al administrației publice centrale care, în domeniul parcurilor industriale, are următoarele atribuții:

a) acordă, prin ordin al ministrului dezvoltării și prognozei, titlul de parc industrial la cererea asocierii constituite conform prevederilor prezentei ordonanțe;
b) elaborează instrucțiunile privind acordarea și anularea titlului de parc industrial;
c) analizează evoluția și monitorizează activitatea parcurilor industriale și susține dezvoltarea acestora;
d) colaborează cu ministerele, autoritățile administrației publice locale, camerele de comerț și industrie, organizațiile neguvernamentale care au drept scop sprijinirea dezvoltării regionale, precum și cu experți autorizați, pentru elaborarea și aplicarea politicii de dezvoltare a parcurilor industriale;
e) urmărește respectarea condițiilor de constituire și funcționare a parcurilor industriale și dispune anularea titlului de parc industrial în cazul nerespectării acestora;
f) supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative privind dezvoltarea parcurilor industriale.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Titlul de parc industrial poate fi obținut de asociere, persoană juridică română, înființată în condițiile art. 1 alin. (3), și administrat de o societate comercială definită la art. 1 alin. (4), denumită în continuare societateadministrator.

(2) Titlul de parc industrial este valabil pe durata, în perimetrul și în condițiile stabilite prin ordinul ministrului dezvoltării și prognozei prevăzut la art. 4 alin. (1).

(3) Durata de funcționare a parcului industrial va fi acordată la cererea solicitantului, dar nu mai mică de 15 ani, cu posibilități de prelungire.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - În vederea obținerii titlului de parc industrial asocierea depune la Ministerul Dezvoltării și Prognozei o cerere însoțită de următoarele documente:

a) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 cu privire la terenul destinat parcului industrial, inclusiv clădirile și infrastructura privind utilitățile existente;
b) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului industrial, inclusiv descrierea infrastructurii în interiorul parcului și a sistemelor de conectare la utilitățile din exteriorul parcului, necesare;
c) acordul autorității administrației publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial și a conexiunii utilităților;
d) lista cuprinzând agenții economici propuși inițial și activitățile economice prevăzute a se desfășura în zona parcului industrial, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2).”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Pentru constituirea și dezvoltarea unui parc industrial se acordă următoarele facilități:

a) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru asocierea care deține titlul de parc industrial;
b) deducerea din profitul impozabil a unei cote de 20% din valoarea investițiilor realizate în parcul industrial, după data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, pentru asocierea care realizează astfel de investiții în construcții sau reabilitări de construcții și în infrastructura internă și de conexiune la rețeaua publică privind utilitățile, ținând seama de prevederile legale în vigoare privind clasificarea și duratele normate de funcționare a mijloacelor fixe. Deducerea se calculează în luna în care se realizează punerea în funcțiune a investiției, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declarația de impunere. În situația în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani;
c) amânarea pe perioada de realizare a investiției respective, până la punerea în funcțiune a parcului industrial, potrivit reglementărilor în vigoare, respectiv până la data de 25 a lunii următoare datei de punere în funcțiune a parcului industrial, a plății taxei pe valoarea adăugată pentru materialele și echipamentele necesare realizării sistemului de utilități din interiorul parcului, precum și a conexiunilor parcului la magistralele sau la rețelele existente de utilități publice, la furnizorii acestora, și amânarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată respective până la aceeași dată la agenții economici care realizează investiția;
d) reduceri de impozite acordate de administrația publică locală pe bază de hotărâri ale consiliilor locale sau județene în a căror rază administrativ-teritorială se află parcul industrial respectiv, pentru bunurile imobile și terenurile transmise în folosința parcului industrial;
e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de administrația publică locală.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Societatea-administrator are următoarele obligații:

a) să asigure utilitățile și serviciile necesare activităților desfășurate în parcul industrial;
b) să asigure și să garanteze nediscriminatoriu dreptul de folosință asupra infrastructurii și utilităților, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarii acestora;
c) să repare, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte, după caz, infrastructura și utilitățile din interiorul parcului industrial;
d) să asigure accesul la utilizarea spațiilor din parcul industrial destinate folosinței comune;
e) să asigure administrarea spațiilor și clădirilor parcului industrial;
f) să gestioneze sursele financiare proprii și atrase, în conformitate cu strategia de funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
g) să asigure selectarea solicitărilor de admitere de noi agenți economici în parcul industrial; lista cuprinzând agenții economici selecționați se depune la Ministerul Dezvoltării și Prognozei;
h) să atragă investitori pentru dezvoltarea de activități productive și servicii;
i) să elaboreze strategia de funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
j) să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, consultanță pentru afaceri, consultanță tehnologică;
k) să asigure relațiile de colaborare cu autoritățile guvernamentale și cu autoritățile administrației publice locale și centrale.

(2) Alte obligații specifice ale societății-administrator și ale agenților economici sunt prevăzute în contractele încheiate între aceștia.”

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Ministrul dezvoltării și prognozei poate să anuleze prin ordin titlul de parc industrial în situația în care în parcul industrial nu se realizează activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a titlului.

(2) Anularea titlului prevăzută la alin. (1) se face dacă asocierea a fost înștiințată în scris, cu 3 luni înainte, de Ministerul Dezvoltării și Prognozei.

(3) În situația anulării titlului de parc industrial asocierea plătește contravaloarea taxei în vigoare pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru care i s-a acordat scutirea prevăzută la art. 7 lit. a).”

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - În cazul în care o investiție întrunește condițiile pentru a beneficia de aceleași facilități acordate de mai multe legi, agentul economic va trebui să opteze explicit pentru un regim de facilități prevăzut într-o singură lege.”

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2, 4, 5 și 6 se pot constitui prin hotărâri ale Guvernului parcuri industriale pe terenurile platformelor industriale existente.

(2) Parcurile industriale precizate la alin. (1) beneficiază de facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță.”

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.65/2001, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 iulie 2002.
Nr. 490.


Miercuri, 27 septembrie 2023, 19:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.