LEGE nr.470 din 9 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 559/30 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.16 din 24 ianuarie 2002 privind contractele de parteneriat publicprivat, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Literele a), b), e) și h) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

"a) bun public și bun privat - bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale și care alcătuiesc, conform legii, domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;
b) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau în majoritate cu resurse financiare proprii ori atrase de către un investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, în urma căruia va rezulta un bun public;
............................................................................................
e) contract de parteneriat public-privat - actul juridic care statuează drepturile și obligațiile autorității publice și ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcționare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanțare, construcție sau exploatare a unui bun public, pe o durată de timp determinată, dar nu mai mare de 49 de ani;
.............................................................................................
h) autoritatea administrației publice locale - organismul de decizie publică constituit și funcționând, după caz, la nivelul județului, municipiului, orașului sau comunei, responsabil pentru proiectele public-private de interes local. Termenii «autoritate publică centrală» și «autoritate a administrației publice locale» se utilizează sub denumirea comună de autoritate publică și aceasta se interpretează potrivit competențelor și atribuțiilor legale aferente tipului bunului public."

2. La articolul 2, după litera h) se introduce litera h1) cu următorul cuprins:

"h1) document atașat scrisorii de intenție - documentul depus de investitori împreună cu scrisoarea de intenție. Documentul atașat scrisorii de intenție cuprinde toate informațiile și documentele solicitate de autoritatea publică prin anunțul de intenție;"

3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru inițierea proiectului public-privat, autoritatea publică întocmește un studiu de prefezabilitate."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Autoritatea publică este obligată să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, intenția de a iniția un proiect în condiții de parteneriat public-privat."

5. Alineatele (1) și (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării intenției de inițiere a unui proiect de parteneriat public-privat, autoritatea publică primește scrisori de intenție însoțite de documentul atașat scrisorii de intenție, din partea investitorilor interesați.

(2) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică va selecționa cele mai bune scrisori de intenție, exprimate în termeni tehnici, economici și financiari de către investitori."

6. Alineatele (1), (3) și (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) După încheierea selecției scrisorilor de intenție exprimate, autoritatea publică încheie cu fiecare dintre investitorii care îndeplinesc condițiile conținute în anunțul publicat, în conformitate cu prevederile art. 4, câte un acord de proiect, în termen de 15 zile.
...........................................................................................

(3) Pentru negocierea condițiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat, pe baza clauzelor acordului de proiect și a studiului de prefezabilitate, autoritatea publică numește prin ordin sau decizie, după caz, una sau mai multe comisii de specialiști care să analizeze toate aspectele generale economico-financiare și juridice ale proiectului.

(4) Comisia numită conform alin. (3) va prezenta autorității publice rezultatele negocierii condițiilor de realizare a proiectului și propunerile de continuare a negocierii cu investitorii selecționați pe baza studiului de fezabilitate."

7. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

"Contractul de parteneriat public-privat"

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Pe baza conținutului studiului de fezabilitate și a rezultatelor negocierilor purtate în conformitate cu prevederile art. 6, autoritatea publică va continua negocierile cu investitorii. În urma acestei negocieri, autoritatea publică emite o decizie cuprinzând lista investitorilor ierarhizați pe criteriul celei mai bune oferte în termeni tehnicoeconomici și financiari. Decizia se comunică în scris, simultan, tuturor investitorilor participanți la selecție.

(2) Împotriva deciziei menționate la alin. (1) orice investitor poate depune la autoritatea publică o contestație scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării deciziei.

(3) Autoritatea publică este obligată să analizeze toate contestațiile depuse în termen și să transmită fiecărui contestatar un răspuns în scris în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

(4) La finalizarea procedurii de depunere și rezolvare a contestațiilor, autoritatea publică intră în negocierea finală a unui contract de parteneriat public-privat cu investitorul cel mai bine clasat.

(5) În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de parteneriat publicprivat, autoritatea publică va începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori selecționați, în ordinea înscrierii pe lista investitorilor selecționați, până la obținerea unui rezultat favorabil.

(6) Nefinalizarea unui contract de parteneriat publicprivat cu nici unul dintre investitorii selecționați obligă autoritatea publică la reluarea întregii proceduri.

(7) În cazul în care părțile au decis continuarea proiectului, acestea vor proceda la pregătirea și negocierea termenilor și a clauzelor contractului de parteneriat public-privat.

(8) Acordul părților privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între părți se include în conținutul contractului în negociere."

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - În vederea elaborării și negocierii contractului de parteneriat public-privat, autoritatea publică numește, conform art. 6 alin. (3)-(5), o comisie de negociere."

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Contractul de parteneriat public-privat în formă negociată este supus aprobării autorităților publice, potrivit competențelor și atribuțiilor legale ale acestora."

11. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, bunurile publice create în cadrul proiectului se transferă, cu titlu gratuit, autorității publice, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcină sau obligație."

12. Alineatele (1)-(3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Delimitarea terenurilor, a culoarelor și a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către autoritatea publică, potrivit competențelor și atribuțiilor legale, în baza documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice.

(2) Pentru proiectele de parteneriat public-privat, terenurile aflate în proprietatea privată a județului, municipiului, orașului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriază potrivit Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și intră în proprietatea publică a statului sau a unității administrativ-teritoriale, după caz.

(3) Terenurile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale pe care se execută proiecte de parteneriat public-privat, inclusiv cele destinate amplasării instalațiilor, clădirilor și dotărilor aferente, și terenurile expropriate potrivit prevederilor alin. (2) trec gratuit în administrarea companiei de proiect, prin hotărâre a Guvernului sau a autorității administrației publice locale, după caz".

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe autoritatea publică centrală va elabora norme metodologice cu privire la tipurile de proiecte de parteneriat public-privat, modalitatea de definire a proiectelor, forma și conținutul studiilor de prefezabilitate și fezabilitate, stabilirea criteriilor de analiză a eligibilității investitorilor, metodologia de calcul al costurilor de proiect și al costului comparativ de referință, forma și conținutul acordului și ale contractului de proiect, precum și definirea matricei de repartiție a riscurilor de proiect, care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, modificată și completată prin prezenta lege, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 9 iulie 2002.
Nr. 470.


Marți, 31 ianuarie 2023, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.