MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE
între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind funcționarea secțiilor școlare bilingve româno-italiene
Textul actului publicat în M.Of. nr. 533/22 iul. 2002

Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene, denumite în continuare părți,
având în vedere art. 2 din Acordul cultural dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Italiene (București, 8 august 1967),
având în vedere Programul de colaborare culturală româno-italian actualmente în vigoare,
au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL 1

Funcționează secții bilingve în cadrul următoarelor licee românești:

a) Liceul „Dante Alighieri” din București;
b) Liceul „George Barițiu” din Cluj-Napoca;
c) Liceul „Ion Neculce” din București;
d) Liceul „Grup Școlar Transilvania” din Deva. Cele două părți vor încerca extinderea proiectului bilingv la nivel de școală elementară și secundară de gradul I (sau școală de bază) la Școala Italian㠄Aldo Moro” din București. De asemenea, cele două părți vor putea decide, de comun acord, extinderea proiectului bilingv și la nivelul altor unități liceale.

ARTICOLUL 2

Secțiile bilingve de mai sus vor cuprinde un curs de studii de 4 ani cu predarea limbii italiene și a altor materii în limba italiană, așa cum este indicat de curriculumul convenit de părți (anexa nr. 1).

Elevii care doresc să fie admiși la secțiile bilingve menționate anterior vor susține o probă de cunoaștere a limbii italiene, conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Elevii care provin din școli de stat italiene sau din școli recunoscute legal de statul italian sunt scutiți de proba de cunoaștere a limbii italiene. Aceștia vor trebui să prezinte un certificat al școlii italiene din care provin, legalizat de Ambasada Republicii Italiene la București.

ARTICOLUL 3

Planul-cadru și modalitățile de evaluare finală a studiilor efectuate la secțiile bilingve, definite de experți ai ambelor părți, sunt anexate la prezentul memorandum de înțelegere (anexele nr. 1 și 2) și fac parte integrantă din acesta. În afara disciplinelor menționate în anexa nr. 1 ca fiind studiate în limba italiană, unitățile de învățământ în care se aplică programul prevăzut de prezentul memorandum de înțelegere pot decide predarea în limba italiană și a altor discipline, în funcție de resursele materiale și umane ale fiecărei școli. Decizia respectivă va fi validată de inspectoratul școlar.

Absolvenții secțiilor bilingve vor putea să se înscrie la universitățile italiene la aceleași cursuri de licență la care au acces în universitățile din România, cu scutire de testul de limbă italiană și în afara locurilor prevăzute pentru studenții străini.

Planul pe ore de predare repartizate pe fiecare an al secției bilingve și programele de predare definite de cele două părți vor putea fi completate și/sau modificate de comun acord de ambele părți, pe baza evaluării rezultatelor și activităților respectivelor secții, prin întâlniri periodice ale experților celor două părți, până la sfârșitul penultimului an de curs.

ARTICOLUL 4

Partea italiană acordă sprijinul său dezvoltării predării intensive a limbii italiene și a altor materii în limba italiană, obligându-se să trimită, în cazul cererii părții române și în limitele bugetului aprobat, profesori din Italia, cu scopul de a forma profesorii români, sau să acorde ajutoare financiare liceelor românești, în scopul angajării unor profesori români.

Aceste intervenții ale părții italiene vor fi convenite în fiecare an de cele două părți.

ARTICOLUL 5

Partea italiană contribuie, în limitele disponibilităților financiare, la funcționarea secțiilor bilingve prin livrarea de texte școlare și de material didactic multimedia. Aceasta asigură, de asemenea, asistență tehnică proiectului și profesorilor implicați în acesta.

ARTICOLUL 6

Partea italiană se obligă să rezerve, conform celor prevăzute de Programul executiv actualmente în vigoare al Acordului cultural dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene, o parte a locurilor puse la dispoziție pentru cursurile de vară de perfecționare la instituții specializate în predarea limbii italiene ca limbă străină, pentru profesorii români care predau la clasele bilingve. Partea italiană, prin intermediul Ministerului Instrucțiunii, Universității și Cercetării, se obligă să ajute la desfășurarea activităților de formare a profesorilor români de limbă italiană și de alte discipline predate în limba italiană, chiar în cadrul programelor de care beneficiază România în planul relațiilor cu Uniunea Europeană și cu Fundația pentru formare profesională din Torino.

ARTICOLUL 7

Partea română va rezerva profesorilor de la secțiile bilingve, fără limită de vârstă și ținând seama de cerințele de perfecționare ale tuturor profesorilor de limba italiană, o parte a numărului de luni de burse de studiu prevăzute de Programul executiv actualmente în vigoare al Acordului cultural dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene.

ARTICOLUL 8

Partea română își va aduce contribuția la buna desfășurare a activității secțiilor româno-italiene prevăzute în prezentul memorandum de înțelegere prin asistență logistică și facilitări administrative pentru profesorii italieni, în conformitate cu prevederile legislației statului său. Partea italiană va suporta în totalitate obligațiile financiare ale profesorilor titulari trimiși din Republica Italiană.

ARTICOLUL 9

Părțile convin să efectueze în mod periodic o examinare aprofundată a funcționării secțiilor bilingve în lumina normelor conținute de prezentul memorandum de înțelegere, în scopul studierii și stabilirii de comun acord a unor eventuale modificări.

ARTICOLUL 10

Prezentul memorandum de înțelegere va putea fi modificat în orice moment, de comun acord, de către părți. Modificările convenite de părți vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 11.

Divergențele referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înțelegere vor fi rezolvate pe căi diplomatice.

ARTICOLUL 11

Prezentul memorandum de înțelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări privind îndeplinirea procedeelor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. În lipsa denunțării de către una dintre părți sau a modificării prezentului memorandum de înțelegere și în situația în care nu se prevede altfel în mod expres în Programul executiv actualmente în vigoare al Acordului cultural dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene, prezentul memorandum de înțelegere se va reînnoi în mod automat pe noi perioade succesive, aceleași care sunt prevăzute de programele de aplicare a acordului cultural menționat. Drept care subsemnatarii reprezentanți, autorizați de guvernele respective, au semnat prezentul memorandum de înțelegere.

Semnat la București la 17 aprilie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și italiană, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Ecaterina Andronescu,
ministrul educației și cercetării

Pentru Guvernul Republicii Italiene,
Anna Blefari Melazzi,
ambasadorul Republicii Italiene în România


ANEXA Nr. 1

ȘCOALA BILINGVĂ ROMÂNO-ITALIANĂ
Liceu teoretic - specialitatea: filologie
Orar săptămânal

------------------------------------------------------------------
                    IX  X XI XII  TOTAL
------------------------------------------------------------------
Limba italiană              6  6  6  6+11)  25
Istorie universală în limba italiană   2  2  2  1    7
Matematică în limba italiană       2  2  2  2    8
Fizică în limba italiană         2  1  1  1    5
Geografie în limba italiană       2  2  2  1    7
------------------------------------------------------------------
TOTAL ore în limba italiană:      14 13 13  12    52
------------------------------------------------------------------

1) O oră săptămânală de cultură italiană generală.

ȘCOALA BILINGVĂ ROMÂNO-ITALIANĂ
Liceu teoretic - specialitatea: științe sociale
Orar săptămânal

------------------------------------------------------------------
                    IX  X XI XII  TOTAL
------------------------------------------------------------------
Limba italiană              6  6  6  6    24
Istorie universală în limba italiană   2  2  2  1    7
Matematică în limba italiană       3  3  3  3    12
Fizică în limba italiană         2  1  1  1    5
Geografie în limba italiană       1  1  1  1    4
------------------------------------------------------------------
TOTAL ore în limba italiană:      14 13 13 12    52
------------------------------------------------------------------

ȘCOALA BILINGVĂ ROMÂNO-ITALIANĂ
Liceu teoretic - specialitatea: matematică-informatică
Orar săptămânal

------------------------------------------------------------------
                    IX  X XI XII  TOTAL
------------------------------------------------------------------
Limba italiană              6  6  5  5    22
Istorie universală în limba italiană   1  1  1  1    4
Chimie în limba italiană         2  2  2  1    7
Biologie în limba italiană        2  2  1  1    6
Geografie în limba italiană       1  1  1  1    4
------------------------------------------------------------------
TOTAL ore în limba italiană:      12  12 10  9    43
------------------------------------------------------------------

ȘCOALA BILINGVĂ ROMÂNO-ITALIANĂ
Liceu teoretic - specialitatea: științele naturii
Orar săptămânal

------------------------------------------------------------------
                    IX  X XI XII  TOTAL
------------------------------------------------------------------
Limba italiană              6  6  5  5    22
Istorie universală în limba italiană   2  2  1  1    6
Matematică în limba italiană       3  3  3  3    12
Fizică în limba italiană         3  3  3  3    12
------------------------------------------------------------------
TOTAL ore în limba italiană:      14 14 12 12    52
------------------------------------------------------------------

ȘCOALA BILINGVĂ ROMÂNO-ITALIANĂ
Liceu teoretic - specialitatea: mecanică
Orar săptămânal

------------------------------------------------------------------
                    IX  X XI XII  TOTAL
------------------------------------------------------------------
Limba italiană              6  6  5  5    22
Istorie universală în limba italiană   1  1  1  1    4
Matematică în limba italiană       3  3  3  3    12
Fizica în limba italiană         2  2  2  2    8
------------------------------------------------------------------
TOTAL ore în limba italiană:      12 12 11 11    46
------------------------------------------------------------------


ANEXA Nr. 2

ÎNȚELEGERE
cu privire la examenele finale ale secțiilor bilingve româno-italiene

PREMISĂ

Cursul de studii al secțiilor bilingve se încheie cu un examen de bacalaureat. Promovarea examenului de bacalaureat este certificarea ciclului de studii încheiat și permite urmarea studiilor cu caracter universitar în ambele țări.

Examenele, atât scrise, cât și orale, prevăzute pentru disciplinele predate în limba italiană și menționate la pct. 1.2, se desfășoară în limba italiană.

1. Organizarea examenelor

1.1. La examenul final participă elevii care au promovat ultima clasă a cursului.

1.2. Examenul constă în probe scrise și probe orale. El se desfășoară conform prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și conține pentru clasele bilingve prevăzute în memorandumul de înțelegere următoarele probe specifice:

Probe scrise obligatorii:

a) limba și literatura italiană;
b) între examenele scrise, prevăzute de legea română pentru fiecare specializare, un examen în limba italiană la o disciplină aleasă dintre cele studiate în limba italiană.

Proba orală obligatorie: limba și literatura italiană.

2. Structura și conținutul examenelor Subiectele pentru examenul scris de limbă italiană și pentru al doilea examen scris în limba italiană sunt stabilite de comun acord de Ministerul Educației și Cercetării român și Ministerul Instrucțiunii, Universității și Cercetării italian.

3. Comisia de examen

3.1. Comisia de examen este alcătuită în funcție de modalitățile prevăzute pentru școlile române și este completată cu un comisar italian numit de Ministerul Afacerilor Externe italian, de comun acord cu Ministerul Instrucțiunii, Universității și Cercetării italian, care este ales de preferință dintre inspectorii tehnici sau profesorii universitari.

3.2. Pentru evaluarea celui de-al doilea examen scris în limba italiană trebuie asigurată prezența în comisia de examen a unui inspector de specialitatea respectivă, cunoscător de limbă italiană.

În mod excepțional poate fi folosit un profesor de specialitate din școala respectivă sau din altă școală, cunoscător de limbă italiană.

3.3. Comisarul numit de partea italiană va urmări ca desfășurarea examenelor să fie conformă cu programa școlară bilingvă și cu programele desfășurate efectiv, fără a interveni în modalitățile și în conținutul examenului condus de președintele comisiei.

4. Evaluare

4.1. Evaluarea tuturor probelor se va face în funcție de modalitățile și în forma prevăzută în România.

4.2. Notarea conform sistemului de evaluare italian va fi efectuată potrivit criteriilor indicate în tabelul pregătit de Biroul competent al Ministerului Instrucțiunii, Universității și Cercetării italian.

5. Recunoașterea titlului final

5.1. Ambasada Republicii Italiene la București va elibera o declarație de valoare a titlului de studii final obținut la cursul bilingv, pentru înscrierea la universități italiene cu scutire de examen scris de limba italiană și în afara contingentului prevăzut pentru studenții străini, conform celor menționate în memorandumul de înțelegere.

5.2. Titlul de studiu final va fi recunoscut pentru înscrierea la universități românești și italiene începând cu examenele susținute conform modalităților de mai sus la încheierea ciclului de studii secundar, inițiat după intrarea în vigoare a memorandumului de înțelegere.


Duminică, 02 aprilie 2023, 11:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.